Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ariannol

Cadwodd y brifysgol warged gweithredol o £28m yn 2021/22 cyn y newid yn narpariaeth Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS).

Er gwaethaf yr heriau wrth gael ein cefn atom ar ôl y pandemig byd-eang, llwyddodd y brifysgol i gadw gwarged gweithredol o £28m cyn y newid yn narpariaeth cynllun pensiwn yr USS a chryfhau ei chronfeydd ariannol wrth gefn.

Mae'r brifysgol mewn sefyllfa gref yn ariannol i ddelio ag unrhyw heriau ariannol yn y dyfodol. Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr ochr yn ochr â'n pum blaenoriaeth, sef iechyd a llesiant ein staff a'n myfyrwyr, cynnal cynaliadwyedd ariannol, gwella boddhad a phrofiad myfyrwyr, cefnogi grantiau a chontractau ymchwil, a pharhau i gyfrannu at ein cenhadaeth ddinesig.

Mae'r brifysgol yn wynebu ansicrwydd a risgiau sylweddol o hyd. Gallai polisïau Llywodraeth Cymru a’r DU yn y dyfodol effeithio’n fawr ar sut yr ariannir addysg uwch. Ar adeg ysgrifennu hwn, roedd gwyntoedd economaidd newydd yn dechrau dod i'r amlwg drwy chwyddiant, yn enwedig o ran costau ynni a chyfraddau llog uwch.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2022

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2022.

O ble daw ein harian

Yn 2021/22, tyfodd cyfanswm ein hincwm o £612m (wedi’i ailddatgan – gweler nodyn 29 yn y datganiadau ariannol) i £634.2m. Roedd hyn yn bennaf oherwydd twf sylweddol mewn incwm ymchwil (cynnydd o £13m neu 2021/22% i £125m), incwm ffioedd dysgu (cynnydd o £9m neu 11% i £289m), ac incwm preswyl, arlwyo a chynadledda (cynnydd o £5m neu 22% i £28m).

Er bod incwm grant rheolaidd gan CCAUC wedi cynyddu £13 miliwn i £75 miliwn, gostyngodd cyllid cyffredinol £11 miliwn. Roedd y gostyngiad hwn yn adlewyrchu’r ffaith bod cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru wedi’i dynnu’n ôl ar gyfer y sector i gefnogi myfyrwyr, staff a chyfleusterau wrth i ni ddod allan o gyfnod gwaethaf y pandemig.

Adenillwyd incwm arall o effaith y pandemig gyda gwasanaethau a roddwyd i Lywodraeth y DU a ffynonellau eraill yn tyfu'n gryf yn ogystal â gweithgarwch arlwyo a chynadledda preswylfeydd.

Dadansoddiad o incwm yn ôl categori

Categori2017/182018/192019/202020/212021/22
Grantiau cyrff ariannu £50m £58m £78m £109m £99m
Ffioedd dysgu a grantiau cymorth £270m £285m £304m £315m £324m
Grantiau a chytundebau ymchwil £106m £116m £113m £112m £125m
Incwm arall £97m £85m £81m £76m £86m
Cyfanswm incwm£523m£544m£576m£612m£634m


Ar beth rydym ni’n gwario ein harian

Yn 2021/22, fe wnaethom wario £607m o gymharu â £578m y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o £29m. Mae’r cynnydd mewn gwariant i’w briodoli’n bennaf i’r ffaith bod y sefydliad yn dychwelyd i amgylchedd gweithredu a oedd bron cyn COVID-19.

Cynyddodd costau staff 3.0% yn y flwyddyn, a oedd yn llai na thyfodd incwm, er gwaethaf taliad untro o £750 i’r holl staff, i fyny o’r £250 a dalwyd yn 2020/21. Roedd y taliadau hyn yn adlewyrchu ymrwymiad ac ymroddiad eithriadol y staff yn ystod y pandemig. Cynyddodd nifer y staff cyfwerth ag amser llawn ar gyfartaledd gan 4%, i 6,032, yn bennaf mewn meysydd academaidd wrth i ni ymdrechu i wella profiad myfyrwyr a chyflawni ein hymrwymiadau ymchwil. Roedd costau staff fel cyfran o incwm yn 53.5% ac yn parhau i fod yn unol yn fras â'r flwyddyn flaenorol (53.8%).

Cynyddodd costau gweithredu £18m, i £213m, yn y flwyddyn wrth i'r Sefydliad ddychwelyd yn raddol i amgylchedd gweithredu arferol, wrth fuddsoddi ymhellach mewn cefnogi staff a myfyrwyr, a pharhau i gynnal campws diogel tra bo amrywiolion COVID-19 yn dal i gylchredeg ymysg poblogaeth gyffredinol y DU.

Gwariant 2021/22 yn ôl categori

CategoriCanran
Adrannau academaidd42%
Gwasanaethau academaidd6%
Grantiau a chytundebau ymchwil15%
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd6%
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau3%
Adeiladau7%
Gwasanaethau canolog a gweinyddu11%
Treuliau eraill1%
Dibrisiant, llog a chostau cyllid9%

Yn dilyn y lefel uchaf erioed o wariant cyfalaf blynyddol y llynedd, sef £133.1 miliwn, cwblhawyd rhaglen uwchraddio’r campws yn sylweddol yn 2021/22. Eleni agorwyd Abacws, ein Hysgol Mathemateg newydd a'n Hysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Adeilad Bute wedi'i uwchraddio i gynnwys Ysgol Pensaernïaeth Cymru a Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Yn ymuno â’r adeiladau hyn, roedd sbarc/spark, adeilad o’r radd flaenaf yng nghanol Campws Arloesedd Caerdydd y Brifysgol sy’n dod ag ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, entrepreneuriaid, egin fusnesau myfyrwyr a chwmnïau deillio academaidd ynghyd, a’r Ganolfan Ymchwil Drosiadol, cyfleuster gwerth miliynau o bunnoedd lle mae diwydiant a gwyddonwyr o fyd catalysis a lled-ddargludyddion cyfansawdd yn cydweithio i ddatrys heriau masnachol.

Gyda’i gilydd, mae’r adeiladau anhygoel hyn yn buddsoddi yn ein pobl, ein lleoedd, a’n partneriaethau.

Yn ogystal â chynnig cymorth ymarferol iawn, a bod yn gartref i fyfyrwyr rhwng dosbarthiadau, mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn symbol gwych o bwysigrwydd lles, llesiant a chynnydd academaidd ein myfyrwyr i ni. Roedd hefyd yn gartref i seremoni raddio ar gyfer plant ysgol o bob rhan o'r ddinas. Gwisgodd y disgyblion o bedair ysgol gynradd gapiau a gwisgoedd academaidd traddodiadol i nodi eu bod wedi cwblhau cynllun newydd a gynlluniwyd i annog a datblygu cariad at ddysgu.

Rydym wedi cynyddu’r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr trwy ei chronfeydd caledi mewn ymateb i'r argyfwng costau byw. Mae'r cyllid hanfodol hwn yn golygu bod gan y myfyrwyr mwyaf anghenus fynediad at dros £1 miliwn mewn cymorth ychwanegol.

Rydym yn cydweithio â Sefydliad Ysgoloriaethau Cowrie i gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr Du Prydeinig dan anfantais ariannol.

Gwnaethon ni hefyd ymateb yn gyflym i’r sefyllfa yn Wcráin, gan addo £1 miliwn dros y tair blynedd nesaf i gefnogi academyddion a myfyrwyr yn y wlad sydd wedi cael eu heffeithio gan y rhyfel.

Daeth y flwyddyn academaidd i ben gyda dathliad graddio uchelgeisiol. Ymunodd dosbarthiadau 2020 a 2021, a oedd wedi gweld eu seremonïau graddio yn cael eu gohirio oherwydd cyfyngiadau COVID-19, â dosbarth 2022 ar gyfer cyfres wych o ddigwyddiadau i nodi eu cyflawniadau. Roedd gwireddu’r digwyddiad enfawr hwn a sicrhau iddo ddwyn ffrwyth yn dal yr ymroddiad a’r ymrwymiad sydd gennym i’n myfyrwyr a’n graddedigion.