Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ariannol

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf y DU, gyda throsiant blynyddol o dros £500m.

Er bod 2018/19 wedi bod yn heriol, mae rhai o'r penderfyniadau anodd rydym wedi'u gwneud wedi dechrau dwyn ffrwyth.

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod mewn sefyllfa ariannol gref, er bod y cynnydd mewn costau pensiynau yn y dyfodol ac ansicrwydd economaidd cyffredinol yn golygu bod yn rhaid i ni barhau i ganolbwyntio ar ddarparu dyfodol sy'n gynaliadwy'n ariannol ac yn cefnogi ein huchelgeisiau.

Darllen ein Hadroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018/19.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2019

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2019

17 Rhagfyr 2019

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2019.

DownloadPDF

O ble y daw ein harian

£538m oedd cyfanswm ein hincwm ar gyfer 2018/19, cynnydd o £20m ers y flwyddyn flaenorol.

Cynyddodd ein gwariant 5.2% i £552m.

Eleni, roedd yn rhaid i’r Brifysgol neilltuo £93m ar gyfer ei chyfran o warged cynllun pensiwn USS yn 2017. Felly, yn dilyn yr holl ddarpariaethau unigol ac enillion buddsoddi heb eu gwireddu, £117m oedd cyfanswm diffyg y Brifysgol ar gyfer 2018/19.

Fodd bynnag, £6.9m oedd diffyg gweithredu gwaelodol y Brifysgol, gwelliant o £16m ers y llynedd ac mae’n unol ag amcanestyniadau’r Brifysgol o ran dychwelyd i warged yn y blynyddoedd i ddod.

Ein dwy brif ffynhonnell arian yw ffioedd dysgu, lle cafwyd cynnydd o £14m i £279m, a grantiau ymchwil, a gynyddodd £10m i £116m. Daw gweddill ein hincwm o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys grantiau cyngor cyllid a phreswylfeydd myfyrwyr.

Dadansoddiad o incwm 2018/19 yn ôl categori

Categori2017/182018/19
Grantiau cyngor cyllid £50m £58m
Ffioedd dysgu a grantiau cefnogi £265m £279m
Grantiau a chytundebau ymchwil £106m £116m
Incwm arall £87m £76m
Incwm o waddolion a llog derbyniadwy £10m £9m
Cyfanswm incwm£518m£538m

Ar beth ydym ni’n gwario ein harian

Yn 2018/19, fe wnaethom wario £552m o’i gymharu â gwariant cyffredinol o £540m yn y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o £12m.

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ein gwariant ar addysgu ac ymchwil.

Mae pwysau costau staff yn y sector wedi parhau, o ran dyfarniadau cyflog a chyfraniadau eraill gan y cyflogwr.

£312m oedd ein costau staff gwaelodol oedd yn 2018/19 o'u cymharu â £305m y flwyddyn flaenorol.

Fodd bynnag, roedd costau staff yn sylweddol uwch wrth ystyried y ddarpariaeth pensiwn ychwanegol oedd ei hangen yn dilyn prisiant 2017 o Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS).

Roedd rheolau cyfrifeg eleni yn mynnu bod prifysgolion yn gwneud trefniadau i dalu eu cyfran nhw o'r diffyg o £7.5bn a nodwyd yn y prisiant.

Mae cyfran Prifysgol Caerdydd yn gost cyflogaeth ychwanegol o £141m, fydd yn cael ei thalu dros 14 blynedd fel cyfraniadau ychwanegol y cyflogwr.

Nododd prisiant dilynol o gynllun pensiwn USS yn 2018 ddiffyg sylweddol is o £3.6bn, a bydd hynny'n cael ei adlewyrchu yn natganiadau'r ariannol ar gyfer 2019/20.

Dadansoddiad o wariant 2018/19 yn ôl categori

Categori2017/182018/19
Adrannau academaidd £237m £235m
Grantiau a chytundebau ymchwil £77m £86m
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd £50m £38m
Adeiladau £33m £34m
Gweinyddu a gwasanaethau canolog £28m £30m
Gwasanaethau academaidd £30m £32m
Dibrisiant £38m £41m
Treuliau eraill £31m £36m
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau £13m £14m
Y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol£3m£6m
Cyfanswm y gwariant£540m£552m