Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ariannol

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf y DU, gyda throsiant blynyddol o dros £500m.

Yn 2019/20 dychwelodd y Brifysgol i warged gweithredu o £14.1 miliwn, gwelliant o £21 miliwn ar ddiffyg gweithredu y llynedd. Ar ôl addasu ar gyfer eitemau untro, cyfanswm y gwarged ar gyfer 2019/20 oedd £31 miliwn.

Mae’r eitemau untro hyn yn cynnwys buddiant ariannol gwerth £55 miliwn yn gysylltiedig â Chynllun Pensiwn USS, o ganlyniad i brisiad actiwaraidd y cynllun yn 2018.  Gosodwyd hyn yn erbyn ein cyfran ni mewn prisiadau actiwaraidd cynlluniau pensiwn eraill a arweiniodd at golledion anariannol untro gwerth £40 miliwn.

Dylanwadwyd ar y perfformiad ariannol cyffredinol o ganol mis Mawrth 2020 ymlaen gan effaith y pandemig COVID-19, nid yn unig drwy leihau ffynonellau incwm penodol yn is na'r disgwyliad arferol ond hefyd drwy leihau gwariant ar weithgareddau gweithredu, er bod y gostyngiadau hyn mewn costau wedi'u gwrthbwyso'n rhannol gan wariant ar ein hymateb i'r pandemig.

Er y bydd 2020/21 yn flwyddyn anodd wrth inni fynd i’r afael â heriau parhaus, mae’r Brifysgol mewn sefyllfa ariannol gref i oroesi’r hinsawdd allanol ansicr ac i adeiladu ar ei statws fel Prifysgol uchelgeisiol ac arloesol.

Adroddia Blynyddol 2020

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2020.

O ble y daw ein harian

£569 miliwn oedd cyfanswm ein hincwm ar gyfer 2019/20, cynnydd o £31 miliwn ers y flwyddyn flaenorol.

Ein dwy brif ffynhonnell incwm yw ffioedd dysgu o hyd, a welodd gynnydd o £18 miliwn i £297 miliwn, a grantiau ymchwil, a welodd ostyngiad bach o £3 miliwn o flwyddyn i flwyddyn o ganlyniad i deithio COVID-19, mesurau pellter cymdeithasol a mesurau gweithio gartref sy'n effeithio ar ein gallu i ymchwilio ar y safle.

Gwelodd grantiau Corff Cyllido gwerth £78 miliwn gynnydd yn ein grant addysgu ac ymchwil craidd a chynnydd tebyg mewn grantiau cyfalaf tuag at gostau adeiladu ac offer.

Gwelwyd gostyngiadau yng ngweddill ein hincwm gweithredol, a effeithiwyd gan COVID-19.

Dadansoddiad o Incwm ar gyfer 2019/20

Categori2019/202018/19
Ffioedd Dysgu a Grantiau Cymorth£297 miliwn£279 miliwn
Grantiau a Chytundebau Ymchwil£113 miliwn£116 miliwn
Grantiau Cyrff Ariannu£78 miliwn£58 miliwn
Incwm Arall£74 miliwn£76 miliwn
Rhoddion, Gwaddolion ac Incwm o Fuddsoddiad£7 miliwn£9 miliwn
Cyfanswm Incwm£569 miliwn£538 miliwn

Ar beth rydym ni’n gwario ein harian

Yn 2019/20, fe wnaethom wario £555 miliwn o’i gymharu â £552 miliwn yn y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o £3 miliwn.

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ein gwariant ar addysgu ac ymchwil.

£326 miliwn oedd costau ein staff gwaelodol yn 2019/20 o gymharu â £312 miliwn y flwyddyn flaenorol.

Mae costau staff yn cynnwys cynnydd o £4 miliwn yn y ddarpariaeth o absenoldeb i weithwyr, o ganlyniad i gynnydd dros dro yn yr hawl i gario gwyliau ymlaen i gydnabod effaith COVID-19 ar gynlluniau gwyliau staff.

Y costau gweithredu eraill (ac eithrio dibrisiant) yn 2019/20 oedd £174 miliwn o gymharu â £180 miliwn yn y flwyddyn flaenorol. Gellir priodoli'r gostyngiad mewn costau i effaith COVID-19 wrth i swyddfeydd gau, teithio gael ei gyfyngu’n sylweddol a gweithgareddau ymchwil leihau.

Fodd bynnag, gwariwyd £4 miliwn ar fesurau i fyfyrwyr a staff a oedd yn gysylltiedig â COVID-19, gan alluogi a gwella ein cyfleusterau dysgu myfyrwyr ar-lein yn gyflym, a chefnogi staff i weithio gartref, addasu seilwaith mewnol ein hadeiladau addysgu ac ymchwil i gefnogi mesurau pellter cymdeithasol a sefydlu cyfleuster profi COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Dadansoddiad o Wariant 2019/20 yn ôl Categori

Categori2019/202018/19
Adrannau Academaidd£235 miliwn£235 miliwn
Grantiau a Chytundebau Ymchwil£81 miliwn£86 miliwn
Gwasanaethau Academaidd£32 miliwn£32 miliwn
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd£36 miliwn£38 miliwn
Adeiladau£39 miliwn£34 miliwn
Gwasanaethau canolog a gweinyddu£30 miliwn£30 miliwn
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau£12 miliwn£14 miliwn
Treuliau eraill£30 miliwn£24 miliwn
Llog taladwy a dirwyon ariannol£12 miliwn£12 miliwn
Dibrisiant£40 miliwn£41 miliwn
Costau sy’n gysylltiedig â COVID-19£8 miliwn-
Y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol-£6 miliwn
Cyfanswm y Gwariant£555 miliwn£552 miliwn