Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ariannol

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf y DU, gyda throsiant blynyddol o dros £500m.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gryn her i’r Brifysgol o safbwynt ariannol. Cynyddodd ein gwariant 5.2%, ond dim ond 2.5% y cynyddodd ein hincwm. Rydym yn mynd i’r afael â hyn trwy ddatblygu ein rhaglen newid Trawsffurfio Caerdydd.

Mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n rheoli ein risgiau ariannol yn y dyfodol ac yn gwneud yn siŵr bod y Brifysgol yn parhau i fod yn gadarn, yn gynaliadwy ac mewn sefyllfa i allu cyflawni ei hamcanion strategol uchelgeisiol yn unol â strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-23.

Darllen ein Hadroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017/18.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018

19 Rhagfyr 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018

PDF

O ble y daw ein harian

£518m oedd cyfanswm ein hincwm ar gyfer y cyfnod. Mae hyn £13m yn uwch o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Fodd bynnag, cynyddodd ein gwariant yn sylweddol gan arwain at ddiffyg gweithredu o £22m, neu £13m pan ystyrir enillion a cholledion eraill megis buddsoddi, sy’n gallu bod yn hynod amrywiol.

Ein dwy brif ffynhonnell arian yw ffioedd dysgu, a gynyddodd £11m i £265m, a grantiau ymchwil, a gynyddodd £5m i £106m, a oedd yn gynnydd llai na’r disgwyl.  Daw gweddill ein hincwm o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys grantiau cyngor cyllid a phreswylfeydd myfyrwyr.

Dadansoddiad o incwm 2017/18 yn ôl categori

Categori2016/172017/18
Grantiau cyngor cyllid £58m £50m
Ffioedd dysgu a grantiau cefnogi £254m £265m
Grantiau a chytundebau ymchwil £101m £106m
Incwm arall £82m £87m
Incwm o waddolion a llog derbyniadwy £10m £10m
Cyfanswm incwm£505m£518m

Ar beth ydym ni’n gwario ein harian

Yn 2017/18, fe wnaethom wario £540m, o’i gymharu â gwariant cyffredinol o £514m yn y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o £26m.

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ein gwariant ar addysgu ac ymchwil.

Mae pwysau costau staff yn y sector wedi parhau, o ran dyfarniadau cyflog a chyfraniadau eraill gan y cyflogwr.

£308m oedd ein costau staff yn 2017/18 o gymharu â £290 y flwyddyn flaenorol.

Dadansoddiad o wariant 2017/18 yn ôl categori

Categori 2016/172017/18
Adrannau academaidd £227m £243m
Grantiau a chytundebau ymchwil £76m £77m
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd £45m £47m
Adeiladau £31m £33m
Gweinyddu a gwasanaethau canolog £26m £28m
Gwasanaethau academaidd £27m £30m
Dibrisiant £32m £38m
Treuliau eraill £28m £31m
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau £13m £13m
Cyfanswm y gwariant£514m£540m