Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ariannol

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf y DU, gyda throsiant blynyddol o dros £600m.

Yn 2020/21 bu i’r Brifysgol gadw gwarged gweithredu o £31m, gwelliant ar y gwarged gweithredu o £14m y llynedd. Ar ôl addasu ar gyfer eitemau untro, cyfanswm y gwarged ar gyfer 2020/21 oedd £59m.

Er ein bod yn wynebu rhai risgiau gwleidyddol ac economaidd sylweddol ac ansicrwydd parhaus am y pandemig byd-eang, rydym yn parhau i fod yn ofalus ond yn optimistaidd am y dyfodol.

Mae gan y Brifysgol fantolen gref a digon o hylifedd i ddelio'n gadarnhaol â'r ansicrwydd a'r cyfleoedd a ddaw.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2021

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021.

O ble daw ein harian

Yn 2020/21 cynyddodd cyfanswm ein hincwm o £569m i £604m oherwydd cynnydd o 4.2% yn nifer y myfyrwyr israddedig, ynghyd â chymorth COVID-19 ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Ein dwy brif ffynhonnell arian yw, ffioedd dysgu, lle cafwyd cynnydd o £10m i greu’r swm o £306m, a grantiau ymchwil – a chadwodd a chynhyrchodd y rhain incwm o £113m – incwm sydd heb newid.

Roedd cynnydd sylweddol yn y grantiau corff ariannu o £78m i £110m; roedd hyn o ganlyniad, yn rhannol, i grant CCAUC ychwanegol gwerth £29m sy’n cynrychioli cyfran y Brifysgol o gyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector i gefnogi myfyrwyr, staff a chyfleusterau yn ystod y pandemig.

Cafwyd gostyngiad yn y flwyddyn mewn incwm arall wrth i gontractau'r sector cyhoeddus ostwng yn ystod y pandemig.

Dadansoddiad o incwm 2020/21 yn ôl categori

Categori2020/212019-20
Ffioedd dysgu a grantiau cymorth£307m£297m
Grantiau a chytundebau ymchwil£113m£113m
Grantiau’r Corff Ariannu£109m£78m
Incwm arall£68m£74m
Rhoddion, Gwaddolion ac Incwm o Fuddsoddiad£7m£7m
Cyfanswm incwm£605m£569m

Ar beth rydym ni’n gwario ein harian

Yn 2020/21, fe wnaethom wario £571m o’i gymharu â £555m yn y flwyddyn flaenorol, sy’n gynnydd o £16m.

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ein gwariant ar addysgu ac ymchwil.

£329m oedd ein costau staff gwaelodol yn 2020/2021 o’u cymharu â £326m y flwyddyn flaenorol.

Mae rheolaethau recriwtio a chwyddiant isel wedi golygu bod costau staff wedi cynyddu 1.1% yn ystod y flwyddyn er gwaethaf cynnydd o 2.4% yn nifer cyfartalog y staff. Gostyngodd costau staff, fel cyfran o'r incwm o 57.3% i 54.5%.

Y costau gweithredu eraill (ac eithrio dibrisiant) yn 2019/20 oedd £188 miliwn o gymharu â £175m yn y flwyddyn flaenorol.

Eleni gwelwyd y lefel uchaf o wariant cyfalaf blynyddol yn hanes y Brifysgol, sef £133.1m wrth i'r rhaglen fuddsoddi bresennol gyrraedd ei hanterth. Ers diwedd y flwyddyn rydym wedi gallu agor Abacws, ein Hysgol Mathemateg newydd a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, y Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr eiconig, Adeilad Bute wedi’i uwchraddio i ddarparu ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Cymru a sbarc|spark, ein canolfan arloesedd newydd.

Dadansoddiad o wariant 2020/21 yn ôl categori

Categori2020/212019-20
Adrannau academaidd£229m£235m
Grantiau a chytundebau ymchwil£82m£81m
Gwasanaethau academaidd£51m£32m
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd£32m£36m
Adeiladau£47m£39m
Gwasanaethau canolog a gweinyddu£32m£30m
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau£12m£12m
Treuliau eraill£43m£48m
Dibrisiant£41m£40m
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn£2£2m
Y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol£0.5m-
Cyfanswm y gwariant£573m£500m