Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at radd mewn gofal iechyd

Healthcare students walking in a group

Mae ein llwybr at radd mewn gofal iechyd wedi cael ei lunio ar gyfer oedolion sy’n dychwelyd i addysg sydd am astudio rhan amser er mwyn gwneud cais i astudio gradd.

Addysgir modiwlau gyda’r nos ac ar benwythnosau. Byddwch yn astudio mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol. Ar ôl astudio’r llwybr byddwch yn gallu gwneud cais i astudio gradd israddedig yn y meysydd pwnc canlynol:

  • nyrsio oedolion
  • nyrsio iechyd meddwl
  • nyrsio pediatrig
  • bydwreigiaeth
  • therapi galwedigaethol
  • ymarfer gofal llawdriniaethol
  • radiotherapi ac oncoleg
  • radiograffeg ddiagnostig

Newydd ym mis Medi 2018:

  • Ffisiotherapi
  • Ffarmacoleg Feddygol

Sut mae'n gweithio

Mae'r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau. Mae hyn yn cynnwys dau fodiwl craidd gorfodol, sy'n cynnwys 20 o gredydau yr un, a modiwlau opsiynol ychwanegol a fydd yn gyfwerth ag 20 o gredydau.

Rhaid bod ymgeiswyr sydd am gofrestru ar y llwybr hwn wedi ennill pum cymhwyster TGAU, graddau A-C. Dylai'r rhain gynnwys mathemateg a Chymraeg neu Saesneg.

Ar gyfer y llwybr at radioleg a radiotherapi, rhaid eich bod wedi ennill pum cymhwyster TGAU, graddau A-C. Dylai'r rhain gynnwys gwyddoniaeth ddwbl, neu ffiseg a gwyddoniaeth arall, mathemateg a Chymraeg neu Saesneg.

Modiwlau’r llwybr

Modiwlau craidd

Modiwlau opsiynol

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch ddisgwyl i gwblhau'r llwybr o fewn blwyddyn, ond gallwch gymryd mwy o amser os oes angen.

Cost

Gwybodaeth am gyllid ac arian.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y llwybr, cysylltwch â:

Llwybrau at radd