Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni'n hwyluso'r gwaith o ddatgelu, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg drwy ymchwil arloesol.

Rydym ni'n gwella gofal llygaid ac addysg i blant â syndrom Down, yn gweithio gyda pheirianwyr gofodol blaenllaw i ganfod camau cynharaf dirywiad macwlaidd yn gysylltiedig ag oed, yn creu ymchwil arloesol i ddeall trylowyder a datblygiad y cornbilen ac yn ymchwilio i ffyrdd newydd o drin clefydau fel cataractau.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ddiwethaf, cawsom ein hasesu fel rhan o'r uned asesu 'Iechyd Perthynol'. Cafodd ei ddyfarnu'n 4ydd yn y DU gyda sgôr amgylcheddol o 100%, a 90% o'r gwaith ymchwil wedi ei ddyfarnu'n 'rhagorol' o ran effaith.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema:

Mae ein hymchwil yn perthyn i ddau fath o weithgaredd:

  • Arbrofi gwyddonol sylfaenol yn y labordy ar y llygad a'r system weledol
  • Ymchwil clinigol sy'n canolbwyntio ar y claf

Arbrofi gwyddonol sylfaenol ar y llygad a'r golwg yn y labordy

Rydym ni'n astudio technolegau a pheiriannau ymchwilio newydd ar gyfer cofnodi gweithrediad y golwg i gynorthwyo gyda chanfod problemau golwg a gwella ansawdd bywyd pobl sydd â nam ar y golwg.

Mae ein hymchwil yn y labordy'n bennaf ym meysydd bioleg strwythurol, bioleg celloedd (gan gynnwys meithrin celloedd), a niwrowyddorau. Mae cyfran sylweddol yn cynnwys golau a microsgopeg electron.

Ymchwil clinigol yn seiliedig ar y claf

Mae ein hacademyddion yn gweithio gyda gwirfoddolwyr sy'n canolbwyntio ar berfformiad gweledol gan gynnwys dylanwadau ffisiolegol-drydanol, niwrolegol, ymddygiadol a chymdeithasol ar y golwg. Rydym hefyd yn gweithio gyda chleifion mewnol i ymchwilio pathogenesis clefyd y llygaid.

Cydweithio

Mae ein hacademyddion yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o Ysgolion eraill o fewn y Brifysgol yn ogystal â busnesau a sefydliadau eraill fel Prifysgol Bryste a Chynghrair GW4 (Great Western Alliance) sy'n cwmpasu Prifysgolion Caerfaddon a Chaerwysg. Mae hyn yn cynnwys cydweithio gydag academyddion eraill yn Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe Prifysgol Caerdydd lle mae ymchwilwyr yn archwilio tryloywder a pheirianneg y cornbilen ac atgyweirio meinweoedd a rheolaeth angiogenesis. Rydym hefyd yn weithgar iawn ar lwyfan rhyngwladol ac yn cydweithio gyda phrifysgolion blaenllaw yng nghanoldir Ewrop, India, yr U.D. a Siapan.

Safon ymchwil

Graddiwyd dros 40% o'n cynhyrchion ymchwil yn 'rhagorol yn rhyngwladol' neu'n well yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil 2008. O ganlyniad, cafodd ein hymchwil ei raddio ar y brig yn y DU ar gyfer y ganran ymchwil 4* a 3*.

Yn y REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) 2014 diweddar, cafodd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg ei asesu fel rhan o’r uned asesu ‘Allied Health’, ac enillodd y 4ydd safle yn y Du gyda safle amgylcheddol o 100%  â 90% o’n hymchwil yn cael ei alw’n ‘eithriadol’ yn nhermau effaith.

Our academics collaborate with leading vision researchers from around the world and we have close links with universities in mainland Europe, India, the USA and Japan.

We also work closely with other Schools within the University as well as other businesses and institutions such as Bristol University and the GW4 (Great Western 4) Alliance, which encompasses the universities of Bath and Exeter.

Cyfleusterau ac offer

Mae ein hysgol wedi'i lleoli mewn adeilad Optometreg pwrpasol a blaengar.

Yn 2008, fe wnaethon ni ddathlu agoriad swyddogol adeilad Optometreg yn Heol Maindy. Derbyniodd y prosiect fuddsoddiad unigol mwyaf y DU mewn gofal iechyd; cyfanswm o £22M.

Mae'r cyfleuster ag adeiladwyd i bwrpas yn dod ag ymchwil, dysgu a chlinigau cleifion at ei gilydd mewn un lle. Mae hyn yn ein galluogi ni i arwain y ffordd mewn trosi ymchwil i well gofal i gleifion.

Mae'r adeilad ysgol newydd yn gallu darparu gwasanaeth ardderchog a dyfodol calonogol ar gyfer gofal llygaid yng Nghymru. Credaf fod adeilad newydd yr ysgol yn esiampl nid yn unig i Gymru ond hefyd i'r DU, Ewrop a'r byd.

Ruth Marks Cyfarwyddwr RNIB Cymru

Dyma ychydig o fanylion am yr offer blaengar rydym yn ei ddefnyddio yn ein hymchwil isod:

Labordai 'Vision Science Bioimaging' (VSBL)

Mae VSBL yn labordy cydweithredol sy'n ymgysylltu â'r ymchwilwyr ar draws Prifysgol Caerdydd a thu hwnt mewn dulliau bioddelweddu a thechnegau ag ysbrydolwyd gan anghenion ymchwil golwg. Rydym yn croesawu ymholiadau gan gyfranwyr posibl.

Darllenwch mwy yn Saesneg am y Labordai VSBL

Meicrosgopau

Rydym yn defnyddio meicrosgopau electron i astudio proteinau a moleciwlau eraill sy'n y llygad sy'n chwyddo'r hyn a welir i raddfa uchel iawn (i fyny at x 50,000). Mae gennym gyfres gynhwysfawr o feicrosgopau yn cynnwys tri pheiriant Zeiss a Jeol Scanning a meicrosgopau Electron Darlledu yn cynnwys peiriant Darlledu 200KV.

Yn ogystal mae gennym Feicrosgop 3View Electron Darlledu sy'n caniatáu chwyddiad uchel o feinweoedd mewn tri dimensiwn. Dyma'r unig un o'i bath yn y DU sydd yn arbennig ar gyfer ymchwil llygaid. Mae hefyd yn ein caniatáu ni i ddeall strwythurau tri dimensiwn meinweoedd sy'n ein helpu i greu triniaethau newydd i glefydau llygaid.

Mae'r offer hwn wedi arwain at nifer o gyhoeddiadau proffil uchel ac incwm grant sylweddol.

Diffreithiad pelydr-x 'Synchrotron'

Mae gan fyfyrwyr a staff yr Ysgol fel ei gilydd y cyfle i ddefnyddio cyfleusterau diffreithiad pelydr-x 'synchrotron' trwy Ewrop ac mor bell i ffwrdd â Japan. Mae'r cyfleusterau hyn yn defnyddio ymbelydredd 'synchrotron' i gynhyrchu pelydrau-x dwys iawn ar gyfer dadansoddiad strwythurol o feinwe biolegol.

Defnyddiwn y rhain i gynnal gwaith ymchwil sy'n astudio sail strwythurol tryloywder a ffocws pŵer y gornbilen a'r lens. Gallwn hefyd ymchwilio i newidiadau strwythurol sy'n achosi clefydau megis ffurfio cataract a keratonconus.

Research participation

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Take part in our research and help us further our knowledge and understanding to improve patients lives.

We are frequently looking for members of the public to help with our research and there are a number of ways you can get involved.

The types of research vary from lab-based scientific experiments on the eye and visual system to Clinical patient-based research where our academics work with volunteers focusing on visual performance including electrophysiological, neurological, behavioural and societal influences on vision. We also work with in-patients to research pathogenesis of eye disease.

Opportunities

The Neurological Vision Loss database

We are looking for research participants for studies of Neurological Vision Loss (NVL). Not only do we recruit those with any form of vision loss, we also recruit healthy, normal-sighted individuals to act as comparisons with those who have vision loss. As long as you are aged above 18, you are eligible to sign up to our NVL database.

Download our information sheet for more detail about the database. If you are interested in becoming a paid participant, please complete our online questionnaire.