Ewch i’r prif gynnwys

Llety Preifat

I wybod lle i ddod o hyd i dai a fflatiau a rennir yng Nghaerdydd, y gost a ble gallwch aros wrth chwilio am rywle i fyw.

Ble i chwilio am lety preifat

Private sector housing

Mae digon o lety i fyfyrwyr yng Nghaerdydd sy’n cael ei osod gan landlordiaid preifat neu drwy asiantau gosod. Mae llety o'r fath yn cynnwys tai i’w rhannu a fflatiau. O bryd i’w gilydd gallwch ddod o hyd i ystafell mewn tŷ y byddwch yn ei rannu gyda’r perchennog.

Os ydych yn bwriadu dod o hyd i lety preifat, rydym yn argymell eich bod yn dod i Gaerdydd wythnos cyn dechrau eich cwrs i ymweld â thai/llety. Nid ydym yn argymell eich bod yn llofnodi contract tenantiaeth heb ymweld â’r eiddo, cwrdd â chydletywr posibl, a gwneud yn siŵr eich bod yn fodlon ar y contract.

Asiantaeth Cardiff Student Letting

Asiantaeth Cardiff Student Letting yw’r lle gorau i ddechrau edrych am lety preifat. Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n berchen ar yr asiantaeth ac yn ei rhedeg. Mae’r asiantaeth gosod yn awyddus i gadw costau i fyfyrwyr yn isel ac nid ydynt yn gofyn am ffi asiantaeth.

Faint mae’n costio

Bydd y gost am lety preifat yn amrywio yn dibynnu ar y lleoliad, maint ac ansawdd y fflat neu dŷ, y nifer o bobl sy'n rhannu’r llety ac os ydy'r biliau wedi’u cynnwys ym mhris y rhent.

Ar gyfartaledd, £280 - £370 fydd cost rhentu ystafell mewn tŷ i’w rannu ag eraill heb gynnwys eich biliau dŵr, nwy, trydan, band eang ac yswiriant. Yn wahanol i lety’r Brifysgol, lle mae’r biliau wedi’u cynnwys yn y pris, byddwch yn sylwi y gall fod costau ychwanegol os ydych yn rhentu'n breifat.

Mae’r costau'n debygol o gynnwys:

  • Bond (mae hwn fel arfer yn gyfwerth i fis o rent a bydd yn cael ei ddychwelyd i chi ar ôl i chi adael yr adeilad cyn belled nad oes unrhyw ddifrod wedi’i wneud)
  • Biliau dŵr, trydan, nwy, rhif ffôn a’r we
  • Yswiriant (rydym yn argymell yn gryf eich bod yn yswirio eich eiddo personol yn erbyn difrod, colled neu ddwyn)
  • Hanner rhent yn ystod y gwyliau

Ble i aros wrth i chi chwilio

Os ydych yn cynllunio treulio amser yng Nghaerdydd cyn i chi drefnu llety preifat, gallwch aros mewn hostel, gwesty neu wely a brecwast.

Mae llety hostel yn safonol, gyda’r rhataf yn costio tua £20 y noson. Mae gwely a brecwast yn costio tua £40-£80 y nos ac mae gwestai yn costio rhwng £70 a £150 y nos. Gallwch gael llety yn agos i’r campws a chanol y ddinas.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am lety yng Nghaerdydd ar wefan Croeso Caerdydd.

Aros gyda ni yn ystod yr haf

Mae ein preswylfeydd hunan arlwyo ar gael i aros yn ystod cyfnod yr haf (canol mis Mehefin i fis Medi cynnar)

Cymorth a chyngor tai

Os ydych yn meddwl am rentu llety yn y sector preifat, gallwch gael gwybodaeth ynglŷn â chostau cyffredinol rhentu yng Nghaerdydd a chael awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â llety preifat gan y Tîm Cyngor ac Arian Cefnogi Myfyrwyr.

Mae staff y Ganolfan Cynghori a Chynrychioli yn Undeb y Myfyrwyr hefyd yn gallu’ch helpu. Maen nhw’n hapus i esbonio a gwirio eich cytundeb tenantiaeth cyn i chi arwyddo cytundeb neu dalu unrhyw arian i’ch landlord. Mae hefyd ganddynt wybodaeth i’ch helpu chi i ddod o hyd i lety.