Ewch i’r prif gynnwys

Y Dreth Gyngor

Diweddarwyd: 09/08/2023 14:10

Y Dreth Gyngor yw'r system drethi lleol a ddefnyddir yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i ariannu rhan o'r gwasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol.  Mae'n dreth ar eiddo domestig.

Mae tystysgrifau eithriad y Dreth Gyngor i fyfyrwyr newydd yn cael eu rhoi yn awtomatig o fewn 24 awr o gofrestru. Bydd copi PDF o'ch tystysgrif yn cael ei anfon atoch. Gallwch wneud cais am gopi o'ch tystysgrif eithriad y treth cyngor ar unrhyw bryd drwy SIMS ar-lein.

Mae pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig amser llawn wedi'u heithrio rhag talu y Dreth Gyngor. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n ymgymryd â blwyddyn leoliad, Toriad ar Astudio neu ymgymryd â chwrs amser llawn dros dro ar sail ran-amser.

Mae angen i chi dalu y dreth gyngor yn unig os ydych yn:

  • fyfyriwr rhan-amser
  • yn fyfyriwr amser llawn sy'n ailadrodd eich blwyddyn olaf a heb fod yn bresennol (myfyrwyr allanol)
  • ar gwrs cyn-sesiynol llai na 24 wythnos o hyd.

Bydd angen i fyfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol sy'n dod mewn sydd ym Mhrifysgol Caerdydd am 24 wythnos neu lai gofyn am eu llythyr eithriad Treth Cyngor (gweler yr adran myfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol sy'n dod mewn isod).

Tystysgrif eithriad y Dreth Gyngor

Mae tystysgrif eithriad y Dreth Cyngor yn eich eithrio rhag talu'r dreth cyngor fel myfyriwr llawn amser. Bydd angen i chi roi'r dystysgrif i'ch landlord neu'r Cyngor lleol sy'n gofyn am dystiolaeth o'ch cymhwysedd am eithriad.

Mae'r tystysgrif yn cyfeirio i chi yn unigol ac nid i'r cyfeiriad ar y tystysgrif, os ydych yn newid eich cyfeiriad, ni fydd angen tystysgrif newydd arnoch.

Bydd tystysgrifau eithriad cyngor treth i fyfyrwyr newydd yn cael eu rhoi yn awtomatig o fewn 24 awr o gofrestru. Bydd copi PDF yn cael ei ebostio i chi a gallwch hefyd ofyn am gopi o'ch tystysgrif eithriad cyngor treth ar unrhyw bryd drwy SIMS ar-lein.

Nid oes angen tystysgrif treth cyngor i fyfyrwyr sy'n symud i mewn i Lety'r Brifysgol, ond darparir tystysgrif rhag ofn eich bod yn symud i mewn i lety preifat.

Gwyliwch fideo fer ar sut i gael eich eithriad treth cyngor.

Gwyliwch fideo fer ar sut i gael eich eithriad treth cyngor.

Amgylchiadau arbennig

Myfyrwyr cyfnewid Ewropeaidd a Rhyngwladol sy'n dod i mewn

Bydd angen i fyfyrwyr cyfnewid Ewropeaidd a rhyngwladol sy'n dod i mewn ym Mhrifysgol Caerdydd am 24 wythnos neu lai ofyn am eu llythyr eithrio Treth y Cyngor â llaw.

Os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd am lai na 24 wythnos, bydd angen i chi anfon llythyr at Gyngor Dinas Caerdydd yn cadarnhau eich bod yn astudio'n llawn amser yma.

Bydd hefyd angen llythyr Treth Cyngor arnoch o Brifysgol Caerdydd yn cadarnhau bod eich amser yn astudio yma yn rhan o raglen lawn amser yn eich mamwlad. Bydd angen i chi ofyn am y llythyr hwn gan dîm Gweithrediadau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd drwy borth Cyswllt Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr Ewropeaidd sy'd dod i mewn neu'n fyfyrwyr cyfnewid rhyngwladol yn astudio am fwy na 24 wythnos byddwch yn derbyn y tystysgrif Treth Cyngor drwy ebost 24 awr o gwblhau cofrestru.

Myfyrwyr sy'n byw gyda phobl nad yw'n fyfyrwyr amser llawn

Ers mis Ebrill 2004 nid yw myfyrwyr llawn amser yn y sefyllfa hon yn rhannu atebolrwydd gyda'r rhai hynny nad ydynt yn fyfyrwyr llawn amser. Os mae dim ond un person nad yw mewn addysg llawn amser yn y cartref maent yn atebol ond byddant yn derbyn gostyngiad o 25%.

Myfyrwyr sy'n byw gyda landlord neu letywraig

Os ydych yn byw gyda'ch landlord neu letywraig ac yn rhannu amwynderau sylfaenol fel ystafell ymolchi a chegin, yna cyfrifoldeb eich landlord neu letywraig yw talu'r Treth Cyngor.

Myfyrwyr ymchwil yn eu cymal traethawd hir

Bydd myfyrwyr ôl-raddedig sydd yng nghyfnod ysgrifennu eu cwrs yn cael eu heithrio rhag Treth y Cyngor hyd at gyflwyno eu Traethawd Ymchwil. Nid ydynt yn gymwys i gael eu heithrio tra byddant yn aros am eu viva neu'n gwneud cywiriadau.

Myfyrwyr rhyngwladol

Dylid trin gŵr neu wraig a dibynyddion myfyriwr rhyngwladol hefyd fel pe baent yn fyfyrwyr amser llawn ar yr amod eu bod:

  • ddim yn ddinesydd Prydeinig, a
  • cael ei atal gan reoliadau mewnfudo rhag cymryd cyflogaeth â thâl neu rhag hawlio budd-daliadau tra'n byw yn y DU.

Os ydych yn ŵr neu’n wraig i fyfyriwr bydd angen i chi ddarparu copi o’ch pasbort neu fisa.

Gadael eich cwrs

Os byddwch yn gadael eich cwrs yn barhaol, yna ni fyddwch yn cael eich adnabod fel myfyriwr amser llawn at ddibenion y Dreth Gyngor. Byddwch wedyn yn atebol i dalu, er efallai y byddwch yn gallu hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor llawn neu rannol i'ch helpu i dalu.

Cael cymorth

Gall y Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr roi cyngor a gwybodaeth i chi ynglŷn â'ch Treth Cyngor ac eithrio, fodd bynnag, ni fyddant yn gallu cynhyrchu Tystysgrif Eithrio Treth Cyngor.

Os oes angen Tystysgrif Eithrio Treth Cyngor arnoch, gallwch gysylltu â Gweithrediadau Myfyrwyr drwy'r Porth Cyswllt Myfyrwyr.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr