Ewch i’r prif gynnwys

Y Dreth Gyngor

Mae tystysgrifau eithriad y Dreth Gyngor i fyfyrwyr newydd yn cael eu rhoi yn awtomatig o fewn 24 awr o gofrestru. Bydd copi PDF o'ch tystysgrif yn cael ei anfon atoch. Gallwch wneud cais am gopi o'ch tystysgrif eithriad y treth cyngor ar unrhyw bryd drwy SIMS ar-lein.

Y Dreth Gyngor yw'r system drethi lleol a ddefnyddir yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i ariannu rhan o'r gwasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol.  Mae'n dreth ar eiddo domestig.

Mae pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig amser llawn wedi'u heithrio rhag talu y Dreth Gyngor.  Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n ymgymryd â blwyddyn leoliad, Toriad ar Astudio neu ymgymryd â chwrs amser llawn dros dro ar sail ran-amser.

Mae angen i chi dalu y dreth gyngor yn unig os ydych yn:

  • fyfyriwr rhan-amser
  • yn fyfyriwr amser llawn sy'n ailadrodd eich blwyddyn olaf a heb fod yn bresennol (myfyrwyr allanol)
  • ar gwrs cyn-sesiynol llai na 24 wythnos o hyd.

Bydd angen i fyfyrwyr Erasmus+ sydd ym Mhrifysgol Caerdydd am 24 wythnos neu lai gofyn am eu llythyr eithriad Treth Cyngor. (gweler yr adran myfyrwyr Erasmus+ ar y dudalen hon)

Tystysgrif eithriad y Dreth Gyngor

Mae tystysgrif eithriad y Dreth Cyngor yn eich eithrio rhag talu'r dreth cyngor fel myfyriwr llawn amser. Bydd angen i chi roi'r dystysgrif i'ch landlord neu'r Cyngor lleol sy'n gofyn am dystiolaeth o'ch cymhwysedd am eithriad.

Mae'r tystysgrif yn cyfeirio i chi yn unigol ac nid i'r cyfeiriad ar y tystysgrif, os ydych yn newid eich cyfeiriad, ni fydd angen tystysgrif newydd arnoch.

Bydd tystysgrifau eithriad cyngor treth i fyfyrwyr newydd yn cael eu rhoi yn awtomatig o fewn 24 awr o gofrestru. Bydd copi PDF yn cael ei ebostio i chi a gallwch hefyd ofyn am gopi o'ch tystysgrif eithriad cyngor treth ar unrhyw bryd drwy SIMS ar-lein.

NID OES angen tystysgrif treth cyngor i fyfyrwyr sy'n symud i mewn i Lety'r Brifysgol, ond darparir tystysgrif rhag ofn eich bod yn symud i mewn i lety preifat.

Gwyliwch fideo fer ar sut i gael eich eithriad treth cyngor.

Gwyliwch fideo fer ar sut i gael eich eithriad treth cyngor.

Amgylchiadau arbennig

Myfyrwyr Erasmus+

Bydd angen i fyfyrwyr Eramsus+ ym Mhrifysgol Caerdydd am 24 wythnos neu lai gofyn am eu llythyr eithriad Treth Cyngor.

Os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd am lai na 24 wythnos, bydd angen i chi anfon llythyr at Gyngor Dinas Caerdydd yn cadarnhau eich bod yn astudio'n llawn amser yma.

Bydd hefyd angen llythyr Treth Cyngor arnoch o Brifysgol Caerdydd yn cadarnhau bod eich amser yn astudio yma yn rhan o raglen lawn amser yn eich mamwlad. Bydd angen i chi ofyn am y llythyr hwn o adran Cofnodion Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Gallwch gysylltu â Chofnodion Myfyrwyr drwy ddesg cymorth Holi Caerdydd.

Os ydych yn fyfyriwr Erasmus+ yn astudio am fwy na 24 wythnos byddwch yn derbyn y tystysgrif Treth Cyngor drwy ebost 24 awr o gwblhau cofrestru.

Myfyrwyr sy'n byw gyda phobl nad yw'n fyfyrwyr amser llawn

Ers mis Ebrill 2004 nid yw myfyrwyr llawn amser yn y sefyllfa hon yn rhannu atebolrwydd gyda'r rhai hynny nad ydynt yn fyfyrwyr llawn amser. Os mae dim ond un person nad yw mewn addysg llawn amser yn y cartref maent yn atebol ond byddant yn derbyn gostyngiad o 25%.

Myfyrwyr sy'n byw gyda landlord neu letywraig

Os ydych yn byw gyda'ch landlord neu letywraig ac yn rhannu amwynderau sylfaenol fel ystafell ymolchi a chegin, yna cyfrifoldeb eich landlord neu letywraig yw talu'r Treth Cyngor.

Myfyrwyr ymchwil yn eu cymal traethawd hir

Mae rheoliadau wedi newid yn ddiweddar o amgylch y mater hwn. Mae myfyrwyr ôl-raddedig sy'n cwblhau ysgrifennu traethawd hir yn cael eu heithrio o dalu'r Dreth Cyngor.

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn briod i'ch partner ac os nad ydynt yn ddinesydd Prydeinig,  ni fydd raid i 'r naill na'r llall dalu Treth y Cyngor. Rhaid taw dim ond chi sy'n breswyl yn y cartref ac nid yw eich gŵr/gwraig yn cael gweithio neu hawlio budd-daliadau oherwydd amodau sy'n gysylltiedig â'u gallu i ddod neu i aros yma.

Gadael eich cwrs

Os byddwch yn gadael eich cwrs yn barhaol, yna ni fyddwch yn cael eich adnabod fel myfyriwr amser llawn at ddibenion y Dreth Gyngor.  Byddwch wedyn yn atebol i dalu, er efallai y byddwch yn gallu hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor llawn neu rannol i'ch helpu i dalu.

Cael cymorth

Gall y Tîm Cyngor ac Arian roi cyngor a gwybodaeth i chi ynglŷn â'ch Treth Cyngor ac eithrio, fodd bynnag, ni fyddant yn gallu cynhyrchu Tystysgrif Eithrio Treth Cyngor. Os oes angen Tystysgrif Eithrio Treth Cyngor arnoch, gallwch gysylltu â Gweithrediadau Myfyrwyr drwy'r Porth Cyswllt Myfyrwyr.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Cyngor a Chyllid Myfyrwyr(Parc y Mynydd Bychan)

Cymorth i Fyfyrwyr Ysgol Fusnes Caerdydd (Ysgol Busnes Caerdydd)