Ewch i’r prif gynnwys

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Ein Siarter Myfyrwyr

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen ein Siarter Myfyrwyr cyn i chi gyrraedd.

Y Siarter

Ein bwriad yw y bydd bywyd pob myfyriwr yma cystal ag y bo modd yn sgîl:

Rydym yn cynnig addysg sy'n ceisio eich cyffroi, ysgogi, herio a'ch helpu.

Dysgu gweithredol

Mae ein rhaglenni dysgu wedi eu llunio i'ch galluogi chi i chwarae rhan weithredol yn eich dysgu, ac elwa ar ysbrydoliaeth ein diwylliant ymchwil.

Mae ein haddysgu yn eich cefnogi chi i ddod yn ddysgwyr annibynnol ac mae angen ymroddiad a brwdfrydedd i wneud hynny. Mae ein mannau dysgu corfforol, cymdeithasol a rhithiol wedi’u llunio’n ofalus ac rydyn ni’n eu gwella drwy’r amser.

Adborth

Rydym yn eich helpu i ddysgu trwy roi adborth rheolaidd, amserol a defnyddiol i fireinio eich gwybodaeth a’ch medrau.

Mae myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i gryfhau eu profiad addysgol, mynd ati i geisio gwybodaeth, a meithrin eu hyder fel dysgwyr.

Llais y myfyrwyr

Byddwn yn gwrando'n astud ar eich llais er mwyn creu amgylchedd dysgu sy'n bodloni eich disgwyliadau a helpu i lunio profiad ehangach y myfyrwyr. Mae amryw o gyfleoedd i chi fynegi eich barn am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Byddwn yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr am newidiadau sydd wedi deillio o’u hadborth mewn amryw ffyrdd megis:

  • paneli myfyrwyr-staff
  • newyddion myfyrwyr
  • a chyfryngau eraill megis ap a rhyngrwyd y myfyrwyr a gwefan Dysgu Canolog.

Cymerwch ran

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio i gynrychioli eich llais i'r Brifysgol drwy ymgysylltu â chi mewn prosesau democrataidd a chydnabod tueddiadau cylchol mewn adborth gan fyfyrwyr.

Mae’n partneriaeth yn ein galluogi i gyd-ddeall rhai materion a chydweithio i wella eich profiad fel myfyriwr.

Byddwn yn gweithio gyda chi i bersonoli eich taith ddysgu, gan gefnogi eich lles a'ch diogelwch y yn ôl eich hanghenion unigol.

Cefnogaeth a gwasanaethau

Mae amrywiaeth helaeth o gyfleusterau megis gwasanaethau Cefnogi a Lles Myfyrwyr, cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr a’r Caplandy ar gael i chi.

Rydyn ni’n eich hannog i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael cyn gynted ag y bo modd os oes eu angen arnoch.

Rydyn ni’n falch o fod yn brifysgol Gymraeg yng nghanol ein prifddinas. Rydyn ni’n annog pob myfyriwr i ymgysylltu ag achlysuron diwylliannol Cymru megis yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cymraeg i Bawb

Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu’r Gymraeg a helpu pawb i’w defnyddio yn y sefydliad hwn. Rydyn ni’n disgwyl i bob myfyriwr ddangos parch at statws cyfartal y Gymraeg a’r Saesneg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae ein rhaglen Cymraeg i Bawb yn galluogi pob myfyriwr i feithrin a mireinio medrau ynglŷn â’r Gymraeg.

Darpariaeth Gymraeg

Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnig a chynnal digon o addysg Gymraeg yn ôl anghenion y Cymry Cymraeg sydd yma. Mae modd i bob myfyriwr fynnu tiwtor personol sy’n medru Cymraeg a sefyll arholiadau ac asesiadau yn y Gymraeg. Mae Swyddog y Gymraeg hefyd yno fel cynrychiolaeth Gymraeg i fyfyrwyr.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd sy’n gyfrifol am gynrychioli Cymry Cymraeg, y rhai sy’n dysgu’r iaith a bob un a chanddynt ddiddordeb yn y Gymraeg a’i diwylliant tra bônt yn y Brifysgol.

Darllenwch Safonau'r Gymraeg.

Ein hymrwymiad

Rydyn ni’n croesawu ac yn cynorthwyo myfyrwyr o sawl cefndir ledled y byd. Gallwch ddisgwyl croeso a chymorth wrth ymaddasu i fywyd yn y Brifysgol ac, yn gyfnewid, mae disgwyl i chi hybu awyrgylch croesawgar i bawb.

Mae disgwyl i staff a myfyrwyr - unigolion a grwpiau fel ei gilydd - ymddwyn yn briodol gan amlygu urddas, cwrteisi a pharch tuag at ei gilydd a’r gymuned leol. Rydyn ni’n disgwyl i bawb dderbyn ei gyfrifoldebau dros ei gilydd bob amser. Gan gynnwys cyfnodau ym myd gwaith a chymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau eraill.

Byddwn ni’n hyrwyddo awyrgylch lle gallwch deimlo’n ddigon hyderus i roi gwybod inni os yw ymddygiad myfyrwyr eraill neu staff yn amharu ar eich bywyd yn y Brifysgol.

Gallwch ddisgwyl i ni gyfathrebu â chi mewn modd gonest, agored, cywir ac amserol a thrin a thrafod unrhyw bryderon a godir mewn modd tringar a phroffesiynol.

Cyfathrebu newid

Byddwn yn cyfleu gwybodaeth am raglenni, modiwlau ac asesu yn eglur i chi.

Os na allwn ni gyflawni'r hyn sydd wedi’i hysbysebu o achos amgylchiadau eithriadol neu lle y bydd newidiadau rhesymol yn ein helpu i gynnig addysg o safon gyfwerth neu well, byddwn ni’n ymgynghori â chi am y newidiadau, gan weithio ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr i ofalu y bydd buddiannau myfyrwyr yn cael eu diogelu.

Ffioedd dysgu

Byddwn yn eich hysbysu lle y gallai fod angen talu costau ychwanegol i gwblhau eich cwrs. Yn gyfnewid, gofynnwn i chi roi gwybod inni yn brydlon am unrhyw newidiadau yn eich hamgylchiadau.

Mae’r ffïoedd dysgu (a lle bo angen, ffïoedd mainc myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig) yn cwmpasu holl gostau hanfodol rhaglen.

Datganiad ymrestru

Wrth ymrestru mae angen i chi gadarnhau eich bod yn cytuno â thelerau ac amodau’r datganiad ymrestru, a gafodd eu derbyn gennych chi wrth dderbyn cynnig o le yn y Brifysgol.

Cefnogaeth

Mae angen i chi roi gwybod i ni am unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar eich hastudiaethau, fel y gallwn gynnig y cymorth angenrheidiol. At hynny, mae disgwyl i chi roi sylw i unrhyw ohebiaeth y gallai’r Brifysgol ei hanfon atoch.

Rydyn ni’n cydweithio er mwyn i chi gael y profiad gorau posib yn y Brifysgol. Os nad ydych chi’n mwynhau’r profiad yma yn ôl eich disgwyl, mae gyda ni brosesau hirsefydlog i drin a thrafod eich pryderon.

Mae cymorth ar gael trwy wasanaeth Cymorth a Lles Myfyrwyr a gwasanaeth cynghori Undeb y Myfyrwyr.

Your contribution

You are expected to contribute to a positive campus culture by taking responsibility for learning about and being supportive of each other, and informing us of any issues.

Read about our student conduct procedure on the student intranet.

Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd a chymorth i chi feithrin rhinweddau fydd yn ei alluogi i lwyddo yn fel dinesydd y byd a gwneud gwahaniaeth go iawn yn y byd.

Cyfleoedd

Rydyn ni’n eich hannog i fireinio eich medrau trwy fanteisio ar y cyfleodd sydd ar gael, naill ai’n rhan o raglen astudio neu’n weithgaredd allgyrsiol. Gan gynnwys trwy astudio a gweithio tramor a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol megis clybiau, cymdeithasau a gwaith gwirfoddol.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Rydyn ni’n eich hannog i ymgysylltu â phryderon y byd go iawn yng Nghaerdydd, Cymru a’r tu hwnt. Rydyn ni’n eich helpu i adnabod y medrau yr ydych chi'n eu meithrin fel y gallwch eu hamlygu a’u cofnodi’n briodol.

Mae profiad cadarnhaol y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a’n myfyrwyr. Yng Nghaerdydd, rydych chi’n rhan o brifysgol ag iddi enw da, sy'n fywiog ac yn amlddiwylliannol. Mae yma gymuned gref sy'n gynhwysol, cefnogol a gofalgar, ac yn dathlu ei hamrywiaeth. Dyma le cyffrous a buddiol sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau addysgol, cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol i’ch ysgogi, eich estyn a’ch helpu er eich llwyddiant. Mae eich barn yn bwysig i ni felly rydym ni’n gwrando arni ac yn gweithredu’n briodol ar y cyd â chi i wella’ch profiad fel myfyriwr. Yn Siarter y Myfyrwyr, rydyn ni wedi ymrwymo i ofalu y byddwch chi’n gallu gwneud y gorau o’ch cyfnod gyda ni a chyflawni’ch llawn dwf. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwneud yn fawr o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi ac yncreu atgofion i bara oes.

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Jackie Yip, a’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Siarter y Myfyrwyr, cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr neu Undeb y Myfyrwyr:

Y Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr