Ewch i’r prif gynnwys

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni a'r Undeb y Myfyrwyr a’r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o’ch cyfnod gyda ni.

Byddem yn awgrymu darllen ein Siarter Myfyrwyr cyn i chi gyrraedd.

Ein hymrwymiad cymunedol

Mae pandemig byd-eang y coronafeirws (COVID-19) yn golygu ein bod ni i gyd, nawr yn fwy nag erioed, yn gweithio i gefnogi ein gilydd, ymddwyn yn briodol ac yn ystyrlon, ac ymyrryd pan fyddwn yn gweld pobl eraill yn methu â chynnal ymddygiad na safonau'r Brifysgol.

Rydym wedi cyflwyno Ymrwymiad Cymunedol hunangynhaliol newydd ar gyfer ein holl staff a myfyrwyr er mwyn cefnogi pawb yn ystod y cyfnod hwn. Dylai myfyrwyr ddarllen yr ymrwymiad a’r canllaw ar gyfer uwchgyfeirio unrhyw bryderon ynghylch ymddygiad eraill.

Y Siarter

Ein bwriad yw y bydd bywyd pob myfyriwr yma cystal ag y bo modd yn sgîl:

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chi ac Undeb y Myfyrwyr i gryfhau eihch profiad fel myfyrwyr.

Byddwn yn gwrando ac yn ymateb i'ch llais i greu sefydliad dysgu sy'n ateb eich disgwyliadau ac yn helpu i ehangu eich profiad. Mae amryw gyfleoedd i chi fynegi eich barn am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallai ei wella.

Ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr, byddwn yn rhoi gwybod i chi am newidiadau sydd wedi deillio o’ch adborth mewn amryw ffyrdd megis:

 • System Cynrychiolwyr Academaidd y Myfyrwyr (sy'n cynnwys paneli myfyrwyr-staff)
 • Wythnos Siarad (ymgyrch llais y myfyrwyr)
 • mewnrwyd y myfyrwyr
 • Dysgu Canolog
 • yr ap myfyrwyr
 • newyddion myfyrwyr (drwy ebost, cylchlythyrau, papurau newydd, ac ati).

Diben Undeb y Myfyrwyr yw cynrychioli llais myfyrwyr i ni trwy eich gwahodd i gymryd rhan yn y prosesau ac ymgyrchoedd democrataidd, gwrando ar eich llais a nodi pethau sy’n codi dro ar ôl tro yn adborth myfyrwyr.

Bob blwyddyn, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynhyrchu Barn y Myfyrwyr, sy'n nodi tueddiadau ar gyfer gwelliannau pellach i brofiad y myfyrwyr.

Mae Prosiectau Partneriaeth yn cael eu sefydlu yn ystod pob sesiwn academaidd mewn ymateb i Farn y Myfyrwyr. Mae'r prosiectau hynny'n cael eu harwain ar y cyd gan staff a myfyrwyr, eu monitro gan y Grŵp Llywio Barn y Myfyrwyr ac mae Cyngor y Brifysgol yn cael gwybod amdanynt yn rheolaidd.

Rydym yn cynnig addysg sy'n ceisio cyffroi, ysgogi, herio, a chefnogi myfyrwyr.

Diben y rhaglenni astudio yw eich galluogi i ymgysylltu'n weithredol gyda'ch prosesau dysgu, dod yn rhan o gymuned ddysgu'r Brifysgol, a buddio o'n diwylliant ymchwil ardderchog.

Mae ein proses addysgu'n eich cefnogi i dyfu'n ddysgwyr annibynnol sy'n frwdfrydig ac wedi ymrwymo i'ch astudiaethau.

Mae ein lleoedd dysgu ffisegol, cymdeithasol a rhithwir wedi'u dylunio ar y cyd â'n myfyrwyr. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ehangu uniondeb academaidd o fewn y gymuned ddysgu.

Dyma le cyffrous a buddiol sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau addysgol, cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol i’ch ysgogi, eich estyn a’ch helpu er eich llwyddiant.

Mae ein hymrwymiad yn dibynnu ar bartneriaeth weithredol rhyngoch chi a'r Brifysgol. Mae hyn yn sicrhau nad yw newidiadau i'r rhaglen yn effeithio'n ormodol arnoch. Rydym ni ac Undeb y Myfyrwyr yn croesawu adborth gennych ar bob agwedd ar fywyd myfyrwyr.

Rydym yn cefnogi prosesau dysgu myfyrwyr drwy roi adborth rheolaidd, amserol (heb fod dros 20 diwrnod gwaith ar gyfer gwaith cwrs), a datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Rydym yn gweithio gyda chi i bersonoli eich dysgu a'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Rydym wedi ymrwymo i amgylchedd dysgu, gweithio a byw diogel sy’n hybu eich iechyd meddwl, a lle gall pob aelod o'n cymuned ffynnu.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i fabwysiadu ymagwedd tuag at iechyd meddwl sy'n rhychwantu'r sefydliad yn ei gyfanrwydd, yn unol ag arferion gorau yn y sector. Rydym wedi amlinellu hyn yn 'Galluogi Llwyddiant: Strategaeth ar gyfer Creu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol', strategaeth sydd ar y gweill.

Ein nod yw gwneud yn siŵr bod iechyd meddwl a lles cadarnhaol yn <1}rhan annatod o bopeth a wnawn. Mae cydweithio â'n staff, myfyrwyr a'r gymuned yn fwy eang yn ganolog ar gyfer gosod y sail ar gyfer iechyd meddwl cadarnhaol gydol oes a chreu prifysgol sy'n iach yn feddyliol.

Rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â hunanladdiad ymysg myfyrwyr ac yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn bod yn Brifysgol Mwy Diogel rhag Hunanladdiad, gan ddefnyddio fframwaith Prifysgolion Mwy Diogel rhag Hunanladdiad (PDF, 7MB).

Mae gennych fynediad at ystod o wasanaethau i gefnogi a gwella bywyd myfyrwyr. Mae'r rhain yn bodoli'n y lle cyntaf i gael gwared ar rwystrau i ddysgu, i wneud yn siŵr y gallwch gyflawni hyd eithaf eu gallu academaidd, a gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn byw mewn cymuned ddiogel a chynhwysol.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau i:

 • gefnogi lles
 • datblygu sgiliau newydd
 • rheoli arian
 • ymgartrefu yn y Brifysgol.

Rydyn ni’n eich annog i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael cyn gynted ag y bo modd os oes ei angen arnyn nhw.

Mae saith swyddog sabothol amser llawn gan Undeb y Myfyrwyr a deg swyddog ymgyrchoedd i gynrychioli anghenion a diddordebau'r myfyrwyr.

Rydym yn falch o fod yn Brifysgol Gymreig wrth galon ein prifddinas. Rydym yn annog pob un o'n myfyrwyr i ymgysylltu â diwylliant Cymru, yn cynnwys digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Tafwyl, Diwrnod Shw'mae Su'mae a Gŵyl Sŵn.

Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu’r Gymraeg a helpu pawb i’w defnyddio. Rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein nod yw parhau i godi ymwybyddiaeth ynghylch iaith a diwylliant Cymru ymysg pob un o'n myfyrwyr, ac rydym yn disgwyl i'n myfyrwyr barchu statws cyfartal y Gymraeg a'r Saesneg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae ein rhaglen Cymraeg i Bawb yn galluogi pob myfyriwr i gaffael a datblygu sgiliau Cymraeg.

Mae cangen o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol o fewn y Brifysgol ac rydym yn cydweithio â'r Coleg Cymraeg i ddatblygu a darparu portffolio cynaliadwy o ddarpariaeth addysgol Cymraeg a bodloni anghenion ein myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, a chyflogwyr yn y dyfodol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i Safonau'r Gymraeg ac yn cynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg i fyfyrwyr, gan wneud yn siŵr bod y rheiny sydd eisiau gwneud yn gallu ymgymryd ag asesiadau ac arholiadau yn Gymraeg.

Rydym wedi ymrwymo i Safonau'r Gymraeg ac yn cynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg ar eich cyfer, gan wneud yn siŵr bod y rheiny sydd eisiau gwneud yn gallu ymgymryd ag asesiadau ac arholiadau yn Gymraeg. Rhagor o wybdoaeth am astudio ac asesiadau yn y Gymraeg.

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) yn undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr. Mae’n gyfrifol am gynrychioli siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, a phawb sy’n ymddiddori yn y Gymraeg a’i diwylliant yn ystod eich amser gyda ni. Mae cynrychiolaeth Gymraeg hefyd ar ffurf Swyddog Iaith Gymraeg etholedig.

Dysgwch fwy am yr Eisteddfod Genedlaethol, Tafwyl, Diwrnod Shw'mae Su'mae a Gŵyl Sŵn.

Rydyn ni’n croesawu ac yn cynorthwyo myfyrwyr o sawl cefndir, gan ffurfio cymuned fyd-eang amrywiol.

Gallwch ddisgwyl croeso a chymorth wrth ymaddasu i fywyd prifysgol ac, yn gyfnewid, mae disgwyl i chi gyfrannu at awyrgylch croesawgar i bawb.

Mae disgwyl i chi - unigolion a grwpiau fel ei gilydd - ymddwyn yn briodol gan amlygu urddas, cwrteisi a pharch tuag at ei gilydd a’r gymuned ac adnoddau lleol. Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym ni'n cefnogi urddas yn y gwaith ac wrth astudio.

Rydym yn disgwyl i bawb dderbyn eu cyfrifoldebau tuag at ei gilydd ar bob adeg, a gweithio gyda'ch gilydd i wneud yn siŵr y gall pawb fyw ac astudio heb ragfarn ac aflonyddwch. Mae hynny'n cynnwys cyfnodau ym myd gwaith a chymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau allgyrsiol eraill, ac amser ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r Weithdrefn Ymddygiad Myfyrwyr yn nodi ein disgwyliadau o ran ymddygiad myfyrwyr. Os ydych yn astudio ar raglenni sy'n arwain at gofrestru proffesiynol, bydd yn rhaid i chi hefyd ddilyn y Weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer.

Rydym yn darparu amgylchedd lle gallwch deimlo'n hyderus i roi gwybod i ni os bydd ymddygiad cydfyfyrwyr neu staff yn cael effaith niweidiol ar eich profiad yn y Brifysgol drwy ddefnyddio'r Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr.

Rydym yn hyrwyddo hinsawdd o gyfle cyfartal i bob myfyriwr ac mae wedi ymrwymo i fodloni ei chyfrifoldebau statudol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a nodweddion gwarchodedig.

Yn y cyfamser, rydym yn eich annog i helpu i feithrin agwedd ystyriol ar y campws trwy ysgwyddo cyfrifoldeb dros ddysgu am ein gilydd, cynorthwyo ein gilydd a rhoi gwybod i ni am unrhyw anawsterau.

Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd a chymorth i chi gael meithrin rhinweddau fydd yn ei alluogi i lwyddo yn fel dinesydd y byd a gwneud gwahaniaeth go iawn yn y byd.

Rydym yn eich annog i ymgysylltu â phryderon y byd go iawn yng Nghaerdydd, Cymru a’r tu hwnt. Ein nod yw rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol a'r rhinweddau ar gyfer bod yn ddinasyddion byd-eang effeithiol a brwdfrydig.

Rydym yn eich cefnogi i gydnabod y sgiliau yr ydych yn eu datblygu er mwyn i chi allu eu cyfleu a’u cofnodi’n briodol. Mae ambell enghraifft o hyn i'w gael ar yr Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Rydyn ni’n eich annog i fireinio eich sgiliau trwy fanteisio ar y cyfleodd sydd ar gael, naill ai’n rhan o raglen astudio neu’n weithgaredd allgyrsiol. Mae hynny'n cynnwys astudio a lleoliadau dramor, fel rhan o'u cyrsiau ac yn ychwanegol i'ch cyrsiau. Rhagor o wybodaeth am ein lleoliadau astudio, gwaith a gwirfoddoli.

Gall hynny fod yn ystod y flwyddyn academaidd neu yn ystod gwyliau'r haf, a thrwy gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol. Gall y rhain gynnwys:

Gallwch ddisgwyl i ni Brifysgol gyfathrebu â chi mewn modd gonest, agored, cywir ac amserol a thrin a thrafod unrhyw bryderon a godir mewn modd tringar a phroffesiynol.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth clir ynghylch rhaglenni, modiwlau ac asesiadau i fyfyrwyr wrth gadw at y gyfraith diogelu defnyddwyr, yn unol â'r hyn a bennir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

Byddwn yn egluro wrthych os gallai fod angen talu costau ychwanegol i gyflawni eich cwrs. Mae costau ychwanegol wedi'u nodi ar ein tudalennau cwrs o dan yr adran ffioedd dysgu, a chewch fanylion ar PDF eich llythyr cynnig.

Amgylchiadau esgusodol

Mae disgwyl i chi roi gwybod i ni am unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar eu hastudiaethau, fel y gall gynni cymorth lle mae hynny'n angenrheidiol.

Dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'n prosesau ar gyfer rhoi gwybod am amgylchiadau esgusodol a deall canlyniadau posibl cais llwyddiannus o dan y Weithdrefn Amgylchiadau Esgusodol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.

Mae Gweithdrefn Amgylchiadau Esgusodol ar wahân ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Cymorth ychwanegol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor

Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, efallai y bydd gennych hawl i gymorth ychwanegol neu addasiadau rhesymol i raglen astudio, ar yr amod bod meini prawf penodol yn cael eu bodloni. Mae cyngor ar gael gan ein Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia.

Amgylchiadau eithriadol

Os, o dan amgylchiadau eithriadol (e.e. pan mae'r Brifysgol ar gau achos eira neu gyfnod o weithredu diwydiannol), nad yw'r Brifysgol yn gallu darparu'r hyn a hysbyswyd, bydd yn ceisio cadw'r effaith ar brodiad dysgu myfyrwyr ar ei lleiaf, drwy wneud yn siŵr bod addasiadau priodol yn cael eu gwneud i ddarpariaeth rhaglenni ac asesiadau

Mewn amgylchiadau o'r fath, byddwn yn gwneud yn siŵr bod yna gyfathrebu amserol a chlir. Mae hyn wedi'i ddatgan yn y Rheoliadau Academaidd o dan yr adran Amrywio’r Trefniadau. Mae ein Rheoliadau Academaidd yn cael eu hadolygu drwy'r flwyddyn a chewch wybod am newidiadau ar y fewnrwyd a chyfryngau eraill.

Keep informed

In order to be well informed, you are expected to pay attention to our communication, in particular to newsletters, emails and relevant webpages.

Email is one of the core ways we communicate with students. You should check your @cardiff.ac.uk email address regularly.

Get support and advice

We work together to give you the best possible experience at our university. If your experience fails to meet your expectations, we have established processes to deal with your concerns. Support is available from our Student Support and Wellbeing service and also through the Students’ Union Student Advice service, which is a free, impartial service independent from the university.

Making a complaint

Cydnabyddwn y gallech fod yn anfodlon o bryd i'w gilydd ac efallai y byddwch am wneud cwyn i ni. Rydym yn cymryd pob cwyn o ddifrif. Disgwylir i chi godi pryder cyn gynted â phosibl ac o fewn 28 diwrnod i bryder godi.

Rhaid codi pryderon o dan y Weithdrefn Cwynion Myfyrwyr.

Concerns must be raised under the Student Complaints Procedure. Gellir cyflwyno cwyn os ydych yn teimlo eich bod wedi dioddef:

 • anfantais, anfodlonrwydd neu anfantais oherwydd gweithredoedd honedig aelod neu staff neu fyfyriwr
 • afreoleidd-dra wrth gyflwyno rhaglen
 • darparu goruchwyliaeth
 • materion yn ymwneud â lleoliad gwaith
 • bryderon am ansawdd gwasanaethau, cyfleusterau neu adnoddau dysgu.

Gallwch ofyn am gymorth ac arweiniad ar y broses gwyno, a'n holl weithdrefnau, gan wasanaeth Cyngor Myfyrwyr annibynnol Undeb y Myfyrwyr.

Lle bynnag y bo modd, ein nod yw datrys cwynion cyn gynted â phosibl. Mae gennych gyfle i ddwysáu pryderon a cheisio adolygiad o'r canlyniad. Ein nod yw cwblhau achosion cwynion o fewn 90 diwrnod.

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon ar ddiwedd ein prosesau mewnol, gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol.

Mae profiad cadarnhaol y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a’n myfyrwyr. Yng Nghaerdydd, rydych chi’n rhan o brifysgol ag iddi enw da, sy'n fywiog ac yn amlddiwylliannol. Mae yma gymuned gref sy'n gynhwysol, cefnogol a gofalgar, ac yn dathlu ei hamrywiaeth. Dyma le cyffrous a buddiol sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau addysgol, cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol i’ch ysgogi, eich estyn a’ch helpu er eich llwyddiant. Mae eich barn yn bwysig i ni felly rydym ni’n gwrando arni ac yn gweithredu’n briodol ar y cyd â chi i wella’ch profiad fel myfyriwr. Yn Siarter y Myfyrwyr, rydyn ni wedi ymrwymo i ofalu y byddwch chi’n gallu gwneud y gorau o’ch cyfnod gyda ni a chyflawni’ch llawn dwf. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwneud yn fawr o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi ac yncreu atgofion i bara oes.

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Jackie Yip, a’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Siarter y Myfyrwyr, cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr neu Undeb y Myfyrwyr:

Y Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr