Ewch i’r prif gynnwys

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Ein Siarter Myfyrwyr

Rydym yn argymell eich bod yn darllen ein Siarter Myfyrwyr cyn i chi gyrraedd.

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Mae profiad cadarnhaol y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a’n myfyrwyr. Yng Nghaerdydd, rydych chi’n rhan o brifysgol ag iddi enw da, sy'n fywiog ac yn amlddiwylliannol. Mae yma gymuned gref sy'n gynhwysol, cefnogol a gofalgar, ac yn dathlu ei hamrywiaeth. Dyma le cyffrous a buddiol sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau addysgol, cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol i’ch ysgogi, eich estyn a’ch helpu er eich llwyddiant. Mae eich barn yn bwysig i ni felly rydym ni’n gwrando arni ac yn gweithredu’n briodol ar y cyd â chi i wella’ch profiad fel myfyriwr. Yn Siarter y Myfyrwyr, rydyn ni wedi ymrwymo i ofalu y byddwch chi’n gallu gwneud y gorau o’ch cyfnod gyda ni a chyflawni’ch llawn dwf. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwneud yn fawr o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi ac yncreu atgofion i bara oes.

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Jackie Yip, a’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Y Siarter

Ein bwriad yw y bydd bywyd pob myfyriwr yma cystal ag y bo modd yn sgîl:

Rydym yn cynnig addysg sy'n ceisio eich cyffroi, ysgogi, herio a'ch helpu.

Dysgu gweithredol

Mae ein rhaglenni dysgu wedi eu llunio i'ch galluogi chi i chwarae rhan weithredol yn eich dysgu, ac elwa ar ysbrydoliaeth ein diwylliant ymchwil.

Mae ein cefnogaeth addysgu yn eich cefnogi chi i ddod yn ddysgwyr annibynnol ac mae angen ymroddiad a brwdfrydedd i wneud hynny. Mae ein mannau dysgu corfforol, cymdeithasol a rhithiol wedi’u llunio’n ofalus ac rydyn ni’n eu gwella drwy’r amser.

Adborth

Rydym yn eich helpu i ddysgu trwy roi adborth rheolaidd, amserol a defnyddiol i fireinio eich gwybodaeth a’ch medrau.

Mae myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i gryfhau eu profiad addysgol, mynd ati i geisio gwybodaeth, a meithrin eu hyder fel dysgwyr.

Llais y myfyrwyr

Byddwn yn gwrando'n astud ar eich llais er mwyn creu amgylchedd dysgu sy'n bodloni eich disgwyliadau a helpu i lunio profiad ehangach y myfyrwyr. Mae amryw o gyfleoedd i chi fynegi eich barn am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr am newidiadau sydd wedi deillio o’u hadborth mewn amryw ffyrdd megis:

  • Paneli Myfyrwyr-Staff
  • Newyddion Myfyrwyr
  • a chyfryngau eraill megis ap a rhyngrwyd y myfyrwyr a gwefan Dysgu Canolog.

Gallwch roi adborth ynghylch beth yr ydym yn ei wneud yn dda a ble gallwn ni wella ymhellach o ran cefnogi taith y myfyriwr.

Manteisiwch yn llawn ar adborth a chyfleoedd dysgu.

Cymerwch ran

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio i gynrychioli eich llais i'r Brifysgol drwy ymgysylltu â chi mewn prosesau democrataidd a chydnabod tueddiadau cylchol mewn adborth gan fyfyrwyr.

Mae’n partneriaeth yn ein galluogi i gyd-ddeall rhai materion a chydweithio i wella eich profiad fel myfyriwr.

Byddwn yn gweithio gyda chi i bersonoli eich taith ddysgu, gan gefnogi eich lles a'ch diogelwch y yn ôl eich hanghenion unigol.

Cefnogaeth a gwasanaethau

Mae amrywiaeth helaeth o gyfleusterau megis gwasanaethau Cefnogi a Lles Myfyrwyr, cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr a’r Caplandy ar gael i chi.

Rydyn ni’n eich hannog i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael cyn gynted ag y bo modd os oes eu angen arnoch.

Rydyn ni’n falch o fod yn brifysgol yng nghanol prifddinas Cymru. Rydyn ni’n annog pob myfyriwr i ymgysylltu ag achlysuron diwylliannol Cymru megis yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cymraeg i bawb

Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu’r Gymraeg a helpu pawb i’w defnyddio yn y sefydliad hwn. Rydyn ni’n disgwyl i bob myfyriwr ddangos parch at statws cyfartal y Gymraeg a’r Saesneg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae ein rhaglen Cymraeg i Bawb yn galluogi pob myfyriwr i feithrin a mireinio medrau ynglŷn â’r Gymraeg.

Darpariaeth Gymraeg

Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnig a chynnal digon o addysg Gymraeg yn ôl anghenion y Cymry Cymraeg sydd yma. Mae modd i bob myfyriwr fynnu tiwtor personol sy’n medru Cymraeg a sefyll arholiadau ac asesiadau yn y Gymraeg.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd sy’n gyfrifol am gynrychioli Cymry Cymraeg, y rhai sy’n dysgu’r iaith a bob un a chanddynt ddiddordeb yn y Gymraeg a’i diwylliant tra bônt yn y Brifysgol.

Darllenwch Safonau'r Gymraeg.

Ein hymrwymiad

Rydyn ni’n croesawu ac yn cynorthwyo myfyrwyr o sawl cefndir ledled y byd. Gallwch ddisgwyl croeso a chymorth wrth ymaddasu i fywyd yn y Brifysgol ac, yn gyfnewid, mae disgwyl i chi hybu awyrgylch croesawgar i bawb.

Mae disgwyl i staff a myfyrwyr - unigolion a grwpiau fel ei gilydd - ymddwyn yn briodol gan amlygu urddas, cwrteisi a pharch tuag at ei gilydd a’r gymuned leol. Rydyn ni’n disgwyl i bawb dderbyn ei gyfrifoldebau dros ei gilydd bob amser. Gan gynnwys cyfnodau ym myd gwaith a chymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau eraill.

Byddwn ni’n hyrwyddo awyrgylch lle gallwch deimlo’n ddigon hyderus i roi gwybod inni os yw ymddygiad myfyrwyr eraill neu staff yn amharu ar eich bywyd yn y Brifysgol.

Eich cyfraniad

Mae disgwyl i chi helpu i feithrin agwedd ystyriol ar y campws trwy ysgwyddo cyfrifoldeb dros ddysgu am eich gilydd, cynorthwyo eich gilydd a rhoi gwybod inni am unrhyw anawsterau.

Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd a chefnogaeth i chi feithrin rhinweddau fydd yn eich galluogi i lwyddo yn eich gwaith ble bynnag y bo a gadael eich hôl ar y byd er gwell.

Cyfleoedd

Rydyn ni’n eich hannog i fireinio eich medrau trwy fanteisio ar y cyfleodd sydd ar gael, naill ai’n rhan o raglen astudio neu’n weithgaredd allgyrsiol. Gan gynnwys trwy astudio a gweithio tramor a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol megis clybiau, cymdeithasau a gwaith gwirfoddol.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Rydyn ni’n eich hannog i ymgysylltu â phryderon y byd go iawn yng Nghaerdydd, Cymru a’r tu hwnt. Rydyn ni’n eich helpu i adnabod y medrau yr ydych chi'n eu meithrin fel y gallwch eu hamlygu a’u cofnodi’n briodol.

Gall ein myfyrwyr ddisgwyl inni gyfathrebu â chi mewn modd gonest, agored, cywir ac amserol a thrin a thrafod unrhyw bryderon sy'n codi mewn modd sensitif a phroffesiynol.

Cyfathrebu newid

Byddwn yn cyfleu gwybodaeth am raglenni, modiwlau ac asesu yn eglur i chi.

Os na allwn ni gyflawni'r hyn sydd wedi’i hysbysebu o achos amgylchiadau eithriadol neu lle y bydd newidiadau rhesymol yn ein helpu i gynnig addysg o safon gyfwerth neu well, byddwn ni’n ymgynghori â chi am y newidiadau, gan weithio ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr i ofalu y bydd buddiannau myfyrwyr yn cael eu diogelu.

Ffioedd dysgu

Byddwn yn eich hysbysu lle y gallai fod angen talu costau ychwanegol i gwblhau eich cwrs. Yn gyfnewid, gofynnwn i chi roi gwybod inni yn brydlon am unrhyw newidiadau yn eich hamgylchiadau.

Mae’r ffïoedd dysgu (a lle bo angen, ffïoedd mainc myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig) yn cwmpasu holl gostau hanfodol rhaglen.

Datganiad ymrestru

Wrth ymrestru mae angen i chi gadarnhau eich bod yn cytuno â thelerau ac amodau’r datganiad ymrestru, a gafodd eu derbyn gennych chi wrth dderbyn cynnig o le yn y Brifysgol.

Cefnogaeth

Mae angen i chi roi gwybod i ni am unrhyw amgylchiadau eithriadol a allai effeithio ar eich hastudiaethau, fel y gallwn gynnig y cymorth angenrheidiol. At hynny, mae disgwyl i chi roi sylw i unrhyw ohebiaeth y gallai’r Brifysgol ei hanfon atoch.

Rydyn ni’n cydweithio er mwyn i chi gael y profiad gorau posib yn y Brifysgol. Os nad ydych chi’n mwynhau’r profiad yma yn ôl eich disgwyl, mae gyda ni brosesau hirsefydlog i drin a thrafod eich pryderon.

Mae cymorth ar gael trwy wasanaeth Cymorth a Lles Myfyrwyr a gwasanaeth cynghori Undeb y Myfyrwyr.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Siarter y Myfyrwyr, cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr neu Undeb y Myfyrwyr:

Y Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr