Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am lety i fyfyrwyr israddedig a chyfnewid

Rydym yn gwarantu lle i israddedigion â chynnig cadarn neu gynnig wrth gefn yn llety'r Brifysgol gydag israddedigion eraill ar eu blwyddyn gyntaf.

Gallwch wneud cais ar gyfer llety'r Brifysgol ar ôl i chi dderbyn eich cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Sut i wneud cais

Mae amrywiaeth o breswylfeydd ar gael i chi ddewis o’u plith, gan ddibynnu ar eich ffordd o fyw a’ch cyllideb. Mae’n bosib y byddwch yn gweld y ffactorau canlynol yn ddefnyddiol wrth benderfynu ar eich llety:

Gallwch wneud cais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig cadarn i astudio yma.

Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Ymgeisio ar-lein

I sicrhau eich bod yn gennych warant o gael llety yn y Brifysgol, mae’n rhaid i chi:

 • Gyflwyno eich cais ar-lein erbyn:
  • Myfyrwyr â chynnig cadarn – dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021
  • Myfyrwyr â chynnig wrth gefn – dydd Mawrth 31 Awst 2021
  • Myfyrwyr Cyfnewid sesiwn lawn – dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021
 • Derbyn cynnig ddiamod i astudio erbyn dydd Mawrth 31 Awst 2021

Wrth wneud cais ar-lein, byddwch yn gallu llunio rhestr o’r llety sydd ar gael yn ôl pa un fyddai'n well gennych. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael mynd i lety sy'n well gennych. Os nad yw hynny'n bosibl, byddwn yn cynnig llety arall i chi ar sail argaeledd.

Dylech nodi, os derbynnir eich cais ar-lein ar ôl y dyddiad cau neu os ydych yn cael/derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl dydd Iau 31 Awst 2021, byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu llety ar eich gyfer a chaiff eich cais ei brosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

O ganlyniad i'r embargo ar gyfer canlyniadau'r Alban a Safon Uwch fel ei gilydd, ni fydd ymgeiswyr UCAS yn gallu gwneud cais ar-lein ar yr adegau canlynol:
- 17:00 dydd Mawrth 3 Awst hyd at 08:30 dydd Mawrth 10 Awst

Trefn ymgeisio

Mae eich cais yn cael ei brosesu yn ôl amser, yn unol a dau ddyddiad:

 • y cyntaf yw'r dyddiad y cawn gadarnhad gan Derbyn Myfyrwyr bod gennych gynnig diamod i astudio yma
 • yr ail yw dyddiad derbyn eich cais.

Byddwn yn ceisio cynnig un o'ch prif ddewisiadau i chi, wrth ddyrannu lle i chi yn llety'r Brifysgol.

Os nad oes lle ar gael yn eich dewis cyntaf o lety, byddwn yn ystyried eich holl ddewisiadau eraill yn ôl trefn blaenoriaeth hyd nes y byddwn yn gallu dyrannu llety i chi.

Gan fod y preswylfeydd yn amrywio o ran nifer y myfyrwyr sy'n byw ynddynt, a bod rhai yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir rhoi gwarantu y dyrennir eich prif ddewisiadau i chi. Os nad yw'r llety sy'n well gennych ar gael mwyach, byddwn yn gwneud cynnig arall i chi sydd yn addas yn ein tyb ni.

Mae'n bolisi gennym roi llety i fyfyrwyr mewn fflatiau cymysg o ran rhywedd a chenedligrwydd/hil lle bynnag y bo'n bosibl, gan gynnwys ystafelloedd gwely astudio ar y llawr gwaelod. Os hoffech fyw mewn fflat dynion yn unig neu fenywod yn unig, rhowch wybod i ni yn eich cais ar-lein.

Os byddwch yn byw yn Nhŷ Clodien nid yw'r canlynol yn gymwys, a byddwch yn cael gwybodaeth bellach yn uniongyrchol gan Unite.

Ddiwedd mis Gorffennaf/Awst/Medi, byddwch yn cael ebost yn rhoi gwybod i chi bod eich cais wedi'i brosesu, a bod angen i chi fwrw golwg ar eich Cynnig Llety ar-lein a’i dderbyn.

Rhaid i chi dderbyn eich Cynnig o Lety ar-lein ymhen pum diwrnod, neu bydd eich cynnig yn dod i ben a bydd yr ystafell yn cael ei chynnig i fyfyriwr arall. Felly, mae’n bwysig eich bod yn cadw llygad ar eich cyfrifon ebost yn ystod y cyfnod hwn.

Sylwer, gallai’r neges gael ei thrin fel sbam gan rai darparwyr ebost, felly cofiwch edrych yn eich ffolder sothach/sbam yn ogystal â’ch blwch derbyn.

Fel arfer, mae eich Cynnig Llety ar-lein yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Cytundeb Llety
 • Telerau ac amodau preswyl
 • Gwybodaeth ynghylch cyrraedd
 • Canllawiau talu am lety

Unwaith eich bod wedi derbyn eich Cynnig Llety, bydd eich ystafell yn cael ei chadw i chi a byddwch yn cael ebost yn cadarnhau hynny.

Cewch gynnig lle am gyfnod penodol a phan fyddwch yn derbyn eich Cynnig Llety, chi fydd yn gyfrifol am dalu'r ffioedd a'r costau cysylltiedig ar gyfer y cyfnod preswyl ar eich Cytundeb Llety.

Er mwyn gwarantu eich lle yn llety'r Brifysgol yn ddiamheuol, rhaid i chi gyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell o fewn y dyddiadau/amserau a fanylir yn y wybodaeth am gyrraedd.

Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich Cynnig Llety'n cael ei dynnu'n ôl a dyrennir eich ystafell i fyfyriwr arall. Ni fyddwn mwyach yn gallu gwarantu lle i chi yn llety'r Brifysgol a bydd angen i chi gysylltu â'r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd eich dyddiad teithio wedi'i gadarnhau, er mwyn gwirio bod ystafell ar gael.

Llety dros dro

Os nad ydych wedi cael Cynnig Llety cyn cyrraedd Caerdydd, mae'n bosibl y bydd llety dros dro mewn gwesty ar gael (yn ystod cyfnod cyfyngedig ym mis Medi/mis Hydref), a chodir ffi fechan am hynny. I roi syniad i chi, £15 oedd y tâl a godwyd ar gyfer sesiwn 2020/2021.

Dyddiadau pwysig

TasgDyddiad cau
Rhaid i'r rheiny â chynnig cadarn gyflwyno eu ceisiadau ar-leinDydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021
Rhaid i fyfyrwyr Cyfnewid amser llawn gyflwyno eu cais ar-leinDydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021
Rhaid i'r rheiny â dewis wrth gefn gyflwyno eu ceisiadau ar-leinDydd Mawrth 31 Awst 2021
Cael / derbyn eich cynnig diamod i astudioDydd Mawrth 31 Awst 2021
Derbyn eich Cynnig Llety (ar-lein)Ymhen pum diwrnod o ddyrannu eich ystafell i chi
Casglu allwedd eich ystafellO fewn y dyddiadau/amseroedd a bennir yn y wybodaeth ynghylch cyrraedd.

Clirio, Cofnod Derbyn Blaenorol ac ymgeiswyr hwyr

Ar sail cyntaf i’r felin yr ydym yn cynnig llety i fyfyrwyr Clirio a Chofnod Derbyn Blaenorol, a'r rhai sy'n ymgeiswyr hwyr yn ein llety myfyrwyr. Fodd bynnag, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gallu cynnig llety i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd ei eisiau.

Gweld rhagor o wybodaeth a lety i fyfyrwyr sy'n ymuno â ni trwi Glirio ac Addasu.

Dyddiad allweddol 
Dydd Mercher 30 Mehefin 2021Hwn yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i astudio a wneir drwy gylch ceisiadau arferol UCAS. Os ydych wedi gwneud cais ar ôl y dyddiad hwn, caiff llety'r Brifysgol ei gynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
Dydd Mercher 1 Medi 2021Byddwn wedi dechrau prosesu ceisiadau hwyr ar gyfer llety. Pan fyddwch wedi derbyn eich cynnig i astudio ar sail gadarn, byddwn yn anfon ebost atoch chi gyda chyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud cais ar-lein am lety yn y Brifysgol.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ba ystafelloedd sydd ar gael ac fe wnawn ein gorau glas i ddod o hyd i lety addas ar eich cyfer. Os na allwn gynnig llety'r Brifysgol i chi, byddwn yn rhoi cyngor ac arweiniad ar gyfer cael llety yn y sector preifat.

Os nad ydych wedi gallu dod o hyd i le mewn llety yn y sector preifat, ac nad oes lle ar gael yn llety'r Brifysgol cyn yr wythnos ymrestru, mae'n bosibl y gallwn gynnig ystafell mewn gwesty dros dro. Mae gennym nifer o ystafelloedd mewn gwestai fydd ar gael i chi am gyfnod cyfyngedig o amser (yn ystod mis Medi/mis Hydref), a chodir ffi fechan am hynny. I roi syniad i chi, £15 oedd y tâl a godwyd ar gyfer sesiwn 2020/2021.

Myfyrwyr sesiwn rhannol

Yn anffodus, ni allwn warantu lle yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr cyfnewid ar gyfer semester yr hydref neu'r gwanwyn yn unig.

Cyfnod cyrraeddCyngor
Yn ystod mis MediMae’n annhebygol y byddwn yn gwybod tan ddiwedd mis Medi a allwn gynnig lle i chi yn llety'r Brifysgol. Cewch ragor o wybodaeth am gyrraedd Caerdydd gan ein Tîm Cyfleoedd Byd-eang.
Ar ôl mis MediYn gyffredinol, mae lleoedd yn llety'r Brifysgol yn dod ar gael o wythnos gyntaf mis Hydref, felly cynghorwn chi i wneud cais ar-lein. Rydym yn prosesu ceisiadau ar sail cyntaf i'r felin a dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gallu cynnig llety i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd ei eisiau.