Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud cais am ystafell yn ein llety i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr cyfnewid

Gallwn warantu ystafell i chi yn llety’r gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu blwyddyn gyntaf, cyn belled â bod terfynau amser penodol yn cael eu bodloni.

Gallwch wneud cais am ystafell yn llety'r ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch. Cafodd y rhain eu hanfon atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Sut i wneud cais

Mae amrywiaeth o breswylfeydd ar gael i ddewis rhyngddynt, gan ddibynnu ar eich ffordd o fyw a'ch cyllideb. Wrth benderfynu ble rydych am fyw, gall ystyried y ffactorau canlynol fod yn ddefnyddiol:

Gallwch wneud cais am ystafell yn llety'r ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma.

Gallwch wneud hynny drwy system ar-lein Prifysgol Caerdydd (SIMS). Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch. Cafodd y rhain eu hanfon atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Gwnewch gais ar-lein

I wneud yn siŵr eich bod yn cael ystafell sengl yn llety'r, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • cyflwyno eich cais ar-lein erbyn:
  • myfyrwyr dewis cadarn – Dydd Llun, 29 Gorffennaf 2024
  • myfyrwyr dewis wrth gefn – Dydd Mercher, 21 Awst 2024
  • myfyrwyr cyfnewid sesiwn lawn – Dydd Llun, 29 Gorffennaf 2024
 • cael/derbyn cynnig diamod i astudio yma erbyn dydd Gwener, 30 Awst 2024

Wrth wneud cais ar-lein, byddwch yn gallu rhoi’r llety sydd ar gael yn nhrefn yr hyn sydd orau gennych. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael ystafell yn un o’r preswylfeydd sydd orau gennych. Os na fydd hynny'n bosibl, byddwn yn cynnig ystafell i chi mewn preswylfa arall, gan ddibynnu ar yr hyn sydd ar gael.

 • Sylwer: Os bydd eich cais ar-lein yn dod i law ar ôl y dyddiad cau, neu os byddwch yn cael/derbyn cynnig diamod i astudio yma ar ôl dydd Gwener, 30 Awst 2024, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau ystafell ar eich cyfer, ar sail y cyntaf i'r felin.

O ganlyniad i'r embargo ar gyfer canlyniadau'r Alban a Safon Uwch, ni fydd ymgeiswyr UCAS yn gallu gwneud cais ar-lein ar yr adegau canlynol:

 • 18:00 ddydd Mawrth, 30 Gorffennaf hyd at 09:00 ddydd Mawrth, 6 Awst
 • 17:00 ddydd Iau, 8 Awst hyd at 08:00 ddydd Iau, 15 Awst

Trefn prosesu ceisiadau

Caiff ceisiadau eu prosesu mewn trefn gronolegol, yn unol â dau ddyddiad:

 • y cyntaf yw'r dyddiad y cawn gadarnhad gan y Tîm Derbyn Myfyrwyr eich bod wedi derbyn y cynnig diamod i astudio
 • yr ail yw dyddiad y daw eich cais i law

Byddwn yn ceisio cynnig ystafell i chi yn un o'r preswylfeydd sy’n well gennych.

Os na fydd ystafell ar gael yn eich dewis cyntaf o breswylfa, byddwn yn ystyried eich holl ddewisiadau eraill yn ôl trefn blaenoriaeth, hyd nes y byddwn yn gallu dod o hyd i ystafell i chi.

Gan fod y preswylfeydd yn amrywio o ran nifer y myfyrwyr sy'n gallu byw ynddynt, a bod rhai yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir gwarantu ystafell i chi yn y preswylfeydd sy’n well gennych. Os nad yw'r breswylfa sydd orau gennych ar gael mwyach, byddwn yn cynnig ystafell i chi mewn preswylfa arall sy’n addas yn ein barn ni.

Ein polisi yw lletya myfyrwyr mewn fflatiau cymysg o ran rhyw a chenedligrwydd/hil lle bynnag y bo modd, gan gynnwys ystafelloedd gwely ar y llawr gwaelod. Os byddai'n well gennych fyw mewn fflat un-rhyw, rhowch wybod i ni yn wrth wneud eich cais ar-lein.

Os byddwch yn byw yn llety Unite, nid yw’r canlynol yn berthnasol, a chewch ragor o wybodaeth yn uniongyrchol gan Unite.

Ddiwedd mis Gorffennaf/Awst/Medi, byddwch yn cael ebost yn rhoi gwybod i chi fod eich cais wedi’i brosesu a bod angen i chi fwrw golwg ar yr ystafell a gynigiwyd i chi a’i derbyn.

Mae’n rhaid i chi dderbyn yr ystafell a gynigiwyd i chi ymhen pum diwrnod. Os na wnewch hynny, bydd yn cael ei chynnig i fyfyriwr arall. Felly, mae’n bwysig eich bod yn cadw llygad ar eich ebyst yn ystod y cyfnod hwn.

Gall rhai darparwyr cyfrifon ebost ystyried y neges yn sbam. Felly, cofiwch edrych yn eich ffolder sothach/sbam yn ogystal â’ch mewnflwch.

Mae y cynnig yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • cytundeb
 • datganiad ysgrifenedig/telerau ac amodau
 • gwybodaeth ynghylch cyrraedd
 • canllawiau talu am lety

Wrth dderbyn yr ystafell a gynigiwyd i chi / contract llety, gofynnir i chi gadarnhau nad oes gennych euogfarn droseddol berthnasol sydd heb ddarfod lle mae cyfyngiadau ar waith a all eich atal rhag byw yn llety'r Brifysgol. Cysylltwch â ni os oes gennych euogfarn droseddol o’r fath. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu eich data, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd i fyfyrwyr.

Unwaith y byddwch wedi derbyn yr ystafell a gynigiwyd i chi, byddwn yn ei chadw ar eich cyfer, a byddwch yn cael ebost yn cadarnhau hynny.

Byddwn yn cynnig ystafell i chi am gyfnod penodol, ac ar ôl i chi dderbyn yr ystafell honno, chi fydd yn gyfrifol am dalu'r rhent am y cyfnod a nodir yn eich cytundeb.

Er mwyn gwarantu eich ystafell yn llety'r yn derfynol, mae’n rhaid i chi gyrraedd a chasglu’r allwedd ar gyfer eich ystafell o fewn y cyfnod amser a nodir yn y wybodaeth am gyrraedd.

Os na allwch gyrraedd o fewn y cyfnod amser a nodir, bydd eich ystafell yn cael ei rhoi i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu ystafell i chi yn llety'r mwyach, a bydd angen i chi gysylltu â'r Swyddfa Preswylfeydd pan fydd eich dyddiad teithio wedi'i gadarnhau i weld pa ystafelloedd sydd ar gael.

Dyddiadau pwysig

TasgDyddiad cau
Rhaid fyfyrwyr dewis cadarn gyflwyno eu cais ar-leinDydd Llun, 29 Gorffennaf 2024
Rhaid i fyfyrwyr cyfnewid sesiwn lawn gyflwyno eu cais ar-leinDydd Llun, 29 Gorffennaf 2024
Rhaid i fyfyrwyr dewis wrth gefn gyflwyno eu cais ar-leinDydd Mercher, 21 Awst 2024
Cael/derbyn cynnig diamod i astudio ymaDydd Gwener, 30 Awst 2024
Derbyn yr ystafell a gynigiwyd i chi (ar-lein)Ymhen pum diwrnod ar ôl cynnig yr ystafell i chi
Casglu’r allwedd ar gyfer eich ystafellO fewn y cyfnod amser a nodir yn y wybodaeth am gyrraedd

Myfyrwyr Clirio, myfyrwyr sydd â ffurflen Cofnod Derbyn Blaenorol a myfyrwyr sy’n ymgeiswyr hwyr

Rydym yn darparu ar gyfer myfyrwyr Clirio, myfyrwyr sydd â ffurflen Cofnod Derbyn Blaenorol a myfyrwyr sy’n ymgeiswyr hwyr (h.y. sy’n gwneud cais ar ôl y dyddiadau a nodir uchod) ar sail y cyntaf i'r felin.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr ystafelloedd sydd ar gael ac yn gwneud ein gorau glas i gynnig ystafell addas i chi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y gallwn os nad oes unrhyw ystafelloedd ar gael a bod angen i chi sicrhau lety yn y sector preifat.

Dyddiadau pwysig
Dydd Sul, 30 Mehefin 2024Dyma’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i astudio yma yn ystod cylch ymgeisio arferol UCAS. Bydd ystafelloedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin i’r rhai sy’n gwneud cais ar ôl y dyddiad hwn.
Dydd Llun, 2 Medi 2024Byddwn wedi dechrau prosesu ceisiadau hwyr am ystafell. Pan fyddwch wedi derbyn eich cynnig i astudio yma ar sail gadarn, byddwn yn anfon ebost atoch sy’n rhoi gwybod sut i wneud cais ar-lein am ystafell yn llety’r Brifysgol.

Myfyrwyr Cyfnewid Sesiwn Rhannol

Yn anffodus, ni allwn warantu ystafell yn llety'r i fyfyrwyr cyfnewid os byddwch yn dod ar gyfer semester yr hydref neu'r gwanwyn yn unig.
Mae nifer sefydlog o ystafelloedd ar gael mewn llety bob semester a byddwch yn derbyn gwybodaeth benodol am lety gan y tîm Cyfleoedd Byd-eang pan fydd gennych gynnig ffurfiol i astudio gyda ni.
Gall myfyrwyr Ewropeaidd hefyd ddarganfod mwy ar dudalen we y Gyfnewidfa Ewropeaidd.

Canolfan Cyfleoedd Byd-Eang