Ewch i’r prif gynnwys

Talu am eich llety

Sut i dalu am eich amser mewn preswylfeydd gan ddibynnu ar eich trefniadau.

Os ydych yn aros yn Tŷ Clodien, caiff gwybodaeth am daliadau eu cynnwys yn y wybodaeth a anfonwyd atoch chi gan Unite unwaith y byddwch chi sicrhau lle.

Gellir talu ffioedd am yr holl breswylfeydd eraill, gan gynnwys y mwyafrif o'r costau cysylltiedig fel Trwydded Parcio, drwy un o’r dulliau canlynol:

  • Cerdyn Credyd/Debyd yn llawn ymlaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd
  • Debyd Uniongyrchol o gyfrif banc yn y DU (sy'n daladwy mewn uchafswm o 3 rhandaliad ar ddyddiadau penodol, gan ddibynnu ar eich cyfnod preswyl)

Sylwer: mae'r Debyd Uniongyrchol hwn yn talu am ffioedd preswylfeydd a chostau cysylltiedig yn unig. Bydd angen i chi gwblhau mandad ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Yr unig eithriadau i'r dulliau talu hyn yw:

Myfyrwyr a noddir

Os bydd eich Ffioedd Preswylfeydd yn cael eu talu i ni gan eich Noddwr, dewiswch 'Rhandaliadau a delir gan Noddwr' fel eich dull talu a ymlaen anfonwch gopi o'r llythyr Affidavit sy'n cadarnhau eich statws fel rhywun sy'n cael ei noddi at Swyddfa Gyllid Cyfleusterau'r Campws: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i chi gyrraedd yng Nghaerdydd byddwn yn anfonebu eich Noddwr ar gyfer eich Ffioedd Llety.

Bwrsari GIG/Cyflog Misol

Os ydych yn cael taliad misol o Fwrsariaeth y GIG, cewch dalu eich ffioedd preswyl drwy dalu'r un swm bob mis yn rhan o gynllun taliad misol. Dewiswch 'Cynllun Taliadau – yn derbyn taliad misol neu Fwrsariaeth gan y GIG' fel eich dull talu ac anfonwch gadarnhad o'ch bwrsariaeth i Swyddfa Arian Cyfleusterau'r Campws: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Bydd Swyddfa Arian Cyfleusterau'r Campws yn cadarnhau eu bod yn derbyn eich cynllun taliad ar ôl cael tystiolaeth o'ch taliad misol ac yn fuan wedi i chi gyrraedd.

Os byddwch yn cael Benthyciad Myfyriwr bob tymor yn ogystal â thaliad misol o Fwrsariaeth y GIG, hwyrach yr hoffech dalu mewn 3 rhandaliad drwy Ddebyd Uniongyrchol. Dewiswch Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol fel eich dull talu.

Os nad yw unrhyw un o'r dewisiadau hyn yn gweddu eich amgylchiadau, cysylltwch â Swyddfa Arian Cyfleusterau'r Campws a fydd yn gallu trafod ffyrdd eraill o dalu gyda chi.

Ymholiadau yn ymwneud â chyllid

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol, neu osydych am gael derbyneb o'ch taliad.

Sicrhewch fod gennych eich Rhif Myfyriwr wrth law pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Cyllid Llety

Cyfeiriad

Tŷ Southgate
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3XZ

Defnyddiwch y côd post canlynol i gael cyfarwyddiadau i Dŷ Southgate: CF14 3UX