Ewch i’r prif gynnwys

Logisteg a rheoli gweithrediadau

Mae Adran Rheoli Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (LOM) yn Ysgol Busnes Caerdydd, sy'n cynnwys tua 40 o gydweithwyr, yn un o'r grwpiau academaidd mwyaf a mwyaf blaengar sy'n gweithio yn y maes pwnc hwn yn y Deyrnas Unedig.

Rydym yn rhyngddisgyblaethol yn sylfaen ein sgiliau, gyda chefndiroedd aelodau gan gynnwys busnes, mathemateg, economeg, peirianneg, daearyddiaeth, y gyfraith, rheolaeth, cyfrifiadureg a seicoleg.

Yn unol â dyheadau'r Ysgol Busnes i fod yr Ysgol Busnes gyntaf yn y byd o 'Werth Cyhoeddus', cenhadaeth LOM yw cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd trwy ein hymchwil a'n hymgysylltiad yn ogystal â'n gweithgareddau dysgu ac addysgu. Rydym yn Adran ymchwil-ddwys sy'n mynd i'r afael â'r Heriau Mawr sy'n wynebu sefydliadau, rheolaeth a chymdeithasau byd-eang heddiw ac yfory. Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion blaengar 'Gwerth Cyhoeddus' yn ein holl weithgareddau addysgu a dysgu.

Dysgu ac addysgu

Trwy ein haddysgu, ein nod yw meithrin y genhedlaeth nesaf o arweinwyr logisteg a rheoli gweithrediadau. Rydym yn helpu ein myfyrwyr i ddod yn weithwyr proffesiynol hyderus a brwd ag enw da am ddatrys problemau.

Wedi'i lywio gan yr ymchwil ddiweddaraf a'i chynghori gan arweinwyr y diwydiant drwy Strategaeth Adran LOM a'r Bwrdd Cynghori, mae ein haddysgu yn cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio Heriau Mawreddog, i ddatblygu eu gwybodaeth a gweithio gyda materion cyfoes megis dadansoddi data, economi gylchol a chadwyn flociau mewn cadwyni cyflenwi. Mae ystod eang o gronfeydd data, siaradwyr gwadd, digwyddiadau gyrfaoedd arbenigol, dulliau addysgu arloesol a darlithwyr ysbrydoledig yn ategu ein haddysgu.

Ar lefel ôl-raddedig, rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni Meistr arbenigol sy'n cydnabod pwysigrwydd aml-ddisgyblaeth: MSc Logisteg a Rheoli Gweithrediadau, MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy ac MSc Polisi Morol a Rheoli Llongau. Gweld diagram o sut mae'r rhaglenni MSc LOM yn cyd-gysylltu. Rydym hefyd yn cyfrannu at MBA Caerdydd ac MSc MBM.

Mae nodweddion arbennig ein rhaglenni MSc yn cynnwys:

 • dysgu gan un o’r grwpiau mwyaf o arbenigwyr logisteg a rheoli gweithrediadau yn y DU.
 • cael hyblygrwydd i ddewis o amrywiaeth o fodiwlau dewisol y mae gennych ddiddordeb ynddynt.
 • Cyfle i weithio â phartner diwydiannol ar brosiect ymchwil gan gasglu data sylfaenol ar gyfer eich traethawd hir.
 • Cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil ac arferion logisteg a gweithrediadau, gan siaradwyr gwadd proffil uchel a chwmnïau sy’n ymweld.

Ar lefel israddedig, rydym yn cyfrannu at y rhaglen flaenllaw BSc Rheoli Busnes, gan gynnig llwybr arbenigol mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn ogystal â modiwlau ar y llwybr rheoli cyffredinol.

Mae Adran LOM yn cefnogi grŵp gweithredol a thalentog o Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ac mae croeso i geisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn astudio tuag at PhD neu MPhil.

Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu

Mae gan yr Adran LOM draddodiad o gynhyrchu ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws disgyblaethau. Un o brif genhadaeth ein gwaith yw cyfrannu at Heriau Mawr ein hamser a meysydd thematig y Strategaeth Gwerth Cyhoeddus: gwaith gweddus, arloesedd ymgorfforedig, economi cynaliadwy, busnes wedi’i ailfodelu a Future.org.

Yn ystod cyfnod diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) (2014-2020), rydym wedi bod yn ymwneud â thros £5miliwn o brosiectau ymchwil a ariennir, ac rydym wedi cyhoeddi cyhoeddiadau effaith uchel o ansawdd uchel mewn cyfnodolion academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Arweiniodd canlyniadau ein gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu at ddatblygu achosion effaith a newidiadau mewn arferion yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Rydym hefyd yn cyfrannu at ymgynghoriadau pwyllgorau'r llywodraeth.

Yn ystod ein Cynhadledd Flynyddol Adran LOM (LOMSAC) rydym yn dathlu ac yn rhannu ein hymchwil ar y cyd. Gweld cwmwl geiriau o'r geiriau allweddol o gyhoeddiadau i'r REF diweddaraf.

Rydym mewn cysylltiad agos â chyrff allanol, gan gynnwys ystod o bartneriaethau trosglwyddo gwybodaeth, prosiectau a ariannir ar y cyd, cyfrannu at addysg weithredol, nodiadau allweddol i gynulleidfaoedd diwydiannol, a chynnal digwyddiadau pwysig i’r prif ymarferwyr.

Mae hyn, ynghyd â chyngor ar weithgareddau sy'n dod gan ein Bwrdd Cynghori a Strategaeth yn sicrhau bod ein hymchwil a'n haddysgu yn hynod berthnasol ac yn cael effaith ar ymarfer. Rydym wedi datblygu trosolwg o'n gweithgareddau ymgysylltu, gan esbonio ein gwaith gyda'r cyfryngau, allgymorth y cyhoedd, gweithio gyda'r llywodraeth a diwydiant, yn ogystal ag ystod o ffyrdd eraill yr ydym yn cysylltu â chymdeithas a rhanddeiliaid.

Themâu

Yn ein hymchwil, rydym yn ymgysylltu'n weithredol â'r sectorau cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Mae ein parthau'n cynnwys modurol, bwyd a diodydd, tecstilau, gofal iechyd, cymorth dyngarol, trafnidiaeth a logisteg, gweithgynhyrchu, a manwerthu.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu ystod eang o Themâu mewn ymchwil gweithrediadau, rheoli gweithrediadau, a rheoli'r gadwyn gyflenwi ym meysydd:

 • moeseg busnes, busnes cynaliadwy a modelau busnes
 • cydweithio mewn caffael, cadwyni cyflenwi a logisteg
 • cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, caethwasiaeth fodern mewn cadwyni cyflenwi
 • E-fasnach, E-logisteg, cadwyn e-gyflenwi
 • digidoli - digidoli'r gadwyn gyflenwi, datblygiadau technolegol newydd, arloesedd technoleg mewn logisteg a'r gadwyn gyflenwi
 • trafnidiaeth a logisteg
  • Logisteg werdd, datgarboneiddio, logisteg ryngwladol, trafnidiaeth aml-foddol, perthnasoedd busnes logisteg, mentrau datblygu lleol mewn trafnidiaeth amgen
  • Logisteg ddyngarol
  • Cerbydau ymreolaethol, diwydiant cerbydau trydan
 • darogan
  • Modelau rhagweld, rhagweld er lles cymdeithasol (iechyd, dyngarwch, yr amgylchedd, addysg), rhyngwyneb rhwng rhagweld a gwneud penderfyniadau
 • modelu logisteg
  • Dylunio rhwydwaith, llwybro cerbydau, cludiant milltir olaf, integreiddio cludo nwyddau a thrafnidiaeth gyhoeddus
 • gweithredu
  • Argraffu 3D, lean six sigma, gwelliant parhaus a rheoli newid, rheoli systemau gweithgynhyrchu, rhagoriaeth weithredol yn oes Diwydiant 4.0, cadwyni cyflenwi peiriannydd-i-archeb, rhagoriaeth weithredol ar gyfer cadwyn gyflenwi gofal iechyd
 • ymchwil polisi (logisteg, trafnidiaeth, caffael)
 • caffael, prynu strategol a chyflenwi
  • Ymddygiad prynwyr cyhoeddus, cyfranogiad BBaCh mewn contractau cyhoeddus, dewis cyflenwyr, polisi caffael cenedlaethol
 • logisteg a chadwyni cyflenwi gwydn, effeithlon a hyblyg
 • llongau a morol
  • Gweithrediadau a rheoli porthladdoedd, rheoli risg i longau
  • Economeg forol, cyllid llongau
  • Polisi Morol a’r gyfraith
 • cadwyni cyflenwi cynaliadwy
 • dynameg system a dynameg y gadwyn gyflenwi, meddwl systemau, Theori Systemau Cyffredinol, peirianneg systemau busnes
  • Effaith bullwhip, dynameg mewn systemau cynhyrchu a rheoli stocrestri

Grwpiau a chanolfannau

Rydym hefyd yn gartref i nifer o grwpiau a chanolfannau ymchwil, sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu syniadau a damcaniaethau newydd yn ogystal â hyrwyddo synergeddau. Ymhlith y rhain y mae:

Grwpiau ymchwil cydweithredol

Mae ein hacademwyr hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol ac yn cymryd rhan mewn tri grŵp ymchwil ryngddisgyblaethol:

Cysylltiadau

Yr Athro Mohamed Naim

Yr Athro Mohamed Naim

Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

Email
naimmm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4635
Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516
Yr Athro Yingli Wang

Yr Athro Yingli Wang

Professor in Logistics and Operations Management, Deputy Head of Section - Research, Impact and Innovation

Email
wangy14@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5066
Dr Laura Purvis

Dr Laura Purvis

Senior Lecturer in Logistics and Operations Management

Email
purvisl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9368

Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Mawrth 2021