Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Cewch ragor o wybodaeth am adnoddau ac offer sydd wedi’u datblygu gan staff ac ymchwilwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd.

For business

We have a long history of collaboration with the local, national and international business community and are keen to develop new partnerships.

Ymgysylltu

Ewch ati i gysylltu, cydweithio a chyfrannu gyda’n rhwydwaith o bartneriaid BBaCh, busnesau cymdeithasol a phartneriaid elusennol a chorfforaethol.

Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD)

Mae Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd (CUBiD) yn cynnig mynediad llawn at ddata rhwydwaith Bitcoin mewn fformat syml, trefnus a hawdd ei ddefnyddio.

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn fenter nid-er-elw Ysgol Busnes Caerdydd a Sefydliad PARC sy'n ymroddedig i alluogi'r economi gylchol a dod â darfod darfodiad arfaethedig trwy ymestyn cylch bywyd cynhyrchion. Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, busnesau a darparwyr addysg i yrru'r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi'i leoli ar Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae RemakerSpace yn cynnal bron i £600,000 o adnoddau a ariannwyd gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru i ymgysylltu, addysgu ac ysbrydoli pawb i greu atebion cylchol sy'n sail i gymdeithas y dyfodol.

Gallwn eich helpu i drwsio offer sydd wedi torri gyda'n pecynnau trwsio trydanol, ymestyn oes dillad gyda'n peiriannau gwnïo diwydiannol, defnyddio systemau rhith-realiti i ddelweddu gweithrediadau atgyweirio, neu hyd yn oed argraffu rhannau sbâr gyda'n hystod blaengar o argraffwyr 3D.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion i ddarparu amlygiad yn y byd go iawn i'r economi gylchol yn ymarferol.

Yn seiliedig ar ein hymchwil sy'n arwain y byd ym maes ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i gwmnïau mawr a bach am y ffordd orau o ail-weithgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd.

Amdanom ni

Mae RemakerSpace yn ymroddedig i yrru’r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt, a’i nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision ailddefnyddio, atgyweirio ac ailbwrpasu er mwyn ymestyn cylchoedd oes cynnyrch.

Mae gan y Ganolfan ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys labordy argraffu 3D o safon y diwydiant, gydag amrywiaeth eang o dechnolegau proses Gweithgynhyrchu Adiol uwch. Mae gennym hefyd ofod delweddu, sy'n cynnwys clustffonau realiti rhithwir o'r radd flaenaf i gefnogi ein defnyddwyr wrth ddylunio ac atgyweirio gyda phrototeipio rhithwir.

Ategir y cyfleusterau uwch hyn gan ‘weithdy’ llawn stoc ac amrywiaeth o offer a chyfarpar traddodiadol, gan gynnwys gwaith coed, offer atgyweirio a phrofi trydanol a pheiriannau gwnïo diwydiannol a domestig.

Rydym yn cydweithio â thri grŵp ffocws ac yn darparu’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i ddatblygu cyfleoedd newydd yn seiliedig ar wasanaethau ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio:

Cymunedau

Mae RemakerSpace yn darparu mynediad i ail-weithgynhyrchu ar gyfer grwpiau cymunedol Cymreig, elusennau, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector eraill.

Mae'r Ganolfan yn cynnig gofod lle gall pobl ddod at ei gilydd i gydweithio, rhannu syniadau, dysgu sgiliau newydd, ac mae'n cynnig cyfleoedd dysgu ymarferol sy'n gysylltiedig ag electroneg, atgyweirio trydanol a thecstilau, argraffu 3D, a mwy.

Workshop attendees soldering in the RemakerSpace

Dysgwyr

Rydym yn darparu mynediad i gyfleusterau ail-weithgynhyrchu i gyfoethogi profiadau myfyrwyr (ysgolion, colegau, prifysgolion) yn yr economi gylchol.

Yn RemakerSpace, mae dysgwyr yn cychwyn ar brofiadau dysgu cyffrous sy'n tanio eu creadigrwydd a'u chwilfrydedd gan ddefnyddio ystod neu offer ac offer. Gyda phwyslais ar ailddefnyddio, ailgylchu ac ailgynhyrchu, mae ein pecyn cymorth yn rhychwantu ystod eang o offer ac adnoddau i hyrwyddo dull mwy cynaliadwy o greu.

Pupils and staff building with Lego blocks

Byd Diwydiant

Mae RemakerSpace yn darparu hyfforddiant, cefnogaeth, a rhwydweithio o ran cysyniadau am ail-weithgynhyrchu a’r economi gylchol yn ehangach.

Gan dynnu ar ein hymchwil sy'n arwain y byd o ran ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i fusnesau ynghylch y ffordd orau o gofleidio ailgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd, a'r sgiliau a'r offer sydd eu hangen i ddatblygu cyfleoedd busnes newydd yn seiliedig ar wasanaethau ailgynhyrchu ac atgyweirio.

Man in a white jacket using 3D printing equipment

Pobl

Mae RemakerSpace, sy’n dîm amlddisgyblaethol o academwyr, ymarferwyr ac arbenigwyr technegol, yn cynnig ystod lawn o wybodaeth a sgiliau i gefnogi atebion sy'n cwmpasu’r economi gylchol, gweithgynhyrchu o’r newydd ac ymestyn cylch oes cynnyrch.

Cyfarwyddwr y Ganolfan

Yr Athro Aris A. Syntetos

Yr Athro Aris A. Syntetos

Distinguished Research Professor, DSV Chair

Email
syntetosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6572

Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Daniel Eyers

Dr Daniel Eyers

Reader in Manufacturing Systems Management

Email
eyersdr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4516

Staff Prifysgol Caerdydd

Dr Thanos Goltsos

Dr Thanos Goltsos

Research Associate (EPSRC, Innovate UK, QIOPTIQ Ltd.)

Email
goltsosa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9325
Dr Andrew Treharne-Davies

Dr Andrew Treharne-Davies

Research Centre Manager (CAMSAC, the PARC Institute and ASTUTE 2020), Entrepreneurship and Innovation Services Manager

Email
daviesat4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9334
Dr Franck Lacan

Dr Franck Lacan

Research Associate

Email
lacan@caerdydd.ac.uk
Telephone
76267
Rebecca Travers

Rebecca Travers

Centre Manager, RemakerSpace

Email
traversr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 79611

Staff DSV

Peter Tuthill

Peter Tuthill

Solutions Design Engineer (DSV), PARC Coordinator

Email
peter.tuthill@dsv.com
Antonis Siakallis

Antonis Siakallis

Logistics Manufacturing Services Manager (DSV), PARC Coordinator

Email
antonis.siakallis@dsv.com
Maria-Roza Toufekoula

Maria-Roza Toufekoula

RemakerServices Data Scientist (DSV), PARC Coordinator

Email
maria-roza.toufekoula@dsv.com
David Watson

David Watson

Director, Logistics Manufacturing Services (LMS), DSV

Byd Diwydiant

Ar gyfer diwydiant, rydym yn darparu ffynhonnell arbenigedd, sy'n drylwyr yn academaidd ond wedi'i seilio ar gymwysiadau ymarferol.

Rydyn ni’n ffynhonnell o arbenigedd i fyd diwydiant sy'n drylwyr yn academaidd ond sydd hefyd yn seiliedig ar yr hyn sy’n ymarferol. Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau bach ac ar draws holl feysydd gwella natur gylchol gweithrediadau a’r gadwyn gyflenwi gyfan, a hynny i gefnogi a hyrwyddo mentrau perthnasol, gan gynnwys dylunio cynnyrch, addasu at ddibenion gwahanol, ailweithgynhyrchu ac adnewyddu.

Mae adnoddau'r Ganolfan yn cynnwys argraffwyr 3D safonol y diwydiant, gan gynnwys gwerth £200,000 o beiriannau HP diwydiannol, yn ogystal ag ystod eang o uwch dechnolegau proses Gweithgynhyrchu Haen-ar-haen i gefnogi a hyrwyddo pob agwedd ar yr economi gylchol, gan gynnwys addasu at ddibenion gwahanol, ailgynhyrchu ac ailgylchu.

Cydweithio diweddar gan y diwydiant

tri dyn yn edrych ar gamera ac yn gwenu
O’r chwith i’r dde: Dr Daniel Eyers, Cyd-gyfarwyddwr, RemakerSpace; Mark Fifield, Cyfarwyddwr Ansawdd Grŵp, Glory Global Solutions a'r Athro Aris Syntetos, PARC a Chyfarwyddwr RemakerSpace.

Mae angen ar Glory Global Solutions, arweinydd ym maes datrysiadau technoleg arian parod, sicrhau y bydd cydrannau sbâr rhai o’u cynnyrch yn gallu parhau wrth i’r rhain nesáu tuag at ddiwedd eu hoes.  Dyma broblem sy’n wynebu nifer o gwmnïau wrth iddyn nhw bontio i arferion economi fwy cylchol. Helpodd RemakerSpace i Glory oresgyn y broblem drwy gynnig ateb technegol ar sail y gadwyn gyflenwi i broblem rheoli rhestrau cyflenwi’r cwmni, gan gynnwys eu helpu i ddeall hyfywedd cynhyrchu cydrannau sbâr ar alw, a hynny gan ddefnyddio gweithgynhyrchu haen-ar-haen o’r radd flaenaf.

Mae ein perthynas â RemakerSpace wedi gwella ein dealltwriaeth o'r economi gylchol yn sylweddol, ac yn enwedig felly argraffu 3D yn opsiwn posibl a realistig i weithgynhyrchu cydrannau cynhyrchu.
Mark Fifield, Glory Global Solutions

DSV A/S yw un o'r cwmnïau logisteg mwyaf yn y byd sy’n arbenigo mewn cludo nwyddau yn yr awyr, ar y ffyrdd a’r môr. Mae tîm RemakerSpace yn gweithio'n agos gyda DSV i helpu'r cwmni i ddeall sut y gall hefyd gyfuno gwasanaethau atgyweirio yn eu cadwyni cyflenwi. Mae hyn wedi arwain at benderfyniad DSV i greu gwasanaethau atgyweirio i gwsmeriaid cadwyn gyflenwi o bwys ledled y byd.

Mae pob un ohonon ni’n cydnabod bod cynaliadwyedd a chadwraeth ein planed yn hollbwysig i’n dyfodol. Mae RemakerSpace yn enghraifft wych o sut y gall y byd academaidd fod yn hynod ddefnyddiol i fyd diwydiant. Mae'n dod â manteision sylweddol i DSV heddiw, ond ar ben hynny mae'n caniatáu inni greu economi gylchol y dyfodol. Mae RemakerSpace wedi ein helpu i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a chefnogaeth wyddonol i gyflwyno Remaker Services, sef ein gwasanaethau ein hunain.
Yr Athro Mike Wilson Executive Vice President Logistics Manufacturing Services, Executive Vice President Latin America DSV, Honorary Visiting Professor at Cardiff Business School

Mae RemakerSpace wedi helpu GIG Cymru i atgyweirio rhai o'u cynnyrch anghlinigol nad yw cydrannau sbâr bellach ar gael ar eu cyfer. Gan weithio'n agos gyda thechnegwyr y GIG rydyn ni wedi ailgynllunio, ailddatblygu a chyflenwi cydrannau sbâr ar gyfer ystod o ddyfeisiau, gan arbed miloedd o bunnoedd i'r GIG, a sicrhau bod adnoddau pwysig yn parhau i gael eu defnyddio, sef adnoddau a fyddai fel arall wedi gorfod cael eu disodli.

Sut rydyn ni’n gweithio gyda byd diwylliant

  • Ailgynllunio prosesau a chynnyrch at ddibenion cylcholdeb
  • Ailgynllunio'r gadwyn gyflenwi
  • Rhagweld a rheoli rhestrau cyflenwi
  • Dylunio systemau ailweithgynhyrchu
  • Arbenigedd ym maes Gweithgynhyrchu Haen-ar-Haen
  • Rheoli cydrannau sbâr
  • Hyfforddiant staff:
  • Gweithdai arloesi
  • Cyllid ar y cyd

Y Gymuned

Mae RemakerSpace yn cynnig amgylchedd deinamig, lle y gall grwpiau cymunedol gymryd rhan mewn dysgu ymarferol, creu, arbrofi ac atgyweirio.

Mae'r Ganolfan yn cynnig ystod eang o adnoddau i gefnogi gwahanol agweddau ar yr economi gylchol. P’un a ydych chi’n gwneud gwaith atgyweirio electronig, yn dylunio gwrthrychau wedi'u hargraffu yn 3D, neu'n gwneud gwaith atgyweirio tecstilau, gall pob unigolyn ddod i ddatgloi a dangos eu hochr greadigol a chael tipyn o hwyl ar yr un pryd.

Gweithgareddau

Yn rhan o'n gweithgareddau, rydyn ni’n trefnu grŵp cymdeithasol cyfeillgar a gynhelir bob mis, sef 'Gwau, Sgwrsio, Crefft a Chlonc'. Mae selogion crefft yn dod ynghyd i gyfnewid awgrymiadau, rhannu patrymau, a defnyddio peiriannau gwnïo domestig a diwydiannol y Ganolfan. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai Atgyweirio Electronig, ac mae ein gweithgareddau'n plethu creadigrwydd gyda'i gilydd, dysgu, a phwyslais cryf ar yr economi gylchol.

A man working on a chipboard with a soldering iron.

Mae ein hystod amrywiol o adnoddau yn cefnogi gwahanol agweddau ar yr economi gylchol. Atgyweirio yn hytrach na thaflu, ailbwrpasu deunyddiau, ac ymestyn cylchoedd bywyd cynnyrch—dyma sydd wrth galon yr hyn a wnawn ni.

“Gyda Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), nododd Llywodraeth Cymru yn glir y sefyllfa ganolog sydd gan gynaliadwyedd i’n cenedl. Er bod Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn darparu'r un eglurder i'r gymuned ryngwladol. Mae RemakerSpace yn gweithio i gefnogi’r gwerthoedd hyn drwy roi cyfleoedd i ddiwydiant, cymunedau ac unigolion gael effeithiau cadarnhaol ar yr amgylchedd, gan gefnogi’n benodol y gwaith o sicrhau dyfodol ffyniannus, cydnerth ac iachach i bawb y mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn ceisio’u cyflawni.”
Yr Athro Rudolf Allemann Pro Vice-Chancellor, International and Student Recruitment and Head of the College of Physical Sciences and Engineering

Cysylltu

Os ydych chi'n awyddus i archwilio ymhellach a dysgu rhagor am ein cyfleusterau a'n sesiynau ymarferol, bydden ni wrth ein bodd yn rhannu gwybodaeth ychwanegol â chi, a’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan.

RemakerSpace

Dysgwyr

Mae RemakerSpace yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau sy'n ymwneud ag ail-weithgynhyrchu, atgyweirio a chynaliadwyedd.

Mae ffocws y Ganolfan ar ymgysylltu trwy ddigwyddiadau a gweithdai arloesol, lle gallwn ymgysylltu â dysgwyr yn greadigol. Mae'n ffordd wych o ennill sgiliau ymarferol wrth gyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Mae’r ystod eang o offer sydd ar gael yn RemakerSpace yn rhoi’r cyfle i’r Ganolfan gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu ac allgymorth i ddysgwyr gymryd rhan arloesol i ddatblygu a gwella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r economi gylchol.

Sut rydyn ni yn gweithio gyda sefydliadau addysgol

Mae'r Ganolfan wedi cyflwyno gweithgareddau difyr yn llwyddiannus i ddysgwyr ar draws pob grŵp oedran. Dros y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi croesawu mwy na 500 o fyfyrwyr i'n Canolfan. Mae ein gweithdai rhyngweithiol, gyda phwyslais brwd ar ddylunio ac argraffu 3D, wedi ennyn diddordeb a chreadigrwydd ymhlith ein dysgwyr. Mae'r sesiynau hyn yn galluogi myfyrwyr i ryddhau eu dychymyg, cydweithio, a dyfeisio atebion arloesol i heriau'r byd go iawn.

“Cynigiodd RemakerSpace brofiad addysgol gwerthfawr i’n dysgwyr i ymgymryd â gweithgareddau a oedd yn ymgymryd â’r ymholiad yr oeddem ni yn ei gynnal yn yr ystafell ddosbarth. Roedd ymweliad y dosbarth â RemakerSpace yn galluogi disgyblion i ddysgu mewn ffordd ymarferol a chreadigol ac o ganlyniad, dyfnhau eu dysgu o amgylch rhaglenni dylunio ar-lein ac argraffu 3D. Roedd y disgyblion wedyn yn gallu myfyrio ar y sgiliau roedden nhw wedi’u dysgu ac yn gallu esbonio sut mae’r rhain i gyd yn sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol!”
Miss Sarwar Ysgol Gynradd Stacey

Children in learning in the RemakerSpace

“Cynigiodd RemakerSpace weithdy diwrnod llawn sy’n rhan o ystod fwy. Mae Pasbort i'r Ddinas yn cydweithio â Phrifysgol Caerdydd i gyflawni ar gyfer ysgolion. Roedd y gweithdai’n cynnig cyfleoedd dysgu arbrofol, ymarferol, gyda mynediad at arbenigedd ac adnoddau, na fyddai’r dysgwyr yn cael y cyfle i’w profi fel arall. Roedd y wybodaeth a rannodd staff RemakerSpace gyda’r dysgwyr, a’r mynediad at dechnoleg safonol y diwydiant, yn cynnig cyfleoedd gwahanol i amgylchedd ystafell ddosbarth traddodiadol. Mae'r newidiadau presennol i'r cwricwlwm wedi golygu bod angen i ysgolion geisio cydweithio’n ystyrlon gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Gall RemakerSpace yn sicr gynnig profiad dysgu go iawn i geisio mynd i'r afael â hyn.”
Luke Mussa Swyddog Llwyddiant Pasbort i’r Ddinas

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am ein sesiynau rhyngweithiol ac ymarferol i ddysgwyr, byddem yn falch iawn o rannu mwy o fanylion ac archwilio sut y gallwch gymryd rhan:

RemakerSpace