Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil Caethwasiaeth Fodern a Chynaliadwyedd Cymdeithasol

Cydweithrediad ymchwil blaengar, amlwg a rhagweithiol ar gaethwasiaeth fodern a chynaliadwyedd cymdeithasol, y cyntaf o’i fath yng Nghymru a’r DU.

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn ysgol busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB Rhyngwladol ac AMBA ac mae gennym â bwrpas clir o ran gwerth cyhoeddus: gwneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd. SBARC yw parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol newydd Prifysgol Caerdydd; gofod rhyngweithiol o'r radd flaenaf sy'n dwyn ynghyd dair ar ddeg o ganolfannau ymchwil gwyddorau cymdeithasol mwyaf blaenllaw y byd.

Gydag arbenigedd mewn ymchwil gwyddorau cymdeithasol cymhwysol, gan gynnwys addysg, iechyd, cymdeithas sifil, marchnadoedd llafur, polisi cyhoeddus ac arloesi - gydag ymarferwyr, llunwyr polisi a rhanddeiliaid cymunedol, SBARC mae'n gweithredu catalydd ar gyfer newid trwy ysbrydoli'r meddwl y tu allan i'r cyffredin sydd ei angen arnom ar gyfer heriau cymhleth ein hoes.

Gan weithio gyda'i gilydd, mae gan Ysgol Busnes Caerdydd a SBARC botensial sylweddol i sefydlu a gyrru enw da rhyngwladol i Brifysgol Caerdydd mewn ymchwil ac effaith yn y byd go iawn ar gaethwasiaeth fodern a chynaliadwyedd cymdeithasol. Mae caethwasiaeth fodern yn fater cymhleth a chudd, sy'n heriol i ymdrechion ymchwil sy'n archwilio ei natur a'i maint llawn. Mae ymchwil ar gynaliadwyedd yn tueddu i or-ganolbwyntio ar agweddau economaidd ac amgylcheddol ar draul cynaliadwyedd cymdeithasol.

Er bod grwpiau ymchwil a chanolfannau sy'n canolbwyntio ar gaethwasiaeth fodern yn bodoli, nid oes unrhyw gydweithrediad ymchwil pwrpasol ar gaethwasiaeth fodern yng nghyd-destun cynaliadwyedd cymdeithasol yng Nghymru. Mae gan y meysydd hyn ffocws ar y cyd ar bobl, hawliau dynol, tegwch, amrywiaeth, cynhwysiant a chydlyniant cymdeithasol.

Mae'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi unigryw a gynhyrchir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn darparu amgylchedd ffafriol i archwilio caethwasiaeth fodern a chynaliadwyedd cymdeithasol yn bwydo i mewn i 'beth sy'n gweithio' ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Nodau

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ar draws y byd academaidd, diwydiant, busnes, y cyhoedd a'r sector gwirfoddol i feithrin arbenigedd ac enw da a rennir - ac i ddarparu atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i heriau yn - y maes hwn.  O'r herwydd, bydd gennym botensial sylweddol i lywio polisïau ac arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar sawl lefel, gan gael effaith gadarnhaol ar gymunedau yng Nghymru, y DU ac ar raddfa ryngwladol.

Fel grŵp ymchwil, byddwn yn:

 • annog a galluogi cydweithio ar ymchwil ryngddisgyblaethol ac aml-sector o ansawdd a chydag effaith ar bolisi ac ymarfer
 • canolbwyntio ar weithredu, yn ystwyth, mewn sefyllfa dda ac yn barod i gydweithio'n gyflym ac ymateb i gyfleoedd ar gyfer ymchwil a chyllid wrth iddynt godi
 • addasu ac arloesi i ddatblygu a rhannu methodolegau perthnasol ac effeithiol a lleoli moesegol ar gyfer ymchwil effeithiol, ddiogel yn y maes hwn
 • hybu enw da rhyngwladol am Brifysgol Caerdydd mewn ymchwil ac effaith yn y byd go iawn ar gaethwasiaeth fodern a chynaliadwyedd cymdeithasol

Ymchwil

Caethwasiaeth fodern fydd prif ffocws ymchwil y Grŵp hwn. Gan alinio ag is-grwpiau datganedig Fforwm Gwrth-Gaethwasiaeth Cymru (ASFW) Llywodraeth Cymru, trefnir ymchwil o amgylch y themâu canlynol:

 • hyfforddiant ac ymwybyddiaeth
 • dioddefwyr a goroeswyr
 • atal
 • cadwyni cyflenwi a rhyngwladol

Fodd bynnag, bydd y Grŵp Ymchwil hefyd yn agored i archwilio meysydd eraill o ddiddordeb ac arloesedd yn rhagweithiol yn y maes hwn yn ogystal ag ym maes ehangach cynaliadwyedd cymdeithasol.

A chaethwasiaeth fodern yn ffenomen gymdeithasol hynod sensitif, uchel ei risg a deinamig, bydd y grŵp hwn hefyd yn archwilio, addasu ac arloesi i ddatblygu a rhannu methodolegau perthnasol ac effeithiol a lleoli moesegol ar gyfer ymchwil effeithiol, ddiogel yn y maes hwn.

Prosiectau

Enghreifftiau o brosiectau lle mae cyd-arweinwyr y Grŵp Ymchwil yn brif ymchwilwyr ar hyn o bryd:

 • Dr Anna Skeels, prif ymchwilydd. Cefnogaeth i blant sydd â phrofiad byw o gaethwasiaeth fodern yng Nghymru a Lloegr. 2023, Cymrodoriaeth UKRI, Canolfan Polisi Caethwasiaeth Fodern a Thystiolaeth (MSPEC) (£100,000).
 • Dr Maryam Lotfi, ESRC Cymru DTP Efrydiaeth gydweithredol 2023 o £155,000, ar gyfer y prosiect "Deall a modelu effaith ymddygiad prynu defnyddwyr ar benderfyniadau'r cadwyni cyflenwi byd-eang wrth addasu arferion gwrth-gaethwasiaeth" (2023-2027). Mae hwn yn gydweithrediad ag UNSEEN, elusen wrth-gaethwasiaeth yn y DU. Mae'r cyllid yn rhoi cyfle i fyfyriwr PhD gael ei recriwtio a gweithio ar y prosiect ac mae'r tîm goruchwylio'n cynnwys Dr Maryam Lotfi, Dr. Bahman Rostmai Tabar, Dr. Nicole Koenig-Lewis a'r Athro Anatoly Zhigljavsky.
 • Dr Maryam Lotfi, prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, cronfa sbarduno o Gydweithio Byd-eang, mewnol o Ysgol Busnes Caerdydd (£5000), "Rheoli risg caethwasiaeth fodern yn y sector lletygarwch: dull cyfreithlondeb moesol ar ddatgelu grwpiau gwestai a dull rhesymeg sefydliadol ar dderbyn cyfrifoldeb", 2023. Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol Queensland, Awstralia.
 • Dr Maryam Lotfi a'r Athro Yingli Wang, cyllid y Gymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus o £5000, "Rhwyfo Shrimp Moesegol: Sut gall technoleg chwyldroi arferion bwyd môr cynaliadwy", Cynllun Cymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd Mewnol, (2023-2024). Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â phrifysgol Amaethyddiaeth Bangladesh a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cwrdd â’r tîm

Cyd-arweinwyr y Grŵp Ymchwil

Picture of Maryam Lotfi

Dr Maryam Lotfi

Uwch Ddarlithydd Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy

Telephone
+44 29225 10877
Email
LotfiM@caerdydd.ac.uk

Digwyddiadau

Digwyddiadau Blaenorol

Cynhadledd Gwrthgaethwasiaeth Cymru 2023

Rhagor o wybodaeth

Grŵp Ymchwil Caethwasiaeth Fodern a Chynaliadwyedd Cymdeithasol: Gweithdy Cychwynnol

Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdy cyntaf y Grŵp Ymchwil i Gaethwasiaeth Fodern a Chynaliadwyedd Cymdeithasol, yn Ystafell 6.35, sbarc | spark, Prifysgol Caerdydd.

Dyma agenda'r gweithdy:

 • te a choffi
 • croeso i Grwp Ymchwil MSSS (Dr Maryam Lotfi, Dr Anna Skeels)
 • 'lightning talks'
 • cinio
 • grwpiau yn ffocysu ar day thema ( unigolion mewn perygl: dioddefwyr a goroeswyr; rheoli risg caethwasiaeth fodern cadwyn gyflenwi)
 • camau nesaf

Bydd y gweithdy yn cael ei hwyluso gan Dr. Maryam Lotfi, Darlithydd Rheoli Cadwyn Gyflenwi o Ysgol Busnes Caerdydd a Dr Anna Skeels o SPARK

Cyhoeddiadau