Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaeth ar gyfer Gwell Gwasanaethau Cyhoeddus

18 Rhagfyr 2020

Busy shopping street - stock photo. Motion blurred shoppers on busy high street

Dyfarnwyd £2.4 miliwn i Brifysgol Caerdydd lywio partneriaeth sy'n hyrwyddo arloesedd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol.

Nod y cydweithrediad yw helpu gweithwyr y sector cyhoeddus i ddatblygu sgiliau a all gefnogi cymunedau, cyflymu datgarboneiddio a gwella iechyd a lles dinasyddion.

Bydd cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn caniatáu i Ysgol Busnes Caerdydd ymuno ag Y Lab - Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta - a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) i ddatblygu InFuse - Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus y Dyfodol - dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy.

Cymeradwywyd Cronfa Her gyffredinol o £10 miliwn ar gyfer arloesedd ar draws y CCR, sy'n gysylltiedig ag InFuSe, gan ei Chabinet ym mis Hydref.

Dywedodd yr Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio: “Rydym yn falch iawn o fod yn bartner i'r prosiect amserol hynod angenrheidiol hwn. Mae yna ymdeimlad o frys i adeiladu ar y dysgu carlam gan COVID-19 i arloesi a thrawsnewid y modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol er mwyn cael gwell canlyniadau.”

Bydd y rhaglen yn targedu capasiti newydd ar gyfer arloesedd yn ymwneud ag arbrofi, gwell defnydd o ddata ar gyfer gwneud penderfyniadau, a chaffael wedi'i dargedu i ddatrys heriau rhanbarthol a rennir ar draws deg awdurdod lleol y CCR yn bennaf. Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i gael deddfwriaeth ynghylch cynaliadwyedd a lles trwy Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru . Bydd InFuse yn ymgorffori saith nod llesiant i gefnogi themâu allweddol trawsnewid cymunedau, gwella iechyd y cyhoedd a datgarboneiddio.

Dywedodd Dr Jane Lynch, Darllenydd Caffael, Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae InFuse yn gyfle unigryw i harneisio’r arferion da sy’n bodoli ar hyn o bryd ym maes caffael cyhoeddus. Trwy gynyddu adnoddau a chydweithio rhwng academyddion ac ymarferwyr, gall caffael cyhoeddus wneud gwell defnydd o ddata i fynd i’r afael â’r materion sydd â gwreiddiau dwfn, ac ar gyflymder na fyddai’n bosibl heb y lefel hon o gyllid efallai.”

Dywedodd Cyd-arweinydd a Chyfarwyddwr Academaidd Y Lab, yr Athro James Lewis: “Rydym yn gyffrous i weithio gyda'n partneriaid awdurdod lleol i gyflawni diwygio gwasanaethau cyhoeddus a gweithio rhanbarthol. Byddwn yn cefnogi swyddogion awdurdodau lleol i ddatblygu prosesau a chysyniadau newydd, wedi'u seilio ar y dystiolaeth a'r meddwl diweddaraf i helpu i ddatrys heriau rhanbarthol a rennir."

Gan ddilyn ymarfer recriwtio i ddod â chymdeithion a chymrodyr ymchwil i gefnogi'r tîm cyflawni, bydd InFuse yn parhau â'r sgwrs gyda swyddogion y sector cyhoeddus o'r awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan ac yn dechrau cynllunio i gyflwyno tair ffrwd gwaith craidd ar gyfer y rhaglen:

  • Y Lab Addasu - swyddogion cymorth i ddylunio a darparu arbrofion sy'n profi atebion y gellir eu hehangu i broblemau ledled y rhanbarth.
  • Y Lab Data - swyddogion cefnogi i gasglu, rheoli, dadansoddi, deall a gwneud defnydd mwy effeithiol o ddata wrth wneud penderfyniadau.
  • Y Labordy Caffael - yn cefnogi swyddogion i ddysgu, datblygu a phrofi prosesau a dulliau newydd ar gyfer caffael cynhyrchion a gwasanaethau arloesol sy'n cynhyrchu gwell canlyniadau i bobl sy'n defnyddio ac yn darparu gwasanaethau yn erbyn y ddau faes thematig.

Rhannu’r stori hon

We are a world-leading, research intensive business and management school with a proven track record of excellence.