Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn gosod gwaith ymchwil wrth wraidd ein gweithgareddau ac yn gwbl ymrwymedig i weithio mewn modd rhyngddisgyblaethol, gan sicrhau’r effaith fwyaf bosibl er lles yr economi, y gymuned fusnes a'r gymdeithas ehangach.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 roeddem yn y 6ed safle (allan o 101 o ysgolion busnes yn y Deyrnas Unedig) o ran ansawdd ein cynnyrch, gyda dim ond y 'Triongl Euraid' (Rhydychen, Caergrawnt a Llundain) yn uwch na ni. Mae ein henw da a’n cyflawniadau yn rhagorol ac yn gyson. Rydym yn un o ddwy ysgol fusnes yn y Deyrnas Unedig i fod yn y deg uchaf ym mhob un o bum ymarfer asesu’r Llywodraeth er 1992.

Research library

Yn nodedig, cyfeiriodd REF 2014 hefyd at ragoriaeth ein hamgylchedd ymchwil, a chyrhaeddom y safle cyntaf o ran yr agwedd honno. Mae hwyluso amgylchedd ymchwil bywiog, cefnogol a cholegol yn bwysig i ni, ac mae'n ffactor sy'n cyfrannu’n sylweddol at lwyddiant ein rhaglen PhD. Mae gan y rhaglen 150 o fyfyrwyr PhD yn astudio ar unrhyw adeg, ac mae cyfran sylweddol ohonynt yn cael eu cyllido drwy ysgoloriaethau a gafwyd gan gyrff cyllido, gan gynnwys y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a nifer o sefydliadau yn y sector preifat.

Mae ein gwaith ymchwil, sy’n cael ei gynnal gan gyfadran ryngwladol o ysgolheigion sy'n gweithio yn rheng flaen eu meysydd pwnc, o fudd i amrywiaeth eang o randdeiliaid, o fyfyrwyr ac ymarferwyr busnes i lywodraeth a chymdeithas yn gyffredinol. Mae ein heffaith yn sylweddol, ac yn unol â'n strategaeth gwerth cyhoeddus mae’n cael ei chyfeirio’n gynyddol i fynd i'r afael â'r heriau mawr a’r anawsterau cymdeithasol sy'n ein hwynebu.

Mae'r rhan fwyaf o'n hymchwil wedi ei threfnu o amgylch pum adran:

  1. Cyfrifeg a Chyllid
  2. Economeg
  3. Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliad
  4. Logisteg a Rheoli Gweithrediadau
  5. Marchnata a Strategaeth.

Fodd bynnag, mae gweithredu’n rhyngddisgyblaethol wedi dod yn egwyddor ganolog yn ein dull ymchwil. Rydym yn gartref i nifer o ganolfannau a grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol arbenigol gweithgar ac effeithiol, gan weithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgol ac ar draws y Brifysgol.