Ewch i’r prif gynnwys

Cyfarwyddiadau

Mae'n hawdd i chi gyrraedd Caerdydd pun ai ydych chi'n defnyddio cludiant cyhoeddus, car neu awyren.

Mae’r M4 ger Caerdydd ac mae modd cyrraedd y ddinas yn rhwydd o bob rhan o Brydain.

O'r dde-orllewin Lloegr, ewch ar yr M5, ac o dde Lloegr, dilynwch bob brif heol-A tuag at yr M4.

O'r Alban, gogledd a Chanolbarth Lloegr, ewch ar yr M50 tuag at yr M4.

Teithio i'r dwyrain ar yr M4

Ewch oddi ar y draffordd wrth Gyffordd 32, a dilynwch yr arwyddio.

Campws Parc Cathays

Dilynwch yr A470 tuag at ganol y ddinas a byddwch yn gweld arwyddion y brifysgol.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Dilynwch yr A470 cyn belled â Chyfnewidfa Gabalfa. Cymerwch yr allanfa gyntaf i fynd ar yr A48 (Rhodfa'r Dwyrain), sydd ag arwyddion Casnewydd a'r M4, ond gadewch yr heol ar y ffordd ymuno ar y chwith yn syth. Mae’r heol yma’n mynd yn syth i’r Ysbyty Athrofaol.

Mae parcio ar Gampws Parc y Mynydd Bychan wedi'i gyfyngu i gleifion ysbyty, ymwelwyr cleifion a staff meddygol.

Teithio i'r gorllewin ar yr M4

Ewch oddi ar y draffordd ar Gyffordd 29, a dilynwch yr A48(M)/A48, sydd ag arwyddion Dwyrain Caerdydd a'r De (Cardiff East and the South). Dilynwch y ffordd hon am tua saith milltir.

Campws Parc Cathays

Dilynwch yr A48 i'r A470 (Cyfnewidfa Gabalfa). Gadewch yr A48 yng Nghyfnewidfa Gabalfa ac ewch ar yr A470, sydd ag arwyddion Canol y Ddinas. Dilynwch yr A470 tuag at ganol y ddinas a byddwch yn gweld arwyddion y brifysgol.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Ar yr A48, bydd yr Ysbyty Athrofaol i'w weld ar y dde. Gadewch y ffordd ymadael nesaf, arwydd "Ysbyty Athrofaol" a throi i'r dde wrth y goleuadau traffig ar hyd ffordd fer sy'n arwain yn uniongyrchol i safle'r Ysbyty Athrofaol.

Mae parcio ar Gampws Parc y Mynydd Bychan wedi'i gyfyngu i gleifion ysbyty, ymwelwyr cleifion a staff meddygol.

Canol y ddinas a pharcio'r brifysgol

Mae parcio o fewn y brifysgol yn gyfyngedig iawn. Er mwyn osgoi cost a helynt parcio yng nghanol y ddinas, rydym yn argymell trafnidiaeth gyhoeddus.

Darperir parcio i ymwelwyr sy'n ddeiliaid bathodynnau glas yn rhad ac am ddim – e-bostiwch carparking@caerdydd.ac.uk  gyda'ch rhif cofrestru eich cerbyd, enw a rhif cyswllt yn ogystal â dyddiad eich ymweliad.

Mae parcio i ymwelwyr â'r brifysgol yn cael ei ddarparu ar sail Talu wrth Fynd. Ewch i'n tudalen Parcio Ymwelwyr am fwy o wybodaeth.

Nid oes parcio i ymwelwyr ar gael yn ystod Diwrnodau Agored.

Yn ogystal, mae nifer o leoedd parcio talu ac arddangos ar y stryd (tymor byr a thymor hir) yn ogystal â meysydd parcio yng nghanol y ddinas a'r cyffiniau. Rydym yn argymell defnyddio gwefannau Croeso Caerdydd a'r Cyngor i gael gwybodaeth am opsiynau parcio pellach.

Byddwch yn ymwybodol y gallai fod rhywfaint o oedi ar y gwasanaeth trenau rhwng Bryste Parkway a Chyffordd Twnnel Hafren rhwng dydd Mercher 3 Gorffennaf a dydd Iau 18 Gorffennaf oherwydd gwaith cynnal a chadw ar Dwnnel Hafren. Yn anffodus, gallai hyn effeithio ar eich taith i Gaerdydd ar gyfer Diwrnodau Agored i Israddedigion, felly cynlluniwch ymlaen llaw.

Mae ein diwrnodau agored yn cael eu cynnal rhwng 9:00 a 16:00, ac mae modd i chi  gyrraedd ar unrhyw adeg yn ystod y dydd. Cofiwch fewngofnodi ar eich dyfais.

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae gwasanaethau uniongyrchol ac aml o Lundain Paddington i Gaerdydd drwy gydol y dydd.

Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd hefyd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

 • Bryste (50 munud)
 • Llundain (1awr 50 munud)
 • Birmingham (tua 2 awr)
 • Southampton (2 awr 40 munud)
 • Manceinion (3 awr 30 munud)
 • Lerpwl (3 awr 45 munud).

Gorsaf drenau Caerdydd Canolog

Mae’n cymryd tua 20-30 munud i gerdded o orsaf drenau Caerdydd Canolog i Brif Adeilad Prifysgol Caerdydd. Bydd cerdded yn eich galluogi i gael ymdeimlad o’r ddinas gan gynnwys y siopau, y bwytai a’r adloniant sydd ganddi i'w chynnig.

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Gorsaf Stryd y Frenhines Caerdydd yw’r lleoliad gorau ar gyfer ymweld ag adeiladau canlynol y brifysgol:

 • Ysgol Peirianneg (Adeiladau Trevithick a’r Frenhines)
 • Tŷ McKenzie
 • Tŷ Eastgate
 • Llys/Neuadd Senghennydd
 • Neuadd Gordon

Gorsaf drenau Cathays

Gall ymwelwyr newid yng Nghanol Caerdydd neu Heol y Frenhines Caerdydd ar gyfer gorsaf drenau Cathays (gorsaf y brifysgol).

Lleolir gorsaf Cathays yng nghanol Campws Parc Cathays, gyferbyn â'r Prif Adeilad ac wrth ymyl Undeb y Myfyrwyr. Mae'n darparu mynediad hawdd i holl adeiladau eraill y brifysgol ym Mharc Cathays, gan gynnwys Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae Parc y Mynydd Bychan wedi’i leoli tua thair milltir o ganol y ddinas.

Gorsafoedd lefel isaf a lefel uchaf Mynydd Bychan yw’r gorsafoedd agosaf o fewn taith gerdded o oddeutu ugain munud o gampws Parc y Mynydd Bychan.

Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer teithio i Gaerdydd a mynd o amgylch y ddinas ar fws.

Bws Caerdydd

Fel mae’r enw’n awgrymu, mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaethau bws o fewn y ddinas, ei maestrefi, ac i leoliadau amrywiol tu allan i’r ddinas (ee Casnewydd, Penarth, Dinas Powys, Y Barri, Sain Tathan a Llanilltud Fawr).

Gwasanaethau bysiau lleol eraill (De Cymru)

Mae yna nifer o wasanaethau bysiau eraill yn darparu gwasanaeth o Gaerdydd ac i Gaerdydd, ond hefyd i ardaloedd cyfagos.

Bws Casnewydd

Gwasanaethau bws cenedlaethol

Mae Caerdydd yn derbyn gwasanaeth gan National Express, Megabus a Greyhound Express ac o brif ddinasoedd a threfi eraill.

Bws gwennol maes awyr

Mae Caerdydd yn agos i ddau faes awyr rhyngwladol (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Maes Awyr Bryste). Mae gan y ddau wasanaeth bws gwennol.

Y maes awyr agosaf: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd, sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas.

Dysgwch ragor am y cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus sy'n mynd i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ac yn dychwelyd oddi yno.

Mae gwasanaethau trafnidiaeth ychwanegol ar gael o nifer o feysydd awyr y DU, sy’n fodd o deithio ymlaen i Gaerdydd.