Astudio'n rhan-amser

PG students studying in classroom

Mae'r rhan fwyaf o'n Hysgolion academaidd yn cynnig cyrsiau rhan-amser.

Maent y ddelfrydol os ydych chi eisiau cydbwyso astudio gyda chyflogaeth neu ymrwymiadau teuluol. Maent yn rhoi mwy o hyblygrwydd a llwyth gwaith llai dwys ac yn darparu'r holl fuddion a'r cymorth mae myfyrwyr amser llawn yn eu cael.

Hyd y Cwrs

Fel arfer mae cyrsiau rhan-amser ddwywaith hyd eu cyfwerth amser llawn. Chwiliwch ein Cyrsiau am ragor o wybodaeth.

Buddion a chymorth

Byddwch yn cael yr un buddion a chymorth â myfyrwyr amser llawn. Gweler y dudalen Cynnal eich astudiaethau i gael manylion llawn.

Ffioedd dysgu

Lledaenir y ffioedd yn gyfartal ar hyd eich cwrs. Mae ffioedd rhan-amser i'w weld ar bob rhestr gwrs. Byddwch yn ymwybodol bod y ffioedd a ddyfynnir fel arfer ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol neu i ddod, yn unig, ac nid o reidrwydd ar gyfer hyd y cwrs i gyd. Ar gyfer rhaglenni sy'n para mwy na blwyddyn, bydd ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd dilynol o astudio yn destun i gynnydd o ddim mwy na 4.5% y flwyddyn.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau hefyd ar gael fel opsiynau dysgu o bell/e-ddysgu. Maent yn cynnwys Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol, Fferylliaeth Glinigol ac ystod o gyrsiau yn ein hysgolion Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau Golwg a Gofal Iechyd.