Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu

Popeth y byddwch angen ei wybod am dalu eich ffioedd dysgu fel rhan o gofrestru ar-lein.

Er mwyn cwblhau'r cofrestru ar-lein, nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd yn llawn. Os ydych yn talu eich ffioedd yn uniongyrchol ac nid ydych yn derbyn arian gan naill ai Cyllid Myfyrwyr neu Noddwr arall, yna gallwch dalu mewn tri rhandaliad. Gallwch osod y rhandaliadau fel rhan o’ch cofrestru ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth, mewngofnowch i system cofrestru ar-lein SIMS (pan fyddwn yn dweud wrthych i wneud) a byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i dalu.

Mae'r ffioedd dysgu yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn o'ch cwrs (yn cynnwys y rhai sy'n cael eu hail adrodd). I gael amcangyfrif bras o gyfanswm y gost, felly, dylech luosi’r ffioedd â nifer y blynyddoedd o astudio. Nodwch, y gall ffioedd gynyddu o flwyddyn i flwyddyn.

Benthyciadau Ffioedd Dysgu gan Gyllid Myfyrwyr

Os byddwch yn talu eich ffioedd dysgu drwy Fenthyciad Ffioedd Dysgu, cewch hysbysiad o lythyr hawl gan eich corff ariannu myfyrwyr. Gwnewch yn siŵr bod eich prifysgol, manylion eich cwrs a chyfanswm eich ffioedd dysgu ar y llythyr hwn yn gywir.

Os oes unrhyw wybodaeth ar eich llythyr hawl yn anghywir, y ffordd hawsaf o ddiweddaru eich manylion yw drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein cyn 1 Medi a dewis ‘Newid eich cais’. Dylai gymryd tua 20 diwrnod gwaith i Gyllid Myfyrwyr brosesu’r newid.

Ar ôl 1 Medi, ni fyddwch yn gallu newid y manylion eich hun. Yn lle hynny, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian i gael cymorth ynghylch hyn.

Os ydych yn dod i Brifysgol Caerdydd drwy Glirio, mae cyllid i fyfyrwyr clirio yn cynnig mwy o wybodaeth am y broses hon a sut i ymdopi ag oediadau posibl gyda’r cyllid.

Ffioedd dysgu anghywir

Os nad yw eich ffioedd dysgu yn arddangos yn gywir, cwblhewch y cofrestru ar-lein, ond peidiwch â gwneud taliad ffioedd. Cysylltwch â ni ar unwaith.

Ymholiadau ffioedd dysgu

Dulliau talu

Cyn gwneud taliad, darllenwch y wybodaeth Eich Cyllid am fanylion am gyfleoedd cyllido posib.

Sylwch os nad yw eich cwrs yn dechrau fis Medi/Hydref, ni fyddwch yn gallu talu'n defnyddio'r dull hwn.

Bydd debyd uniongyrchol yn cael ei gynnig i'r holl fyfyrwyr fel dull talu fel rhan o'r broses cofrestru ar-lein, lle bydd angen i chi gwblhau Gorchymyn Debyd Uniongyrchol. Bydd y gorchymyn yn parhau'n weithredol ar gyfer hyd yr holl gwrs.

Gallwch dalu drwy ddebyd uniongyrchol mewn tri rhandaliad, (cyhyd â bod y cyfanswm sy'n ddyledus yn uwch na £300).

Gwnewch yn siŵr:

 • bod y manylion banc o gyfrif banc/cymdeithas adeiladu dilys sy'n caniatáu debyd uniongyrchol
 • eich bod wedi gosod y debydau uniongyrchol o leiaf mis cyn y dyddiad casgliad cyntaf
 • eich bod yn rhoi saith diwrnod o rybudd os ydych chi'n dileu'ch gorchymyn debyd uniongyrchol
 • bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu'r taliad gorchymyn debyd uniongyrchol pan mae'n cael ei gyflwyno.

Os ydych yn cofrestru yn y Brifysgol i astudio modiwl, nid yw'r dewis o dalu mewn tri rhandaliad yn berthnasol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Os oes angen agor cyfrif banc y DU, bydd angen dogfennaeth swyddogol gan y Brifysgol i wneud.

Gallwch ddefnyddio cardiau credyd neu ddebyd cyffredin (ag eithrio American Express) i dalu'n llawn neu mewn 3 rhandaliad. Gallwch gyflwyno manylion eich cerdyn fel rhan o'ch cofrestriad ar-lein. Unwaith i chi wneud y taliad cyntaf, gallwch talu'r rhandaliadau eraill drwy'r dudalen SIMS Ar-lein.

Os ydych yn talu mewn 3 rhandaliad, bydd y dyddiadau talu ar:

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • rhandaliad cyntaf - 28 Medi 2021 - fel rhan, neu cyn cofrestru ar-lein
 • ail rhandaliad - 28 Ionawr 2022
 • trydydd rhandaliad - 28 Ebrill 2022.

Trosglwyddiad ar-lein

Ewch i'n gwefan StudentPay i dalu drwy drosglwyddiad banc:

 • Talu ffioedd ar-lein gan ddefnyddio arian cyfred o'ch dewis
 • Dim comisiwn - does dim ffioedd banc ychwanegol ar gyfer 37 o wahanol fathau o arian cyfred
 • Hawdd ac yn ddiogel i'w ddefnyddio drwy Western Union Business Solutions
 • Dull hwylus i dalu yn eich banc lleol. Unwaith rydych wedi mewngofnodi i StudentPay, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau wedi'u hargraffu ar gyfer sut iw neud trosglwyddiad yn eich banc lleol.

Nodwch er mwyn cadarnhau eich trosglwyddiad arian i Brifysgol Caerdydd, bydd angen i chi gwblhau'r trosglwyddiad drwy fancio ar y We neu gyflwyno'r manylion banc i'ch banc lleol o fewn 72 awr.

Bydd ebost o gadarnhad yn cael ei anfon o Western Union Business Solutions unwaith mae'r taliad wedi ei dderbyn.

Mewn rhai achosion mae'n rhaid i chi wneud eich trosglwyddiad mewn naill ai Euros neu Doleri'r U.D. os nad yw'ch dewis arian lleol ar gael. Efallai y codir tâl rhyngwladol am hyn a gallai fod yna ffi uwch ar gyfer y trosglwyddiad hwn.

Trosglwyddiad banc uniongyrchol

Gallwch dalu drwy drosglwyddiad banc uniongyrchol i gyfrif banc y Brifysgol naill ai yn llawn neu drwy dri rhandaliad. Er mwyn i ni allu adnabod yn hawdd pwy yr ydych yn dymuno eu talu, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi:

 • eich rhif myfyriwr (neu ymgeisydd)
 • eich enw llawn

Nid yw'r broses yn rhan o gofrestriad ar-lein ac mae'n rhaid i ni dderbyn taliadau o leiaf 7 diwrnod gwaith cyn i chi gofrestru ar-lein.

Dylech dalu'ch trosglwyddiad i:

Lloyds Bank, 31 Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 2AG
Cyfrif: Ffioedd Dysgu Prifysgol Caerdydd
Rhif y Cyfrif: 17852568
Côd Didoli: 30-67-64
BIC: LOYDGB21707
Rhif IBAN: GB53 LOYD 3067 6417 8525 68

Cofiwch gael derbynneb/tystiolaeth os ydych wedi talu drwy drosglwyddiad banc uniongyrchol. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i ni ddod o hyd i'ch taliad os fydd problem yn codi.

Os ydych yn talu mewn 3 rhandaliad, y dyddiadau talu fydd:

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • rhandaliad cyntaf - 28 Medi 2021 - fel rhan, neu cyn cofrestru ar-lein
 • ail rhandaliad - 28 Ionawr 2022
 • trydydd rhandaliad - 28 Ebrill 2022.

Am ragor o wybodaeth neu i wirio os mae'ch taliad wedi ei dderbyn i'n cyfrif, cysylltwch â'r Swyddfa Gyllid.

Os ydych yn fyfyriwr sy'n derbyn nawdd, bydd angen i chi gwblhau'r broses cofrestru ar-lein.

Os ydych wedi derbyn nawdd i dalu'ch ffioedd dysgu (nid yw hyn yn cynnwys aelodau teuluol neu ffrindiau sydd yn talu ar eich rhan) dylech:

 • gael llythyr wrth eich noddwr yn cadarnhau eu bod yn cymryd cyfrifoldeb am eich taliadau ffioedd
 • anfon y llythyr i onlinequery@caerdydd.ac.uk i'r Adran Gyllid yn syth ar ôl ei dderbyn a dim hwyrach na saith diwrnod gwaith cyn i chi gofrestru ar-lein.

Rhaid i chi ddarparu llythyr nawdd swyddogol ar gyfer pob blwyddyn astudiaeth. Os na fedrwch yrru llythyr atom o flaen llaw, bydd cyfle i wneud hyn fel rhan o gofrestru ar-lein. Os na wnewch chi hyn, ni fydd modd i chi gwblhau eich cofrestriad ar-lein.

Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n derbyn arian drwy'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr gan fod Prifysgol Caerdydd yn derbyn y wybodaeth yma'n electronig.

Os yw'ch noddwr yn methu talu

Yn unol â Rheolau Ariannol Prifysgol Caerdydd, os nad yw eich noddwr yn talu eich ffioedd dysgu, chi fydd yn gyfrifol am y taliad llawn. Byddwch yn ymwybodol y bydd hyn yn effeithio ar eich gallu i dderbyn dyfarniad wrth y Brifysgol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich noddwr yn ymwybodol bod yn rhaid talu'r ffioedd dysgu o fewn 30 diwrnod o dderbyn yr anfoneb. Os nad yw'r taliad wedi ei dderbyn erbyn y dyddiad hwn, chi sy'n gyfrifol am dalu'r ffioedd dysgu'n llawn.

Os yw eich nawdd yn rhannol

Os yw'r myfyriwr yn derbyn nawdd rhannol am ffioedd dysgu, oni bai fod y noddwr yn gorchymyn fel arall, dylid tynnu’r rhan wedi’i noddi o’r ffi a’r myfyriwr fydd yn gyfrifol am y gweddill sy'n daladwy mewn 3 rhandaliad. Ni all nawdd rhannol gael ei ddefnyddio i oedi talu'r rhandaliad cyntaf.

Bydd eich dyddiadau rhandaliadau a symiau yn cael eu dangos ar eich cyfrif ar SIMS ar-lein.

International students can pay their fees using Cardiff University’s payments platform powered by Western Union Business Solutions. This allows you, your parents and sponsors to pay GBP student fees in the currency of your choice and provides you with a simple and secure way to initiate a payment.

Find out more about this payment option.

Students coming to Cardiff from the United States may choose to take out loans for all or part of their tuition fees. Full details of how to go about applying for funding can be found on the USA webpage.

The Finance Office is able to arrange letters to assist with the transfer of funds. However, due to the high volume of demand at this time of year, you must allow at least three working days for the letter to be produced. Letters being sent overseas will then be sent standard class mail so you would be advised to request any documents you need as early as possible.

To request foreign exchange letters or Canadian tax certificates, please email fees@cardiff.ac.uk.

Taliad prydlon

Cyfrifoldeb yr holl fyfyrwyr yw sicrhau bod y ffioedd dysgu'n cael eu talu mewn pryd neu bod ariannu digonol (hynny yw, grantiau a benthyciadau) yn ei le. Dylech wedi sicrhau'r ddarpariaeth cyn neu erbyn eich cofrestriad ar-lein.

Os nad ydych yn talu'ch ffioedd dysgu erbyn y dyddiad cau bydd Rheoliadau'r Senedd yn cael eu gorfodi a gall eich cofrestriad gael ei ganslo.

Cysylltu

Cysylltwch â'r Swyddfa Gyllid am gymorth ynglŷn â thalu'r Ffioedd Dysgu.

Gall y Tîm Cyllid a Chyngor Myfyrwyr eich helpu gydag unrhyw gwestiynau cyffredinol a cheisiadau ariannu manwl:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr