Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd israddedigion tramor

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu:

  • yr holl ffioedd dysgu
  • costau hanfodol y cwrs
  • cofrestru ac arholi (ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd).

Nid yw ffioedd llety’r Brifysgol wedi eu cynnwys yn y ffi dysgu.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am ariannu'ch astudiaethau i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad ydych yn siŵr pa statws sy’n berthnasol i chi ('cartref, 'ynysoedd', neu 'dramor'), edrychwch ar ein tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2022

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Gall ein ffioedd dysgu 'tramor' amrywio. Mae'r ffioedd yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Math o fyfyriwrFfi 2022/23
Israddedigion amser llawnYn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch.
Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn o wneud cwrs a’r blynyddoedd dilynol, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Pan fo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid mewn ffioedd dysgu erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn yr un pan fyddant yn cynyddu.

Blynyddoedd blaenorol

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2021

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Gall ein ffioedd dysgu 'tramor' amrywio. Mae'r ffioedd yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2021. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2021 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2021/22
Israddedigion amser llawnYn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch.
Myfyrwyr sy’n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2020

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau, ond nid pob un ohonynt.

Ffioedd deintyddol

ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau deintyddol a meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £21,950 ar gyfer mynediad 2020. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Bydd enghreiffitiau o'r ffioedd ar gael cyn bo hir.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr o’ch statws ffioedd, ewch i’n tudalen statws ffioedd.

Mynediad 2020 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r UE£9,000
Myfyrwyr ar raglen ERASMUS neu’r rhai sy'n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd

Ffioedd israddedigion rhyngwladol ar gyfer mynediad yn 2019

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

  • blynyddoedd a ailadroddir: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
  • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
  • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Mae’n gyfwerth â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ond yn eithrio taliadau llog morgais.
  • ffioedd meddygaeth: y ffioedd dysgu ar gyfer y rhaglen MBBCH 5 mlynedd yw £33,000 y flwyddyn, ac mae hyn yn aros yr un peth dros gyfnod y cwrs. Y ffi ar gyfer rhaglen MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol yw £20,950 am y flwyddyn gyntaf, a bydd hyn yn codi i £33,000 y flwyddyn ar gyfer blynyddoedd 2-6.
  • ffioedd deintyddiaeth: y ffi ar gyfer blwyddyn 1 y cwrs deintyddiaeth yw £20,950 i’r rhai sy’n dechrau yn 2019, a’r ffi ar gyfer y blynyddoedd olynol yw’r ffi glinigol. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau deintyddol.

Ffioedd deintyddol

Y ffi ar gyfer yr elfen cyn-glinigol o’r cwrs Deintyddiaeth yw £20,950 i’r rhai sy’n dechrau yn 2019. Mae’r ffi cyn-glinigol hwn yn berthnasol i flwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O’r ail flwyddyn ymlaen codir y gyfradd ffioedd clinigol.

Caiff y gyfradd ffioedd clinigol ei phennu yn y flwyddyn cyn dechrau, a bydd cynnydd blynyddol na fydd yn fwy na mesur chwyddiant RPIX a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Ar ôl iddo gael ei bennu, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn aros yr un peth drwy gydol cyfnod y ffioedd clinigol.

Golyga hyn y byddai'r gyfradd ffioedd clinigol a allai fod yn daladwy i fyfyriwr sy'n dechrau'r rhaglen yn 2019 ar gyfer ei astudiaethau o 2020/21 tan 2022/23 yn cael ei phennu fel a ganlyn:

Blwyddyn Cyfradd ffioedd clinigol
2019/20 £36,950
2020/21 £38,059 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2020*
2021/22 £39,200 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2021*
2022/23 £39,200 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*
2023/24       £39,200 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*  

Mynediad 2019 i fyfyrwyr or UE

Math o fyfyriwrFfi 2019/20
Israddedigion amser llawn o'r UE£9,000
Myfyrwyr ar raglen ERASMUS neu’r rhai sy'n astudio dramor am flwyddyn15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o'r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGGwybodaeth am ariannu eich cwrs gofal iechyd