Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth i geiswyr lloches

Rydym yn cynnig cymorth i geiswyr lloches drwy gynghorydd arbenigol i helpu ceiswyr lloches yn ystod eu hastudiaethau.

Cynigir cefnogaeth drwy'r cynlluniau canlynol:

Hepgor ffioedd dysgu

Pwy sy'n gymwys

Rhaid i chi:

  • fod yn geisiwr lloches neu’n blentyn i geisiwr lloches
  • bodloni gofynion y rhaglen academaidd
  • astudio ar gwrs israddedig llawn amser, ac eithrio Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau eraill a ariennir gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
  • darparu prawf bod cais am loches yn y DU wedi’i gyflwyno cyn gwneud cais i UCAS.

Gweithdrefn asesu

Cynhelir asesiadau cymhwysedd gan Dîm Derbyn y Brifysgol. Mae gofyn llenwi holiadur asesu ffioedd, a’i ddychwelyd gyda thystiolaeth o'r cais am loches a chadarnhad nad yw’r cais wedi’i benderfynu eto.

Os ydych chi fel ceisiwr lloches yn bodloni’r meini prawf uchod, byddwch chi’n cael eich dosbarthu fel myfyriwr 'rhyngwladol' sy’n cael talu ffioedd dysgu ‘cartref’, drwy hepgoriad ffioedd dysgu. Bydd sefydliadau a chyrff ariannu eraill yn gwneud eu hasesiadau eu hunain ac mae’n bosibl nad ydynt yn gweithredu hepgoriad ffioedd dysgu. Gan y byddwch chi wedi’ch dosbarthu fel ‘myfyriwr rhyngwladol’ o dan y rheoliadau ffioedd, efallai na fyddwch chi’n gymwys i gael benthyciadau ffioedd dysgu neu gynnal a chadw. Byddwn yn eich cynghori i gysylltu â’r cyrff ariannu perthnasol yn uniongyrchol gyda’ch manylion er mwyn sefydlu eich hawliau eich hun.

Effaith penderfyniadau’r Swyddfa Gartref yn ystod eich cwrs

Os penderfynir ar eich achos lloches yn ystod eich astudiaethau yn y Brifysgol a’ch bod yn cael:

  • statws ffoadur neu,
  • diogelwch dyngarol neu
  • caniatâd yn ôl disgresiwn i aros,
  • neu fod eich rhieni, priod neu bartner sifil yn cael eu cydnabod fel ffoadur gan Lywodraeth y DU,
  • neu gwrthodir eu cais am loches, ond maent yn cael diogelwch dyngarol
  • neu ganiatâd yn ôl disgresiwn a’ch bod yn bodloni’r ‘amod teuluol’ ar ddyddiad y cais am loches gan yr aelod o'ch teulu.

Ewch i wefan UKCISA i gael manylion llawn yr amodau i'w bodloni.

Bydd eich statws ffioedd yn newid i 'cartref' o’r flwyddyn academaidd ganlynol ac ni fydd yr hepgoriad ffioedd dysgu bellach yn gymwys.

Os penderfynir ar eich achos lloches yn ystod eich astudiaethau yn y Brifysgol, ac na chaiff statws ffoadur, diogelwch dyngarol neu ganiatâd yn ôl disgresiwn ei roi, bydd eich statws yn parhau fel 'rhyngwladol' ac ni fydd yr hepgoriad ffioedd dysgu yn gymwys o’r flwyddyn academaidd ganlynol a bydd gofyn talu’r cyfraddau ffioedd 'rhyngwladol' llawn. Bydd y terfyn amser ar unrhyw fisa neu ganiatâd i aros yn cael ei fonitro a'i gymhwyso'n unol â rheoliadau'r Swyddfa Gartref.

Gweinyddir y Cynllun Hepgor Ffioedd yn ôl disgresiwn Prifysgol Caerdydd yn unig