Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth i geiswyr lloches

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth i fyfyrwyr a allai fod yn geiswyr lloches.

Os ydych yn barod am astudiaeth lefel Prifysgol a'ch bod wedi cael lle ar gwrs israddedig gyda ni, darllenwch ymlaen i gael gwybod amyr hyn y codir tâl arnoch fel ffioedd, sut y gallwch ariannu eich astudiaethau gyda ni a'r cymorth a gynigir trwy gynghorydd arbenigol i'ch galluogi i allu cwblhau eich astudiaethau.

Os nad ydych yn barod eto ar gyfer astudio ar lefel Prifysgol,  edrychwch ar y cymorth sydd ar gael gan ein tîm Ehangu Cyfranogiad. Maen nhw'n cynnig cyrsiau cymunedol achrededig ar Lefel 3 ar draws Caerdydd, mewn partneriaeth gyda Champws Cyntaf a'r adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol:

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni :

Allgymorth

Mae datblygiad proffesiynol parhaus hefyd yn cynnig cyrsiau annibynnol lefel 4 a lefel 5, yn ogystal â Llwybrau at Radd.

Hepgoriad ffioedd dysgu

Os ydych chi'n gymwys i gael hepgoriad ffioedd dysgu, bydd eich ffioedd dysgu yn cael eu gostwng o'r ffi "rhyngwladol" i'r ffioedd "cartref" a godir am eich cwrs. Byddwch yn ymwybodol y bydd statws eich ffi yn parhau'n fyfyriwr "rhyngwladol".

Cymhwysedd

Rhaid i chi:

 • fod yn geisiwr lloches neu’n blentyn i geisiwr lloches
 • bodloni gofynion y rhaglen academaidd
 • astudio ar gwrs israddedig llawn amser, ac eithrio Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau eraill a ariennir gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • darparu prawf bod cais am loches yn y DU wedi'i gyflwyno cyn gwneud cais i UCAS.

Gweithdrefn asesu

Cynhelir asesiadau cymhwysedd gan Dîm Derbyn y Brifysgol. Mae gofyn llenwi holiadur asesu ffioedd a’i ddychwelyd, gyda thystiolaeth o'r cais am loches a chadarnhad bod y cais am loches heb ei benderfynu eto.

Os ydych chi fel ceisiwr lloches sy’n bodloni’r meini prawf uchod, byddwch chi’n cael eich dosbarthu fel myfyriwr 'rhyngwladol' sy’n cael talu ffioedd dysgu ‘cartref’, drwy hepgoriad ffioedd dysgu. Bydd sefydliadau a chyrff ariannu eraill yn gwneud eu hasesiadau eu hunain ac mae’n bosibl nad ydynt yn gweithredu hepgoriad ffioedd dysgu. Gan y byddwch chi wedi’ch dosbarthu fel ‘myfyriwr rhyngwladol’ o dan y rheoliadau ffioedd, efallai na fyddwch chi’n gymwys i gael benthyciadau ffioedd dysgu neu gynnal a chadw. Byddwn yn eich cynghori i gysylltu â’r cyrff ariannu perthnasol yn uniongyrchol gyda’ch manylion er mwyn sefydlu eich hawliau eich hun.

Effaith penderfyniadau’r Swyddfa Gartref yn ystod eich cwrs

Os byddwch yn derbyn canlyniad cadarnhaol o’ch cais lloches    yn ystod eich cwrs astudio yn y Brifysgol, bydd eich statws ffioedd yn newid i 'cartref' a daw i rym o'r flwyddyn academaidd ganlynol ac ni fydd yr hepgoriad ffioedd dysgu bellach yn gymwys. Mae canlyniad cadarnhaol ar gyfer y rhai sy’n cael:

 • statws ffoadur neu,
 • diogelwch dyngarol neu
 • caniatâd yn ôl disgresiwn i aros,
 • neu fod eich rhieni, eich priod neu eich partner sifil yn cael eu cydnabod fel ffoadur gan Lywodraeth y DU,
 • neu gwrthodir eu cais am loches, ond maent yn cael diogelwch dyngarol
 • neu ganiatâd yn ôl disgresiwn a'ch bod yn bodloni'r 'amod teuluol' ar ddyddiad cais lloches yr aelod o'r teulu.

Cyfeiriwch at wefan UKCISA am fanylion llawn yr amodau sydd i'w bodloni.

Mae cyllid ar gael oddi wrth Gyllid Myfyrwyr os derbyniwch ganlyniad cadarnhaol i gais am loches.

Os penderfynir ar eich achos lloches yn ystod eich astudiaethau yn y Brifysgol, ac na chaiff statws ffoadur, diogelwch dyngarol neu ganiatâd yn ôl disgresiwn ei roi, bydd eich statws yn parhau fel 'rhyngwladol' ac ni fydd yr hepgoriad ffioedd dysgu yn gymwys o’r flwyddyn academaidd ganlynol a bydd gofyn talu’r cyfraddau ffioedd 'rhyngwladol' llawn. Bydd y terfyn amser ar unrhyw fisa neu ganiatâd i aros yn cael ei fonitro a'i gymhwyso'n unol â rheoliadau'r Swyddfa Gartref.

Gweinyddir y Cynllun Hepgor Ffioedd yn ôl disgresiwn Prifysgol Caerdydd yn unig

Dyfarniad Cyfle

Rydym yn ymwybodol bod ceiswyr lloches a phlant ceiswyr lloches yn aml yn methu â chael mynediad at gymorth cyllid myfyrwyr arferol y DU. Rydym yn cynnig, felly, ddau ddyfarniad i fyfyrwyr sydd naill ai'n geiswyr lloches neu'n blant i geiswyr lloches. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Gwobr Cyfleoedd Byd-eang.

Cyrsiau’r GIG

Yn anffodus,nid yw cyrsiau'r GIG yn gymwys ar gyfer y Dyfarniad Cyfle ar hyn o bryd ond gall myfyrwyr sy'n geiswyr lloches ac sy'n dymuno astudio'r cyrsiau hynny wneud cais i Ymddiriedolaeth Schwab Westheimeri gael cefnogaeth.

Mae cyllid ar gael oddi wrth Gyllid Myfyrwyr os derbyniwch ganlyniad cadarnhaol i gais am loches.

Nid yw ceiswyr lloches yn gymwys i gael cymorth trwy Gyllid Myfyrwyr.  Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd myfyrwyr sydd â'r statws canlynol yn gymwys:

 • caniatâd yn ôl disgresiwn neu ganiatâd neu ganiatâd amhenodol i aros (os ydych yn gwneud cais yng Nghymru)
 • diogelwch dyngarol (os yn gwneud cais yng Nghymru)
 • statws ffoadur.

Os bydd eich statws yn newid i statws ffoadur yn ystod y cwrs, yna gallwch gael cymorth ariannol o Gyllid Myfyrwyr o chwarter nesaf y flwyddyn.

Mae’r myfyrwyr hynny sydd â statws ffoadur yn gymwys ar unwaith i gael cymorth ariannol.

Mae’n rhaid i’r rheiny sydd â diogelwch dyngarol, caniatâd yn ôl disgresiwn a chaniatâd amhenodol i aros fod wedi preswylio am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs fel arfer

Gweler gwefan UKCISA i gael rhagor o wybodaeth am gymhwyster igyllid o Gyllid Myfyrwyr.

Cyswllt penodol

Elin Osmond yw'r cyswllt penodedig i fyfyrwyr sydd â statws ceisio lloches ac sy'n astudio yn y brifysgol ac sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw fyfyriwr yn y sefyllfa hon. Mae'r cymorth hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar y myfyrwyr hynny sy'n llwyddiannus wrth dderbyn y Dyfarniad Cyfle.  Fodd bynnag, gall y myfyrwyr hynny sydd â statws ceiswyr lloches ar hyn o bryd gysylltu ac sy'n ariannu eu hastudiaethau gysylltu â hi drwy ddulliau eraill yn hytrach na'r Dyfarniad Cyfle.

Gall Elin eich helpu yn y ffyrdd canlynol :

 • cynorthwyo gyda phroblemau'n yn ymwneud â'r Swyddfa Gartref , gan gynnwys amodau "dim astudio"
 • atgyfeirio at gynghorwyr arbenigol ar drawma
 • cymorth gyda materion sy'n ymwneud ag academaidd gan gynnwys cysylltu â'ch adran academaidd/tiwtoriaid y cwrs
 • cyfeirio at wasanaethau eraill Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys cymorth i wneud cais am gyllid myfyrwyr os dewch yn gymwys yn ystod eich astudiaethau
 • tynnu sylw at elusennau a ffynonellau posibl eraill ac atgyfeirio atynt
 • neu dim ond rhywun i siarad ag ef neu hi os oes angen.

Elin Osmond