Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Gyda’n Gilydd yng Nghaerdydd

Rydym yn cynnig bwrsari o £1,000 ar gyfer pob blwyddyn o'u hastudiaethau academaidd i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig llawn amser sy'n ofalwyr sy'n gadael gofal, pobl sydd wedi ymddieithrio, â phrofiad milwrol a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Cymhwysedd

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y bwrsari hwn, rhaid i fyfyrwyr fod yn:

  • fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig a addysgir amser llawn
  • cymwys i gael eich ariannu fel myfyriwr cartref

ynghyd ag un neu ragor o’r canlynol:

  • ymadawyr gofal sydd o dan 25 oed cyn dechrau eu cwrs
  • myfyriwr sydd wedi ymddieithrio sydd o dan 25 oed cyn dechrau eu cwrs
    • myfyriwr milwrol profiadol a wasanaethodd yn Lluoedd Arfog Prydain yn llawn amser am bedair blynedd (nid cadetiaid neu filwyr wrth gefn) a dilyn cwrs o fewn deng mlynedd ar ôl cael eu rhyddhau
    • gofalwr di-dâl i aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth ac o dan 25 oed cyn dechrau'r cwrs

Sut i wneud cais

Bydd angen i fyfyrwyr ddatgelu i'n cefnogaeth Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd ar ôl cofrestru i fod yn gymwys. Os ydych wedi nodi eich bod yn cwrdd ag un o'r grwpiau a gefnogir gan Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd drwy'r blwch ticio yn eich cais UCAS neu wrth gofrestru, cysylltir â chi'n uniongyrchol drwy ebost.

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich cais, byddwch yn parhau i gael y fwrsariaeth drwy gydol eich cwrs, oni bai eich bod wedi ein hysbysu yn esbonio bod eich amgylchiadau wedi newid. Gwneir y taliad mewn dau randaliad ym mis Tachwedd a mis Mawrth.

Gall myfyrwyr ddatgelu i Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd ar unrhyw adeg drwy gydol eu hastudiaethau.

Darganfyddwch fwy am gefnogaeth Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd.