Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd

Rydym yn credu y dylai pawb sydd â'r gallu i astudio yma allu gwneud hynny beth bynnag fo'u hamgylchiadau ariannol.

Yn 2019/20, almost 5,000 o'n myfyrwyr elwa o Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Pwy sy’n gymwys

I fod yn gymwys am ddyfarniad rhaid i chi wneud y canlynol:

  • bod yn gymwys i gael cymorth cyllid i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynhaliaeth a bod ag incwm aelwyd a aseswyd sydd o dan £35,000 (yn ôl diffiniad rheoliadau ariannu Cefnogi Myfyrwyr)
  • bod yn atebol i dalu ffioedd dysgu o £9,000 (gan gynnwys grant talu ffioedd dysgu, os yw'n berthnasol). Dylech nodi efallai y bydd rhai myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn derbyn arian gan y GIG. Os felly, ni fyddant yn gymwys ar gyfer Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Swm a ddyfarnwyd

Yn 2021, bydd y bwrsariaethau yn £1,000 ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Mae'r fwrsariaeth hon yn gysylltiedig â blwyddyn academaidd 2021/22. Yn y blynyddoedd dilynol, os bydd myfyriwr yn parhau i fodloni'r meini prawf, bydd £500 bwrsariaeth yn cael ei thalu.

Mae’r fwrsariaeth o £1,000 ar gael yn ychwanegol at fenthyciadau a grantiau cynhaliaeth a gyllidir gan y Llywodraeth, ac fe’i telir mewn dwy ran gan Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Sut i wneud cais

Does dim angen i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd. Y prawf modd statudol a gynhelir gan y corff cyllid myfyrwyr perthnasol yn y DU i bennu eich hawl i gael grantiau a benthyciadau’r wladwriaeth fydd yn pennu a ydych yn gymwys ai peidio.

Noder: fel rhan o delerau cael eich asesu am fwrsariaeth, bydd rhaid i’r Brifysgol dderbyn eich data o’ch awdurdod dyfarnu ynghylch incwm eich cartref.

Felly, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer derbyn Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd, peidiwch â thicio'r blwch ar y ffurflen asesu gan fod hynny'n dynodi nad ydych yn caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei rhannu. Mae angen y wybodaeth hon i asesu a ydych yn gymwys.

Anfonir cadarnhad ynghylch y fwrsariaeth cyn y taliad cyntaf ddiwedd mis Ionawr 2022.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y fwrsariaeth hon, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Telerau ac amodau

Dim ond i fyfyrwyr sy’n dechrau addysg uwch am y tro cyntaf, ac sy’n dechrau ym mlwyddyn gyntaf cwrs israddedig cymwys y mae’r telerau a’r amodau hyn yn berthnasol.

Current students and staff: Dylai carfannau blaenorol o fyfyrwyr gyfeirio at y flwyddyn berthnasol ar fewnrwyd y myfyrwyr.

1. Amodau cymhwysedd

Rhaid i’r myfyriwr fod:

  • yn dechrau blwyddyn 1 mewn cwrs israddedig amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2021. Nid yw’r cynllun hwn yn cwmpasu cyrsiau TAR na’r rhai sy’n cael eu hariannu gan y GIG.
  • yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr y DU at ddibenion costau byw (fel yn ôl diffiniad y rheoliadau ariannu cymorth i fyfyrwyr)
  • ag incwm aelwyd fel yr aseswyd gan awdurdod eu dyfarniad yn llai na £35,000, a’i fod wedi rhoi caniatâd i rannu’r wybodaeth hon â’r brifysgol
  • yn atebol i dalu ffioedd dysgu o £9,000, ac yn talu isafswm o £6000 yn 2021/22 (nid yw cael Grant Talu Ffioedd Dysgu gan Lywodraeth Cymru yn eithrio rhywun rhag bod yn gymwys).
  • yn bresennol ar y dyddiadau talu

2. Gwerth y dyfarniad

£1,000 yw’r fwrsariaeth ar gyfer pob myfyriwr cymwys.

Caiff myfyrwyr eu hailasesu bob blwyddyn ar gyfer bwrsariaeth prifysgol. Caiff penderfyniadau ynghylch dyfarniadau bwrsariaeth ar gyfer 2022/23 ac ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau, eu cyhoeddi yn nhymor yr haf 2022.

Ni fydd bwrsariaeth y myfyrwyr sy’n parhau yn llai na £500. Sylwer, mae bwrsariaeth ym mlwyddyn gyntaf myfyriwr yn cynnwys elfen ar gyfer costau cychwynnol.

3. Amodau’r dyfarniad

Caiff y fwrsariaeth ei thalu mewn 2 randaliad, bydd y dyddiadau ar gael ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ac ar hyn o bryd, mae'r naill ddyddiad a’r llall yn ystod yr ail dymor.

Mae’r dyddiad pan mae’n rhaid bod yn bresennol yn syrthio ychydig cyn pob dyddiad talu, ac mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi ymrestru’n llawn ar y dyddiad hwnnw.

Os nad yw’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cadarnhau i’r Brifysgol faint yw incwm aelwyd erbyn 31 Gorffennaf 2022, ni ellir talu’r fwrsariaeth.

4. Gweithdrefnau’r fwrsariaeth

Nid oes angen gwneud cais penodol.

Anfonir cadarnhad o hawl i fwrsariaeth prifysgol at fyfyrwyr sydd wedi llenwi asesiad ariannol, ac wedi rhannu’r wybodaeth â’r brifysgol cyn diwedd y tymor cyntaf.

Anfonir llythyrau dyfarnu i'r cyfeiriad a gofrestrwyd gyda’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr; yn aml, cyfeiriad cartref y myfyriwr yw hwnnw. Gellir bwrw golwg ar lythyrau dyfarnu, neu lawrlwytho copïau o’r adran ohebu ar eich cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein.
Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr sy’n darparu taliadau’r fwrsariaeth. Cofiwch roi gwybod i’r cwmni o leiaf 3 wythnos cyn cael taliad os ydych wedi newid eich cyfrif banc.

5. Eithrio rhag talu am fwrsariaeth

Sylwer, mae’n rhaid bod gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf asesiad terfynol cyflawn o incwm eu haelwyd oddi wrth awdurdod eu dyfarniad ar gyfer benthyciadau a grantiau’r llywodraeth, cyn y gellir anfon llythyr sy’n cadarnhau beth yw eu bwrsariaeth, neu cyn y gellir gwneud taliad.

Ni thelir bwrsariaeth i fyfyrwyr sy’n absennol ar y dyddiad pan mae’n rhaid bod yn bresennol.

Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn talu isafswm o £6000 yn 2021/22. Ni fydd myfyrwyr ar flwyddyn lleoliad neu fyfyrwyr sy'n astudio dramor yn gymwys i gael bwrsariaeth yn ystod y flwyddyn honno. Dylai myfyrwyr gysylltu â’u Hysgol, neu studentconnect@caerdydd.ac.uk i gael manylion unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael. Nid yw myfyrwyr sy’n ailadrodd blwyddyn ac yn talu llai na £6,000 mewn ffioedd yn gymwys i gael bwrsariaeth ar gyfer y flwyddyn honno.

Gallai fod oedi cyn talu bwrsariaethau os na chaiff eich presenoldeb ei gadarnhau. Gallai fod oedi cyn gwneud hynny os ydych wedi newid eich cwrs, neu os yw eich asesiad o gyllid myfyrwyr yn anghyflawn, neu wedi’i ohirio.  
Ni ellir gwneud taliadau bwrsariaeth ar ôl 31 Gorffennaf 2022.

Nid yw incwm aelwyd sydd dros £35,000 yn gymwys ar gyfer bwrsariaethau Prifysgol.

Os yw incwm eich aelwyd yn gostwng 15% yn ystod y flwyddyn academaidd, gallwch gysylltu â’ch awdurdod dyfarnu i drafod a oes modd ailasesu eich cyllid myfyrwyr yn ystod y flwyddyn gyfredol. Os daw hysbysiad o’r newid i incwm eich aelwyd i law cyn 31 Gorffennaf 2022, ailasesir eich bwrsariaeth.

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n gohirio eu cais tan 2022/23 yn cael ei ystyried o dan unrhyw gynlluniau sydd ar gael ar yr adeg honno.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch y cynllun i studentconnect@caerdydd.ac.uk.

Noder: Os ydych yn dewis peidio â derbyn cymorth gan y llywodraeth, i fod yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth prifysgol bydd yn rhaid i chi gael eich hasesu gan broses asesu ariannol awdurdod eich dyfarniad, a rhoi caniatâd i rannu’r wybodaeth honno â’r brifysgol.