Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd

Rydym yn credu y dylai pawb sydd â'r gallu i astudio yma allu gwneud hynny beth bynnag fo'u hamgylchiadau ariannol.

Yn 2018, fe wnaeth dros 5,000 o'n myfyrwyr elwa o Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Pwy sy’n gymwys

I fod yn gymwys am ddyfarniad rhaid i chi wneud y canlynol:

  • bod yn gymwys i gael cymorth cyllid i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynhaliaeth a bod ag incwm aelwyd a aseswyd sydd o dan £35,000 (yn ôl diffiniad rheoliadau ariannu Cefnogi Myfyrwyr)
  • bod yn atebol i dalu ffioedd dysgu o £9,000 (gan gynnwys grant talu ffioedd dysgu, os yw'n berthnasol). Dylech nodi efallai y bydd rhai myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn derbyn arian gan y GIG. Os felly, ni fyddant yn gymwys ar gyfer Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.

Swm a ddyfarnwyd

Yn 2020, bydd y bwrsariaethau yn £1,000 ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Mae'r fwrsariaeth hon yn gysylltiedig â blwyddyn academaidd 2020/21. Yn y blynyddoedd dilynol, os bydd myfyriwr yn parhau i fodloni'r meini prawf, bydd bwrsariaeth yn cael ei thalu. £500 fydd isafswm y fwrsariaeth a delir i fyfyrwyr sy'n parhau.

Mae’r fwrsariaeth o £1,000 ar gael yn ychwanegol at fenthyciadau a grantiau cynhaliaeth a gyllidir gan y Llywodraeth, ac fe’i telir mewn dwy ran gan Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Sut i wneud cais

Does dim angen i chi wneud cais am Fwrsariaeth Prifysgol Caerdydd. Y prawf modd statudol a gynhelir gan y corff cyllid myfyrwyr perthnasol yn y DU i bennu eich hawl i gael grantiau a benthyciadau’r wladwriaeth fydd yn pennu a ydych yn gymwys ai peidio.

Noder: fel rhan o delerau cael eich asesu am fwrsariaeth, bydd rhaid i’r Brifysgol dderbyn eich data o’ch awdurdod dyfarnu ynghylch incwm eich cartref.

Felly, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer derbyn Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd, peidiwch â thicio'r blwch ar y ffurflen asesu gan fod hynny'n dynodi nad ydych yn caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei rhannu. Mae angen y wybodaeth hon i asesu a ydych yn gymwys.

Anfonir cadarnhad ynghylch y fwrsariaeth cyn y taliad cyntaf ddiwedd mis Ionawr 2021.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y fwrsariaeth hon, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau