Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)


Blwyddyn Mynediad

An Egyptian archaeological artefact

Pam astudio'r cwrs hwn

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau'n rhychwantu celf Roegaidd i hanes Persia a darllen testunau hynafol.

globe

Lleoliadau - cartref a thramor

Profwch weithgareddau gan gynnwys cloddio, prosiectau amgueddfa a gweithgareddau labordy.

Anturiaethau gwaith maes

Cewch feithrin sgiliau ymarferol a rhoi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu ar waith; darganfod lleoliadau cyffrous a datgelu byd o'r gorffennol.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

Mae’r rhaglen ryngddisgyblaethol yn cyfuno ymagweddau archeolegol a hanesyddol tuag at astudio Ewrop, y Canoldir dros bum milenia [4ydd mileniwm CC i 11eg Ganrif OC].

Mae ein gradd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau o oes Efydd yr Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig, gan ymestyn i Brydain ôl-Rufeinig a'r ymerodraeth Fysantaidd.

I ni, mae ymgysylltu â phynciau cymdeithasol a diwylliannol yr un mor bwysig â datblygu sgiliau hanesyddol ac archeolegol. Byddwch yn dod ar draws themâu diddorol sydd â pherthnasedd cyfoes, o ryfela, rhywedd, crefydd, celfyddyd a llenyddiaeth i feddygaeth a gwyddoniaeth.

Yn naturiol, byddwch yn elwa ar adnoddau sy’n cynnwys addysgu ac ymchwil archeolegol un-pwrpas, offer arolygu a geoffisegol pwrpasol ac ystod o offer soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop electron sganio.

Yn ein gradd amrywiol, cewch wyth wythnos o brofiad gwaith maes archeolegol a ariennir yn llawn drwy ein rhaglen lleoliadau. Mae ein lleoliadau cofiadwy yn digwydd gartref yn y DU a thramor.

Mae ein gradd wedi'i chynllunio i'ch helpu i feithrin sgiliau'r archeolegydd a'r hanesydd. Byddwch yn meistroli asesu ystod o dystiolaeth ac yn gwerthuso dehongliadau amrywiol sy'n gwrthdaro weithiau i lunio eich dadl gadarn a chydlynol eich hun. At hynny, byddwch yn ymarfer mynegi eich canfyddiadau newydd mewn ffurfiau ysgrifenedig sy'n fwyfwy arloesol yn ogystal ag ar lafar mewn amgylchedd meithringar.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Yn unol â pholisi derbyn Prifysgol Caerdydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2023. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2023 i ddangos y newidiadau.

Rhaglen radd tair blynedd 360 credyd, gyda 120 credyd ym mhob blwyddyn, yw hon sy'n cynnwys modiwlau craidd. Mae'n cynnig sgiliau a hyfforddiant hanfodol ac amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol sy'n eich galluogi i deilwra'ch gradd i fodloni'ch diddordebau. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro fel eich bod yn caffael mewn blynyddoedd olynol y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ddod yn ymchwilydd annibynnol a'ch galluogi i gael swydd broffesiynol ar lefel uchel.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i astudio hanes ac archaeoleg hynafol, yn ogystal â hyfforddiant cychwynnol yn y technegau a'r dulliau a ddefnyddir gan archaeolegwyr a haneswyr hynafol.

Byddwch yn cymryd un modiwl craidd (20 credyd). Byddwch yn cymryd 40 credyd o bob un o'r pynciau gradd, gan gynnwys modiwlau ar archaeoleg y Canoldir, hanes Gwlad Groeg neu Rufain, a thechnegau archeolegol neu sgiliau hanesyddol hynafol.

Ar gyfer y credydau sy'n weddill, gallwch ddewis modiwlau Archaeoleg neu Hanes yr Henfyd ychwanegol, neu fodiwlau dewisol o bwnc arall yn yr Ysgol.

Byddwch yn ymgymryd â’ch prosiect gwaith maes archaeoleg cyntaf yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel Rhan Dau a chynigir modiwlau mewn blynyddoedd eraill i sicrhau bod opsiynau eang ar gael.

Dros y ddwy flynedd, byddwch yn cwblhau 240 credyd o fodiwlau, fel arfer 120 credyd yr un mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd, gan gynnwys un pâr o fodiwlau ategol mewn Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg lle mae'r un cyfnod cronolegol wedi'i gynnwys naill ai ar gyfer cymdeithas Gwlad Groeg neu Rufeinig.

Mae'n ofynnol i chi gynnal astudiaeth annibynnol yn ystod blwyddyn dau ac un modiwl craidd pellach naill ai mewn Hanes yr Henfyd neu Archaeoleg.

Ymgymryd â lleoliad gwaith maes archaeoleg yw un o ofynion craidd pob blwyddyn ac mae'n digwydd yn ystod yr haf cyn y flwyddyn academaidd honno (rhwng blynyddoedd un a dwy a rhwng blynyddoedd dau a thri). Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol allweddol drwy gymryd rhan mewn pedair wythnos o waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Blwyddyn tri

Bydd eich ail brosiect gwaith maes yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref ym Mlwyddyn Pedwar.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Gallwch ddewis astudio pwnc sydd o ddiddordeb arbennig i chi yn y modiwl traethawd hir dewisol (40 credyd). Gallwch ysgrifennu ar bwnc sy'n cyfuno deunydd archeolegol a hanesyddol neu ar bwnc sy'n defnyddio deunydd hanesyddol neu archeolegol yn unig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r ffocws ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hun. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Hyrwyddir sgiliau archaeolegol trwy ystod o dasgau ymarferol wedi'u cynllunio a chymryd rhan mewn prosiectau gwaith maes yn uniongyrchol, gan gynnwys cloddio, arolygon, rhaglenni ôl-gloddio a phrosiectau curadurol mewn amgueddfeydd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle gallwch gael gafael ar ddeunyddiau cwrs a dolenni i adnoddau darllen ac ar-lein cysylltiedig. Yn ogystal â phrif lyfrgelloedd y Brifysgol, bydd gennych fynediad at Lyfrgell Sheila White, sy'n cynnwys copïau ychwanegol o lyfrau ar hanes a diwylliant Gwlad Groeg a Rhufeinig.

Byddwch yn cael Tiwtor Personol fydd yn gallu eich cynghori ar faterion academaidd a materion bugeiliol mewn modd cyfrinachol ac anffurfiol. Mae Tiwtoriaid Personol yn cwrdd â chi yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ac arweiniad, ac maent ar gael i ymgynghori â nhw ar adegau eraill yn ôl yr angen. Mae cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad ar gael trwy raglen strwythuredig o Gynllunio Datblygiad Personol a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda Thiwtoriaid Personol.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, critical reviews, examinations, class tests and oral presentations.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.  Assessment, including coursework, exams, and oral presentations, will test the different skills you have learned. 

Progression is built into assessment, in that you will do smaller guided tasks in Year One, as well as formative essays in Years Two and Three. Progression is also evident in the growing emphasis on lengthier, independent work culminating in an optional 10,000-word dissertation in Year Three.  Final Year modules also demand deeper engagement with independent methods of working, together with greater demands on handling critically a larger number of bibliographical tasks and items.

The format of the assessed work for the second-year Independent Study is chosen by the student; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model.

Feedback:

You will receive written and oral feedback from module tutors on your assessed course work. Each student is allocated with a personal tutor who you will meet with regularly throughout the year to discuss your personal development. Every member of staff has weekly office hours advertising when they are available for students to drop in for further support.

Students receive written feedback and a one-to-one tutorial on all their coursework assessments, and oral feedback on assessed presentations, seminar and practical work, and fieldwork. They also receive oral and written feedback from their supervisor on preparatory work and drafts for the Independent Study and Dissertation. Individual written feedback is provided for exams, as well as a general report on the performance of the class as a whole.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae'r BA Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn cyfuno sgiliau ymarferol ac ymchwil ac mae’n annog myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n berthnasol i’r ddisgyblaeth yn benodol y mae cyflogwr yn eu gwerthfawrogi. Mae myfyrwyr yn dysgu sut i asesu ystod o wybodaeth yn feirniadol, datblygu damcaniaethau, eu profi yn erbyn tystiolaeth ansoddol a meintiol, a chyflwyno casgliadau yn ysgrifenedig ac ar lafar. Maent yn dysgu sut i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm.

Bydd myfyrwyr yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau hanfodol sy’n drosglwyddadwy ac yn benodol i’r ddisgyblaeth, gan gynnwys:

 • Sgiliau deallusol - fel meddwl yn feirniadol, rhesymu, cymhathu a chrynhoi gwybodaeth a syniadau cymhleth, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth, beirniadu dehongliadau neu ddadleuon, ymdopi â data ansicr neu anghyflawn, llunio dadleuon yn seiliedig ar dystiolaeth, a'u cyflwyno'n effeithiol yn ysgrifenedig ac mewn dadl;
 • sgiliau cyflogadwyedd - fel cyfathrebu effeithiol trwy adroddiadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar, cyfrannu at drafodaethau grŵp, gweithio'n annibynnol ac mewn timau, defnyddio adnoddau TG yn effeithiol, a rheoli amser;
 • sgiliau menter - fel creadigrwydd (sy’n cael eu hymarfer yn benodol yn y prosiect Astudio Annibynnol), datrys problemau, mentergarwch a meddwl yn annibynnol;
 • sgiliau ymchwil - (a ddatblygwyd yn arbennig yn yr Astudiaeth Annibynnol a'r Traethawd Hir): diffinio prosiect, llunio cwestiynau ymchwil, lleoli gwybodaeth berthnasol, a chyflwyno'r canlyniadau mewn cyflwyniad llafar ac mewn adroddiad ysgrifenedig estynedig;
 • sgiliau penodol i’r ddisgyblaeth - dadansoddi problemau hanesyddol ac archeolegol, lleoli a defnyddio tystiolaeth briodol ac adnoddau llyfryddol, trin deunydd llenyddol ac archeolegol, dadansoddi delweddau, darllen arysgrifau, papyri a darnau arian, a deall y confensiynau ysgolheigaidd a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r mathau hyn o dystiolaeth;
 • sgiliau archaeolegol ymarferol - fel sgiliau gwaith maes, darlunio, ffotograffiaeth, arolygu, geoffiseg, GIS, dyddio, dadansoddiad gwyddonol o arteffactau, esgyrn, priddoedd ac olion planhigion, ymarfer amgueddfa ac allgymorth cyhoeddus.
 • sgiliau iaith - mae'r rhaglen yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr astudio Lladin a Groeg ar lefelau dechreuwyr a chanolradd, a darllen testunau yn yr ieithoedd gwreiddiol.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016-17, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a'u priodoleddau. Mae graddedigion Hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig. Mae rhai yn dewis ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall, a rhai wedi dod yn haneswyr o fri rhyngwladol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Archeolegydd
 • Hanesydd
 • Darlithydd

Lleoliadau

Rydym yn cynnig profiad yn y gweithle i’n myfyrwyr drwy ein lleoliadau gwaith wedi eu cyllido dros gyfnod o bedair wythnos, ym meysydd cloddio, amgueddfeydd a threftadaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog a’u cefnogi’n ariannol i fynd ar leoliadau gwaith maes dramor. Mae myfyrwyr Archaeoleg hefyd yn cael eu hannog i fanteisio ar Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP), sy’n cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr sydd ar leoliad am hyd at wyth wythnos, gan weithio dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil sydd wedi’u diffinio gan y staff.

Mae cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant treftadaeth (e.e. Cadw) fel rhan o'r modiwl lleoliadau gwaith maes neu’r modiwl cyfathrebu treftadaeth ac i gael rhagor o brofiad o weithio gyda'r cyhoedd o bob oedran drwy amrywiaeth o fentrau (e.e. y grŵp allgymorth Archaeoleg gerila, prosiect treftadaeth CAER a’r cynllun Rhannu gydag Ysgolion). Yn olaf, mae seminarau ymchwil wythnosol gyda siaradwyr gwadd rhyngwladol, Cymdeithas Archaeoleg myfyrwyr ac ystod o ddigwyddiadau eraill (e.e. cynadleddau, penwythnosau Bushcraft).

Gwaith maes

Mae'r prosiectau gwaith maes yn cael eu cymryd yn yr hafau cyn Blynyddoedd Dau a Thri, gan eich galluogi i roi eich sgiliau newydd ar waith a chael profiad ymarferol gwerthfawr.  Caiff y rhain eu haddysgu yn ystod pedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.