Ewch i’r prif gynnwys

Hylendid Deintyddol (DipHE)

 • Côd UCAS: B750
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 2 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

scroll

Lleoedd wedi'u hariannu'n llawn ar gael

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer myfyrwyr BSc Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol a myfyrwyr DipHE Hylendid Deintyddol. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

certificate

Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Mae’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol wedi dilysu ein rhaglen.

building

Ennill sgiliau clinigol go iawn

Byddwch yn treulio amser mewn cyfleusterau allgymorth lleol yn yr ail  flwyddyn yn ennill sgiliau clinigol go iawn.

rosette

Y 3 uchaf

Yr unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru ac un o’r 3 uchaf ar gyfer deintyddiaeth yn y DU (The Complete University Guide 2020).

people

Ysbyty gweithredol

Gan ein bod mewn ysbyty gweithredol, byddwch yn cael eich amgylchynu’n syth gan y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr. 100,000 o gysylltiadau â chleifion y flwyddyn – roedd 75% ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â hyfforddiant clinigol i fyfyrwyr.

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli grŵp amrywiol o gleifion sydd ag amrywiaeth eang o glefydau deintyddol.

Mae hylenwyr deintyddol yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm deintyddol. Gall hylenydd deintyddol gyflawni triniaethau megis tynnu cen a sgleinio, hybu iechyd y geg a gwneud gwaith selio holltau ataliol ar gyfer oedolion a phlant.

Cwrs dwy flynedd yw ein rhaglen ac fe'i dilysir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Rydym yn cynnig cymysgedd cyffrous o addysgu ac elfennau ymarferol. Mae’r rhaglen fodiwlaidd yn gwneud defnydd integredig o addysgu yn null darlithoedd, seminarau rhyngweithiol, efelychu clinigol ac ymarfer clinigol.

Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff deintyddol hylendid, a bydd rhyngweithio pellach dan oruchwyliaeth a chyda chefnogaeth ymgynghorwyr a goruchwylwyr gofal sylfaenol. Mae gan lawer enw rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd, fel yr adlewyrchir ym mherfformiad diweddar yr ysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sydd wedi’i osod yn gyntaf yn y DU o ran ei Uned Asesu.

Mae gennym glinigau deintyddol o’r radd flaenaf sydd ar gael ar draws yr Ysgol, sy’n hwyluso addysgu o’r gadair ochr mewn amgylchedd proffesiynol a gofalgar. Byddwch hefyd yn elwa ar ein cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pen phantom) a adnewyddwyd am £2.2m. Mae gennym Lyfrgell Ddeintyddol benodedig yn yr Ysgol Deintyddiaeth a adnewyddwyd yn ddiweddar. Mae’n gartref i gasgliad eang o lyfrau a mannau astudio preifat i gynorthwyo eich dysgu. Byddwch hefyd yn cael defnyddio ystafelloedd TG israddedig a gwerth £1.5m o ddarlithfeydd.

Ym mlwyddyn 1, byddwch yn treulio eich amser yn dysgu am y gwyddorau biofeddygol, pynciau clefyd dynol a chlefydau’r geg a’u hatal. Bydd modiwl rhagarweiniol ar ymarfer clinigol yn cael ei gynnal yn ystod tymor dau, gyda’r nod o’ch paratoi ar gyfer eich cyswllt cyntaf â chleifion yn nhymor tri.

Mae eich cyfle i ymgysylltu â chleifion a’u cymell a darparu triniaethau clinigol cyfoes yn golygu bod Hylendid Deintyddol yn yrfa fydd yn eich ysgogi. Bydd gennych yr holl wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen i'ch paratoi ar gyfer amgylchedd gwaith hylendid deintyddol.

Wrth gymhwyso, bydd clinigwyr yn cofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn gallu gweithio mewn meysydd amrywiol yn y sector deintyddol: ymarfer cyffredinol; clinigau deintyddol cymunedol; ysbytai addysgu ac ysgolion deintyddol yn ogystal â chyfleoedd yn y lluoedd arfog.

Achrediadau

Maes pwnc: Deintyddiaeth

 • academic-schoolYsgol Deintyddiaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2468
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Gofynion mynediad

CC-CD. Rhaid cynnwys gradd C mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

17 yn gyffredinol neu 55 mewn 2 bwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 5 mewn Bioleg.

MM mewn BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Feddygol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi gael:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- pedwar TGAU ar radd C/4, neu gymwysterau cyfatebol (lefel a gradd).

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi gael gwiriad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cael brechiad Tetanws yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.

Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Safon Uwch fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Wrth ddewis ymgeiswyr am gyfweliad, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â gradd A/7 mewn TGAU iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi wyneb yn wyneb ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio - ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

We offer two closely allied programmes: a Diploma in Dental Hygiene (two year programme) and a BSc in Dental Hygiene and Therapy (three year programme), both of which are modular, running in parallel for their first two years.

Throughout the programmes the teaching and implementation of professionalism is critical. You will be taught aspects of law and ethics in dentistry as well as the practicalities of dental treatments, and to recognise the importance and necessity of your lifelong and professional development.

Your opportunity to engage and motivate patients and provide contemporary clinical treatments make dental hygiene a stimulating career.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf byddwch yn astudio gwyddorau biofeddygol, pynciau clefyd dynol a chlefyd y geg a sut i'w atal. Bydd modiwl rhagarweiniol ar ymarfer clinigol yn cael ei gynnal yn ystod tymor dau, gyda’r nod o’ch paratoi ar gyfer eich cyswllt cyntaf â chleifion yn nhymor tri.

Blwyddyn dau

Yn ystod blwyddyn dau bydd pynciau eich cwrs yn cynnwys radioleg ddeintyddol, meddygaeth y geg ac iechyd cyhoeddus deintyddol. Yna bydd y pwyslais ar gyfnodontoleg (clefyd y deintgig) a'i driniaeth glinigol. Yn ystod y flwyddyn hon byddwch hefyd yn rheoli eich cleifion eich hun o dan oruchwyliaeth.

Yn yr ail flwyddyn cewch y cyfle hefyd i fynychu lleoliadau clinigol mewn clinigau deintyddol allgymorth lleol, gan ddarparu triniaeth i'r cyhoedd deintyddol mewn sefyllfaoedd sy’n debyg iawn i faes ymarfer cyffredinol. Yn rhai o'r meysydd hyn byddwch yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr deintyddol gan ddefnyddio dull gweithio mewn tîm o ofalu am gleifion.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dental Radiography and Radiology 2DE720110 credydau
Patient ManagementDE720420 credydau
Clinical Practice 2 (DipDH)DE720740 credydau
Preparation for PracticeDE720820 credydau
Dental Public HealthDE720910 credydau
Oral Medicine and Oral PathologyDE721020 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Teaching on the programme is integrated, so you will learn the scientific and pathological processes underlying oral and dental disease at the same time as you acquire the clinical skills to manage patients appropriately. We use a variety of methods to enrich your learning experience. These include lectures, small-group seminars and tutorials, direct clinical teaching and e-learning packages. You will be encouraged to research topics and on occasions to present work to your peers.

Knowledge, skills and professional attitudes are assessed both formatively and summatively throughout the course, using a range of assessment tools. Assessment tasks include written examinations and assignments, clinical case reports, practical skills tests, projects, portfolios, competency assessments, online assessments, oral presentations and clinical examinations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

40%

Astudio annibynnol dan arweiniad

61%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

74%

Astudio annibynnol dan arweiniad

26%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will receive the support of personal tutors based at the School of Dentistry. When on placements, you will be supported by an experienced clinical lead.

General communication will be delivered via Learning Central, the University’s Virtual Learning Environment, to which all students have access. Notes from lectures and other course material, as well as online assessments, will be available on Learning Central. Our SMS Service also allows important information to be sent directly to mobile phones.

The School of Dentistry operates an inclusive curriculum policy. This means that, for most academic assessments, reasonable adjustments can be made in line with recommendations from Student Support. High professional standards are expected, and although reasonable adjustments will be met as far as possible, the School will need to consider the requirements of the General Dental Council. If you have concerns regarding adjustments you may need, we are happy to discuss the nature, implications and potential solutions as part of the pre-application process.

Feedback

Formative feedback is provided following assessment tasks and during clinical encounters both verbally and as digitally recorded written feedback. Students are encouraged to use personalised feedback to inform their future learning. Assessments at each level are scheduled at appropriate stages, and are identifiable within an assessment blueprint.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

75%

Arholiadau ymarferol

13%

Gwaith cwrs

13%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

47%

Arholiadau ymarferol

27%

Gwaith cwrs

27%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 • Clinical Skills. You will develop the clinical skills required to graduate as an independent practising dental hygienist.
 • Team-working. You will undertake a variety of group-based activities, working in pairs and alternating between operating and assisting. This develops your ability to work collaboratively. We ensure that you work closely with the wider dental team, including: NHS consultants, dental care professionals, dental nurses, dental technicians and administrative staff.
 • Communication skills. You will develop the ability to communicate effectively throughout the course, from formal lectures to interaction with individuals from different backgrounds. You are expected to demonstrate this ability through a commitment to a reflective practice ePortfolio.
 • Self-directed learning. You are expected to commit a substantial amount of time to self- directed learning, using the vast information resource provided. Your ability to drive your learning and development will be vital in continued personal and professional development.
 • Information technology.  Skills will be developed through Computer Aided Learning, Word Processing, Statistical Packages, Presentation software, information skills and the computer-based patient booking and electronic record system SALUD.

Upon graduation, as a result of engaging fully with the course, you will be able to:

 • fulfil the requirements and curriculum presented by the General Dental Council;
 • understand the main disciplines relevant to the role of dental hygienists;
 • promote team working skills with an appreciation of working in a multi-cultural environment;
 • deal with clinical situations and the management of patients;
 • contribute to the dental workforce;
 • demonstrate critical independence, intellectual integrity and practical skills in the context of safe clinical practice;
 • demonstrate competency at the range of procedures identified by the GDC.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Rydym ymhlith rhai o ysgolion deintyddol gorau’r DU o ran cyflogadwyedd – yn 2017, sicrhaodd 100% o’n myfyrwyr israddedigion swydd yn y DU 6 mis ar ôl ennill eu cymwysterau. Mae cyrchfannau allweddol yn cynnwys Ymarfer Deintyddol Sylfaenol, Ymarfer Deintyddol mewn Ysbytai neu swyddi academaidd.

Wrth gymhwyso, bydd clinigwyr yn cofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn gallu gweithio mewn meysydd amrywiol yn y sector deintyddol: ymarfer deintyddol cyffredinol; clinigau deintyddol cymunedol; ysbytai addysgu ac ysgolion deintyddol yn ogystal â chyfleoedd yn y lluoedd arfog.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Ymarfer deintyddol arbenigol
 • ymarfer deintyddol cymunedol
 • swyddi ymchwil feddygol

Lleoliadau

In years two you will have the opportunity to attend clinical placements at local outreach dental clinics, providing treatment to the dental public in situations closely allied to the general practice arena. In some of these areas you will work alongside dental students in a teamwork approach to patient care.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.