Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data a Dadansoddi (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gradd MSc ar gyfer y rhai hynny sy’n edrych i feithrin amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i chi echdynnu a thrin ‘data mawr’, darganfod patrymau ystyrlon o’r data, a defnyddio dulliau modelu i helpu busnesau a sefydliadau llywodraeth i wneud penderfyniadau gwell.

people

Dysgwch gan rwydwaith o arbenigwyr

Mae gennym rwydwaith trawsddisgyblaethol o arbenigwyr ar draws yr Ysgol Mathemateg, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a grwpiau ymchwil eraill y Brifysgol.

briefcase

Profiad yn y diwydiant

Cewch brofiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol gydag ymarferwyr gwyddor data blaenllaw yn y DU a thramor.

notepad

Datrys problemau yn y byd go iawn

Mae'r cwrs hwn yn ymgorffori dysgu sy'n seiliedig ar brosiectau yn defnyddio setiau data a phroblemau'r byd real.

building

Cyfleusterau addysgu newydd

Caiff rhai o'ch modiwlau eu haddysgu yn ein Hystafelloedd Turing sydd newydd eu hadnewyddu.

screen

Caiff gliniadur ei ddarparu

Byddwch yn cael gliniadur yn ystod yr wythnos ymsefydlu y byddwch yn ei gadw drwy gydol eich cwrs.

Mae’r rhaglen hon yn cael ei haddysgu gan arbenigwyr ym maes Ystadegau, Ymchwil Weithredol a Chyfrifiadureg, a bydd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol a phrofiad ymarferol o gymhwyso dulliau sy’n deillio o wyddor data a dadansoddeg. Bydd hyn yn rhoi ystod o sgiliau y mae galw mawr amdanyn nhw i fyfyrwyr ar gyfer echdynnu a thrin ""data mawr"", darganfod a chyfleu patrymau ystyrlon o'r data, a defnyddio offer modelu i helpu busnesau a sefydliadau'r llywodraeth i wneud penderfyniadau gwell.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu: 

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:2 mewn maes pwnc perthnasol fel peirianneg, mathemateg neu wyddoniaeth, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 5.5 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen dau gam a addysgir dros dair blynedd am gyfanswm o 180 o gredydau. Mae’r cam a addysgir yn werth 120 credyd, ac fe’i dilynir gan brosiect ymchwil gwerth 60 credyd.

Fel arfer, dim ond ar gyfer darlithoedd a gweithdai sy’n cyfateb i un diwrnod yr wythnos dros 24 wythnos ym mlynyddoedd 1 a 2 y mae gofyn i fyfyrwyr rhan-amser fod yn y Brifysgol. Cynhelir y prosiect traethawd hir yn ystod blwyddyn 3

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

A chithau’n fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau tri modiwl craidd gwerth 60 credyd i gyd ym Mlwyddyn Un.

Blwyddyn dau

A chithau'n fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau unrhyw ddau fodiwl craidd sy'n weddill sy'n dod i gyfanswm o 40 credyd, a'ch dewis o fodiwlau dewisol sy'n dod i gyfanswm o 20 credyd ym Mlwyddyn Dau.

Blwyddyn tri

A chithau’n fyfyriwr rhan-amser, byddwch yn cwblhau eich prosiect traethawd hir 60 credyd ym Mlwyddyn Tri. Bydd y prosiect 60 credyd a gynhaliwyd yn ystod y drydedd flwyddyn yn golygu gweithio gyda chwmni fel arfer ar broblem wirioneddol arwyddocaol. I fyfyrwyr rhan-amser, eu cyflogwr presennol fydd y cwmni hwn gan amlaf (er nad bob amser).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Traethawd hirMAT09960 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Bydd y dulliau addysgu y byddwn yn eu defnyddio yn amrywio o un modiwl i’r llall, fel y bo'n briodol, yn dibynnu ar y pwnc a'r dull asesu. Rydyn ni’n addysgu gan ddefnyddio cymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai cyfrifiadurol a thiwtorialau.

Bydd sgiliau rhaglennu a defnyddio pecynnau meddalwedd perthnasol yn cael eu haddysgu yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron pwrpasol. Rydyn ni’n aml yn gwahodd arbenigwyr yn y diwydiant i roi cyflwyniadau, ac mae croeso i'n myfyrwyr eu mynychu.

Byddwn yn dyrannu tri goruchwyliwr i chi ar gyfer eich prosiect traethawd hir. Fel arfer, bydd eich goruchwylwyr yn ddau aelod o staff academaidd sydd â diddordeb neu arbenigedd yn eich maes ymchwil a goruchwyliwr noddi o'r sefydliad lle byddwch yn gweithio yn ystod eich prosiect. Dylech gyfarfod yn rheolaidd â'ch goruchwyliwr drwy gydol eich prosiect.

Sut y caf fy asesu?

Byddwn yn asesu eich cynnydd drwy gydol y cwrs. Gall yr asesiadau hyn fod ar ffurf papurau arholiad ysgrifenedig, aseiniadau mewn modiwlau, a thraethawd hir y prosiect, lle bydd gwybodaeth a chymhwysedd technegol yn cael eu gwerthuso. Gallwn hefyd ddefnyddio gwaith grŵp, cyflwyniadau llafar ac arddangosfeydd posteri i brofi sgiliau cyfathrebu, sgiliau meddwl yn feirniadol a sgiliau datrys problemau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob un o'n myfyrwyr yn yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg pan fyddan nhw’n cofrestru ar y cwrs. Mae tiwtor personol yno i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau, a gall roi cyngor i chi ar faterion academaidd a phersonol a all fod yn effeithio arnoch.

Bydd gennych fynediad i Lyfrgell Trevithick, sy'n dal ein casgliad o adnoddau mathemategol a chyfrifiadureg, yn ogystal ag i lyfrgelloedd eraill Prifysgol Caerdydd.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Dealltwriaeth systematig o wybodaeth, ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol a/neu ddealltwriaeth newydd, gyda llawer o hyn ar flaen ein disgyblaeth academaidd, neu'n seiliedig arno.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i nodi dulliau priodol o ddatrys problemau mewn Gwyddor Data a Dadansoddi.
 • Mentergarwch a chyfrifoldeb personol wrth wneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth nad oes modd eu rhagweld.
 • Dulliau systematig a chreadigol ar gyfer delio â materion cymhleth; defnyddio barn gadarn yn absenoldeb data cyflawn.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Ysgolheictod uwch a phrofiad ymarferol mewn sgiliau rhaglennu, trin data a sgiliau echdynnu, dysgu peiriannol a sgiliau gwybodeg, a sgiliau datrys problemau a modelu
 • Y gallu i werthuso methodolegau a’u gwerthuso a, lle bo hynny'n briodol, i gynnig damcaniaethau newydd.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu dangos:

 • Y gallu i gyfleu syniadau, egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig ac ymarferol i gynulleidfaoedd sy’n arbenigwyr ac i rai nad ydyn nhw’n arbenigwyr.
 • Gweithio'n effeithiol mewn tîm ac yn unigol.
 • Y gallu i feddwl yn rhesymegol a dadansoddol am broblemau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Oherwydd hyd y rhaglen hon, dim ond myfyrwyr sy'n dod o Gymru a'r UE sy'n bodloni’r gofynion preswylio (mae myfyrwyr sy'n dod o Loegr wedi'u heithrio) sy'n gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau Llywodraeth y DU i Ôl-raddedigion.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim
Blwyddyn dau £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £15,475 £2,500
Blwyddyn dau £15,475 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Mae'r Brifysgol o'r farn nad oes angen i'r ysgolion dalu'r costau canlynol gan nad ydyn nhw’n hanfodol neu maen nhw’n gostau sylfaenol y dylid disgwyl i fyfyriwr eu talu eu hunain:

 • Cyfrifianellau
 • Deunydd ysgrifennu cyffredinol
 • Gwerslyfrau (y tybir eu bod ar gael yn y llyfrgell)
 • Gwaith copïo / argraffu heb fod yn angenrheidiol.

Os oes costau/ffioedd dewisol i'w talu gan y myfyriwr, nid yw'r rhain yn ofyniad i basio'r radd. Yr eithriad i hyn yw cost argraffu a rhwymo'r traethawd hir terfynol i'w gyflwyno. Mae’n rhaid i'r myfyriwr dalu am hyn.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Byddwn yn darparu offer sy'n hanfodol i'r cwrs. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn dod â gliniadur, a rhywfaint o offer darlunio sylfaenol.

Byddwch yr holl feddalwedd ac offer perthnasol sy'n gysylltiedig â TG ar gael ar eich cyfer ar gyfrifiaduron ein rhwydwaith. Yn ogystal â labordai cyfrifiadurol ar gyfer myfyrwyr meistr, mae gennym Ystafell Ddarllen MSc, lle mae adnoddau ar gael a rhywle gall myfyrwyr lefel meistr gwrdd, cymdeithasu a gweithio gyda'i gilydd.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Bydd y sgiliau a enillwch yn ystod y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer rolau i raddedigion yn y maes hwn. Mae ôl-raddedigion blaenorol wedi mynd ymlaen i weithio gydag amrywiaeth o gwmnïau a sefydliadau'r Llywodraeth gan gynnwys y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Lloyds Banking Group, Nationwide, British Airways, Network Rail, Llywodraeth y DU, The Financial Times, Virgin Media, Dŵr Cymru ac Admiral Insurance.

Lleoliadau

Nodwedd bwysig o’r rhaglen MSc yw’r prosiect traethawd hir. Mae’n eich galluogi i gymhwyso’r dulliau a’r sgiliau a enilloch chi yn ystod y rhaglen a addysgir, naill ai i broblem yn y byd go iawn neu broblem fwy damcaniaethol. Gallai hyn gynnwys gweithio gyda chwmni neu sefydliad allanol. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi gweithio gyda sefydliadau megis Admiral Insurance, Grŵp Bancio Lloyds, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg, Mathemateg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.