Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi Data i’r Llywodraeth (MSc)

 • Hyd: 5 years
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

This is a jointly developed program with ONS to support the professional development of employees in a fast-growing data analytics world.

building

Wedi'i leoli yn yr Academi Gwyddor Data

Addysgir y cwrs hwn o fewn yr Academi Gwyddor Data ym Mhrifysgol Caerdydd, cyfleuster trawsddisgyblaethol sy'n seiliedig ar y diwydiant, sy'n addysgu ôl-raddedigion mewn gwyddor data, deallusrwydd artiffisial a seiberddiogelwch.

academic-school

Datblygu sgiliau trosglwyddadwy

Byddwch yn meithrin sgiliau ym maes gwyddorau data a dadansoddeg, sy’n drosglwyddadwy, ac y mae mawr alw amdanynt mewn amrywiaeth eang o sectorau.

people

Elwa o arbenigedd amlddisgyblaethol

Byddwch yn dysgu gan arbenigwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Yr Ysgol Mathemateg, ac o grwpiau ymchwil sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol sy'n arbenigo mewn defnyddio gwyddoniaeth data a dadansoddeg mewn aml i faes.

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion addysg a hyfforddiant parhaus y rhai sy'n gweithio gyda data yn y Llywodraeth, yn cael ei gyflwyno'n hyblyg, i chi gael cwblhau'r rhaglen o amgylch eich amserlen a'ch ymrwymiadau gwaith eich hun. Mae gennych hyd at bum mlynedd i gwblhau'r MSc llawn, gyda'r opsiwn o ennill Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma ar ôl i chi gwblhau digon o gredydau. 

Addysgir y cwrs gan arbenigwyr mewn Ystadegau, Ymchwil Weithredol a Chyfrifiadureg. Byddant yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol a chewch brofiad ymarferol o gymhwyso dulliau gwyddor data a dadansoddeg, gan ganolbwyntio’n benodol ar eu defnydd ym maes llywodraethiant a gwasanaethau cyhoeddus.  

Bydd hyn yn rhoi amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i chi echdynnu a thrin ‘data mawr’, darganfod a chyfleu patrymau ystyrlon o’r data, a defnyddio dulliau modelu i helpu busnesau a sefydliadau ym maes llywodraethiant i wneud penderfyniadau gwell.

Cynigir portffolio eang o fodiwlau er mwyn cydnabod yr ystod eang o ddiddordebau a chymwysiadau dadansoddeg data sy’n bodoli yn sefydliadau'r Llywodraeth a'r sector cyhoeddus. Cynigir arweiniad penodol i fyfyrwyr sydd am ganolbwyntio ar themâu neu feysydd pwnc penodol.  

Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol, eich profiad ymarferol o wyddor data a dadansoddeg gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio dulliau dadansoddi data ym maes llywodraethiant a gwasanaethau cyhoeddus. Cyflwynir y rhaglen hon yn hyblyg, sy’n golygu y byddwch yn gallu ei ffitio o amgylch eich gwaith presennol ac o amgylch ymrwymiadau bywyd eraill.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu: 

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol megis cyfrifiadureg, economeg, peirianneg, gwyddoniaeth reoli, mathemateg, ymchwil weithredol neu ystadegau, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch geirda gan eich cyflogwr at dystiolaeth eich bod yn gweithio ar hyn o bryd mewn maes sy'n berthnasol i'r rhaglen. Dylid llofnodi geirda, dyddiad a llai na chwe mis oed pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Cewch gyfle i astudio hyd at 120 o gredydau o fodiwlau a addysgir a modiwl prosiect ymchwil (60 credyd) o fewn yr Ysgol Mathemateg, yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae pedwar modiwl craidd sy’n dod i gyfanswm o 40 credyd, sy'n cwmpasu pynciau sylfaenol fel ystadegau, gwyddor data a chyfrifiadurol ac optimeiddio yn cael eu cyfuno ag 80 credyd ychwanegol o fodiwlau dewisol yn y cam a addysgir. Yna byddwch yn parhau i gwblhau'r prosiect ymchwil traethawd hir 60 credyd i gyflawni'r MSc llawn mewn Dadansoddeg Data ar gyfer y Llywodraeth.

Caniateir hyd at bedair blynedd i fyfyrwyr sy'n chwilio am hyblygrwydd i gwblhau’r cam 120 credyd a addysgir yn y rhaglen. Yna cewch gynnig hyd at 12 mis i gwblhau'r cam traethawd hir olaf er mwyn cwblhau'r MSc llawn.

Bydd angen i chi gofrestru bob blwyddyn, ond efallai y byddwch yn dewis peidio ag astudio unrhyw fodiwlau am hyd at ddwy flynedd yn olynol, fodd bynnag, bydd cymryd amser i ffwrdd o'ch astudiaethau yn effeithio ar yr amser sydd ar gael i gyflawni MSc llawn o fewn cyfnod o bum mlynedd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Cyfnod a Addysgir (Blynyddoedd 1 i Flwyddyn 4 bosibl)

Yn ystod blynyddoedd cyntaf y rhaglen dylech astudio hyd at 120 credyd o fodiwlau a addysgir.  Ar gyfer pobl sydd â diddordeb yn y cymhwyster MSc llawn neu'r Diploma Ôl-raddedig cynghorir i chi gwblhau'r 40 credyd (4 modiwl) o fodiwlau craidd yn gyntaf cyn symud ymlaen i fodiwlau eraill.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Seiberddiogelwch a Rheoli RisgCMT11620 credydau
Cyfrifiadura Dosbarthu a CwmwlCMT20220 credydau
Cyfrifiadura Centric DynolCMT20620 credydau
Delweddu DataCMT21820 credydau
Cronfeydd data a modeluCMT22020 credydau
Dysgu Peiriant CymhwysolCMT30720 credydau
Parhad a Thrawsnewid BusnesCMT30820 credydau
Sylfeini Gwyddor DataCMT31410 credydau
Rhaglennu YstadegolCMT31510 credydau
Cyfres Amser a RhagfynegiMAT00510 credydau
Modelu Cadwyn GyflenwiMAT00610 credydau
Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn y LlywodraethMAT00710 credydau
Modelu Gofal IechydMAT00910 credydau
Sgôr Risg CredydMAT01210 credydau
Sylfeini Ymchwil Weithredol a DadansoddegMAT02120 credydau
Sylfeini Ystadegau a Gwyddor DataMAT02220 credydau
Ymchwil Gweithredol PellachMAT03110 credydau
Hanfodion yr ArolwgMAT03210 credydau
Traethawd hirMAT09960 credydau
Traethawd hirMAT09960 credydau
Rhaglennu Ystadegol gyda R a ShinyMAT51410 credydau
Ystadegau yn y LlywodraethSIT76010 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Bydd y dulliau addysgu y byddwn yn eu defnyddio yn amrywio o un modiwl i’r llall, fel y bo'n briodol, gan ddibynnu ar y pwnc ac ar y dull asesu. Rydyn ni’n addysgu gan ddefnyddio cymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ymarferol a thiwtorialau. Cyflwynir y cynnwys a addysgir drwy gymysgedd o ddarlithoedd wyneb yn wyneb ac ar-lein drwy fideo, gydag amser cyswllt yn cael ei ddefnyddio i archwilio ac atgyfnerthu'r dysgu hwn ymhellach.

Bydd sgiliau rhaglennu a defnyddio pecynnau meddalwedd perthnasol yn cael eu haddysgu. Rydyn ni’n aml yn gwahodd arbenigwyr yn y diwydiant i roi cyflwyniadau, a byddech yn cael eich annog i ddod i’r cyflwyniadau hyn

Sut y caf fy asesu?

Byddwn yn asesu eich cynnydd drwy gydol y cwrs. Gall yr asesiadau hyn fod ar ffurf papurau arholiad ysgrifenedig, aseiniadau mewn modiwlau, a thraethawd hir y prosiect, lle bydd gwybodaeth a chymhwysedd technegol yn cael eu gwerthuso.  Gallwn hefyd ddefnyddio gwaith grŵp, cyflwyniadau llafar ac arddangosfeydd posteri i brofi sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a meddwl yn feirniadol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Oherwydd natur hyblyg y rhaglen hon, gallwn eich cefnogi i astudio o gwmpas eich ymrwymiadau gwaith/bywyd. Bydd eich cofnod Prifysgol yn parhau i fod yn weithredol am bum mlynedd, a bydd gennych bedair blynedd i gwblhau rhwng 10 a 120 o gredydau a addysgir. Os hoffech orffen eich astudiaethau ar bwynt penodol, efallai y bydd cyfle i chi ennill Tystysgrif Ôl-raddedig os ydych wedi cyflawni rhwng 60 a 110 credyd, neu Ddiploma Ôl-raddedig os ydych wedi cyflawni 120 o gredydau ar lefel 7.

Mae tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob un o'n myfyrwyr yn yr Ysgol Mathemateg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg pan fyddan nhw’n cofrestru ar y cwrs. Mae tiwtor personol yno i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau, a gall roi cyngor i chi ar faterion academaidd a phersonol a all fod yn effeithio arnoch. Dylech gael cyfarfodydd rheolaidd gyda’ch tiwtor personol er mwyn sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn.  Bydd y tiwtoriaid personol yn gallu trafod eich amgylchiadau unigol a'ch arwain trwy eich dewis o fodiwlau a'ch llwybr.  Gall eich tiwtor personol eich cefnogi i symud ymlaen tuag at eich nod arfaethedig.

Bydd gennych fynediad i’r Llyfrgell Gwyddoniaeth, sy'n gartref i’n casgliad o adnoddau mathemategol a chyfrifiadureg, yn ogystal ag i Lyfrgelloedd eraill Prifysgol Caerdydd.

Byddwn yn rhoi copi i chi o'r Llawlyfr Myfyrwyr, sy'n cynnwys manylion polisïau a gweithdrefnau pob Ysgol. Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr trwy amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog, lle gallwch ofyn cwestiynau mewn fforwm neu gael hyd i ddogfennau sy’n ymwneud â’r cwrs.

Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth sy'n agored i'n myfyrwyr, megis y Ganolfan Graddedigion, cwnsela a lles, cynghorwyr ariannol a gyrfaoedd, y swyddfa ryngwladol ac Undeb y Myfyrwyr.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae deilliannau dysgu’r rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch chi wedi’i gyflawni erbyn diwedd eich rhaglen ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn nodi'r wybodaeth a'r sgiliau y byddwch yn eu datblygu. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

O gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

GD1  Deall problemau cyfredol a wynebir gan ddadansoddwr data mewn asiantaeth y llywodraeth yn systematig

GD2  Sefydlu ymwybyddiaeth feirniadol o fewnwelediadau newydd ar flaen y gad yn ein disgyblaeth academaidd

GD3  Gwerthfawrogi ehangder a chwmpas y methodolegau sydd ar gael i fynd i'r afael â materion a wynebir yn y ddisgyblaeth

Sgiliau Deallusol:

SD1  Nodi dulliau priodol o ddatrys problemau mewn Dadansoddi Data i’r Llywodraeth.

SD2  Defnyddio mentergarwch a chyfrifoldeb personol wrth wneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth nad oes modd eu rhagweld.

SD3  Datrys materion cymhleth drwy ddefnyddio dulliau systematig a chreadigol, gan ddangos barn gadarn yn absenoldeb data cyflawn.

SD4  Argymell a chynnig methodolegau a rhagdybiaethau newydd i fynd i'r afael â phroblem

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

SY1  Dangos ysgolheictod datblygedig a phrofiad ymarferol mewn sgiliau rhaglennu, trin data a sgiliau echdynnu

SY2  Arddangos ysgolheictod datblygedig a phrofiad ymarferol mewn sgiliau dysgu peiriannol a gwybodeg

SY3  Dangos ysgolheictod datblygedig a phrofiad ymarferol mewn sgiliau datrys problemau a modelu

SY4  Gwerthuso methodolegau a datblygu beirniadaethau ohonynt

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

SA1  Cyfleu’n glir syniadau, egwyddorion a damcaniaethau drwy ddulliau llafar, ysgrifenedig ac ymarferol i gynulleidfaoedd sy’n arbenigwyr ac i rai nad ydynt yn arbenigwyr.

SA2  Gweithio'n effeithiol mewn tîm ac yn unigol.

SA3  Cymhwyso meddwl yn rhesymegol a dadansoddol i broblemau.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,725 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £15,475 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Mae'r Brifysgol o'r farn nad oes angen i'r Ysgolion dalu'r costau canlynol gan nad ydyn nhw’n hanfodol neu gan eu bod yn gostau sylfaenol y dylid disgwyl i fyfyriwr eu talu eu hunain:

 • Cyfrifianellau
 • Deunydd ysgrifennu cyffredinol
 • Gwerslyfrau (tybir eu bod ar gael yn y llyfrgell)
 • Gwaith copïo / argraffu nad yw’n angenrheidiol.

Os oes costau/ffioedd dewisol i'w talu gan y myfyriwr, nid yw'r rhain yn ofyniad i basio'r radd. Yr eithriad i hyn yw cost argraffu a rhwymo'r traethawd hir terfynol i'w gyflwyno. Mae’n rhaid i'r myfyriwr dalu am hyn.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae'r rhaglen hon yn caniatáu i'r myfyrwyr ddod i gysylltiad â phartneriaid diwydiannol a chyflogwyr yn y dyfodol.  Mae dau fodiwl (un yn ofynnol ac un dewisol) sy'n cael eu cyflwyno gan ddefnyddio darlithwyr gwadd gan bartneriaid diwydiannol.  Mae modiwl y Traethawd hir yn rhoi cyfle i weithio ar broblem y byd go iawn gyda data go iawn naill ai gyda phartner diwydiannol neu gyda darlithydd yn un o'r ysgolion.

Lleoliadau

Mae modiwl y Traethawd hir yn rhoi cyfle i weithio ar broblem y byd go iawn gyda data go iawn naill ai gyda phartner diwydiannol neu gyda darlithydd yn un o'r ysgolion.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Mathematics, Computer science


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.