Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio yn ôl dyddiad

Uchafbwyntiau 2021

Sganiwr dementia arloesol i gael ei gyflwyno ledled Cymru

Mae Move yn dilyn peilot llwyddiannus gan Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Billie-Jo Redman

Covid Hir yn rhoi ‘baich enfawr’ ar deuluoedd sydd wedi goroesi’r feirws, yn ôl ymchwil newydd

Galwad am 'system gymorth' i deuluoedd y mae Covid wedi effeithio'n ddifrifol ar eu bywydau

Gwyddonwyr o bosibl wedi datrys rhan bwysig o ddirgelwch y clotiau gwaed sy’n gysylltiedig â brechlynnau COVID-19 adenofeirol

Ymchwilwyr yng Nghaerdydd ac UDA yn nodi mecanwaith posibl y tu ôl i’r sgîl-effaith hynod anghyffredin

Uchafbwyntiau 2020

Stock image of people holding hands

Mae astudiaeth newydd yn tynnu sylw at 'heriau mawr' profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19

Arolwg o bobl sydd wedi cael profedigaeth a gynhaliwyd ledled y DU gan brifysgolion Caerdydd a Bryste

Stock image of woman working at a desk at home

Gallai'r proffesiwn cyfreithiol fod yn fwy hygyrch i bobl anabl oherwydd y cynnydd mewn gweithio hyblyg

Mae'r adroddiad yn dangos bod COVID-19 wedi normaleiddio gweithio o gartref

Stock image of person looking out of the window

Arolwg newydd yn datgelu baich COVID-19 ar iechyd meddwl yng Nghymru

Mae ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn awgrymu bod lles meddyliol wedi dirywio’n fawr o’i gymharu â’r cyfnod cyn y pandemig

Uchafbwyntiau 2019

Inside a modern prison

Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin Ewrop

Adroddiad Cyfiawnder Newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru

River Wye

Gall rheoli llygredd mewn afonydd leihau effaith cynhesu'r hinsawdd

Gallai ymdrechion i wella ansawdd dŵr mewn afonydd wrthbwyso effaith newid yn yr hinsawdd ar infertebratau mewn afonydd

Fossil forest in a sandstone quarry in Cairo, New York

Gwyddonwyr yn datgelu coedwig hynaf y byd

Ffosiliau o goed sy'n dyddio'n ôl 386 miloedd o flynyddoedd wedi'u canfod ar waelod chwarel Efrog Newydd

Uchafbwyntiau 2018

Greenland meteorite

Darganfod crater meteorit anferth o dan len iâ'r Ynys Las

Mae gwyddonwyr wedi datguddio crater gwrthdrawiad meteor 31-km o led wedi'i guddio'n ddwfn o dan Rewlif Hiawatha

River Taff

Darganfod plastig mewn hanner cant y cant o bryfed dŵr croyw

Ymchwil newydd yn dangos bod microblastigau'n cael eu diystyru mewn ecosystemau afonydd lle maent yn gwenwyno pryfed ac yn peryglu bywyd gwyllt

Uchafbwyntiau 2017

Coffee cup and coffee beans

Lleihau’r defnydd o gwpanau coffi

Mae ymchwil gan Bewley’s a Phrifysgol Caerdydd yn nodi mesurau a all helpu i annog pobl sy’n yfed coffi i ddefnyddio cwpanau amldro

Tu allan i adeilad Hadyn Ellis

Canolfan ymchwil dementia £13m

Prifysgol Caerdydd wedi’i dewis yn ganolfan ar gyfer menter ymchwil fwyaf y DU ym maes dementia

Image of Head of the clinic performing eye test on patient

Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down Prifysgol Caerdydd

Trawsnewid gofal llygaid a photensial dysgu ar gyfer plant â syndrom Down


Uchafbwyntiau 2016

The Queen arrives at CUBRIC

Y Frenhines yn agor Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Y Parti Brenhinol yn cael eu tywys o amgylch y cyfleuster gwerth £44m sy'n unigryw yn Ewrop

Gravitational waves

Crychdonnau gofod-amser wedi'u canfod am y tro cyntaf

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn agor ffenestr newydd i'r Bydysawd wrth i donnau disgyrchiant gael eu canfod am y tro cyntaf

Graham Hutchings receiving Regius Professorship

Prifysgol Caerdydd yw’r prifysgol cyntaf yng Nghymru i dderbyn teitl Athro Regius

Cyflwynwyd Gwarant Frenhinol wedi’i llofnodi gan Ei Mawrhydi y Frenhines i Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd i gyflwyno teitl Athro Regius Cemeg yn swyddogol


Uchafbwyntiau 2015

Graham Hutchings

Caerdydd yn ymuno â Chymdeithas Max Planck i ffurfio cynghrair gatalysis o’r radd flaenaf

Bydd Prifysgol Caerdydd yn ymuno â chorff ymchwil blaenllaw yr Almaen i ddatblygu gwaith catalysis

Dame Professor Teresa Rees

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Anrhydeddau yn cydnabod cymuned Caerdydd

Bangladesh

Dull arloesol o helpu gwlad i benderfynu ar anghenion ynni

Gwaith y Brifysgol o fudd i un o wledydd mwyaf poblog y byd