Ewch i’r prif gynnwys

Bydd cymunedau gwledig anghysbell yn Nepal yn cymryd rhan mewn astudiaeth ar gynnyrch y mislif sy’n hunan-lanhau

7 Rhagfyr 2023

Mae'r ddelwed o'r tîm ymchwil a'r prototeip o’u cynnyrch mislif.
Bellach, mae'n bryd mynd â'r cynnyrch i gymunedau yn y byd go iawn." Bydd Dr Jennifer Edwards (Ch) a Dr Michael Pascoe (Dde) yn cymharu eu padiau prototeip â phadiau y gellir eu hailddefnyddio a’u golchi o’r newydd ac sydd eisoes yn cael eu defnyddio ar draws y rhanbarth

Bydd nwyddau’r mislif sy’n hunan-lanhau ac a fwriedir i ladd hyd at 99.999% o facteria pan fyddan nhw’n dod i gysylltiad â’r haul yn cael eu dosbarthu mewn cymunedau gwledig diarffordd yn Nepal.

Bydd tri chant pad y gosodir ffabrig ynddyn nhw ac a ddatblygodd gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cael eu dosbarthu’n rhan o raglen o dreialon yn y maes a ariennir gan Sefydliad Bill a Melinda Gates.

Mae'r ffabrig, sy'n cynnwys catalyddion metel nad ydyn nhw’n wenwynig, yn defnyddio ynni'r haul i ladd bacteria, cael gwared ar staeniau a niwtraleiddio aroglau. Y cwbl sydd ei angen yw ei rinsio â dŵr ac yna ei adael i sychu yn yr haul am 15 munud  i gwblhau'r broses lanhau a diheintio.

Bydd y tîm o ymchwilwyr yn Ysgol Cemeg, Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol a Meddygaeth y Brifysgol yn cymharu eu padiau prototeip â phadiau y gellir eu hailddefnyddio a’u golchi o’r newydd ac sydd eisoes yn cael eu defnyddio ar draws y rhanbarth ac y bydd partneriaid elusennol y prosiect yn eu cyflenwi’n rheolaidd.

Dyma a ddywedodd Dr Jennifer Edwards, arweinydd y prosiect yn Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd: "Rydyn ni wedi llwyddo i ddeall yn drylwyr sut mae'r ffabrig yn gweithio yn ein labordai ar ôl dwy flynedd o ymchwil a datblygu dwys. Bellach, mae'n bryd mynd â'r cynnyrch i gymunedau yn y byd go iawn lle mae ganddo’r potensial i wneud gwahaniaeth drwy leihau'r risg o heintiau atgenhedlu a'r llwybr wrinol."

Yn gynharach eleni, teithiodd y tîm i Nepal lle amcangyfrifir bod hyd at hanner y gweithwyr amaethyddol benywaidd yn dioddef o heintiau troethgenhedol ar unrhyw adeg benodol.

Yn y de byd-eang, mae heintiau troethgenhedol yn aml yn gysylltiedig ag iechyd a deilliannau atgenhedlu gwael, gan gynnwys camesgor. Maen nhw hefyd yn gysylltiedig â deilliannau cymdeithasol negyddol eraill, gan gynnwys absenoldeb o'r ysgol neu'r gwaith.

Bydd yr astudiaeth chwe mis yn chwilio am adborth gan y sawl a gymerodd ran am eu profiadau o ddefnyddio'r padiau.

Bydd y tîm ymchwil hefyd yn cynnal dadansoddiad cemegol a microbiolegol manwl o badiau yn dilyn sawl mis o ddefnydd arferol gan y sawl a oedd yn cymryd rhan.

Bydd y ddau weithgarwch yn cyfrannu at ddatblygu’r cynnyrch arloesol hwn.

Mae piped a'r prototeip o’u cynnyrch mislif
Nod y tîm fydd dod â'r cynnyrch i bobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig anghysbell, i wella eu hiechyd a lleihau’r stigma ynghylch y misglwyf

Dyma a ddywedodd yr Athro Jean-Yves Maillard, cyd-arweinydd prosiect Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol y Brifysgol: "Mae’r prosiect hwn yn dangos arloesi ar ei orau, sef cyflwyno technoleg gwrthficrobaidd newydd a hynod bwerus i'r byd sydd â’r potensial i fod o fudd i filiynau o fenywod ledled y byd."

Ychwanegodd Dr Edwards: "Bydd y treialon yn y maes yn ein helpu i ddysgu am batrymau defnydd yn y rhanbarth, gan gynnwys golchi a sychu, ac, yn enwedig, y sensitifrwydd diwylliannol sydd hwyrach yn gysylltiedig ag iechyd a hylendid y mislif.

"Byddwn ni hefyd yn casglu data ar sut mae ein cynnyrch yn ymateb i'r micro-organebau a geir yn Nepal i sicrhau bod ein prototeip yn effeithiol yn erbyn sbectrwm eang o bathogenau."

Mae deall yr arferion lleol hyn a chasglu'r data hwn yn hollbwysig i ddatblygu ein cynnyrch ar raddfa ehangach, a gobeithiwn y bydd yn arwain at gynnyrch mislif diogel a fforddiadwy ar gyfer y rheini y mae eu hangen arnyn nhw.

Dr Jennifer Edwards Research Fellow

Gan weithio gyda'r Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR) ym Mhrifysgol Caerdydd, arbenigwyr ymchwil ym Mhrifysgol Tribhuvan a’r sefydliad anllywodraethol Global Action Nepal, nod y tîm yw deall yn well anghenion defnyddwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig lle mae cael gafael ar gynnyrch mislif unwaith yn unig yn gostus ac yn gyfyngedig.

Dyma a ddywedodd Dr David Gillespie, Cyfarwyddwr Treialon Heintiau, Llid ac Imiwnedd yn y Ganolfan: "Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gefnogi'r astudiaeth hon ar iechyd byd-eang drwy gynnig ein harbenigedd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn y fan a’r lle.

"Dylai gwerthusiadau cadarn, gan gynnwys astudiaethau dichonoldeb a gwaith peilot, fod wrth wraidd pob arloesi fel hyn, ac rydyn ni’n awyddus i weld beth fyddwn ni’n ei ddysgu yn sgil y treial hwn i wella yn y pen draw y ffordd y byddwn ni’n ehangu’r prosiect."

Ychwanegodd Rebecca Milton, Cydymaith Ymchwil/Rheolwr Treialon yn y Ganolfan: "Mae meithrin gwaith ar y cyd rhwng cyrff anllywodraethol, ymchwilwyr, academyddion a hyrwyddwyr cymunedol yn Nepal yn hollbwysig i sicrhau llwyddiant yr astudiaethau ymchwil hyn.

"Rydyn ni’n awyddus i ddysgu gan ein partneriaid yn Nepal ac i rannu arferion gorau ar hyd y ffordd. Bydd hyn yn sicrhau hirhoedledd cynnyrch mislif sydd â'r potensial i wella ansawdd bywyd menywod yn y rhanbarth hwn."

Bydd y rhaglen o astudiaethau yn y maes hefyd yn cynnwys grwpiau ffocws a gweithdai mewn cymunedau sy’n derbyn cymorth cyrff anllywodraethol a hyrwyddwyr cymunedol, er enghraifft Krishna Poudel, ‘dyn lleol y padiau’ sy'n gweithgynhyrchu padiau, yn rhoi addysg mewn ysgolion sy'n ymwneud ag iechyd a hylendid y mislif ac yn dysgu menywod a merched sut i wneud eu cynnyrch traddodiadol eu hunain.

Yn sgil y sesiynau hyn, bydd y tîm yn gallu dangos sut i ddefnyddio'r cynnyrch tra’n dysgu hefyd am y ffactorau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol sy'n ymwneud â’r mislif yng nghefn gwlad Nepal.

Mae unigolion di-ri ledled y byd o hyd na allan nhw gael gafael ar atebion dibynadwy i reoli eu mislif yn ddiogel. Mae cynnydd ein tîm yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn wyrthiol. Wrth i ni baratoi i dreialu ein nwyddau, nid arloesi yn unig rydyn ni’n ei wneud; rydyn ni’n paratoi'r ffordd i greu dyfodol disglair ym maes iechyd y mislif ledled y byd.

Dr Michael Pascoe Postdoctoral Research Associate
Dyma Dr Jennifer Edwards a Dr Michael Pascoe yn cyflwyno eu poster ymchwil yng nghyfarfod blynyddol Heriau Mawr 2023 yn Dakar, Senegal
Dyma Dr Jennifer Edwards a Dr Michael Pascoe yn cyflwyno eu poster ymchwil i Bill Gates yng nghyfarfod blynyddol Heriau Mawr 2023 yn Dakar, Senegal

Roedd Dr Edwards a Dr Pascoe yn un o 11 tîm prosiect a ddewiswyd i gyflwyno eu hymchwil gerbron Bill Gates yn ystod sesiwn bosteri yng Nghyfarfod Blynyddol Heriau Mawr ym mis Hydref.

O dan thema gyffredinol "Science Saves Lives," cynhaliwyd cyfarfod eleni yn Dakar, Senegal ac ystyriodd sut y gall y gymuned iechyd fyd-eang ehangu ffiniau gwyddoniaeth ac arloesi er mwyn achub a gwella bywydau.

Ychwanegodd Dr Pascoe: "Mae ein hymchwil yn treiddio’n ddwfn i galon yr her fyd-eang hon." Roedd yn bleser cael tynnu sylw at y cynnydd mawr a wnaethom yng Nghyfarfod Blynyddol Heriau Mawr — sef dangos sut yr aethon ni ati i ddylunio cynnyrch mislif sy’n ddiogel, yn economaidd hygyrch ac yn amgylcheddol gynaliadwy."

Rhannu’r stori hon

Mae’n cyfleuster arloesol yn cefnogi ymchwil sy’n arwain y byd yn y gwyddorau.