Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Asesiadau Anghenion DSA

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cyngor a chymorth i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr anabl (DSA).

Coronavirus (COVID-19)

Gallwn gynnig apwyntiadau asesu wyneb yn wyneb neu o bell i chi trwy Microsoft Teams a Zoom. I gael mynediad at asesiad o bell, bydd angen y rhyngrwyd arnoch.

Cynhelir asesiadau wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae'r ganolfan yn ganolfan asesu anghenion achrededig lle gall myfyrwyr ac ymgeiswyr sy'n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) gael eu hasesu a'u cynghori ynghylch cymorth ar gyfer eu hastudiaethau Prifysgol.

Mae gennym ystafell asesu â’r holl gyfarpar o fewn Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ar gampws Cathays.

Mae’r ganolfan asesu yn hygyrch i fyfyrwyr sydd ag anawsterau symudedd a gellir cyrraedd y campws gyda char, trên neu fws. Gellir gwneud trefniadau hygyrchedd pellach hefyd. Cysylltwch â ni ag unrhyw anghenion hygyrchedd eraill.

Statws achrededig

Mae'r ganolfan wedi'i hachredu. Mae hyn yn golygu bod y ganolfan wedi ymrwymo i ddarparu asesiadau anghenion o ansawdd uchel i fyfyrwyr sy'n cael mynediad at y Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (DSAs) trwy gadw at y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC).

Er mwyn cyflawni a chynnal statws achrededig rhaid i ni ddangos yn flynyddol ein bod yn cydymffurfio â meini prawf sicrhau ansawdd y DSA. Mae hyn yn cynnwys:

  • cydymffurfio â Safonau a Mesurau Asesiadau Anghenion y DSA
  • cydymffurfio â gofynion polisi a gweithdrefnol
  • sicrhau mynediad at y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer arddangos
  • sicrhau bod aseswyr yn bodloni meini prawf cymhwysedd staff
  • monitro a gwerthuso darpariaeth gwasanaethau
  • cynnal archwiliadau.