Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig

A young girl with goggles on is helped to use a nurf gun by a Cardiff University volunteer.
Mae gweithgaredd Gemau’r Ymennydd yn defnyddio gogls i efelychu sut beth yw byw gyda nam ar y golwg.

Rydym yn Brifysgol sy’n sefyll ochr yn ochr â’n cymunedau. Dyma’r hyn yr ydym yn ei alw’n genhadaeth ddinesig.

Rydym wedi bod yn cyflwyno cenhadaeth ddinesig i gefnogi iechyd, cyfoeth a lles pobl Cymru ers dros gan mlynedd. Rydym bellach yn adeiladu ar y sylfeini hyn i gyflwyno rhaglen cenhadaeth ddinesig uchelgeisiol ac eang.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion

Gwyliwch fideo sy’n cyflwyno ein gwaith ymgysylltu ag ysgolion

Ein nod yw gweithio’n agos gyda phob ysgol a choleg ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Rydym yn darparu gweithgareddau mewn ystafelloedd dosbarth i gefnogi themâu cwricwlwm a chynnig cyfleoedd i gyfoethogi profiad dysgu disgyblion y tu allan i’r ystafell ddosbarth drwy ddigwyddiadau yn y Brifysgol a’r gymuned.

Rydym yn gwella gwybodaeth a datblygiad athrawon sy’n cefnogi cyrhaeddiad disgyblion.

Mae dros 50 aelod o'n staff yn cyfrannu at arweiniad a rheolaeth ysgolion yng Nghymru drwy wasanaethu fel llywodraethwyr ysgol. Maent yn rhoi tua 4,850 awr o'u hamser i gefnogi addysg a llesiant dros 16,800 o blant oed ysgol. Trwy ein menter llywodraethwyr ysgol, rydym yn annog ac yn cefnogi ein staff i gyfrannu sgiliau ac arbenigedd drwy wasanaethu fel llywodraethwyr ysgol.

Gweithgareddau ac adnoddau rydym ni’n eu cynnig i ysgolion, colegau ac athrawon.

Mae’r gweithdai ymarferol gyda Phrifysgol Caerdydd yn helpu ein disgyblion i ddeall sut i gymhwyso’r hyn a ddysgir yn y dosbarth i sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Mae’n effeithiol iawn, ac yn ogystal â'r manteision hirdymor, mae'n debygol o gael mwy o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwersi.

Mr Mohamed Athro Gwyddoniaeth yn Ysgol Uwchradd Fitzalan

Credwn mewn potensial

Mae cyfrifoldeb cymdeithasol wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn adeiladu ar lwyddiant ein cynllun Ehangu Cyfranogiad i sicrhau bod pob myfyriwr yn gwireddu ei botensial, beth bynnag yw ei amgylchiadau.

  • 30,596 o bobl wedi ymgysylltu â’n cynllun Ehangu Cyfranogiad yn 2017/18

Mae ein hymchwil yn cael effaith

Mae ein harbenigwyr yn cynnal ymchwil o’r radd flaenaf sy’n cael effaith go iawn ar fywydau pobl. Rydym yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd.

Rydym yn ymgysylltu ac yn cynnwys ein cymunedau mewn gweithgareddau ymchwil i sicrhau ein bod yn estyn allan y tu hwnt i’r byd academaidd.

  • 29,000 o bobl wedi cofrestru ar gyfer ein prosiect ymchwil Doeth am Iechyd Cymru.

Darganfyddwch sut mae Doeth am Iechyd Cymru yn gwella iechyd pobl yng Nghymru.

Rydym yn ymgysylltu â’n cymunedau

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda’n cymunedau drwy brosiectau a arweinir gan y gymuned, a staff a myfyrwyr yn gwirfoddoli. Maent yn chwarae rhan bwysig o ran llunio prosiectau sy’n ceisio mynd i’r afael â thlodi, rhoi hwb i’r economi a gwella iechyd, addysg a lles.

Yn ogystal â chreu prosiectau a phartneriaethau gyda chymunedau, rydym hefyd yn croesawu’r cyhoedd i lawer o’n digwyddiadau a’n gweithgareddau. Mae modd iddynt ddefnyddio ein cyfleusterau, o lyfrgelloedd i gyfleusterau chwaraeon, neu astudio cwrs Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Mae nifer o'n prosiectau ymgysylltu yn gweithio'n uniongyrchol gyda chymunedau yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Treftadaeth CAER
  • Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol
  • Y Porth Cymunedol
  • Prosiect Phoenix.

Rydym yn cyfrannu at yr economi

Rydym yn gwneud cyfraniad mawr i’r economi: £2.4bn i economi Cymru a £3.2 i economi’r DU bob blwyddyn.

At hynny, ni oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i dalu’r Cyflog Byw, ac rydym wedi ymrwymo i greu 1,000 o swyddi gwerth uchel erbyn 2023.

Yn falch o fod yn brifysgol Gymreig

Eisteddfod science

We are proud to be a Welsh university and support Welsh language and culture.

We showcase our research and teaching at the National Eisteddfod every year through talks, discussions and practical activities. We also engage visitors at other Welsh cultural events such as the Urdd Eisteddfod and Tafwyl.

Our Welsh for Adults programme has been running for over 25 years, benefiting Welsh learners in the community as well as our own staff and students.