Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig

A young girl learns about the brain

Rydyn ni'n rhoi ein cymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma’r hyn yr ydym yn ei alw’n genhadaeth ddinesig.

Rydym wedi bod yn ymateb i heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas ac yn ymgymryd â gwaith er budd y cyhoedd ers ymhell dros 130 mlynedd. Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth a lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu a hefyd wedi cymryd ein rôl o ddifrif i hyrwyddo cynaliadwyedd ac amrywiaeth amgylcheddol.

Ein huchelgais

Mae argyfwng iechyd a chymdeithasol y coronafeirws wedi peri i ni ailfeddwl sut y gallwn ddefnyddio ein harbenigedd yn well er budd ein cymunedau amrywiol. Rydym yn benderfynol o wneud ein rhan wrth achub, adfywio ac adnewyddu gobeithion economaidd, diwylliannol a chymdeithasol Cymru.

Byddwn yn adeiladu'n ôl yn decach o'r pandemig, gyda ffocws penodol ar genedlaethau'r dyfodol. Byddwn yn cymryd rhan flaenllaw wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol a'r argyfwng hinsawdd byd-eang. Byddwn yn estyn allan at bobl ifanc a chymunedau sydd wedi'u gwahardd yn lleol, ac ar draws Cymru, sydd fwyaf angen cymorth a chefnogaeth.

Byddwn yn arwain adferiad gwyrdd Cymru

Mae pum gwirfoddolwr yn eu festiau gwelededd uchel yn gwenu ar y camera gan sefyll wrth ymyl y bagiau mawr llawn sbwriel y maent wedi'i gasglu.
Gwirfoddolwyr yn ymuno â grŵp casglu sbwriel cymunedol wedi’i drefnu gan ein Sefydliad Ymchwil Dŵr fel rhan o'u gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd

Byddwn yn nodi sut y gallai dyfodol cynaliadwy edrych drwy adeiladu ar sut mae pobl yn ailgysylltu â byd natur a’u pryder ynghylch dyfodol ein planed.

Rydym wedi ymrwymo i weithredu ar gynaliadwyedd, gan arwain trwy esiampl a gwella ein perfformiad amgylcheddol ein hunain. Byddwn yn creu dyfodol cynhwysol, cynaliadwy a chadarn i'n cymuned ac esgor ar fuddiannau amgylcheddol nid yn unig i Gaerdydd ond i'r byd ehangach.

Byddwn yn hyrwyddo cynaliadwyedd trwy ein haddysgu, rhannu ein hymchwil arloesol a thrwy weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd. Bydd ein staff a'n myfyrwyr yn gwneud newidiadau cadarnhaol i'n heffaith amgylcheddol, yn enwedig ein datganiad o Argyfwng Hinsawdd, a'n nod i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Byddwn yn meithrin sgiliau Cymru ar gyfer y dyfodol

Menyw mewn côt labordy gwyn gyda logo Ymchwil Canser yn siarad â dwy fyfyrwraig sydd hefyd yn gwisgo cotiau labordy.
Disgyblion Blwyddyn 12 yn cymryd rhan mewn gweithdy Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd – yn Fyw yn ein Hysgol Meddygaeth

A ninnau’n brifysgol fwyaf Cymru, byddwn yn croesawu ein rôl i gefnogi adferiad a arweinir gan sgiliau os bydd dirwasgiad ar ôl COVID.

Rydym yn cynnig ystod o raglenni astudio hyblyg yn ogystal â chyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus byr, gan gynnwys cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim, i ddatblygu sgiliau. Mae rhai cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer pobl mewn meysydd proffesiynol penodol, tra bod eraill yn ymdrin â sgiliau mwy cyffredinol a fydd yn werthfawr i ystod eang o bobl a chyflogwyr.

Mae ein rhaglen Cymraeg i Oedolion wedi’i chynnal ers dros 30 mlynedd, gan elwa ar ddysgwyr Cymraeg yn y gymuned yn ogystal â’n staff a’n myfyrwyr ein hunain.

Rydym yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael pob cyfle i wireddu eu potensial waeth beth fo'u hamgylchiadau neu eu cefndir. Mae ein rhaglenni ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol yn canolbwyntio’n benodol ar y rheiny a dangynrychiolir mewn addysg uwch ac unigolion sydd wedi profi anfantais neu darfu addysgol. Rydym yn chwalu'r rhwystrau i addysg uwch ac yn cefnogi pobl ifanc trwy gydol eu taith addysgol.

Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc trwy gynnig llawer o adnoddau a gweithgareddau addysgol rhad ac am ddim i athrawon, ysgolion a cholegau mewn ystod o bynciau. Yn y cyfamser, mae ein Menter Llywodraethwyr Ysgol yn annog ac yn cefnogi staff prifysgolion ac aelodau o'n cynfyfyrwyr i gyfrannu eu sgiliau a'u harbenigedd i ysgolion trwy fod yn Llywodraethwyr Ysgol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yn benodol lawer o adnoddau sy'n diwallu ein hanghenion fel athrawon. Maent yn brofiadau na allwch eu hail-greu yn yr ystafell ddosbarth. Nid oes modd ffugio gwneud hyn.

Alex Davies, Athro’r Celfyddydau Perfformio a Phennaeth Blwyddyn 9 Ar ôl i'w ddisgyblion fynd i weithdy band mawr yn ein Hysgol Cerddoriaeth

Rydym yn cofleidio ymgysylltiad cymunedol

Rydym yn defnyddio ein hystod eang o arbenigedd i gefnogi a chyflwyno prosiectau effeithiol a arweinir gan y gymuned ochr yn ochr â gwirfoddolwyr myfyrwyr a staff. Gyda’n gilydd rydym yn chwarae rhan bwysig o ran llunio prosiectau sy’n ceisio mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldebau cymdeithasol, rhoi hwb i’r economi a gwella iechyd, addysg a lles.

Boy on bike

Porth Cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau Grangetown.

Male volunteer shows three year seven boys a sword as an example of a historical artifact.

Treftadaeth CAER

Prosiect sy'n ymchwilio i hanes ac archaeoleg Bryngaer Caerau a'r ardal gyfagos, yn helpu i gysylltu cymunedau â'u treftadaeth ac yn datblygu cyfleoedd addysgol

Mae ein hymchwilwyr academaidd yn gweithio ar draws disgyblaethau ac yn estyn allan y tu hwnt i'r byd academaidd i ddeall a mynd i'r afael yn well â'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Mae ein staff ymchwil a'n myfyrwyr yn archwilio dulliau newydd yn barhaus i ymgysylltu â'r gymuned ar ymchwil sy'n cael effaith ystyrlon ar fywydau pobl. Maent yn gweithio'n benodol gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rydym hefyd yn croesawu'r cyhoedd lleol ac ehangach i lawer o'n digwyddiadau a'n gweithgareddau. Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael defnyddio cyfleusterau’r brifysgol gan gynnwys ein llyfrgelloedd helaeth a’n cyfleusterau chwaraeon i wella eu haddysg, eu hiechyd a'u lles. Mae ein Diwrnodau Agored rheolaidd ar gyfer astudio israddedig ac ôl-raddedig yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr i edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â staff a myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

 Gŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd
Cynhelir gŵyl Tafwyl yn flynyddol yng Nghastell Caerdydd.

Rydym yn falch o fod yn brifysgol yng Nghymru ac rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu iaith a diwylliant Cymru. Rydym yn sefydlu Academi Iaith Gymraeg newydd i hyrwyddo cenedl ddwyieithog flaengar.

Rydym yn cymryd rhan weithredol ac yn cefnogi gwyliau Cymreig allweddol, gan ennyn diddordeb ymwelwyr yn ein hymchwil a'n haddysgu yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn trwy gyflwyniadau bywiog, trafodaethau a gweithgareddau ymarferol.

Ein is-strategaeth cenhadaeth ddinesig

Is-strategaeth cenhadaeth ddinesig

Mae ein his-strategaeth Cenhadaeth Ddinesig wedi'i hadnewyddu er mwyn canolbwyntio ar sut y gallwn helpu Cymru i wella ac ailadeiladu yn dilyn y pandemig.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'n cenhadaeth ddinesig yn civicmission@caerdydd.ac.uk.