Ewch i’r prif gynnwys

Sut beth yw bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cartref y Brifysgol yw canolfan ddinesig ddeniadol Caerdydd, pum munud o waith cerdded o ganol y ddinas. Mae’r adeiladau academaidd, preswylfeydd y myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr o fewn pellter cerdded byr i’w gilydd.

Mae’r Brifysgol yn gwarantu llety i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf sy’n dod drwy’r cylch ymgeisio arferol. Mae cyfleusterau ymolchi (en suite) mewn dwy o bob tair o’r ystafelloedd gwely-ac-astudio. Mae pwynt cyswllt cyfrifiadurol â’r rhwydwaith ym mhob ystafell yn y neuaddau preswyl.

Cymorth ariannol

O ran dechrau astudio yn 2017/2018, os yw incwm eich teulu hyd at £42,000, gallai eich mab/merch fod yn gymwys i gael bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd (nad oes angen ei had-dalu) yn ogystal â benthyciad cynhaliaeth a ariennir gan y Llywodraeth.

Rhaid bodloni’r telerau a’r amodau, a bydd swm y fwrsariaeth yn amrywio yn ôl faint o arian y bydd y llywodraeth yn ei roi at gostau byw. Ewch i’r tudalennau am fwrsariaethau am ragor o fanylion.

Mae gennym ni amryw o gynlluniau Ysgoloriaeth mewn amrywiaeth o bynciau i’r rhai sydd wedi cael AAA neu ganlyniadau cyfwerth. I gael gwybod rhagor, ewch i’r tudalennau ynghylch ysgoloriaethau.

Costau byw

Bydd eich arian yn mynd yn bellach yng Nghaerdydd gydag atyniadau prif ddinas am brisiau taleithiol – gan gynnwys cyfartaledd costau byw yn is na dinasoedd prifysgol eraill y DU. Cofiwch ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw am fwy o wybodaeth.

Diogelwch

Oherwydd lleoliad canolog dau gampws a neuaddau preswyl y Brifysgol, mae llwybr y daith rhwng canol y ddinas, y Brifysgol a’r cartref yn un hwylus a phrysur ac wedi’i goleuo’n dda. Mae gan y Brifysgol hefyd wasanaeth diogelwch 24-awr ar y ddau gampws a’r neuaddau preswyl, ac mae'n cydweithio’n agos â’r heddlu ac Undeb y Myfyrwyr.

Cefnogi myfyrwyr

Tra bod eich mab/merch yn astudio gyda ni, bydd modd iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr sydd ar gael ar Gampws Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Mae ein Canolfan Cefnogi Myfyrwyr yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ynghylch ystod eang o faterion, gan gynnwys arian, cyflogadwyedd a lles.

Bywyd ar ôl Caerdydd

Bydd ein cysylltiadau agos ni â chyflogwyr a chyrff proffesiynol, a safon uchel a chydnabyddedig ein haddysgu, yn golygu y caiff graddedigion Prifysgol Caerdydd eu harfogi â’r sgiliau, y wybodaeth a’r agweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Bob blwyddyn, bydd rhyw 96% o’n graddedigion* yn mynd i swydd, i gael hyfforddiant proffesiynol neu i astudio’n ôl-raddedig ymhen chwe mis ar ôl iddyn nhw raddio.

*Arolwg Addysg Uwch HESA o gyrchfannau ymadawyr 2016/17