Ewch i’r prif gynnwys

Pam mynd i'r brifysgol?

Bob blwyddyn, mae cannoedd o filoedd o ddarpar fyfyrwyr yn dewis addysg uwch fel y cam nesaf ar ôl yr ysgol neu’r coleg.

Nid oes angen i chi fynd i’r brifysgol a gallwch fagu gyrfa heb radd - ond gall y brifysgol gynnig cymaint mwy na gyrfa yn y pendraw.

Dyma pam dylai eich plentyn ystyried gwneud gradd.

Myfyrwyr yn ymlacio tu allan i adeilad Morgannwg.
Myfyrwyr yn ymlacio tu allan i adeilad Morgannwg.

O ran eu gyrfa

Gwella rhagolygon gyrfa

Mewn marchnad swyddi mor gystadleuol, gall ennill gradd gynyddu rhagolygon gyrfa eich plentyn yn sylweddol.Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau eraill fel teithio (data HESA)

Dilyn galwedigaeth

Yn aml, mae myfyrwyr yn dewis astudio ar lefel addysg uwch er mwyn dilyn diddordeb mewn pwnc penodol, neu mewn galwedigaeth benodol. Mewn rhai gyrfaoedd, fel meddygaeth, nyrsio, pensaernïaeth, y gyfraith a fferylliaeth, mae’n amhosibl ymarfer heb radd alwedigaethol benodol.

Mae myfyrwyr Caerdydd yn amlygu’r ddawn, y cymhelliant a’r brwdfrydedd y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw.

Paul Davies, Partner, Latham & Watkins LLP (Cwmni cyfreithiol Prydeinig a rhyngwladol)

Ennill mwy

Mae’r ystadegau’n dangos y gall graddedigion ennill cryn dipyn yn fwy na’r rhai sydd heb gymwysterau addysg uwch. Fel myfyriwr graddedig, bydd dewisiadau eich mab neu’ch merch yn ehangach a bydd yn haws iddynt gael swydd a’i chadw.

Meithrin sgiliau cyflogadwy

Bydd gradd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr fagu dealltwriaeth fanwl o’u pwnc dewisol, yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy megis sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a datrys problemau. Bydd y rhain yn gwella eu gallu i weithio’n rhan o dîm.

Myfyrwyr yn canolbwyntio â microsgop wrth astudio mewn labordy.
Myfyrwyr yn canolbwyntio â microsgop wrth astudio mewn labordy.

O ran eu hunanddatblygiad

Magu hunanhyder, annibyniaeth a chyfrifoldeb

Gall y brifysgol helpu myfyrwyr i fagu eu hunanhyder a’u hannibyniaeth. Caiff myfyrwyr lawer o gyfleoedd i wneud ffrindiau o wahanol wledydd a chefndiroedd. Gall byw’n annibynnol feithrin ymdeimlad cryfach o gyfrifoldeb.

Astudio pwnc y maent yn ei fwynhau

Yn aml, mae myfyrwyr yn dewis astudio pwnc am eu bod wedi’i fwynhau yn yr ysgol neu’r coleg. Mae’r brifysgol yn cynnig cyfle iddynt gael dealltwriaeth well o bwnc y maent yn ei fwynhau, gan greu’r sail berffaith ar gyfer gyrfa sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae Prifysgol Caerdydd yn adnabyddus am annog ei myfyrwyr i "deithio'r byd" a phrofi diwylliannau eraill, am fod hynny’n beth gwych ar gyfer meithrin cymeriad yn ogystal â rhagolygon gyrfa da yn y dyfodol.

Ellie, Myfyriwr Newyddiaduraeth, 2018

Mwynhau cyfleoedd cyffrous

Mewn llawer o achosion, mae mynd i’r brifysgol yn cynnig y cyfle i astudio mewn sefydliadau addysg uwch o fri ledled y byd. Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gennym bartneriaethau gyda 300 o sefydliadau, sy’n rhoi’r cyfle i chi fynd ar leoliadau yn Ewrop a’r byd cyfan, gan ddibynnu ar eich rhaglen astudio.

Myfyriwr yn snorcelu gyda’r machlud ar ein rhaglen Cyfleoedd Byd-eang.
Myfyriwr yn snorcelu gyda’r machlud ar ein rhaglen Cyfleoedd Byd-eang.

O ran eu dyfodol

Ennill profiad drwy weithgareddau allgyrsiol

Mae llawer o gyfleoedd allgyrsiol ar gael yn y brifysgol, a bydd y rhain yn gyfle i fwynhau yn ogystal â rhoi hwb i'w cyflogadwyedd drwy gydol eu haddysg uwch. Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig dros 200 o wahanol glybiau chwaraeon a chymdeithasau i fyfyrwyr ac ar ben hynny, mae pob myfyriwr yn cael cyfle i ddysgu iaith newydd yn rhad ac am ddim drwy ein rhaglen ‘Ieithoedd i Bawb’.

Meithrin cysylltiadau fydd yn para am weddill eu hoes

Mae’r brifysgol yn cynnig y cyfle i feithrin cysylltiadau am weddill eu hoes â chyd-fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd a diwylliannau, ynghyd â’r dinas newydd y bydd myfyrwyr yn ei galw’n gartref drwy gydol cyfnod eu harhosiad. Mae Caerdydd ymhlith y deg prifysgol fwyaf prydferth yn y DU, ac mae wastad yn barod i groesawu ei chynfyfyrwyr adref. (Times Higher Education, 2018)

Mae Caerdydd yn brifddinas ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel lle neilltuol o dda i fyw ynddo.

Complete University Guide 2019

Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.