Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (BSc)

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Lleoliadau - cartref a thramor

Profwch weithgareddau gan gynnwys cloddio, prosiectau amgueddfa a gweithgareddau labordy.

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

Anturiaethau gwaith maes

Cewch feithrin sgiliau ymarferol a rhoi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu ar waith; darganfod lleoliadau cyffrous a datgelu byd o'r gorffennol.

people

Dan arweiniad y gymuned

Mwynhewch weithgareddau amrywiol gan gynnwys ymweliadau gan siaradwyr rhyngwladol, y Gymdeithas Archaeoleg a digwyddiadau.

Mae archaeoleg yn cynnig persbectif unigryw fel yr unig bwnc sy'n delio â holl ddimensiynau amserol a gofodol y gorffennol dynol. Mae wedi'i ddiffinio fel astudiaeth o'r gorffennol dynol trwy'r deunydd materol sydd wedi goroesi. Byddwch yn astudio ystod eang iawn o dystiolaeth gan gynnwys tirweddau, adeiladau a henebion; deunydd sydd wedi'i gladdu fel arteffactau, gweddillion biolegol, a strwythurau; yn ogystal â ffynonellau ysgrifenedig.

Yn gronolegol, mae archaeoleg yn cwmpasu o'r hominidiaid cynharaf tua phum miliwn o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw, ac yn ddaearyddol ar draws y byd cyfan lle mae pobl yn byw.

Bydd rhaglen gradd anrhydedd BSc Archaeoleg yn eich hyfforddi yn y wyddoniaeth o ymchwilio. Mae'n ymdrin â’r 'cwestiynau mawr' am y gorffennol dynol dros y cyfnodau enfawr o amser nad oes unrhyw gofnodion ysgrifenedig amdanynt, fel bod sgiliau fforensig yr archeolegydd yn dod i'r amlwg.

Nodau'r radd BSc Archaeoleg yw:

 • ymgyfarwyddo ag astudiaeth ddisgybledig a beirniadol o'r gorffennol trwy waith archaeolegwyr
 • Rhoi'r arbenigedd i chi gydosod tystiolaeth archeolegol a’i ddadansoddi yn feirniadol.
 • cynnig dealltwriaeth i chi o sut i gydosod y mathau amrywiol o dystiolaeth archaeolegol yn ogystal â deunydd ffynhonnell ysgrifenedig, lle bo'n briodol, sydd ar gael ar gyfer astudio'r meysydd hyn,
 • hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau a chyflawniadau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol cymdeithasau'r gorffennol.
 • meithrin sgiliau archeolegol a sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys, y gallu i adfer, cofnodi ac asesu tystiolaeth o wahanol fathau, i ddod i farn onest a hyddysg, a'i mynegi'n gadarn ar lafar ac ar bapur.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

BBB-BBC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (o dan ba amgylchiadau rydych wedi bod yn astudio) yn ofalus ar ôl i’ch cais ddod i law. Os bydd ystod graddau wedi’i hysbysebu, mae’n adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig ym mhen isaf yr ystod graddau a hysbysebir. Os na fydd ystod graddau wedi’i hysbysebu, byddwch fel arfer yn cael pwyntiau ychwanegol yn rhan o’r broses ddethol.  Darganfyddwch ragor am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei ddefnyddio.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura, y Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried cymwysterau BTEC mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddoli perthnasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2023. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2023 i ddangos y newidiadau.

Mae'r BSc mewn Archaeoleg yn radd tair blynedd sy'n rhoi lefel o hyfforddiant, sgil a gwybodaeth sy’n cael ei pharchu ym maes archeoleg broffesiynol. Mae o gymorth i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i wneud astudiaeth ôl-raddedig, chwilio am swydd ym maes archeoleg a'r sector treftadaeth, neu swydd y tu allan i'r ddisgyblaeth. Mae'n cynnig ystod enfawr o ddewis y gallwch ei deilwra i'ch diddordebau eich hun. Byddwch yn astudio gwerth 120 credyd o fodiwlau ym mhob blwyddyn.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn gyntaf y radd BA Archaeoleg, byddwch yn astudio 80 credyd o fodiwlau mewn Archaeoleg a 40 credyd o bwnc arall o'ch dewis naill ai yn yr Ysgol neu mewn Ysgolion Academaidd eraill sy'n cymryd rhan.

Nod y modiwlau Archaeoleg yw eich cyflwyno i'r technegau a'r dulliau y mae archaeolegwyr yn eu defnyddio, yn ogystal ag archaeoleg cymdeithasau penodol.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Dau yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel 'Rhan Dau' a chynigir modiwlau bob yn ail flwyddyn.  Dros y ddwy flynedd, mae'n rhaid i chi gwblhau 240 credyd o fodiwlau, gyda 70 credyd ohonynt yn cynnwys gofynion craidd. Rhaid i o leiaf 70 yn rhagor gynnwys modiwlau gwyddoniaeth archeolegol, a daw 60-100 o gredydau o ystod eang o fodiwlau, pwnc neu dechneg benodol ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Mae hyn yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych ddiddordeb mawr ynddynt.

Wrth astudio'r cwrs hwn gallwch gymryd hyd at 40 credyd o Ysgol Academaidd arall (yn amodol ar gael sêl bendith y Bwrdd Astudiaethau). 

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn dilyn y modiwl Astudiaeth Annibynnol Archaeolegol ac ym Mlwyddyn Tri mae gennych yr opsiwn o gymryd y modiwl Traethawd Hir Archaeoleg.  Yn y naill fodiwl cewch gyfle i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun. 

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn tri

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel 'Rhan Dau' a chynigir modiwlau bob yn ail flwyddyn.  Dros y ddwy flynedd, mae'n rhaid i chi gwblhau 240 credyd o fodiwlau, gyda 70 credyd ohonynt yn cynnwys gofynion craidd. Rhaid i o leiaf 70 yn rhagor gynnwys modiwlau gwyddoniaeth archeolegol, a daw 60-100 o gredydau o ystod eang o fodiwlau, pwnc neu dechneg benodol ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Mae hyn yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych ddiddordeb mawr ynddynt.

Wrth astudio'r cwrs hwn gallwch gymryd hyd at 40 credyd o Ysgol Academaidd arall (yn amodol ar gael sêl bendith y Bwrdd Astudiaethau). 

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn dilyn y modiwl Astudiaeth Annibynnol Archaeolegol ac ym Mlwyddyn Tri mae gennych yr opsiwn o gymryd y modiwl Traethawd Hir Archaeoleg.  Yn y naill fodiwl cewch gyfle i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun. 

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r ffocws ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hun. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Hyrwyddir sgiliau archaeolegol trwy ystod o dasgau ymarferol wedi'u cynllunio a chymryd rhan mewn prosiectau gwaith maes yn uniongyrchol, gan gynnwys cloddio, arolygon, rhaglenni ôl-gloddio a phrosiectau curadurol mewn amgueddfeydd.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae pob modiwl yn gwneud defnydd helaeth o Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog, lle gallwch gael gafael ar ddeunyddiau cwrs a dolenni i adnoddau darllen ac ar-lein cysylltiedig. Yn ogystal â phrif lyfrgelloedd y Brifysgol, bydd gennych fynediad at Lyfrgell Sheila White, sy'n cynnwys copïau ychwanegol o lyfrau ar hanes a diwylliant Gwlad Groeg a Rhufeinig.

Byddwch yn cael Tiwtor Personol fydd yn gallu eich cynghori ar faterion academaidd a materion bugeiliol mewn modd cyfrinachol ac anffurfiol. Mae Tiwtoriaid Personol yn cwrdd â chi yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ac arweiniad, ac maent ar gael i ymgynghori â nhw ar adegau eraill yn ôl yr angen. Mae cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad ar gael trwy raglen strwythuredig o Gynllunio Datblygiad Personol a thrwy gyfarfodydd wedi'u trefnu gyda Thiwtoriaid Personol.

Adborth

Rhoddir adborth ffurfiannol yn ystod seminarau, tiwtorialau traethodau, labordai a lleoliadau gwaith maes. Rhoddir adborth hefyd trwy broffiliau gwaith ysgrifenedig a ffurflenni marciau arholiad.

Sut caf fy asesu?

Intellectual skills are assessed summatively through written coursework, unseen examinations, class/laboratory tests and oral presentations. Practical archaeological skills are assessed summatively through written coursework, class tests and fieldwork reports. Formative assessment is provided during seminars, coursework and during fieldwork placements.

Assessment of transferable skills is through coursework, independent study and dissertation modules, presentations and written examinations. Teamwork is assessed in fieldwork and through collaborative projects such as site visits and study tours.

Formative feedback is provided during seminars, essay tutorials, laboratories and fieldwork placements. Feedback is also provided via written work proformas and exam mark returns.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Mae archaeoleg yn cyfuno ystod o sgiliau ymarferol ac ymchwil sy'n eich annog i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau sy’n berthnasol i’r ddisgyblaeth yn benodol y mae cyflogwr yn eu gwerthfawrogi. Byddwch yn dysgu sut i asesu ystod o wybodaeth yn feirniadol, datblygu damcaniaethau, eu profi yn erbyn tystiolaeth ansoddol a meintiol, a chyflwyno casgliadau yn ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch yn dysgu sut i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm.

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Creu strategaethau a chynigion cydlynol mewn ymateb i sefyllfaoedd cymhleth.
 • Strwythuro ac ysgrifennu adroddiadau o hyd priodol ar gwestiynau penodol a phynciau ymchwil.
 • Cyfathrebu syniadau a dadleuon yn effeithiol mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig.
 • Arferion gweithio trefnus ac effeithlon - yn unigol yn ogystal ag mewn tîm.
 • Defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys llyfrgelloedd a'r rhyngrwyd.
 • Defnyddio Technoleg Gwybodaeth e.e. technolegau gofodol (gan gynnwys GIS), delweddu, rheoli data, archwilio archeolegol, modelu, cyfryngau cymdeithasol, ffilm ddigidol a sain.
 • Arferion trylwyr a phroffesiynol: gallu mentro a derbyn cyfrifoldeb sylweddol o fewn sefydliadau.
 • Meddwl yn feirniadol ar sail tystiolaeth.

Gallwch wella eich sgiliau cyfathrebu trwy weithio gydag ysgolion, amgueddfeydd, busnesau a grwpiau cymunedol yn rhan o'n gweithgareddau arloesol o ymgysylltu â'r cyhoedd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae gradd mewn archeoleg yn cynrychioli ffordd heriol, ddiddorol a chyffrous i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Yn eich cwrs archaeoleg byddwch yn gweithio yn rhan o dîm yn y maes ac yn y labordy; byddwch yn ymchwilio i syniadau, yn ffurfio barn ac yn eu cyflwyno yn eich termau eich hun; byddwch yn datblygu eich ysgrifennu i fynd i'r afael ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd; byddwch yn defnyddio ystod o raglenni meddalwedd ac yn datblygu ystod eang o sgiliau ymarferol. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn o fudd yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae ein graddedigion wedi mynd i weithio mewn newyddiaduraeth, bancio, cyllid, addysgu ac amrywiaeth eang o feysydd eraill. Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i helpu myfyrwyr nodi eu sgiliau a’u priodoleddau ac mae gan yr Ysgol ein Swyddog Cyflogadwyedd a Phartneriaethau’r Gweithle mewnol ein hunain. Mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i broffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o’u harbenigedd academaidd ond mae’r rhan fwyaf yn cystadlu yn llwyddiannus iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Archeolegydd Maes
 • Darlithydd
 • Cadwraethwr Treftadaeth

Lleoliadau

Rydym yn cynnig profiad yn y gweithle i chi drwy ein lleoliadau gwaith wedi eu cyllido dros gyfnod o bedair wythnos, ym meysydd cloddio, amgueddfeydd a threftadaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn.

Rydych hefyd yn cael eich annog a’ch cefnogi’n ariannol i fynd ar leoliadau gwaith maes dramor. A chithau’n fyfyriwr Archaeoleg, cewch eich annog hefyd i fanteisio ar Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP), sy’n cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr sydd ar leoliad am hyd at wyth wythnos, gan weithio dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil sydd wedi’u diffinio gan y staff.

Mae cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant treftadaeth (e.e. Cadw) fel rhan o'r modiwl lleoliadau gwaith maes neu’r modiwl cyfathrebu treftadaeth ac i gael rhagor o brofiad o weithio gyda'r cyhoedd o bob oedran drwy amrywiaeth o fentrau (e.e. y grŵp allgymorth Archaeoleg Guerilla, prosiect treftadaeth CAER a’r cynllun Rhannu gydag Ysgolion).

Yn olaf, mae seminarau ymchwil wythnosol gyda siaradwyr gwadd rhyngwladol, Cymdeithas Archaeoleg myfyrwyr ac ystod o ddigwyddiadau eraill (e.e. cynadleddau, penwythnosau Bushcraft).

Gwaith maes

Gwneir prosiectau gwaith maes blynyddoedd dau a tri yn ystod yr haf cyn y blynyddoedd academaidd blaenorol hynny.  Caiff y prosiectau gwaith maes eu haddysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.