Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

 • Côd UCAS: NQ26
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae’r BSc Rheolaeth Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi  i chi gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Drwy astudio’r elfen Rheolaeth Busnes byddwch yn datblygu gwybodaeth drylwyr o’r prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd gadarn o wybodaeth ym maes rheoli busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac sy’n adlewyrchu eich dyheadau gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd cyfle i chi arbenigo drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i fusnes a rheoli, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith, a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol.

Ceir nifer o synergeddau rhwng dwy elfen y radd, megis rôl y Gymraeg yn y gweithle modern, ei lle mewn economi ddigidol, a rôl marchnata yn ei hyrwyddo, i enwi ond ychydig. Mae galw mawr am raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel mewn rheoli busnes yn ogystal â’r Gymraeg. Caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth, busnes a chyfryngau Cymru, a bydd y rhaglen yn gallu manteisio ar y cysylltiadau agos sydd gan y ddwy Ysgol â diwydiant.

Yn gyffredinol, mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes gyda'r gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nodweddion nodedig

 • Mae'r cyfle i astudio modiwlau llenyddol, diwylliannol a chreadigol sy'n pwysleisio cyd-destun diwylliannol ehangach o'r iaith GymraegMae modiwlau mewn meysydd megis ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth plant, a threftadaeth a thwristiaeth yn cyfuno gwybodaeth arbenigol am bynciau, y cyd-destun diwylliannol a sgiliau perthnasol er mwyn cyfoethogi eich dealltwriaeth  o’r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.
 • Addysgu gan staff mewn dau Ysgol a nodir am eu ansawdd ac effaith ymchwil.
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol da iawn, wedi’u cyfuno â chraffter busnes dwyieithog a werthfawrogir yn fawr yn y gweithle cystadleuol sydd ohoni.

Achrediadau

Maes pwnc: Rheoli busnes

 • academic-schoolYsgol Busnes Caerdydd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Maes pwnc: Cymraeg

 • academic-schoolYsgol y Gymraeg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 5594
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Cymraeg iaith gyntaf ar lefel A neu UG, neu bynciau eraill a astudiwyd trwy gyfrwng Cymraeg. Nid yw myfyrwyr Cymraeg ail iaith yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid bod gennych chi sgiliau iaith Gymraeg amlwg hefyd.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Busnes. Rhaid bod gennych chi sgiliau iaith Gymraeg amlwg hefyd.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

 

 

 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,700 Dim
Blwyddyn dau £19,700 Dim
Blwyddyn tri £19,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

There are no additional costs. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir y rhaglen drwy amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol sy'n cynnwys darlithoedd a gaiff eu haddysgu wedi’u cefnogi â seminarau a mathau eraill o addysgu grwpiau bach ac astudio dan arweiniad. Ym mhob blwyddyn, mae gofyn i fyfyrwyr gymryd cyfwerth â chwe modiwl 20 credyd, pedwar ‘Rheolaeth Busnes’ a dau ‘Cymraeg’. Yn yr ail flwyddyn a’r blynyddoedd olaf, mae myfyrwyr yn dechrau arbenigo drwy astudio nifer o fodiwlau dewisol.

Bydd yr elfen ‘Cymraeg’ yn cael ei haddysgu yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sail gadarn ym mhynciau rheoli a busnes, ynghyd â dau fodiwl yn y Gymraeg sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ym meysydd iaith a llenyddiaeth.

Mae holl raglenni Rheolaeth Busnes BSc yn rhannu blwyddyn gyntaf eithaf generig, lle mae myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes, er mwyn datblygu dealltwriaeth eang o gyd-destunau a phrosesau busnes a rheoli.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y sylfaen a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, gyda myfyrwyr yn canolbwyntio ar fodiwlau Rheolaeth Busnes craidd, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth eang o ddatblygiad yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Challenges in Managing and Leading OrganizationsBS200220 credydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dafydd ap GwilymCY210520 credydau
Rhyddiaith DdiweddarCY241020 credydau
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY261020 credydau
SgriptioCY270020 credydau
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY281020 credydau
Caffael IaithCY291020 credydau

Blwyddyn tri

Mae'r flwyddyn olaf yn ymestyn cynnwys busnes a rheoli y radd gyda dau fodiwl craidd a dau fodiwl dewisol, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn cynnig nifer o fodiwlau dewisol, gan gynnwys nifer a fydd yn uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth penodol megis cynllunio ieithyddol, sgriptio a chyfieithu.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Strategic ManagementBS354320 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Contemporary Issues in Work and EmploymentBS300120 credydau
Asian Management SystemsBS300220 credydau
Entrepreneurship and Business Start-UpsBS300320 credydau
Critical Perspectives for Contemporary ManagersBS300420 credydau
Responsible Strategic Supplier ManagementBS300610 credydau
Logistics StrategyBS300710 credydau
Logistics in the Digital AgeBS300810 credydau
Contemporary Trends in Supply Chain ManagementBS300910 credydau
Analysing and Improving OperationsBS301010 credydau
Digital MarketingBS301210 credydau
Understanding and Managing RewardBS301310 credydau
People Behaving BadlyBS302310 credydau
Exploratory Data AnalysisBS351910 credydau
Corporate Reporting and FinanceBS359320 credydau
European Business EnvironmentBS359420 credydau
Modelling in Management ScienceBS361910 credydau
Advertising and Marketing Communications ManagementBS372520 credydau
Ethics and Morality of BusinessBS372820 credydau
International Human Resource ManagementBS374020 credydau
International BusinessBS374420 credydau
Services MarketingBS374620 credydau
Cultural MarketingBS374710 credydau
Business DesignBS374810 credydau
Dafydd ap GwilymCY310520 credydau
Rhyddiaith DdiweddarCY341020 credydau
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY361020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau
SgriptioCY370020 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY381020 credydau
Blas ar YmchwilCY390020 credydau
Caffael IaithCY391020 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Caiff ein dulliau addysgu eu llywio’n helaeth gan ymchwil ac maent yn cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol. Tra bo ein staff, a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes. Maent yn dod â’r gwersi y maent wedi’u dysgu o’u hymchwil diweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go iawn a chyfoes.

Byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu, ac yn ymateb i’ch anghenion a’ch safbwyntiau. O'ch rhan chi, bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i’r sesiynau addysgu ffurfiol, a gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bach (dosbarthiadau, seminarau, gweithdai neu sesiynau tiwtorial). 

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd. Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol Cymraeg yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs. Bydd Ysgol y Gymraeg hefyd yn dyrannu tiwtor personol Cymraeg i chi a fydd ar gael i'ch helpu wrth wneud y dewisiadau modiwl gorau ar gyfer eich llwybr gyrfa/buddiannau penodol.

Yn y Flwyddyn Gyntaf byddwch yn dilyn Rhaglen Tiwtor Personol Ysgol y Gymraeg, lle byddwch yn cwrdd yn rheolaidd â'ch tiwtor personol (bob pythefnos yn y semester cyntaf) yn unigol ac fel grŵp.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am agweddau penodol ar eich astudiaethau, megis dysgu ac asesu, cyflogadwyedd, amgylchiadau esgusodol, arfer annheg, ac ati. Bydd yr ail semester yn cynnwys cyfarfod sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa, lle byddwch yn gallu trafod eich diddordebau o ran y modiwlau dewisol sydd ar gael yn yr Ysgol.

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am fodiwlau’r flwyddyn ganlynol, ynghyd â chyfle i drafod gyda thiwtoriaid modiwlau a'ch tiwtor personol, yn Nigwyddiad Cyn-cofrestru Ysgol y Gymraeg.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd ef neu hi yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol.  Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â nhw ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Rhoddir adborth yn ysgrifenedig ac mewn sesiynau tiwtorial unigol neu grŵp. Fe all hefyd gael ei roi yn ysgrifenedig neu ar lafar (wyneb yn wyneb neu wedi'i recordio, yn unigol neu drwy grwpiau).

Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer asesu ffurfiannol: asesiadau nad ydynt yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond sy’n rhoi cyfle i chi gael cipolwg ac adborth ar eich cynnydd.

Byddwch hefyd yn cwrdd â'ch tiwtor personol unwaith y semester yn ystod Wythnos Adborth Ysgol y Gymraeg er mwyn adolygu eich marciau a myfyrio ar yr adborth a gawsoch chi yn ystod y semester blaenorol. Mae'r cyfarfodydd Adborth a Chyngor Academaidd yn gyfle pwysig i bennu targedau a strategaethau i ddatblygu a gwella eich perfformiad academaidd.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus bydd disgwyl i chi ddangos:

 • dealltwriaeth o sut mae sefydliadau wedi’u strwythuro a’u llywodraethu a sut maent yn gweithredu mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys gwahanol fathau o systemau busnes cenedlaethol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau perthnasol sy'n sail i reoli busnes, gan gynnwys fframweithiau a ddatblygwyd i lywio arferion busnes moesegol
 • sut mae amgylcheddau allanol sefydliadau yn effeithio ar bolisïau a gweithrediadau mewnol a sut mae sefydliadau yn effeithio ar eu hamgylcheddau
 • pa mor bwysig yw hi bod sefydliadau yn deall eu marchnadoedd
 • dealltwriaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o'r gweithrediadau perthnasol o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o brosesau rheoli strategol a thactegol
 • y gallu i ddatblygu gwybodaeth eang a manwl a dealltwriaeth o weithgareddau a phrosesau busnes a rheoli
 • dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi’u datblygu ac sy’n datblygu yn y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi sut y crëir ystyron drwy iaith a grym affeithiol iaith
 • deall a gallu disgrifio strwythur ieithyddol y Gymraeg 
 • y gallu i ddadansoddi’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymdeithas gyfoes, gan gynnwys cymunedau daearyddol, cymdeithasol, gwaith a digidol amrywiol

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • annibyniaeth ddeallusol, ymgysylltu critigol, a sgiliau cyfathrebu personol ac academaidd

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • cyfathrebu syniadau, egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar ac ysgrifenedig
 • defnyddio sgiliau menter, hunanddibyniaeth a rheoli amser a gweithio’n annibynnol
 • defnyddio sgiliau cydweithio a gweithio'n effeithiol mewn tîm
 • gwerthfawrogi safbwyntiau eraill
 • defnyddio sgiliau rhifedd, datrys problemau a TG
 • cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o adnoddau ymchwil a’u defnyddio
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • gwerthuso a defnyddio amrywiaeth o strategaethau a dulliau ymchwil ansoddol a meintiol
 • ysgrifennu a siarad Cymraeg sy'n briodol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen radd Busnes yn cynnig ystod eang o sgiliau a gaiff eu cymeradwyo gan lawer o gyflogwyr yn sector breifat a'r sector gyhoeddus. Yn 2013/14, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Mae galw clir am raddedigion rheoli busnes sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Byddai’r radd hon yn ffordd o ddiwallu'r angen hwn drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau Cymraeg o'r radd flaenaf, yn ogystal â meithrin dealltwriaeth o'r gweithle mewn Ysgol Busnes uchel ei pharch. Mae’r modiwlau Cymraeg yn gyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu sgiliau ieithyddol. Byddai’r rheiny sy’n ennill y radd hon yn arbennig o ddeniadol i gyflogwyr yng Nghymru yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus sy'n chwilio am weithwyr cymwys mewn gweithle dwyieithog.

Mae dangosyddion cyflogadwyedd drwy arolygiadau Gwasanaethau Gyrfaoedd mewn prifysgolion hefyd yn awgrymu, yn gyffredinol, bod lefel uwch o raddedigion Cymraeg yn cael eu cyflogi na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer graddedigion iaith a nifer o bynciau eraill. Mae 309 o gwmnïau yn y sector preifat wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun o’r enw 'Cefnogi’r Gymraeg’, tra bo gan 537 o sefydliadau yn y sector cyhoeddus gynlluniau iaith sy’n eu rhwymo i recriwtio staff dwyieithog.  Yn ôl Sgiliau Dyfodol Cymru, bydd cynnydd yn y galw am bobl gyda sgiliau yn y Gymraeg ar draws Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Mae nifer o wefannau recriwtio a disgrifiadau swydd yn nodi'r Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol, neu sgil sydd o fantais ganfyddadwy. Mae'r swyddi hyn fel arfer yn gofyn am sgiliau iaith o safon uwch na rhuglder neu ddwyieithrwydd sylfaenol. Nododd Gyrfa Cymru bod 56% o 40 o hysbysebion yn nodi galluoedd yn y Gymraeg. Roedd 21 yn nodi bod y Gymraeg yn 'ddymunol', ac 19 bod sgiliau Cymraeg yn 'hanfodol'.

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd canolog y Brifysgol, mae ein myfyrwyr yn elwa o'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Lleoliadau ar y campws sy'n eu helpu i ddod o hyd i interniaethau, cyfleoedd gwaith a chael mynediad at hyfforddiant, canllawiau a chyngor sy'n benodol i'r diwydiant busnes.

Lleoliadau

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd ennill profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau. Mae Rheolwr Lleoliadau penodol yr Ysgol Busnes yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd mewnol yr Ysgol Busnes.

Mae’r modiwl craidd, sef Yr Iaith ar Waith, yn yr ail flwyddyn yn cynnwys cyfnod byr (35 awr) o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg.

Os ydych yn penderfynu yr hoffech ymgymryd â lleoliad blwyddyn o hyd, gallwch naill ai wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ‘Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol’ neu drosglwyddo i un ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich ail flwyddyn. Byddwch yn mynd ar leoliad yn y drydedd flwyddyn mewn gradd pedair blynedd. 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-chat

Gofyn cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn i ni neu siaradwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.