Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

 • Côd UCAS: VVC4
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau'n rhychwantu celf Roegaidd i hanes Persia a darllen testunau hynafol.

globe

Lleoliadau - cartref a thramor

Profwch weithgareddau gan gynnwys cloddio, prosiectau amgueddfa a gweithgareddau labordy.

Anturiaethau gwaith maes

Cewch feithrin sgiliau ymarferol a rhoi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu ar waith; darganfod lleoliadau cyffrous a datgelu byd o'r gorffennol.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

This interdisciplinary programme combines archaeological and historical approaches to the study of Europe and the Mediterranean across five millennia [4th millennium BC to 11th century AD]. 

Our degree develops your knowledge and critical understanding of the political, social, economic and cultural structures of societies from the Aegean Bronze Age to the fall of the Roman Empire, extending to post-Roman Britain and the Byzantine Empire.

For us, engaging with social and cultural topics are just as important as developing historical and archaeological skills. You will encounter fascinating themes with contemporary relevance, from warfare, gender, religion, art and literature to medicine and science.

Naturally, you benefit from facilities including bespoke archaeological teaching and research laboratories, dedicated geophysical and surveying equipment and a range of sophisticated equipment for the analysis of artefacts, including a scanning electron microscope.

In our varied degree, you gain fully funded archaeological fieldwork experience through our placement programme. Our memorable placements take place at home in the UK and overseas.

Our degree is designed to help you cultivate the skills of both archaeologist and historian. You’ll master assessing a range of evidence and evaluating varying and sometimes conflicting interpretations to construct your own robust and coherent argument. Moreover, you will practice expressing your new findings in ever innovative written forms as well as verbally within a nurturing environment.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Yn unol â pholisi derbyn Prifysgol Caerdydd.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,950 Dim
Blwyddyn dau £18,950 Dim
Blwyddyn tri £18,950 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year degree programme of 360 credits, 120 credits in each year comprising core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. The course is structured so that you acquire in successive years the knowledge and skills required to become an independent researcher, equipped for high-level professional employment. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i astudio hanes ac archaeoleg hynafol, yn ogystal â hyfforddiant cychwynnol yn y technegau a'r dulliau a ddefnyddir gan archaeolegwyr a haneswyr hynafol.

Byddwch yn cymryd un modiwl craidd (20 credyd). Byddwch yn cymryd 40 credyd o bob un o'r pynciau gradd, gan gynnwys modiwlau ar archaeoleg y Canoldir, hanes Gwlad Groeg neu Rufain, a thechnegau archeolegol neu sgiliau hanesyddol hynafol.

Ar gyfer y credydau sy'n weddill, gallwch ddewis modiwlau Archaeoleg neu Hanes yr Henfyd ychwanegol, neu fodiwlau dewisol o bwnc arall yn yr Ysgol.

Byddwch yn ymgymryd â’ch prosiect gwaith maes archaeoleg cyntaf yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel Rhan Dau a chynigir modiwlau mewn blynyddoedd eraill i sicrhau bod opsiynau eang ar gael.

Dros y ddwy flynedd, byddwch yn cwblhau 240 credyd o fodiwlau, fel arfer 120 credyd yr un mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd, gan gynnwys un pâr o fodiwlau ategol mewn Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg lle mae'r un cyfnod cronolegol wedi'i gynnwys naill ai ar gyfer cymdeithas Gwlad Groeg neu Rufeinig.

Mae'n ofynnol i chi gynnal astudiaeth annibynnol yn ystod blwyddyn dau ac un modiwl craidd pellach naill ai mewn Hanes yr Henfyd neu Archaeoleg.

Ymgymryd â lleoliad gwaith maes archaeoleg yw un o ofynion craidd pob blwyddyn ac mae'n digwydd yn ystod yr haf cyn y flwyddyn academaidd honno (rhwng blynyddoedd un a dwy a rhwng blynyddoedd dau a thri). Byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol allweddol drwy gymryd rhan mewn pedair wythnos o waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Blwyddyn tri

Bydd eich ail brosiect gwaith maes yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref ym Mlwyddyn Pedwar.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Gallwch ddewis astudio pwnc sydd o ddiddordeb arbennig i chi yn y modiwl traethawd hir dewisol (40 credyd). Gallwch ysgrifennu ar bwnc sy'n cyfuno deunydd archeolegol a hanesyddol neu ar bwnc sy'n defnyddio deunydd hanesyddol neu archeolegol yn unig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.  Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are promoted through a range of designed practicals and direct participation on fieldwork projects, including excavation, surveys, post-excavation programmes and curatorial projects in museums.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

60%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

26%

Arholiadau ymarferol

11%

Gwaith cwrs

63%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The BA Archaeology and Ancient History degree combines practical and research skills and encourages students to develop a range of discipline-specific skills that employer’s value. Students learn to assess critically a body of knowledge, to develop hypotheses, test them against qualitative and quantitative evidence, and present conclusions both in writing and orally. They learn to work both independently and as part of a team.

Students will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

 • intellectual skills - such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;
 • employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;
 • enterprise skills - such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking;
 • research skills - (developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;
 • discipline-specific skills - analysing historical and archaeological problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;
 • practical archaeological skills - such as fieldwork skills, illustration, photography, surveying, geophysics, GIS, dating, scientific analysis of artefacts, bones, soils and plant remains, museum practice and public outreach;
 • language skills - the programme offers an opportunity for students to study Latin and Greek at beginner’s and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016-17, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a'u priodoleddau. Mae graddedigion Hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig. Mae rhai yn dewis ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall, a rhai wedi dod yn haneswyr o fri rhyngwladol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Archeolegydd
 • Hanesydd
 • Darlithydd

Lleoliadau

We offer workplace experience to our students through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

Students are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad. Archaeology students are also encouraged to take advance of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects.

There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme). Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

Mae'r prosiectau gwaith maes yn cael eu cymryd yn yr hafau cyn Blynyddoedd Dau a Thri, gan eich galluogi i roi eich sgiliau newydd ar waith a chael profiad ymarferol gwerthfawr.  Caiff y rhain eu haddysgu yn ystod pedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.