Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr sy'n ofalwyr

Ar hyn o bryd mae dros 200 o ofalwyr sy'n fyfyrwyr wedi cofrestru yn y brifysgol ac mae dros hanner y rhain yn ofalwyr ifanc. Mae gennym amrywiaeth o opsiynau cymorth ar gael i helpu ein myfyrwyr sy'n ofalwyr i reoli eu hastudiaethau ynghyd â'u rôl gofalu.

Efallai na fydd rhai myfyrwyr yn ystyried eu hunain yn ‘ofalwyr swyddogol'. Rydym ni’n cydnabod gofalwyr fel y rheiny “sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth” (diffiniad gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr).

Gall rôl ofalu amrywio'n sylweddol, ond bydd yn cynnwys y canlynol:

  • tasgau ymarferol, fel coginio, gwaith tŷ a siopa
  • gofal corfforol, fel helpu rhywun allan o'r gwely
  • gofal personol, fel helpu rhywun i wisgo
  • rheoli cyllideb y teulu
  • rheoli presgripsiynau a meddyginiaeth
  • helpu rhywun i gyfathrebu
  • gofalu am frodyr a chwiorydd
  • darparu cymorth emosiynol.

Cymorth cyn derbyn

Mae'r tîm ehangu cyfranogiad yn datblygu prosiect i gefnogi gofalwyr ifanc cyn iddynt ddod i'r brifysgol. Bydd y cynnig yn cynnwys ysgol haf breswyl ym Mhrifysgol Caerdydd.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth yn fuan. Os credwch y gall fod gennych ddiddordeb yn y prosiect, cysylltwch â ni drwy:

First Campus

Os ydych yn dod o'r De-ddwyrain ac ym Mlwyddyn 12, gallech hefyd fod yn gymwys i ymuno â'r cynllun Camu i Fyny.

Diwrnodau Agored

Yn ystod y Diwrnod Agored, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i siarad â myfyrwyr a staff ac i ymweld â gwahanol rannau o'r Brifysgol. Gallwch hefyd gael gwybodaeth bwysig am lety, cyllid myfyrwyr a darpariaeth arall o ran cymorth i fyfyrwyr drwy siarad yn anffurfiol â'n staff proffesiynol.

Pan fyddwch yn trefnu dod i ddiwrnod agored byddwch yn cael cyfle i ddatgelu eich bod yn ofalwr. Os byddwch yn gwneud hyn, cewch wahoddiad i fynd i Sesiwn Brecwast Galw Heibio i gwrdd ag aelodau allweddol o'r staff sy'n gallu'ch helpu i gynllunio'ch diwrnod ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cyswllt penodol

Rydym yn cynnig cymorth gyda’r rhan fwyaf o agweddau ar gydbwyso rôl ofalu ag astudio, drwy aelod penodol o staff sy’n gallu gweithredu fel mentor i’ch cefnogi.

Yn aml mae gofalwyr wedi hen arfer â jyglo llawer o ymrwymiadau, ond gall fod yn ddefnyddiol ystyried, cyn gynted â phosibl, yr opsiynau sydd gennych i sicrhau bod eich amser yn y brifysgol ychydig bach yn haws i'w reoli ynghyd â'ch rôl gofalu. Mae croeso i chi drafod y canlynol gyda Chynghorydd Cymorth i Fyfyrwyr pwrpasol ar gyfer myfyrwyr sy'n ofalwyr er mwyn helpu i baratoi ar gyfer eich cwrs:

Help gyda gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Sicrhau eich bod yn gwneud cais am y cyllid uchaf sydd ar gael ichi a helpu i ymdopi'n ariannol wrth ichi astudio.

Trefnu eich amser astudio

Sut i wirio eich amserlen debygol.  Allwch chi ddewis modiwlau fydd yn golygu nad oes rhaid i chi fynychu bob dydd ar yr amod nad yw hyn yn amharu’n ormodol ar nodau eich gradd?

Amserlen arholiadau a gwaith cwrs

Sut gallwch chi chwilio am hyn a sut y gallai anawsterau gyda rheoli arholiadau a gwaith cwrs gael eu cefnogi os bydd angen.

Lle i fyw tra byddwch yn y brifysgol

Ydych chi'n ystyried byw gartref neu'n agos i'r brifysgol, efallai mewn neuaddau neu dŷ myfyrwyr, wrth i chi astudio? Beth yw manteision ac anfanteision pob dewis?

Ymrestru

Os byddwch yn datgan wrth ymrestru eich bod yn ofalwr, byddwn yn cysylltu â chi yn nhymor yr hydref ynghylch y cymorth y gallwch ei gael tra byddwch yn astudio. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i siarad â rhywun yn gyfrinachol am unrhyw beth sy'n ymwneud â bod yn y brifysgol, gofalu am eich iechyd a'ch lles eich hun, cymorth ariannol ychwanegol a rheoli eich astudiaethau.

Lena Smith

Bwrsariaeth golfalwyr ifainc

Rydym hefyd yn cynnig bwrsari i fyfyriwr ifanc sy'n ofalwyr ceir manylion amdano ar ein tudalen bwrsariaethau.

Cyfleoedd profiad gwaith wedi'u teilwra

Rydym yn bartner y rhaglen Go Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'r rhaglen ar gyfer myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith. Os ydych o dan 25 oed, ar gwrs llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae gennych gyfrifoldebau gofalu, gallech fod yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Gall tîm Go Wales ym Mhrifysgol Caerdydd helpu i ddod o hyd i gyfleoedd cysgodi gwaith, sesiynau blasu gwaith a hyd at chwe wythnos o leoliadau gwaith â thâl. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â:

Go Wales

European Social Fund logo
Go Wales Logo