Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (2 flynedd) (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod ein cwrs yw datblygu gwybodaeth ac arbenigedd ynghylch dylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn adeiladau ac o'u cwmpas, beth bynnag fo'r hinsawdd, gan roi sylw priodol i faterion cynaliadwyedd.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

star

Wedi'i achredu gan CIBSE

Wedi ei hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) ac mae’n bodloni’r gofynion academaidd ar gyfer y cofrestriad proffesiynol CEng.

notepad

Amrywiaeth o opsiynau astudio

Ar gael fel cwrs amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.

building

Cwrs wedi'i sefydlu

Cwrs sefydledig, sy’n rhoi sylfaen ymarferol i weithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig ym mhwnc dylunio amgylcheddol ers 1993.

globe

Arbenigedd ymchwil o fri rhyngwladol

Yn seiliedig ar yr arbenigedd ymchwil o fri rhyngwladol yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, mae gennym brofiad ers tro mewn dylunio, monitro ar ymgynghori ar adeiladau cynaliadwy megis Tŷ carbon bositif SOLCER.

certificate

Ysgoloriaethau a ariennir

Mae ysgoloriaethau ar gyfer y cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr sy’n cael eu dewis ar sail gystadleuol.

Cardiff Capital Region logo

Mae llawer o’r dulliau adeiladu yn defnyddio llawer iawn o adnoddau. Mae angen ynni, trydan a dŵr arnyn nhw, ac maen nhw’n cynhyrchu gwastraff tirlenwi ac allyriadau CO2. Gan fod llywodraethau a’r cyhoedd yn fwyfwy effro i brinder adnoddau byd-eang ac yn dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd materion cynaliadwy, mae mwy a mwy o alw i weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r amgylchedd adeiledig fod yn hyddysg ym maes dylunio amgylcheddol.

Nod ein cwrs MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol yw meithrin gwybodaeth ac arbenigedd ynghylch dylunio amgylcheddau iach a chyfforddus mewn adeiladau ac o'u cwmpas beth bynnag fo'r hinsawdd, gan roi sylw priodol i faterion cynaliadwyedd.

Mae dewisiadau dysgu amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell (sy'n addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y maes) yn cael eu cynnig ar gyfer y cwrs hwn.

Kate Paxton, MSc Environmental Design of Buildings
The distance learning programme with the Welsh School of Architecture is well-tailored to suit the needs of those learning away from Cardiff. I particularly like the fact that all lectures are recorded, including questions and discussions with the local students. This means that I don't miss out on course content, but allows me to cover all of the material in my own time, at my own pace. The staff are very supportive and offer support through online tutorials and Skype calls. I have also been able to engage with other distance learners and also local students through group work, using Skype and also through the online tutorials.
Kate Paxton, MSc Environmental Design of Buildings (distance learning) MSc Environmental Design of Buildings

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Academic requirements 
Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree in architecture, building services engineering, building technology, or environmental studies
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements
IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements 
You will also need to provide a personal statement which includes your reasons for studying this programme and any experience with issues related to the design of sustainable, comfortable, and healthy environments within your previous studies or professional career. 

Application deadline
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Cyflwynir ein MSc Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol mewn dau gam. Mae cam un (dwy ran o dair) yn cynnwys modiwlau a addysgir a modiwlau prosiect sy'n dod i gyfanswm o 120 o gredydau. Y traean olaf yw eich traethawd hir (cam 2).

Fel myfyriwr rhan-amser Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol DL2, byddwch yn dilyn modiwlau a addysgir Cam un yn y flwyddyn gyntaf, ac yna modiwlau prosiect Cam un a thraethawd hir Cam dau yn yr ail flwyddyn.

Yng Ngham 1, byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl a addysgir a dau fodiwl prosiect cyn dechrau gweithio ar eich traethawd hir (cam dau). Bydd pob modiwl yn rhoi sylw i ddylunio amgylcheddol o ongl wahanol, gan ganolbwyntio ar themâu penodol, fel gwresogi, goleuo a chynaliadwyedd. Drwy gydol y cwrs, byddwn yn mynd i'r afael ag arferion da mewn hinsoddau ledled y byd. Byddwn yn archwilio:

 • Materion cyfredol sy'n wynebu cynllunwyr amgylcheddol, a sut gallai newid yn yr hinsawdd effeithio ar y proffesiwn.
 • Safonau amgylcheddol - eu darogan, eu mesur a deddfwriaeth.
 • Ffyrdd o gyflawni safonau uchel o ran perfformiad amgylcheddol, gan gynnwys cysur ac iechyd defnyddwyr, gan ddefnyddio adeiladwaith a gwasanaethau mecanyddol yn briodol.
 • Materion ehangach o ran cynaliadwyedd y dylai dylunwyr amgylcheddol fod yn ymwybodol ohonyn nhw er mwyn ymarfer mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r modiwlau a addysgir ar y cwrs hwn yn rhoi sylfaen ym maes dylunio amgylcheddol a gwyddor bensaernïol yng nghyd-destun datblygu cynaliadwy a pherfformiad amgylcheddol adeiladau.

Mae’r modiwlau prosiect yn canolbwyntio ar themâu penodol wrth ddylunio adeiladau, fel yr amgylchedd hinsoddol, amgylchedd mewnol yr adeilad a strategaethau dylunio. Yn y modiwlau hyn, byddwch yn cael y cyfle i gymhwyso’r syniadau dylunio hyn a addysgir i sefyllfaoedd byd go iawn.

Ar ôl cwblhau'r modiwlau, byddwch yn paratoi traethawd hir, lle byddwch yn dadansoddi pwnc dylunio amgylcheddol sydd o ddiddordeb i chi yn fanylach.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, ac ar y llwybr dwy flynedd dysgu o bell, bydd modiwlau Cam un a addysgir yn cael eu cyflwyno yn y flwyddyn galendr gyntaf.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Earth and SocietyART12210 credydau
Passive DesignART12810 credydau
Low Carbon BuildingsART13510 credydau
Climate Comfort and EnergyART14120 credydau
Investigation of the Built EnvironmentART14210 credydau

Blwyddyn dau

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser, ac ar y llwybr dwy flynedd dysgu o bell, byddwch yn ymgymryd â gweddill eich modiwlau a addysgir yng Ngham un ac yn cwblhau eich traethawd hir ym mlwyddyn dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationART09960 credydau
Environmental Design ApplicationART13210 credydau
Environmental Design PracticeART13440 credydau
Architectural Science ResearchART14910 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu’n bennaf drwy amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol, Dysgu Canolog. Drwy’r porth hwn, byddwch yn gallu cael gafael ar yr holl ddeunyddiau addysgu dysgu o bell ar gyfer y cwrs hwn, gan gynnwys deunyddiau darllen penodol.

Oherwydd natur y cwrs hwn, chi sy’n gyfrifol am ddarllen unrhyw negeseuon ebost a anfonir gan diwtoriaid modiwlau neu gyhoeddiadau a wneir drwy Dysgu Canolog yn rheolaidd.

Ar gyfer y modiwlau craidd a addysgir, rydyn ni’n defnyddio cymorth clyweledol, arddangosiadau wedi'u hanimeiddio, ac ymarferion rhyngweithiol yn ôl yr angen i gynorthwyo gyda’r dysgu ac i roi sgiliau penodol i bwnc ar waith. Byddwch yn cael mynediad at recordiadau o ddarlithoedd neu arddangosiadau yn rhan o'r modiwlau hyn, a disgwylir i chi eu gwylio. Gosodir tasgau byr i roi cyfleoedd i fyfyrwyr astudio'n unigol a chael adborth ffurfiannol.

Ar gyfer modiwlau'r prosiect byddwch yn cael cynnig y cyfle i roi eich sgiliau newydd o'r rhaglen ar waith er mwyn atgyfnerthu eich dealltwriaeth a'ch sgiliau yn y maes pwnc ac er mwyn datblygu eich sgiliau datrys problemau a chyflwyno. Byddwn yn cynnal sesiynau tiwtorial mewn lleoliadau grŵp drwy ystafell sgwrsio. Dylech hefyd gadw mewn cysylltiad â thiwtor y modiwl a'ch cydfyfyrwyr dysgu o bell ar fforwm trafod ar-lein, lle bydd eich tiwtor yn gallu goruchwylio eich cynnydd fel carfan ac yn unigol.

Sut y caf fy asesu?

Asesir modiwlau a addysgir ac sy'n seiliedig ar brosiectau mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, yn dibynnu ar gynnwys y modiwl a’r deilliannau dysgu (a geir yn y disgrifiadau o’r modiwlau). Rydyn ni’n defnyddio profion dosbarth, gwaith cwrs (aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar neu asesiadau/adolygiadau beirniadol), a gwaith prosiect, neu gyfuniad o'r rhain i asesu'ch cynnydd yn y modiwl. Ar y cwrs dysgu o bell, efallai y gofynnir i chi hefyd gwblhau profion drwy oruchwyliaeth ar-lein.

Dim ond eich traethawd hir gaiff ei asesu yn y cam traethawd hir. Mae'r traethawd hir yn adroddiad ysgrifenedig ar ddarn o waith ymchwil rydych wedi'i wneud mewn maes pwnc y cytunwyd arno o dan oruchwyliaeth.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae tiwtor personol yn cael ei neilltuo i'n holl fyfyrwyr pan fyddan nhw’n cofrestru ar y cwrs. Mae tiwtor personol yno i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau, a gall roi cyngor i chi ar faterion academaidd a phersonol a all fod yn effeithio arnoch. Dylech gael cyfarfodydd rheolaidd â’ch tiwtor personol er mwyn sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn.

Yn ychwanegol, mae gan fyfyrwyr o bell arweinydd rhaglen penodol hefyd, sy'n eu cefnogi a'u harwain drwy eu hastudiaethau ac sy'n cychwyn sefydlu cymunedau ymarfer drwy grwpiau cyfryngau cymdeithasol neu leoliadau creu grwpiau rhithwir eraill.

Adborth

Rydyn ni’n cynnig adborth ysgrifenedig ac adborth llafar, yn dibynnu ar y gwaith cwrs neu'r asesiad rydych wedi'i wneud. Fel arfer, byddwch yn derbyn eich adborth gan arweinydd y modiwl. Os oes gennych gwestiynau am eich adborth, mae arweinwyr modiwlau fel arfer yn hapus i roi cyngor ac arweiniad i chi ar eich cynnydd.

Adborth Ffurfiannol

Mae adborth ffurfiannol yn adborth nad yw'n cyfrannu at gynnydd na phenderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod adborth ffurfiannol yw gwella eich dealltwriaeth a'ch dysgu cyn i chi gwblhau eich asesiad crynodol. Yn fwy penodol, mae adborth ffurfiannol yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • canfod eich cryfderau a’ch gwendidau a thargedu meysydd y mae angen gweithio arnyn nhw.
 • helpu staff i’ch cefnogi a rhoi sylw i'r problemau a ganfuwyd, gyda strategaethau wedi'u targedu ar gyfer gwella.

Mae rhai modiwlau'n rhoi'r cyfle i gael adborth ffurfiannol. Yn dibynnu ar y modiwl, gallai hyn fod ar lafar neu'n ysgrifenedig a gall fod yn bersonol neu’n ymateb i faterion cyffredin ar draws y garfan.

Adborth Crynodol

Adborth crynodol yw adborth sy'n cyfrannu at gynnydd neu benderfyniadau dosbarthiad gradd. Nod asesiad crynodol yw nodi pa mor dda rydych chi wedi llwyddo i fodloni deilliannau dysgu bwriadedig modiwl neu raglen a bydd yn eich galluogi i nodi unrhyw gamau sydd eu hangen er mwyn gwella. Dylai’r holl adborth gysylltu'n uniongyrchol â meini prawf graddio / asesu'r modiwl.

Mae pob modiwl yn rhoi adborth crynodol personol. Gall hyn fod ar lafar mewn ymateb i gyflwyniadau llafar neu wedi'i ysgrifennu mewn ymateb i gyflwyniadau ysgrifenedig.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Ar ôl cwblhau'r cwrs, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Casglu a chofnodi data perthnasol, a chymhwyso technegau gwerthuso priodol, er mwyn asesu perfformiad amgylcheddol adeiladau.
 • Nodi natur problemau dylunio amgylcheddol cymhleth a delio â nhw yn systematig ac yn feirniadol.
 • Nodi anghenion amgylcheddol a dewisiadau defnyddwyr adeiladau, gan gynnwys cysur ac iechyd a'u bodloni mewn ffordd sy’n amgylcheddol gadarn.
 • Rhagweld y prif ffyrdd y gall rheoli amgylcheddau ffisegol effeithio ar yr amgylchedd lleol a byd-eang ehangach ac ar faterion cynaliadwyedd ehangach
 • Cymryd rhan yn effeithiol mewn trafodaethau mewn modd proffesiynol a pharatoi a chyflwyno prosiectau o safon broffesiynol.
 • Mentro a chymryd cyfrifoldeb personol wrth gynllunio a gweithredu tasgau astudio.
This University offers an exceptional distance learning opportunity for those who cannot make it to Cardiff. I got to know my other distance learning colleagues who come from different countries and backgrounds. The weekly online tutorials brought us colleagues and tutors closer together. One thing that I liked most in the final year project was that we exchanged our climates with that of our buddies for the project. I found that really fascinating. I really love the subject and in my opinion it was portrayed quite vividly.
Anne Casha, MSc Environmental Design of Buildings (Distance Learning)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,475 Dim
Blwyddyn dau £5,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,725 £2,000
Blwyddyn dau £12,725 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Bydd y Brifysgol yn talu unrhyw gostau ychwanegol sy'n hanfodol i chi basio'r rhaglen. Am y rheswm hwn byddwch yn cael dyraniad ariannol bach yn ôl y gofyn. Bydd manylion hyn yn cael eu darparu gan Arweinydd eich Rhaglen drwy gydol y flwyddyn academaidd

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen mynediad at gyfrifiadur/gliniadur arnoch gyda meddalwedd prosesu geiriau a chysylltiad dibynadwy â'r rhyngrwyd, ac sy'n gallu rhedeg meddalwedd Design Builder. Dylai meddalwedd briodol fod ar gael trwy’r fewnrwyd a chewch eich cyfeirio ati pan fo angen.

Byddai gyriant USB neu galed i storio'ch gwaith, deunydd ysgrifennu cyffredinol a rhywfaint o offer darlunio sylfaenol yn ddefnyddiol hefyd

Lle bo hynny'n briodol, rydym yn darparu trwyddedau myfyrwyr neu fynediad i'r feddalwedd efelychu arbenigol a ddefnyddiwn ar gyfer y cwrs, ond ar hyn o bryd gallwn ond warantu bod y rhain yn gweithio ar gyfrifiaduron gyda system weithredu Windows.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael defnyddio’r Llyfrgell Bensaernïaeth arbenigol, yn ogystal â llyfrgelloedd eraill y Brifysgol.

Mae’n bosib y byddwch hefyd am brynu rhai o’r testunau allweddol ar gyfer y cwrs. Er bod y testunau sy'n ofynnol ar gyfer astudio ar gael yn llyfrgell yr Ysgol, mae manteision i fod yn berchen ar eich copi personol o waith allweddol fel y gallwch gael mynediad atynt pryd bynnag y dymunwch.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae myfyrwyr ar y cwrs hwn yn aml yn mynd yn ôl i'w proffesiwn gwreiddiol gyda'r fantais o ennill arbenigedd newydd mewn dylunio amgylcheddol a chynaliadwy. Ar ôl cwblhau'r cwrs, mae rhai o'n myfyrwyr sydd â digon o brofiad blaenorol yn eu gyrfa wedi mynd yn eu blaenau i gael eu penodi ar gyfer rolau blaenllaw yn eu proffesiynau perthnasol.

Mae'r rhaglen wedi helpu nifer fawr o weithwyr proffesiynol i ddilyn gyrfa mewn ystod eang o sectorau megis (ymhlith rhai eraill):

 • Gwaith pensaernïol neu beirianneg, gydag arbenigedd mewn dylunio amgylcheddol
 • Ymgynghori (dadansoddiad amgylcheddol o adeiladau a gwerthuso perfformiad adeiladau)
 • Academia (addysgu a/neu ymchwil)
 • Polisi (yn y DU a thramor)

Nodwch nad yw’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd am astudio Pensaernïaeth Tirwedd.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwaith maes

During the course, Cardiff-based students go on a range of study trips. Guided visits will be organised to buildings that demonstrate the application of ideas taught in the course.  In the past, these have included visits to the carbon-positive SOLCER House and buildings using innovative approaches to energy efficiency in Spain.

Our distance learning students are welcome to join these field trips, if their circumstances allow this.

Navarra field trip
Students on a recent sustainable architecture study trip to Navarra, Spain..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth, Peirianneg sifil , Gwyddor amgylcheddol


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.