Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu yrfa gyfredol, a'ch cefnogi gyda newid llwybr gyrfa.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn rheolwr effeithiol sy’n gallu cynnig datrysiadau creadigol i amrywiaeth o heriau busnes.

briefcase

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol

Beth am ymestyn y rhaglen drwy dreulio blwyddyn mewn diwydiant? Cyfle i roi theori ar waith mewn lleoliad proffesiynol.

star

Dewch â'ch arbenigedd

Cyfle i ddatblygu arddull arwain unigryw, ar raglen reoli a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir disgyblaethol.

tick

Newid busnes er gwell

Cyfle i werthuso effaith cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol rheoli mewn ystod o gyd-destunau busnes sectoraidd a rhyngwladol.

people

Llunio eich rhwydwaith proffesiynol

Mae ein gwasanaeth gwella gyrfa yn rhoi cymorth pwrpasol i chi gan hyfforddwyr proffesiynol a siaradwyr gwadd proffil uchel.

Mae rheolwyr yn gorfod ymateb i amgylchedd busnes byd-eang sy’n fwyfwy cymhleth. Mae gweithleoedd cyfoes yn aml yn rhychwantu cyfandiroedd, ar-lein ac oddi ar-lein, gan ddarparu cynnyrch a gwasanaethau amrywiol mewn cyfnod o gyni economaidd. O ganlyniad, mae sefydliadau’n chwilio am reolwyr sy’n gallu gwneud pethau’n wahanol; rheolwyr o wahanol fannau a galwedigaethau i arwain symudiad newydd ym myd busnes.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Busnes yn dechrau gyda chi. Beth bynnag yw eich cefndir, byddwn ni’n sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil ac ymarfer ym maes rheoli busnes, ar draws meysydd craidd fel marchnata, strategaeth, cyllid, logisteg, economeg ac adnoddau dynol.

Bydd ein harbenigwyr yn eich helpu i archwilio sgiliau rheoli allweddol, fel bod gennych chi fantais gystadleuol i lansio gyrfa lwyddiannus fel rheolwr. Byddan nhw’n defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol i rannu dealltwriaeth hanfodol o fyd busnes a’r tu hwnt. Bydd yr addysgu hwn, sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn eich helpu i werthuso goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol penderfyniadau rheoli mewn ystod o gyd-destunau sectoraidd a rhyngwladol. 

Os oes gennych dair blynedd o brofiad gwaith perthnasol, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein rhaglen MBA.

Achrediadau

Sarah Hurlow
“Rydym wedi dylunio ein MSc Rheoli Busnes newydd ar gyfer y rhai hynny sydd â’r uchelgais i lansio gyrfa rheoli llwyddiannus. Byddwn yn datblygu eich hyder a’ch gallu drwy eich annog i gymryd rhan mewn heriau busnes go iawn, prosiectau ymgynghori tîm a thrafodaethau strategol.”
Dr Sarah Hurlow Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw bwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd, efallai y bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis geirda cyflogwr wedi'i lofnodi a'i ddyddio neu gymhwyster proffesiynol cymeradwy.

Os oes gennych dair blynedd o brofiad proffesiynol ac yn bodloni'r meini prawf a nodir uchod, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein rhaglen MBA.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych ar hyn o bryd yn destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau eich astudiaethau'n llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu eich cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • Defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrion
 • Rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r MSc Rheoli Busnes wedi'i strwythuro o gwmpas chwe bloc modiwl, ynghyd â Her Ymgynghori. Mae'r blociau modiwl cyntaf a'r olaf wedi'u trefnu ar eu pen eu hunain yn brofiadau dysgu rhagarweiniol a chlo; Mae'r pedwar modiwl arall wedi'u trefnu mewn parau.

Rydym yn cydnabod y byddwch yn pontio o un maes astudio i'r llall, i lefel uwch o ddysgu, ac o bosibl i ddiwylliant dysgu gwahanol. O ganlyniad, mae'r strwythur bloc yn rhoi cyfle wedi'i gyfoethogi ar gyfer gweithgareddau dysgu estynedig, rhyngweithio dosbarth ac adolygu dysgu er mwyn gwella dealltwriaeth. Mae hefyd yn ein galluogi i gynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr unigol i feithrin eu hyder.

Mae'r modiwl rhagarweiniol yn gosod y cefndir ar gyfer gweddill y rhaglen drwy ystyried nodweddion allweddol yr amgylchedd busnes a sut mae hyn yn llywio sefydliadau a'u penderfyniadau. Yna byddwch yn ystyried cysyniadau ac arferion rheoli craidd sy'n gysylltiedig ag ystod o feysydd swyddogaethol.

Bydd y modiwlau sy'n dilyn yn eich helpu i ystyried yr ymchwil a'r ymarfer diweddaraf ym maes rheoli busnes, gan gynnwys meysydd craidd megis marchnata, strategaeth, cyllid, logisteg, economeg ac adnoddau dynol.

Bydd eich gwybodaeth a sgiliau datblygedig yn cael eu hintegreiddio a'u cymhwyso mewn modiwl clo Busnes ar Waith. Yma byddwch yn edrych ar gyfres o faterion byd-eang ar raddfa fawr a chymhleth sy'n cyflwyno cyfyng-gyngor sylweddol ar gyfer rheoli busnes yn effeithiol.

Mae dewis ac arbenigedd wedi'u hymgorffori mewn modiwlau. Er enghraifft, bydd y modiwl Busnes ar Waith yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar ddadl neu fater cyfoes sy'n arbennig o berthnasol i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r rhaglen yn dod i ben gyda Phrosiect Ymgynghorol. Gan adlewyrchu strwythur tîm sefydliadau cyfoes, byddwch yn gweithio mewn grŵp i ddadansoddi, nodi ac argymell atebion ymarferol ar gyfer problem fusnes mewn cyd-destun busnes realistig a pherthnasol a all gynnwys elusennau a mentrau di-elw.

Byddwch yn datblygu ac yn cymhwyso sgiliau technegol a meddal allweddol sydd eu hangen ar rheoli busnes effeithiol ym mhob modiwl. A chithau’n rheolwr yn y dyfodol, bydd eich hyder yn adeiladu'n gronnol ar draws y rhaglen gan eich bod yn cael sawl cyfle i ymateb i heriau ymarferol rheoli busnes.

Mae pob modiwl yn cael ei ategu gan bryder i ystyried ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol-ddiwylliannol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol cyferbyniol sy'n llywio'r broses o wneud penderfyniadau rheoli mewn gwahanol gyd-destunau busnes rhyngwladol. Bydd deall y deinameg hyn yn eich helpu i fyfyrio ar y ffactorau lluosog sy'n cynnig cyfleoedd a chyfyngiadau ar wneud penderfyniadau rheoli.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

 

 

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Her YmgynghoriBST72060 credydau
Deall Sefydliadau a'r Amgylchedd BusnesBST71020 credydau
Marchnata Byd-eangBST71120 credydau
Rheoli PoblBST71220 credydau
Dadansoddi Perfformiad AriannolBST71320 credydau
Gwneud penderfyniadau strategol a gweithredolBST71420 credydau
Busnes ar WaithBST71520 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae dull dysgu gweithredol wedi'i ymgorffori yn yr MSc Rheoli Busnes. Credwn fod dysgu effeithiol wedi’i seilio ar eich cyfranogiad mewn profiadau amrywiol, a’r ffordd rydych yn gwneud synnwyr o’r profiadau hynny, yn unigol ac ar y cyd ag eraill. Tîm ac ynddo academyddion o sawl maes ac ymarferwyr amrywiol eu swyddogaethau a’u sectorau fydd yn cyflwyno’r modiwlau. Bydd hynny’n adlewyrchu arferion y gweithle ac yn annog pawb i groesffrwythloni gwahanol safbwyntiau.

Mae pob bloc dysgu yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau megis astudiaethau achos, fideos, heriau bach mewn tîm, chwarae rôl, ymweliadau â chwmnïau, a siaradwyr o’r diwydiant, ac mae’r cyfan yn ceisio cyflwyno syniadau newydd a datblygu’ch dealltwriaeth.

Byddwn yn eich helpu i wella'r sgiliau myfyriol y cawsoch eich cyflwyno iddynt yn ystod eich gradd gyntaf, gan gynnwys arsylwi, dadansoddi a synthesis i wneud yn siŵr eich bod yn gallu datblygu mewnwelediad cynhwysfawr a chasgliadau clir am y profiadau hyn.

Mae rhannu eich dealltwriaeth ag eraill hefyd yn bwysig er mwyn meithrin syniadau newydd i natur rheoli busnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Cewch eich annog i gydweithio mewn timau amrywiol i ystyried amrywiaeth o ddealltwriaethau ac arferion amgen.

Mae rhoi’r hyn a ddysgwyd o’r newydd ar waith hefyd yn bwysig. Byddwch yn integreiddio ac yn cymhwyso dealltwriaethau newydd, yn ogystal â sgiliau rheoli busnes newydd, mewn tasgau ymarferol sydd wedi’u hymgorffori ym mhob bloc dysgu, ac mewn gweithgareddau gwaith cwrs ffurfiol.

Sut y caf fy asesu?

Mae strwythur blociau’r rhaglen yn rhoi digon o gyfleoedd i chi fyfyrio’n anffurfiol ar yr hyn sydd wedi’i ddysgu ac ar eich datblygiad. Ym mhob modiwl, mae gweithgareddau byr ar gyfer adolygu gwybodaeth a medrau er mwyn i chi allu cadw llygad ar eich cynnydd a gwella’ch ffordd o ddysgu. Bydd hynny’n rhoi hwb i’ch hyder ac yn gwella eich ffordd o drin a thrafod gorchwylion asesu ffurfiol.

Bydd amrywiaeth o dasgau asesu ffurfiol yn rhoi cyfle i ystyried cysyniadau a modelau mewn ffyrdd creadigol ac ymarferol. Bydd y rhain yn cynnwys cyflwyniadau ar ffurf poster, astudiaethau achos, cyflwyniadau grŵp, adroddiadau a fideos. Byddwch yn gweithio’n unigol, ac yn rhan o dîm, yn union fel y byddech yn y gweithle.

Cwblheir yr holl asesiadau ffurfiol ym mhob modiwl. Bydd hynny’n eich galluogi i atgyfnerthu’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu cyn ei ddefnyddio i gyflawni’r gorchwylion asesu sydd wedi’u seilio ar y gwaith lefel swyddogaethol cymhleth a wneir gan reolwyr proffesiynol. Mae’n adlewyrchu amserlenni arferol y gweithle ynghylch cyflawni gorchwylion, hefyd. Mae'r modiwl clo yn canolbwyntio'n benodol ar yr her o weithio aml-bwrpas a phroblemau amlweddog.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae’r Brifysgol yn cynnig llawer o gymorth i ôl-raddedigion. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cymorth Gyrfaoedd a Lleoliadau

Mae ein Rheolwr Lleoliadau dynodedig yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd mewnol yr Ysgol Busnes.

Dysgu Canolog

Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol yw Dysgu Canolog; Cyhoeddir deunyddiau pob rhaglen a modiwl yno ar gyfer sylw myfyrwyr cyn darlithoedd, yn eu hystod ac wedyn.

Llyfrgelloedd

Mae copïau caled ac electronig o amryw lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael i fyfyrwyr y rhaglen. Mae Llyfrgell Aberconwy ar brif safle’r Ysgol Busnes, ac mae adnoddau ychwanegol yn y llyfrgelloedd eraill sydd ar y campws. Mae llawer o gyfnodolion a llyfrau ar ffurf electronig, hefyd.

System Tiwtor Personol

Rhoddir tiwtor personol i bob myfyriwr. Bydd yr aelod hwnnw o’r staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Bydd eich tiwtor personol yno i wrando ar unrhyw bryderon gan gynnig cyfarwyddyd proffesiynol lle bo modd neu ddangos ble mae’r cymorth priodol.

Gwasanaeth Cynghori’r Myfyrwyr

Cynigir gwasanaeth cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim, heb fynegi barn, i fyfyrwyr ynglŷn ag ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd.

Y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Cynigir cynghorion a chymorth i fyfyrwyr anabl, y rhai ac arnyn nhw anhawster dysgu penodol megis dyslecsia a’r rhai sy’n dioddef â chyflwr meddygol hirdymor.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i aelodau o gymuned y Brifysgol edrych ar y materion sy’n eu rhwystro rhag cyflawni eu llawn dwf ac ystyried ffyrdd o newid. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. Mae wedi’i gydnabod yn rhyngwladol yn ganolfan rhagoriaeth o ran cwnsela unigolion a grwpiau.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dyfeisio atebion i broblemau cymhleth wrth reoli busnes yn ôl eich gwybodaeth o feysydd swyddogaethol perthnasol.
 • Gwerthuso fersiynau fframweithiau, modelau, dadleuon a thystiolaeth mewn cyd-destun sy'n newid.
 • Gwerthuso effeithiolrwydd gwahanol ddulliau ymchwil o ddeall problemau rheoli.
 • Trafod materion rheoli busnes perthnasol yng nghyd-destun gwrthgyferbynnu'r ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol-ddiwylliannol a chyfreithiol.
 • Dangos ymwybyddiaeth feirniadol o arwyddocâd cyfraniad economaidd a chymdeithasol sefydliad i gymdeithas.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dadansoddi dulliau ar gyfer cynhyrchu data sy'n berthnasol i gyd-destunau penodol.
 • Dadansoddi gwybodaeth yn feirniadol a’i chyfosod.
 • Gwerthuso'r defnydd ymarferol o theori i ymarfer.
 • Datblygu a chyfleu argymhellion sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Gwneud ymchwil i fynd i’r afael â phroblemau busnes.
 • Defnyddio technegau cyfrifo.
 • Datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol a sgiliau gweithio mewn tîm.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Datrys problemau.
 • Cyfathrebu â chynulleidfaoedd amryfal trwy nifer o gyfryngau.
 • Dangos hunanymwybyddiaeth a chynnal hunanfyfyrio.
 • Gweithio'n annibynnol.
 • Defnyddio technoleg ddigidol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £27,200 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol i astudio ar y rhaglen hon.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Rheoli Busnes, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Gyda’r cyfle i gyfuno Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol benodedig gyda’r cyfleoedd dysgu hyn, bydd gennych gyfle i gaffael y sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i sicrhau swydd reoli yn y farchnad cyflogaeth graddedigion.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfleoedd newydd i chi gael gwaith mewn busnes, gan ategu'r sgiliau a'r wybodaeth a gaffaelwyd gennych yn eich gradd gyntaf i adeiladu ar yr hyn a ddysgoch a'r sgiliau a gaffaelwyd gennych yn eich gradd gyntaf gyda mewnwelediad, offer a thechnegau rheoli i roi mantais ychwanegol i chi wrth i chi fynd i mewn i'r gweithle.

Lleoliadau

Nid oes cyfleoedd lleoliad gwaith yn y rhaglen flwyddyn hon. Fodd bynnag, os ydych yn penderfynu yr hoffech ymgymryd â lleoliad blwyddyn o hyd, gallwch naill ai wneud cais ar gyfer y rhaglen Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol, neu drosglwyddo i’r rhaglen honno ar unrhyw adeg cyn mis Mai.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.