Ewch i’r prif gynnwys

Gweinyddu Busnes (MBA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ewch i’r afael â heriau arwain ac ystyried effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

people

Datblygu arweinyddiaeth

Aseswch eich gallu i arwain, pennu trywydd datblygu personol ac adeiladu sgiliau arwain allweddol ar ein rhaglen bwrpasol, holl gynhwysfawr.

structure

Prifysgol Caerdydd: gwneud cysylltiadau

Dewch yn rhan o'n cymuned busnes cyfalaf trwy ddigwyddiadau rhwydweithio, a dod i gysylltiad ag arweinwyr busnes a chynfyfyrwyr.

tick

Prosiect cyflymu

Cyfle i atgyfnerthu eich profiadau dysgu a phroffesiynol wrth i chi ymateb i broblem gymhleth, amlochrog a gyflwynir gan gleient busnes.

star

Caerdydd yn estyn croeso

Beth am gamu i mewn i’r rhaglen a chymuned ddysgu Caerdydd, trwy raglen sydd wedi’i chreu yn arbennig i roi cymorth i chi ymgynefino, ac er mwyn adeiladu tîm.

rosette

Wedi’i hachredu gan AACSB

Mae llai na 5% o ysgolion busnes y byd wedi’u hachredu gan AACSB, sy’n cydnabod rhagoriaeth ysgol busnes.

AACSB logo on a white background
rosette

Wedi’i achredu gan AMBA

Mae ein cwrs MBA wedi’i achredu gan Gymdeithas MBAs (AMBA), un o brif awdurdodau’r byd ar addysg fusnes ôl-raddedig.

Association of MBAs logo on white background

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol uchelgeisiol sy’n ceisio symud ymlaen at uwch-arweinyddiaeth a gyrru newid cadarnhaol busnes? Os yw hyn yn swnio fel chi, yna mae’r MBA Caerdydd yn gam nesaf gwych.

Beth bynnag yw eich cefndir fel rheolwr, rydym yn cynnig profiad heriol a fydd yn eich ymestyn ac yn eich cefnogi, yn datblygu eich gwybodaeth am fusnes, yn gwella eich hunanymwybyddiaeth ac yn mireinio eich gallu fel arweinydd effeithiol ac ysbrydoledig ar hyd y ffordd.

Cymerwch y cyfle hwn i ffynnu ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol profiadol sydd o’r un anian â chi wrth ystyried effeithiau masnachol, cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach gwneud penderfyniadau ar fusnes byd-eang.

Newid y byd yw ein busnes ni. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Credwn fod dysgu effeithiol wedi’i seilio ar ddau beth: cymryd rhan mewn profiadau amrywiol a heriol a’r ffordd rydych yn gwneud synnwyr o’r profiadau hynny, yn unigol a gydag eraill.

O gofio hynny, caiff y cwrs MBA Caerdydd ei gyflwyno mewn blociau trochol sydd wedi’u dylunio i ysgogi eich chwilfrydedd, llywio eich proses o ymholi a chryfhau cymhwysiad eich dysgu. Fe welwch chi fod pob bloc o ddysgu’n cynnwys amrywiaeth gyfoethog o weithgareddau sy’n cynnwys ymweliadau a chwmnïau, siaradwyr o’r diwydiant, heriau â chyfyngiad amser, chwarae rôl ac efelychiadau.

Byddwch yn elwa ar weithio mewn grwpiau bach ac addysg fesul bloc sy’n eich galluogi i feistroli dulliau rhyngddisgyblaethol penodol cyn cael cyfle i ddatblygu arbenigedd drwy ein prosiect cyflymu. Daw’r rhaglen i ben gyda modiwl clo sy’n dod â’r darnau o arbenigedd a gasglwyd dros gyfnod eich profiad MBA at ei gilydd.

Mae amrywiaeth ein carfan o fyfyrwyr a’n saff academaidd yn gaffaeliad mawr. Bydd cyfleoedd i gydweithio gyda chymheiriaid, academyddion ac ymarferwyr i herio eich strwythurau gwybodaeth, rhagdybiaethau, gwerthoedd a’r sgiliau a oedd gennych eisoes yn eich helpu i ailystyried eich dealltwriaeth bresennol ac i archwilio materion o safbwyntiau gwahanol.

Mae ein cwrs MBA wedi’i ddylunio i fynd i’r afael â heriau bywyd go iawn, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn ein hasesiad o’ch gwaith. Gan efelychu’r gweithle, byddwch chi’n gweithio yn unigol ac yn rhan o dîm i gwblhau tasgau asesu sy’n cwmpasu strategaeth, personél, ymgynghoriaeth, arloesedd ac argyfwng.

Mae’r strwythur hwn yn eich galluogi i addasu eich rhaglen MBA ar chwech o fodiwlau sy’n canolbwyntio ar her gyda chyfle i fod yn hyblyg er mwyn cyd-fynd â’ch dyheadau o ran gyrfa.

 

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0)
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • an approved professional qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 7.0 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements:

You must provide evidence of at least 3 years of relevant work experience. References should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will invite you to an interview, either in person or by Skype, to establish your level of work experience, your aptitude for the programme, and your motivation.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The Cardiff MBA is structured around a series of six challenge-focussed modules, based on cross-functional and action-based scenarios typically found in the workplace. A number of themes will provide integration across the modules.  These may include Responsible Leadership, Digital Transformation and The Future of Work. Choice and specialisation is embedded in modules.  For example, the ‘Confronting Grand Challenges’ module will provide you with the opportunity to focus on a challenge that has particular relevance for your future career.

The learning required to engage with the challenges is experienced in immersive blocks designed to stimulate your curiosity, inform your process of enquiry and strengthen the application of your learning.

This approach provides an enriched opportunity for:

 • the use of multiple and extended activities to enhance understanding
 • student interaction to support shared sense making
 • guided in-depth inquiry
 • collaboration between students and the programme team
 • frequent review of insights and development
 • focussed learning rather than the distracting demands of multiple modules
 • structured independent learning

Challenges include a business strategy simulation, a time-constrained solution to a brief from a senior management team, the development of an innovative business solution and a complex multi-stakeholder challenge.  The Accelerator Project is a real-world project carried out in partnership with a corporate client to develop solutions to a significant strategic issue. The concluding module then uses a crisis management simulation to consider the multiple facets of current leadership challenges.  It also anticipates the future landscape and transformative change this requires.

This immersive challenge-based structure will enhance your capability in four interrelated areas. You will:

 • develop a holistic understanding of core business areas and processes, drawing on contrasting functional, disciplinary and contextual perspectives;
 • integrate theory and practice to promote critical thinking and problem solving;
 • engage with the complex, dynamic and ambiguous nature of strategic decision-making; 
 • gain enhanced insight into your personal potential and develop advanced leadership skills.

Running throughout the programme is a supporting package of activities provided by the MBA’s Leadership Development Programme.  These directly address the personal and professional skills needed for you to perform effectively in each challenge, and in the next stage of your career. There will be a particular focus on being resilient, resourceful, responsible and relational.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

An active learning approach is embedded in the Cardiff MBA.  We believe that effective learning is founded on two things – your involvement in diverse and challenging experiences, and the way you make sense of those experiences, both individually and with others. A team that includes academics from multiple disciplines, and practitioners representing a range of functions and sectors will facilitate each module.  This will reflect workplace practice and encourage the cross-fertilisation of different perspectives.

You will find that each block of learning involves a rich variety of activities including company visits, industry speakers, time-limited challenges, role-play,and simulations. These are all designed to reconsider your existing understanding and to explore issues from different perspectives. The diverse backgrounds within the student cohort make a valuable contribution here.

We will help you to enhance your higher order reflective skills, including observation, analysis, and synthesis to develop comprehensive conclusions about these experiences.

We will also encourage you to reflect collaboratively with peers, academics and practitioners to challenge your existing knowledge structures, assumptions, values and skills.  This will also enable you to negotiate and build new insights into the nature of leadership and business practice and develop creative responses to business problems. 

You will have opportunities to integrate and apply new understandings, together with skills from the Leadership Development workshops, in practical tasks embedded in each learning block, and formal coursework challenges around which each module is designed.

Sut y caf fy asesu?

The block programme structure provides plenty of opportunities for you to reflect on your learning and development informally.  Short knowledge/skill review activities are built into each module to help you check your progress and improve your approach to learning. This will build your confidence and enhance your approach to formal assessment tasks.

Realistic work problems form the basis of formal module assessments. You will be expected to show extended academic reflection on each task, and also adopt typical business formats to present your findings, including oral presentations, and written reports.

Assessment tasks require you to work individually and as part of a team, just as you would in the workplace.

All formal assessments are completed within each module block.  This enables more in-depth consolidation and application required for successful performance in assessment tasks based on the complex work undertaken by business leaders. It also reflects realistic workplace timescales for the completion of tasks.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae’r Brifysgol yn cynnig llawer o gymorth i ôl-raddedigion. Mae’r rhain yn cynnwys:

Dysgu Canolog

Amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol yw Dysgu Canolog. Cyhoeddir deunyddiau pob rhaglen a modiwl yno ar gyfer sylw myfyrwyr cyn darlithoedd, yn ystod darlithoedd ac ar ôl darlithoedd.

Llyfrgelloedd

Mae copïau caled ac electronig o amryw o lyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data ar gael i fyfyrwyr y rhaglen. Mae Llyfrgell Aberconwy ar brif safle’r Ysgol Busnes, ac mae adnoddau ychwanegol yn y llyfrgelloedd eraill sydd ar y campws. Mae llawer o gyfnodolion a llyfrau ar ffurf electronig ar gael hefyd.

System Tiwtor Personol

Bydd pob myfyriwr yn cael Tiwtor Personol. Bydd yr aelod hwnnw o’r staff academaidd yn goruchwylio eich profiadau dysgu ac addysgol yn barhaus. Bydd eich Tiwtor Personol yno i wrando ar unrhyw bryderon, gan gynnig arweiniad proffesiynol lle bo modd neu ddangos ble mae’r cymorth priodol.

Gwasanaeth Cynghori’r Myfyrwyr

Cynigir gwasanaeth cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim, a hynny heb fynegi barn, i fyfyrwyr ynglŷn ag ystod eang o faterion personol, ariannol ac academaidd.

Y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Mae cyngor a chymorth cyfrinachol yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr anabl, y rhai ag arnyn nhw anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia, a’r rhai sy’n dioddef â chyflwr meddygol hirdymor.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i aelodau o gymuned y Brifysgol edrych ar y materion sy’n eu rhwystro rhag cyflawni eu llawn botensial ac ystyried ffyrdd o newid. Mae’r Gwasanaeth Cwnsela yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. Mae wedi’i gydnabod yn rhyngwladol yn Ganolfan Ragoriaeth o ran cwnsela unigolion a grwpiau.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth fyddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Mae’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon i’w gweld isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dyfeisio atebion cyfun i broblemau cyfundrefnol cymhleth yn ôl eich profiad o reoli a’r hyn rydych chi’n ei wybod am fusnes.
 • Gwerthuso’n feirniadol fersiynau diweddaraf fframweithiau, modelau, dadleuon a thystiolaeth ym maes rheoli a’u rhoi ar waith.
 • Gwerthuso’n feirniadol y gwahanol sgiliau ymchwil ac ymgynghori ar gyfer trin a thrafod problemau busnes sy’n cynnwys sawl elfen.
 • Dadansoddi’r cyd-destun amgylcheddol cymhleth sy’n dylanwadu ar benderfyniadau strategol sefydliadau ac ar sail ymarferol.
 • Dangos eich bod yn gyfarwydd â phob elfen o’r anawsterau mae busnesau’n eu hwynebu ynglŷn â chyfrannu’n economaidd ac yn gymdeithasol.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dod o hyd i wahanol ffynonellau ymchwil a thystiolaeth ymgynghorol a gwahaniaethu rhyngddyn nhw.
 • Dadansoddi dulliau cynhyrchu data sylfaenol a gwybodaeth am faterion rheoli.
 • Dadansoddi’n feirniadol safbwyntiau cyferbyniol a’u tystiolaeth ategol, a’u cyfosod.
 • Cyfuno theori â phrofiadau amrywiol o’r gweithle.
 • Llunio dadleuon cryf o blaid cynlluniau gweithredu hyfyw a chreadigol i argyhoeddi a hysbysu amryw gynulleidfaoedd.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Gwerthuso’r modd mae theori ac ymarfer yn cael eu rhoi ar waith i ateb problemau di-strwythur, seiliedig ar ymarfer.
 • Dangos eich bod yn berson rhagweithiol sy’n gallu ac yn fodlon mentro.
 • Dangos eich bod yn arweinydd cyfrifol a moesegol.
 • Nodi a diwallu anghenion datblygu personol a phroffesiynol.
 • Llunio ffyrdd credadwy o gasglu data sylfaenol.
 • Gallu gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd heriol.
 • Gweithio'n effeithiol mewn tîm arwain.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Datrys problemau yn greadigol.
 • Cyfathrebu â chynulleidfaoedd amrywiol trwy nifer o gyfryngau.
 • Dangos eich bod yn gallu hunanfyfyrio a bod gennych hunanymwybyddiaeth.
 • Gweithio’n annibynnol ac ar y cyd.
 • Defnyddio technoleg ddigidol.
 • Rheoli eich hun a phobl eraill.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £17,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £28,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg MBA fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Mae’r cwrs MBA Caerdydd wedi’i ddylunio gyda’ch dyfodol chi mewn golwg. Byddwch yn elwa ar ein Gwasanaeth Mantais Gyrfaol (CAS), sy’n rhoi mynediad i chi at wybodaeth ac arbenigedd ymgynghorydd gyrfa a hyfforddwr ar gyfer datblygiad proffesiynol personol.

Ochr yn ochr â’r CAS, bydd Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth gofleidiol, bwrpasol yn eich helpu i asesu eich gallu o ran arwain, datblygu llwybr datblygu personol ac adeiladu sgiliau arwain allweddol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd cwblhau’r profiad dysgu eang ac amrywiol hwn yn eich galluogi i ymgeisio am swyddi uwch neu chwilio am newid gyrfa trawsnewidiol.

Mae'r rhaglen hon ar gyfer gweithwyr profiadol. Ar ôl cwblhau’r rhaglen, gallwch chi ymgeisio am swyddi uwch neu chwilio am newid trawsffurfiol yn eich gyrfa.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2022 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Business


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.