Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus

Rydym yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, ymarferol a llunwyr polisïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd ynghlwm wrth ddarparu, dylunio, defnyddio a rheoli mannau cyhoeddus.

Nodau

Ein prif nodau yw adeiladu partneriaethau a chydweithrediadau newydd, rhannu adnoddau, hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, grymuso cymunedau lleol, hyrwyddo gwybodaeth flaengar ynghylch darparu, dylunio, defnyddio a rheoli mannau cyhoeddus, a llywio damcaniaethau, arferion a pholisïau cysylltiedig.

Ymchwil

Mae mannau cyhoeddus yn chwarae rhan allweddol yn yr Agenda Drefol Newydd. Mae cydnabyddiaeth fyd-eang gynyddol bod mannau cyhoeddus yn agwedd sylweddol ar ansawdd bywyd trefol ac mae'n elfen allweddol o ddatblygu trefol cynaliadwy.

Fodd bynnag, gyda globaleiddio, datblygiadau technolegol newydd, a chynyddu amrywiaeth gymdeithasol, mae mannau cyhoeddus yn datblygu ffurfiau, ystyron a rolau newydd, sy'n creu anghenion a gofynion newydd, ac yn newid y ffyrdd y mae bywyd cyhoeddus yn cael ei brofi a'i drafod.

Mae'r cyd-destun newidiol a chymhleth hwn yn dod â heriau newydd i ymchwilwyr, dylunwyr a llunwyr polisi mannau cyhoeddus, gan alw am ragor o ymchwil ac ymarfer i archwilio potensial newydd gofod cyhoeddus ac i ddatblygu rhagor o arferion a pholisïau wedi’u seilio ar ymchwil sy’n ystyried materion cymdeithasol-ddiwylliannol mewn ffordd sensitif, a hynny mewn perthynas â darparu, dylunio, defnyddio a rheoli mannau cyhoeddus.

Cwrdd â’r tîm

Staff academaidd

Cyhoeddiadau

Digwyddiadau

Darlith ryngwladol gan Dr Elek Pafka o'r enw 'Tools for Urbanities: from static density to dynamic intensities'

Lleoliad: Siambr Cyngor Adeilad Morgannwg, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: Dydd Llun 16 Hydref 2023, 12:30-13:30 (BST)

Crynodeb: Yn rhan o'r pecynnau cymorth a ddefnyddiwn i lunio amgylcheddau trefol mae metrigau, mapiau, a diagramau a damcaniaethau. Ynghlwm wrth y rhain mae ystod eang o fesurau a chysyniadau ynghylch dwysedd sydd yn aml heb gael eu deall a'u defnyddio'n dda. Mae'r seminar hon yn beirniadu'r diffyg cynnydd o ran datblygu dealltwriaeth o gysyniadau dwysedd penodol mewn perthynas â’r deilliannau cymdeithasol ac amgylcheddol a ddymunir. Wedyn, mae'n amlinellu agenda ymchwil ar ddwysedd trefol sy'n gymesur â'r heriau byd-eang sydd o'n blaenau.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar y cyd gan y Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Trefolaeth (WSA) a'r Ganolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cadwch le drwy Eventbrite

Trefoldeb Anweledig/Gweladwy (Arddangosfa ffotograffiaeth drefol)

Lleoliad: Cyntedd a choridor canolog Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: Mawrth 2023 - Ebrill 2023

Mae'r arddangosfa'n cyflwyno archwiliad gweledol o sut mae lleoedd a mannau cyhoeddus yn cael eu gwneud, eu dadwneud a'u hail-wneud mewn cyd-destun byd-eang. Mae'n cynnwys casgliad wedi'i guradu o ffotograffau du a gwyn a dynnwyd gan Dr Hesam Kamalipour fel rhan o'i brosiect ffotograffiaeth drefol sy'n adrodd straeon, yn archwilio ffurfiau ar drefoldeb ar draws dinasoedd yn y Gogledd a'r De byd-eang.

Cefnogir yr arddangosfa gan Gronfa Gymunedol GEOPL 2022-23.

Fframio Mannau Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang (Digwyddiad trafod ac ymgysylltu)

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: 25 Ebrill 2023

Bydd arddangosfa Trefoldeb Anweledig/Gweladwy yn dod i ben gyda thrafodaeth banel a digwyddiad ymgysylltu a fydd yn cael ei gynnal rhwng 4pm a 5:30pm ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023 yn Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2 Adeilad Morgannwg.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw. Cefnogir y digwyddiad gan Gronfa Gymunedol GEOPL 2022-23.

Digwyddiadau’r gorffennol

Ymgyrch Mannau Cyhoeddus Fy Nghaerdydd/Dy Gaerdydd (Digwyddiad Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe)

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

Dyddiad: 28 Chwefror 2020

Rhoddodd Patricia Aelbrecht, Hesam Kamalipour a Nastaran Peimani gyflwyniad ar Ymgyrch Mannau Cyhoeddus Caerdydd. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am werth mannau cyhoeddus sydd wedi'u cynllunio a'u defnyddio'n dda.

Y nod yw cael effaith hirdymor ar arferion a pholisïau dylunio, datblygu a rheoli gofod cyhoeddus Caerdydd. Mae hefyd yn bwriadu newid tirwedd a diwylliant ffisegol gofod cyhoeddus Caerdydd a llawer o ddinasoedd eraill Prydain yn y blynyddoedd i ddod.

Darlith ryngwladol gan Dr Debdulal Saha o'r enw ‘Legislating street vending: challenges and alternative development’

Lleoliad: Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: 20 Chwefror 2020

Ystyrir mai gwerthwyr stryd yw un o'r grŵp o weithwyr sy'n fwyaf ymylol, tlawd ac agored i niwed yn yr economi drefol anffurfiol. Mae eu gweithgarwch yn cael ei nodweddu'n fras gan fynediad hawdd, rhwydwaith cymdeithasol cryf, goruchafiaeth y farchnad credyd anffurfiol a chwilio lawer am rent.

Gyda phasio Ddeddf Gwerthwyr Stryd (Diogelu Bywoliaeth a Gwerthu ar y Stryd), 2014, byddai'r gweithgaredd yn cael ei reoleiddio, ei ddiogelu a'i ddwyn o dan y gyfraith. Gyda'r cyfreithlondeb, y cwestiwn yw a fydd y gweithgarwch yn dod yn rhan o'r economi ffurfiol neu a fydd gwerthwyr yn parhau i fodoli mewn ffrâm gyfreithiol ychwanegol?

Gan dynnu ar astudiaeth hydredol ym Mumbai, roedd y sgwrs wedi archwilio'r newidiadau strwythurol y mae'r farchnad strydoedd wedi'u cael, yn bennaf o yrru gan alw i yrru gan gyflenwad.

Darlith ryngwladol gan Dr Debdulal Saha o'r enw 'Public space, politics and survival strategies: Street vendors in urban India’.

Lleoliad: Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: 20 Chwefror 2020

Mae’r broblem a’r drafferth greiddiol i fywoliaeth fregus gwerthwyr stryd yn seiliedig ar sut y defnyddir gofod cyhoeddus. Ar sail data cynradd a gasglwyd ym Mumbai, mae’n trafod sut mae gwerthwyr stryd yn ennill bywoliaeth er gwaethaf diffyg fframweithiau cyfreithiol a sefydliadol priodol, drwy drefniadau yn ôl yr angen, gan greu sefydliadau anffurfiol a thrafod gydag asiantau ffurfiol ac anffurfiol yn yr economi drefol.

Mae gwerthwr stryd yn ymarfer dau fath o fargeinio â’r gofod – un economaidd ac un cymdeithasol. Mae unigolyddiaeth gyda rhesymoledd yn cael ei hymarfer wrth fargeinio’n economaidd i drafod cyfraddau llog ar gredyd a’r cyfraddau llwgrwobrwyo. Mae bargeinio cymdeithasol yn cael ei roi ar waith drwy gyfunoliaeth i feithrin cyd-berthynas gymdeithasol ag asiantau, megis cwsmeriaid, cyd-werthwyr stryd a benthycwyr arian.

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy ebostio pso@caerdydd.ac.uk.

Ysgolion

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ysgol daearyddiaeth ddynol gymhwysol ac astudiaethau trefol amlddisgyblaeth ydyn ni.

Y camau nesaf