Ewch i’r prif gynnwys

Dyfarniadau Doethurol Uwch

Canllawiau ar gyfer gwneud cais am Ddyfarniad Doethurol Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd.

Caiff yr holl geisiadau eu cynnal yn unol â Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Uwch Raddau Doethur.

Senate regulations for Senior Doctoral Degrees (Welsh)

Rheoliadau'r Senedd ar gyfer Graddau Doethuriaeth Uwch.

Gallwch wneud cais am Ddyfarniad Doethurol Uwch unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais wedi'r 31 Ionawr, efallai na fydd y canlyniad wedi ei benderfynu mewn digon o bryd i alluogi cyflwyno'r dyfarniad yn seremoni raddio y flwyddyn academaidd honno.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais

Gall y canlynol wneud cais am Ddyfarniad Doethurol Uwch:

1.   un o raddedigion y Brifysgol sy'n bodloni'r meini prawf canlynol sef:

 • wedi cymhwyso ar gyfer Doethur mewn Athroniaeth 2 flynedd a mwy yn ôl;
 • wedi cymhwyso ar gyfer MPhil neu Radd Meistr cytras arall 3 blynedd neu mwy yn ôl
 • wedi cymhwyso ar gyfer gradd gychwynnol 10 mlynedd neu mwy yn ôl.

2.   aelod o staff dysgu, ymchwil, gweinyddol, llyfrgell a technegol y Brifysgol neu Goleg Diwinyddol Cysylltiedig sydd:

 • wedi cymhwyso am radd gychwynnol o leiaf 10 mlynedd neu mwy yn ôl
 • wedi bod yn aelod staff am o leiaf 5 mlynedd.

Sut i wneud cais

Dylai'r ceisiadau ar gyfer Dyfarniad Doethurol Uwch gynnwys:

 • ffurflen gais gyflawn
 • y cyflwyniad: sef dau gopi wedi'u rhwymo neu wedi'u gosod mewn blwch diogel o'r:
  crynodeb cefnogol
 • rhestr llawn, wedi'i rhifo o'r gweithiau a gyflwynwyd yn y drefn maent yn ymddangos yn y cyflwyniad
 • copïau wedi'u hargraffu o'r gweithiau argraddedig sy'n cael eu cyflwyno
 • crynodeb o ddatganiadau'r cydweithredwyr (os yn addas: gweler isod)
 • 3 copi rhydd o'r crynodeb cefnogol
 • taliad o'r ffi cyflwyno sef £500: dylai'r sieciau hyn gael eu talu gan ddefnyddio enw 'Prifysgol Caerdydd'

Dylech anfon eich cyflwyniad at:

Y Cofrestrydd Academaidd
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
2il Lawr
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE.

Dylai'r crynodeb cefnogol (4-5 tudalen o hyd) nodi'n glir sail y cais o ran:

 • maes (neu feysydd) yr arbenigedd
 • tystiolaeth gwreiddioldeb a rhagoriaeth y gwaith
 • y cyfraniad i ddatblygiad gwybodaeth yn y maes (neu feysydd)
 • faint o'r gwaith a gyflwynwyd neu fydd yn cael ei gyflwyno ar yr un pryd ar gyfer unrhyw radd arall.

Dylai'r cyflwyniadau gynnwys gwaith annibynnol sy'n gyfraniad sylweddol i wybodaeth. Mae'r Rheoliadau Senedd (gweler paragraff 2) yn cynnwys diffiniad o 'waith cyhoeddedig' ar gyfer dibenion y Dyfarniadau Doethurol Uwch.

Mae'n bwysig bod y gweithiau hyn ar gael i'r rhai hynny sy'n gweithio yn y maes (neu'r meysydd) perthnasol. Gall y gwaith gael ei wrthod os ystyrir nad yw yn y parth cyhoeddus neu os cafodd ei gyflwyno ar gyfer gradd yn rhy fuan wedi ei gyhoeddi.

Gellid cyflwyno gwaith a gyflawnwyd ar y cyd ond ar yr amod bod yna ddatganiad wedi'i gynnwys sydd wedi ei arwyddo gan bob cydweithredwr yn nodi'r math o waith a'r cyfanswm a gyflawnwyd sy'n dangos cyfraniad yr ymgeisydd yn glir. Dylai'r datganiadau unigol hyn gael eu cynnwys yn y cyflwyniad llawn, gyda chrynodeb cyffredinol yn nodi'r cyhoeddiad, enw (au)'r ysgrifenwyr ac os oes datganiad wedi'i gynnwys. Os nad oes datganiad cydweithredwr yn rhan o'r cais, dylid cynnig esboniad.

Senior Doctoral Awards application form - Welsh

Dyfarniadau Doethuriaeth Uwch Prifysgol Caerdydd Ffurflen Gais.

Penderfynu ar y dyfarniadau

Bydd y cyflwyniad yn cael ei ystyried i ddechrau gan bwyllgor sy'n cynnwys y Dirprwy Is-Ganghellor a dau aelod arall o'r Senedd. Os ydy'r Pwyllgor yn fodlon fod yna achos dros ystyried y cyflwyniad ymhellach bydd yn:

 • apwyntio 3 dyfarnwr (a benderfynwyd drwy ymgynghori gyda'r Pennaeth Ysgol)
 • gofyn i 2 o'r canolwyr i gyflwyno adroddiad annibynnol o'r gweithiau ac argymell os dylid gyflwyno dyfarniad.

Bydd yr adroddiadau'n cael eu hystyried gan y Pwyllgor a bydd argymhelliad yn cael ei gyflwyno i'r Senedd. Gall y pwyllgor ofyn i'r ymgeisydd i fynychu cyfweliad.

Bydd canlyniad y cais yn cael ei gadarnhau gan y Gofrestrfa. Lle ceir dyfarniad, bydd dau gopi wedi'u rhwymo/neu mewn blwch yn cael eu gosod yn Llyfrgell y Brifysgol ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cyflwyno'r dyfarniadau

Ar ôl i'r Senedd gadarnhau'r dyfarniad, bydd tystysgrif gradd yn cael ei gyflwyno gan y Gofrestrfa a Gwasanaethau Academaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dewis os hoffent fynychu'r seremoni raddio ar gyfer cyflwyno'r dyfarniad. Bydd y Gofrestrfa a Gwasanaethau Academaidd yn cadarnhau'r trefniadau.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o ymholiadau am y broses ymgeisio, cysylltwch â:

Amanda Rouse