Ewch i’r prif gynnwys

Organebau a’r amgylchedd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwelwch fwy am ein Canolfan Maes Danau Girang ym Malaysia

Nod ymchwil Organebau a’r Amgylchedd yw deall sut mae organebau a’u hamgylchedd yn rhyngweithio â’i gilydd, gan gynnwys bioleg sylfaenol, iechyd ecolegol, a chanlyniadau newid amgylcheddol ar amrywiaeth biolegol, er mwyn deall ymyriadau a allai gefnogi cadwraeth mewn cyfnod o newid byd-eang.

Meysydd ymchwil

Mae ymchwil Organebau a’r Amgylchedd yn canolbwyntio ar dri maes penodol:

  • Newid byd-eang a gwydnwch adnoddau - archwilio effaith y newid yn yr hinsawdd a phrosesau eraill a yrrir gan ddyn ar organebau ac ecosystemau.
  • Cadwraeth ac esblygiad - ymhelaethu ar sut mae clefydau, parasitiaid a cholli cynefinoedd yn effeithio ar oroesiad rhywogaethau.
  • Deall microbiomau a pharasitiaid - ymdrin â heriau deall sut mae microbiomau yn rhyngweithio â’u lletywyr i sbarduno iechyd a chlefydau.

Cydweithrediadau

Mae’r maes ymchwil hwn yn un amlddisgyblaeth, ac mae cysylltiadau cryf rhwng yr is-adran a grwpiau ymchwil ar draws y gwyddorau a’r gwyddorau cymdeithasol, yn ogystal â chysylltiadau uniongyrchol â Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Sefydliad Ymchwil Dŵr
  • Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy
  • Sefydliad Arloesedd Data
  • Canolfan Maes Danau Girang yn Sabah, Malaysia.

Mae gan yr is-adran hon hefyd gysylltiadau allanol cryf ag Asiantaeth yr Amgylchedd a Chymdeithas Ecolegol Prydain, yn ogystal ag elusennau lluosog a chyrff anllywodraethol.

Ceisiadau PhD a Chymrodoriaeth

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr cymrodoriaeth sydd â diddordebau sy’n mapio ar y meysydd ymchwil adrannol gysylltu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr PhD sydd â diddordebau ymchwil sy’n gweddu i’n meysydd strategol.

Cysylltwch â BIOSI-Research@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Aelodau staff

EnwMaes o ddiddordeb
Yr Athro Jo Cable - Pennaeth yr Is-Adran Rhyngweithiadau organeb letyol-parasit, ecoleg foleciwlaidd ac ymddygiadol.
 
Dr Hefin Jones - Dirprwy Bennaeth yr Is-AdranEcoleg gymunedol, newid yn yr hinsawdd, entomoleg, ecoleg ficrobaidd/bridd.
Dr Cedric BergerRhyngweithiadau organeb letyol - pathogen, microbioleg foleciwlaidd a chellog.
Dr Colin BerryTargedau ensymau ar gyfer cyffuriau gwrthfarasitig. Tocsinau protein pryfleiddiol o rywogaethau Bacillus.
Dr Kelly BéruBéTocsicogenomeg llygryddion yn yr awyr.
Dr Tom Rhys BishopPatrymau bioddaearyddol o rywogaethau, amrywiaeth swyddogaethol a ffisenetig mewn morgrug, infertebratau ac ectothermau.
Yr Athro Lynne BoddyEcoleg gymunedol ffwngaidd, patholeg coedwig, defnyddio rhwydweithiau niwral wrth adnabod rhywogaethau.
Yr Athro Michael W. Bruford Ecoleg foleciwlaidd, bioleg cadwraeth, addasu.
Dr Elizabeth ChadwickProsiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd.
Yr Athro Tom ConnorGenomeg poblogaeth pathogenau bacteriol, biowybodeg a microbioleg drosiadol.
Yr Athro Isabelle DuranceEcoleg ecosystem, ecoleg dirweddau, cynaliadwyedd.
Dr Benoît GoossensEsblygiad moleciwlaidd, ecoleg foleciwlaidd ac ecoleg ymddygiadol.
Dr Siân GriffithsBioleg pysgod, ecoleg ymddygiadol.
Dr Frank HailerEcoleg foleciwlaidd. Geneteg esblygiadol. Bioleg cadwraeth. Ffyloddaeareg. Croesrywedd. Mamaliaid, adar.
Dr Rhys JonesHerpetoleg.
Dr William KayTiwtor mewn Ystadegau a Dadansoddi Data
Yr Athro Peter KilleStraen metel trwm, metelobioleg, eco-wenwynig-genomeg.
Dr Joanne LelloBioleg cyd-heintio, perthnasau organeb letyol -pathogen, ecoleg gymunedol.
Yr Athro David Lloyd (Anrhydeddus)Microbioleg ewcaryotig, rheoli metaboledd ynni; osgiliadau, rhythmau a chlociau.
Yr Athro Esh Mahenthiralingam Clefydau heintus bacteriol a microbioleg foleciwlaidd.
Yr Athro Julian Marchesi (Anrhydeddus)Microbioleg y perfedd, cyfryngau bioactif o sbyngau morol.
Dr Carsten Müller (Tiwtor Ôl-raddedig Rhanbarthol)Ecoleg gemegol, cemeg amgylcheddol, rheoli gwastraff.
Yr Athro Steve OrmerodEcoleg dalgylch afonydd a bioleg adar.
Dr Pablo Orozco-terWengelGenomeg, addasu, cadwraeth.
Dr Sarah PerkinsEcoleg afiechydon bywyd gwyllt, gwyddoniaeth rhwydwaith, dynameg heintiau amser real gan ddefnyddio gohebwyr, rhywogaethau goresgynnol ecoleg.
Dr Peter RandersonEcoleg tirweddau.
Dr Isa-Rita RussoGeneteg/genomeg tirwedd a geneteg cadwraeth
Dr Julia Sanchez VilasEcoleg ac esblygiad systemau rhywiol planhigion, dimorffiaeth rywiol, cost atgenhedlu, ymatebion planhigion i straen, ecoffisioleg planhigion, dynameg poblogaeth planhigion.
Yr Athro Bill SymondsonEcoleg gymunedol, perthnasau ysglyfaeth - ysglyfaethwr, rheoli plâu.
Dr Rob ThomasYmddygiad adar, ecosystemau a hinsawdd.
Dr Ian VaughanEcoleg gymunedol a dŵr croyw
Yr Athro Andy WeightmanAddasiad genynnol microbau i heriau amgylcheddol, microbioleg foleciwlaidd is-wynebol, systemateg foleciwlaidd a metagenomeg.
Dr Catrin WilliamsCanfod a thrin pathogenau; microbïom y perfedd; bioelectrofagnetig.