Ewch i’r prif gynnwys

Biofeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn gorwedd rhwng ymchwil sylfaenol a rhag-glinigol, ac yn ymchwilio i fecanweithiau hanfodol y prosesau normal a chlefydau sy’n dylanwadu ar iechyd gydol oes; yn cwmpasu’r cyfnod o genhedlu hyd henaint, ac o gelloedd unigol i’r organeb gyfan yn ei hamgylchedd.

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwil fiofeddygol yn cwmpasu tri phrif faes ffocws:

  • Tarddiad datblygiadol clefydau - ymhelaethu ar y dylanwadau cyn-geni ac epigenetig sy’n cael effaith ar risg afiechyd yn ddiweddarach mewn bywyd.
  • Mecanweithiau iechyd - deall mecanweithiau clefydau o safbwynt ffisiolegol, meinwe cysylltiol, niwrolegol a chysylltiedig â chanser gan gynnwys metastasis.
  • Ymyrryd mewn clefydau - datblygu strategaethau therapiwtig i atal a thrin clefydau.

Sefydliadau ymchwil

PPR
This division has direct links with the European Cancer Stem Cell Research Institute and the Neuroscience and Mental Health Research Institute.

Mae cysylltiadau uniongyrchol gan yr is-adran hon â dau o Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol - Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop a’r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl. Mae ein is-adran Biofeddygaeth hefyd yn chwarae rôl ganolog yng Nghanolfan Arthritis Research UK a Chyfleuster Golygu Genomau Parc Geneteg Cymru.

Ceisiadau PhD a chymrodoriaeth

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr cymrodoriaeth sydd â diddordebau sy’n mapio ar y meysydd ymchwil adrannol gysylltu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr PhD sydd â diddordebau ymchwil sy’n gweddu i’n meysydd ymchwil strategol.

Cysylltwch â BIOSI-Research@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Aelodau staff

EnwMaes diddordeb
Yr Athro Karl Swann - Pennaeth yr Is-adranFfisioleg wyau wrth gael eu ffrwythloni ac embryonau yn ystod datblygiad cynnar.
Yr Athro Matt Smalley - Cyd-Ddirprwy Bennaeth yr Is-adranRôl celloedd bronnol arferol a chelloedd epiliol wrth gynhyrchu heterogenedd ffenoteipaidd yng nghanser y fron a bôn-gelloedd canser.
Dr Fernando Anjos-AfonsoBioleg celloedd epiliol / bôn-gelloedd hematopoietig a’u cilfach nhw
Dr Emma BlainMecanofioleg meinweodd cyswllt.
Dr Raquel Boque SastreMecanweithiau epigenetig rheoleiddio mewn  gwahanol  glefydau, yn enwedig anhwylderau  hwyliau sy'n  effeithio ar fenywod beichiog, a chanser.
Yr Athro Vladimir BuchmanArwyddocâd swyddogaethol proteinau synuclein yn y system nerfol arferol ynghyd â’r system nerfol sy’n dirywio.
Dr Vikesh Chhabria 
Dr Richard ClarksonApoptosis mewn meinweoedd bronnol arferol ac mewn modelau o ganser y fron.
Yr Athro Vic Duance (Emeritus)Strwythur a swyddogaeth mân-golagenau cartilag, llwybrau signalau celloedd sy'n gysylltiedig â dirywiad cartilag mecanyddol a ddylanwadir gan cytocin.
Dr Nigel FrancisImiwnofetaboledd ac addysg imiwnoleg.
Dr Julia GerasimenkoMecanweithiau moleciwlaidd prosesau patholegol yn y pancreas ecsocrin.creas.
Dr Oleg GerasimenkoYmchwilio i fecanweithiau marw celloedd.
Dr Sarah HallDylunio, datblygu a gwerthuso gweithgareddau addysgu a dysgu ynghylch ffisioleg; cyfleoedd go iawn i ddysgu yn y cwricwlwm israddedig.
Dr Neil HardinghamTrosglwyddo synaptig yng nghortecs yr ymennydd a’r mecanweithiau er mwyn ei newid; datblygiad, plastigrwydd a’r clefyd.
Dr Tim Higgins 
Dr Catherine HoganCyfathrebu rhwng celloedd epithelaidd a chanser y pancreas.
Yr Athro Clare HughesMetabolaeth proteoglycan cartilag mewn osteoarthritis
Yr Athro Rosalind John - Dirprwy Gyfarwyddwr YmchwilSut mae Marciau Epigenynnol yn cyfarwyddo Datblygiad Mamalaidd ac yn hybu Clefydau Dynol.
Dr Helen JonesMecanweithiau signalu sy’n ymwneud â bioleg canser.
Dr Renata Jurkowska 
Dr Branko Latinkic Gwahaniaethiad cardiaidd
Yr Athro Stan Marée 
Dr Deborah MasonMecanweithiau signalu yn rheoleiddio trosiant esgyrn a chartilag, mewn osteoporosis, arthritis gwynegol a osteoarthritis.
Dr Helen McCarthyBioleg celloedd epiliol cartilag cymalol a chelloedd epiliol sy’n benodol i’r menisgws mewn meinweoedd dynol a cheffylaidd a’u rôl bosibl mewn atffurfio meinweoedd ac osteoarthritis.
Dr Jittima Muensoongnoen 
Dr Isaac MyersYmchwil biolegol i fecanweithiau moleciwlaidd metastasis ac angiogenesis. Ymchwil addysgol i addysg anatomegol, proffesiynoldeb mewn addysg, dysgu gan gymheiriaid, ac iechyd meddwl a lles myfyrwyr.
Dr Larissa Nelson 
Dr  Natalia Ninkina 
Dr Lee ParryDeall y rhyngweithio rhwng deiet, microbiota, imiwnedd a chanser.
Dr Girish Patel - Staff Ymchwil CysylltiedigBôn-gelloedd canser y croen.
Yr Athro o'r Cyngor Ymchwil Feddygol, Ole Petersen CBE FRSSignalau calsiwm: ffisioleg a phathoffisioleg.
Dr David Petrik 
Dr Toby Phesse Signalau celloedd a swyddogaeth bôn-gelloedd yn ystod homeostasis, atffurfiant a chanser yn y llwybr gastroberfeddol.
Dr Zoe PrytherchModelau o ysgyfaint dynol in vitro.
Dr Helen Quasnichka 
Dr Jim RalphsSyntheseiddio, dyddodi a threfnu matricsau colagenig mewn meinweoedd cyswllt trefnus iawn.
Professor Dipak Ramji (Dirprwy Gyfarwyddwr)Llid, atherosglerosis a rheoleiddio mynegiant genynnau.
Professor Daniela Riccardi (Emeritus)Mecanweithiau moleciwlaidd synhwyro maetholion.
Dr Kirsty Richardson 
Dr Neil Rodrigues (Tiwtor Ôl-raddedig Adrannol)Bioleg celloedd epiliol / bôn-gelloedd hematopoietig a’u dadreoleiddio mewn myelodysplasia a lewcemia myeloid.
Dr Hannah Shaw 
Dr Paul Shaw  - Staff Ymchwil CysylltiedigClinigwr â diddordebau gwyddonol syml mewn canserau’r ysgyfaint a gastroberfeddol ym maes ymchwil drosiadol.
Dr Florian SiebzehnrublRheoleiddio cynnydd tiwmorau ac ymwrthedd canser yr ymennydd i therapi.
Dr Katherine Smith 
Dr Shiby StephensAnatomegydd clinigol â diddordeb ymchwil mewn patholeg gyhyrysgerbydol ddynol.
Professor Karl SwannFfisioleg wyau wrth gael eu ffrwythloni ac embryonau yn ystod datblygiad cynnar.