Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Ein nod yw mynd i’r afael â phrif heriau byd eang wrth gynnal a chadw'r boblogaeth sy’n tyfu ac ecosystem y blaned yn iach.

Mae ein hymchwil yn cyfrannu i fecanweithiau biolegol is o fywyd a chlefyd, gan edrych i gyflwyno datrysiadau newydd gydag effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol mawr. Trwy ein haddysgu a arweinir gan ymchwil, byddwn yn ceisio ysbrydoli a hyfforddi cenedlaethau newydd, cyflenwi ein graddedigion gyda’r sgiliau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i gyfrannu at ymchwil, yr economi sy’n seiliedig ar wybodaeth a’r gymuned ehangach.

Rydym yn darparu amgylchedd ymchwil ddeinamig a chyffrous gyda chyfleusterau modern a staff ymchwil gweithredol. Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ein haddysgu ac ymchwil. O fewn yr ysgol mae yna:

  • dros 100 o staff academaidd
  • oddeutu 150 o staff ymchwil
  • dros 160 o fyfyrwyr ôl-raddedig
  • oddeutu 2000 o israddedigion.

Wedi'u cefnogi gan y cyfleusterau mwyaf diweddar, mae ein cyrsiau testunol a'n hymchwil yn rhychwantu amrediad llawn y gwyddorau bywyd o (eco) systemau cyfan i fioleg folecwlaidd.

Ein henw da

Yn Safleoedd Prifysgolion y Byd 2019 (yn seiliedig ar gryfder a pherfformiad ymchwil) a gasglwyd gan Brifysgol Jiao Tong Shanghai, cafodd Gwyddorau Biolegol Prifysgol Caerdydd ei gynnwys ymysg y 25 gorau drwy'r byd ac roedd yn y 5 uchaf yn y DU.

Cyfleusterau ar gyfer staff a myfyrwyr

Mae estyniad £4M i adeiladau'r Ysgol yn 2010 yn golygu bod gennym gyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer cyfarfodydd, siop goffi i staff a myfyrwyr a swyddfeydd gyda chyfarpar da. Yn y blynyddoedd diweddar, bu adnewyddu sylweddol i labordai a buddsoddi mewn cyfarpar mwyaf diweddar newydd (er enghraifft, System Dau Ffoton).

Rydym yn gartref i Ganolfan Addysg Anatomegol Cymru, sy'n darparu cyfleusterau a hyfforddiant ar gyfer israddedigion a myfyrwyr ôl-radd.

Mae adeilad newydd £30M Hadyn Ellis yn cynnwys dau Sefydliad Ymchwil y Brifysgol lle mae gan yr Ysgol swyddogaeth allweddol: Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd a Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl. Defnyddir yr adeilad yn ogystal ar gyfer ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl ymarferion a'n gweithgareddau.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy'n croesawu a sicrhau cyfleoedd cyfartal i ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anableddau, strwythurau teulu, rhyw, cenedligrwydd, tueddiadau rhywiol, hiliau, credoau crefyddol neu gredoau eraill, a chefndiroedd cymdeithasol-economaidd.

Dysgu mwy am ein polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Athena SWAN Silver Award

Athena SWAN

Mae gennym Wobr Efydd Athena SWAN, ac rydym yn ceisio sicrhau cydraddoldeb rhyw yn barhaus.

Nodwch bod y ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver Application

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver Application

6 Hydref 2016

Cardiff School of Biosciences 2016 Athena SWAN Silver application.

PDF

BIOSI 2016 Athena SWAN Silver action plan

BIOSI 2016 Athena SWAN Silver action plan

6 Hydref 2016

Cardiff School of Bioscience 2016 Athena SWAN Silver action plan,

PDF

Mwy o wybodaeth am Siarter Athena SWAN.