Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn cael effaith wirioneddol ar draws sawl maes, gan fynd i'r afael â heriau byd-eang mawr, gan geisio darparu atebion newydd sydd ag effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol fawr. Mae ein gwaith yn cael ei ategu gan arloesi, cydweithredu a chynaliadwyedd, i ddarparu'r platfform i gynhyrchu ymchwil sy'n arwain yn rhyngwladol.

Uchafbwyntiau effaith

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Steve Ormerod and Ed Milliband

Dylanwadu polisi gwarchod a rheoli afonydd

Mae ein hymdriniaeth o ddadansoddi a modelu systemau dŵr wedi arwain at ddarganfyddiad o bwys byd-eang sy’n dangos newid mewn ecosystemau afonydd yr uwchdiroedd.

Uchafbwyntiau ymchwil

Net spinning

Astudiaeth afon 30 mlynedd yn canfod argyfwng difodiant sydd heb ei ystyried

Mae newid byd-eang yn achosi i rywogaethau dŵr croyw ddiflannu ddwywaith yn gyflymach nag mewn unrhyw ecosystem arall, ac mae gwaith ymchwil newydd, sydd wedi bod yn astudio afonydd a nentydd Cymru ers dros 30 mlynedd, wedi canfod bod nifer o infertebratau arbenigol yn diflannu.

Farming in field

Manteisio ar facteria llesol er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy

Ymchwilwyr yn darganfod plaladdwyr cynaliadwy a naturiol i gymryd lle rhai cemegol synthetig

Prostate scan

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Researcher holding a petri dish

Gallai dealltwriaeth newydd o wrthfiotig helpu i fynd i’r afael â phathogen sy’n ymwrthol i gyffuriau

O ganlyniad i ymchwil newydd gan Brifysgol Warwick a Phrifysgol Caerdydd, rydym gam yn nes at fynd i’r afael â phathogen sy’n gwrthsefyll cyffuriau.

Image of a pregnant woman in winter cothing, outdoors

New research could explain why babies born during winter are at higher risk of developing mental health disorders

Babanod yr hydref a'r gaeaf yn agored i lefelau uwch o hormon straen mamol

Image of a white tail eagle
White Tail Sea Eagle

Dychwelyd rhywogaethau eryr coll i Gymru

Gallai ymchwil a gynhelir yng Nghymru arwain at ddychweliad rhywogaethau eryr coll i’n cefn gwlad, gan ddod â manteision cadwraeth ac economaidd.

Stock image of genomics

Prosiect dilyniannu genomau COVID-19 yn cael ei uwchraddio'n sylweddol

Prosiect uwchgyfrifiadura dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn derbyn cyllid newydd i fynd yn fyd-eang

Airbourne Lab flying over Bornean jungle

Labordy yn yr awyr yn datgelu cynefinoedd hanfodol eliffantod oddi fry

Gwyddonwyr mewn awyrennau yn datgelu gwybodaeth hanfodol am symudiadau eliffantod trwy Borneo, gan helpu i ddatblygu cynllun ar gyfer diogelu’r rhywogaeth hon, sydd mewn perygl.

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Professor Simon Ward at the Eisteddfod
Professor Simon Ward at the Eisteddfod

Un o flaenoriaethau allweddol Ysgol y Biowyddorau yw ymgysylltu ac allgymorth cymunedol. Rydym wedi ymrwymo i rannu ein hymchwil i annog y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer ymchwil ym maes biowyddorau.