Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud gwahaniaeth yn Ysgol y Biowyddorau

Mae ein hymchwil yn cael effaith wirioneddol ar draws sawl maes, gan fynd i'r afael â heriau byd-eang mawr, gan geisio darparu atebion newydd sydd ag effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol fawr.

Uchafbwyntiau effaith

Arloesi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â halogiad bacteriol

Mae ein hymchwil wedi helpu i leihau'r risg o halogiad mewn diwydiant, a hynny ar raddfa fyd-eang.

Proboscis monkey

Diogelu rhywogaethau arbennig sydd mewn perygl yn Borneo

Arweiniodd arbenigedd ym maes mapio cynefinoedd at fesurau cadwraeth newydd ar gyfer y mwnci trwynol a rhywogaethau allweddol eraill

Organoids under microscope

Organau bach ar gyfer darganfod cyffuriau canser

Newid y ffordd yr ydym yn dod o hyd i driniaethau canser newydd trwy ddod â thechnegau organoid i raddfa datblygu cyffuriau.

Okapi

Darganfyddiad ynghylch ocapïod (okapi) yn arwain at greu parc cenedlaethol

Cyfrannodd mapio genetig yr anifail at sefydlu Parc Cenedlaethol Lomami, uwchraddio statws yr IUCN a'r strategaeth cadwraeth ocapïod gynhwysfawr gyntaf.

river1

Sicrhau dyfroedd croyw ar gyfer y dyfodol

Rheoli trosglwyddiadau ynni i ysgogi dyfroedd croyw cynaliadwy.

River

Diogelu rhywogaethau mewn perygl ar lefel enetig

Deall amrywiadau genetig i sicrhau dyfodol rhywogaethau sydd mewn perygl.

"Mae'r ymchwil a wneir yn Ysgol y Biowyddorau’n cael effaith sy'n mynd i’r afael â rhai o heriau byd-eang mwyaf ein hoes. O gynnal ecosystemau i gadw poblogaeth y byd yn iach, mae ein hymagwedd arloesol a chydweithredol yn dod o hyd i'r atebion."
Yr Athro Jim Murray Professor / Research Division Leader (Molecular Biosciences)

Uchafbwyntiau ymchwil

Credit: Jeff Chard

‘Cemegau gwenwynig am byth’ wedi’u canfod mewn dyfrgwn ledled Cymru a Lloegr – ymchwil newydd

Mae’r astudiaeth, dan arweiniad Prosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, yn awgrymu bod dyfroedd croyw Prydain yn cael eu ‘llygru’n helaeth’.

polar bears

Perfeddion eirth gwynion wedi’u niweidio gan arian byw yn yr ysglyfaeth

High levels of mercury in the digestive systems of polar bears have been linked to decreased gut microbiota diversity, a key player in health, adaptation and immunity

Mycelium of the stinkhorn fungus Phallus impudicus growing from a wood block across soil.

Astudiaeth newydd i ganfod a allai ffyngau helpu i atal tirlithriadau

Mae'r Athro Lynne Boddy'n gweithio gyda Prifysgol Ystrad Clud i ymchwilio a all y nodweddion mewn ffyngau sy'n cryfhau pridd liniaru tirlithriadau

New concept of acute pancreatitis showing interactions between three different cell types

Dealltwriaeth radical newydd o pancreatitis acíwt yn rhoi gobaith i atal canser y pancreas yn fwy effeithiol

Mae ein hymchwil wedi trawsnewid dealltwriaeth o'r mecanwaith sy'n sail i'r clefyd hwn a allai fod yn angheuolrstanding of the mechanism underlying this potentially fatal disease

Peregrine falcon

Gwyddonwyr yn dod o hyd i'r dystiolaeth gryfaf eto o 'genyn mudo'

Gwnaeth ymchwilwyr gyfuno olrhain â lloeren a dilyniannu genomau i nodi genyn penodol

net-spinning

Astudiaeth afon 30 mlynedd yn canfod argyfwng difodiant sydd heb ei ystyried

Mae newid byd-eang yn achosi i rywogaethau dŵr croyw ddiflannu ddwywaith yn gyflymach nag mewn unrhyw ecosystem arall, ac mae gwaith ymchwil newydd, sydd wedi bod yn astudio afonydd a nentydd Cymru ers dros 30 mlynedd, wedi canfod bod nifer o infertebratau arbenigol yn diflannu.

Farming in field

Manteisio ar facteria llesol er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy

Ymchwilwyr yn darganfod plaladdwyr cynaliadwy a naturiol i gymryd lle rhai cemegol synthetig

Prostate scan

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Researcher holding a petri dish

Gallai dealltwriaeth newydd o wrthfiotig helpu i fynd i’r afael â phathogen sy’n ymwrthol i gyffuriau

O ganlyniad i ymchwil newydd gan Brifysgol Warwick a Phrifysgol Caerdydd, rydym gam yn nes at fynd i’r afael â phathogen sy’n gwrthsefyll cyffuriau.

Image of a pregnant woman in winter cothing, outdoors

New research could explain why babies born during winter are at higher risk of developing mental health disorders

Babanod yr hydref a'r gaeaf yn agored i lefelau uwch o hormon straen mamol

Image of a white tail eagle
White Tail Sea Eagle

Dychwelyd rhywogaethau eryr coll i Gymru

Gallai ymchwil a gynhelir yng Nghymru arwain at ddychweliad rhywogaethau eryr coll i’n cefn gwlad, gan ddod â manteision cadwraeth ac economaidd.

Stock image of genomics

Prosiect dilyniannu genomau COVID-19 yn cael ei uwchraddio'n sylweddol

Prosiect uwchgyfrifiadura dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn derbyn cyllid newydd i fynd yn fyd-eang

Airbourne Lab flying over Bornean jungle

Labordy yn yr awyr yn datgelu cynefinoedd hanfodol eliffantod oddi fry

Gwyddonwyr mewn awyrennau yn datgelu gwybodaeth hanfodol am symudiadau eliffantod trwy Borneo, gan helpu i ddatblygu cynllun ar gyfer diogelu’r rhywogaeth hon, sydd mewn perygl.