Ewch i’r prif gynnwys

Gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn cael effaith wirioneddol ar draws sawl maes, gan fynd i'r afael â heriau byd-eang mawr, gan geisio darparu atebion newydd sydd ag effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol fawr. Mae ein gwaith yn cael ei ategu gan arloesi, cydweithredu a chynaliadwyedd, i ddarparu'r platfform i gynhyrchu ymchwil sy'n arwain yn rhyngwladol.

Uchafbwyntiau effaith

Orangutan

Gwarchod rhywogaethau mewn perygl

Mae ein strategaethau gwarchodaeth sy’n cael eu harwain gan ddata yn achub bywydau mwncïod orangutang, eliffantod a phandaod.

Steve Ormerod and Ed Milliband

Dylanwadu polisi gwarchod a rheoli afonydd

Mae ein hymdriniaeth o ddadansoddi a modelu systemau dŵr wedi arwain at ddarganfyddiad o bwys byd-eang sy’n dangos newid mewn ecosystemau afonydd yr uwchdiroedd.

Uchafbwyntiau ymchwil

Net spinning

Astudiaeth afon 30 mlynedd yn canfod argyfwng difodiant sydd heb ei ystyried

Mae newid byd-eang yn achosi i rywogaethau dŵr croyw ddiflannu ddwywaith yn gyflymach nag mewn unrhyw ecosystem arall, ac mae gwaith ymchwil newydd, sydd wedi bod yn astudio afonydd a nentydd Cymru ers dros 30 mlynedd, wedi canfod bod nifer o infertebratau arbenigol yn diflannu.

Manteisio ar facteria llesol er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy

Ymchwilwyr yn darganfod plaladdwyr cynaliadwy a naturiol i gymryd lle rhai cemegol synthetig

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Gallai dealltwriaeth newydd o wrthfiotig helpu i fynd i’r afael â phathogen sy’n ymwrthol i gyffuriau

O ganlyniad i ymchwil newydd gan Brifysgol Warwick a Phrifysgol Caerdydd, rydym gam yn nes at fynd i’r afael â phathogen sy’n gwrthsefyll cyffuriau.

New research could explain why babies born during winter are at higher risk of developing mental health disorders

Babanod yr hydref a'r gaeaf yn agored i lefelau uwch o hormon straen mamol

Image of a white tail eagle
White Tail Sea Eagle

Dychwelyd rhywogaethau eryr coll i Gymru

Gallai ymchwil a gynhelir yng Nghymru arwain at ddychweliad rhywogaethau eryr coll i’n cefn gwlad, gan ddod â manteision cadwraeth ac economaidd.

Prosiect dilyniannu genomau COVID-19 yn cael ei uwchraddio'n sylweddol

Prosiect uwchgyfrifiadura dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn derbyn cyllid newydd i fynd yn fyd-eang

Labordy yn yr awyr yn datgelu cynefinoedd hanfodol eliffantod oddi fry

Gwyddonwyr mewn awyrennau yn datgelu gwybodaeth hanfodol am symudiadau eliffantod trwy Borneo, gan helpu i ddatblygu cynllun ar gyfer diogelu’r rhywogaeth hon, sydd mewn perygl.

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Professor Simon Ward at the Eisteddfod
Professor Simon Ward at the Eisteddfod

Un o flaenoriaethau allweddol Ysgol y Biowyddorau yw ymgysylltu ac allgymorth cymunedol. Rydym wedi ymrwymo i rannu ein hymchwil i annog y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer ymchwil ym maes biowyddorau.