Ewch i’r prif gynnwys

Biowyddorau (MRes)

Mae’r MRes yn helpu i wella eich sgiliau ymchwil ac gallai eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn labordy gwyddonydd o fri rhyngwladol.

Mae’r Meistr mewn Ymchwil (MRes) mewn Biowyddorau yn rhaglen sy’n para blwyddyn, wedi’i dylunio i ddarparu cymhwyster ôl-raddedig gwerthfawr ac sy’n galluogi unigolion i wneud prosiect ymchwil sylweddol sy’n para 6 mis yn labordy gwyddonydd o fri rhyngwladol. Mae'r rhaglen yn addas iawn ar gyfer rhywun sy'n ystyried ymgymryd â PhD ond sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am ymchwil yn y gwyddorau biolegol yn gyntaf. Mae hefyd yn addas i'r rhai sy'n dymuno cael gyrfa mewn ymchwil y tu allan i'r byd academaidd.

Nodau'r rhaglen

Nodau cyffredinol y rhaglen yw rhoi’r cyfle i ôl-raddedigion cartref a thramor, i ymgymryd â hyfforddiant ymchwil ar ddau lefel academaidd penodol, sef elfen a addysgir a phrosiect ymchwil.

Fe wnaeth y cwrs MRes ein trochi ym myd ymchwil wyddonol drwy wneud prosiect labordy a barodd 6 mis, lle dysgon ni sut mae grŵp labordy yn gweithio a chawson ni cyfle hefyd i weithio gydag uwch ymchwilwyr yn y maes. Cafodd fy ymchwil ei gyhoeddi hefyd ac roeddwn i’n falch iawn o hyn! Ar y cyfan fe wnaeth y profiad fy helpu i benderfynu lle roeddwn i eisiau mynd yn y dyfodol ac rydw i nawr yn astudio Meddygaeth. Mae yna bwyslais cryf ar ymchwil wrth i ymarfer clinigol ac ymchwil cydblethu, ac mae’r rhaglen MRes yn bendant wedi fy mharatoi ar gyfer hyn.

Aneesha, myfyriwr MRes sydd wedi graddio

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster MRes
Hyd amser llawn Blwyddyn
Derbyniadau Medi

Mae'r rhaglen yn cynnwys dau gyfnod:

Cyfnod 1

Cymerir cyfnod 1 rhwng mis Medi a mis Ionawr.

Mae myfyrwyr yn cwblhau modiwlau a addysgir, cyfanswm o 60 credyd, a allai arwain at ddyfarnu Tystysgrif Ôl-raddedig yn y Biowyddorau.

Mae’r holl fodiwlau a restrir isod yn orfodol.

Technegau Ymchwil yn y Biowyddorau (20 credyd)

Nod y modiwl yw i ddeall y disgyblaethau ymchwil pwysig ym maes biowyddorau modern. Mae Asesiad yn bortffolio o ymchwil sy’n seiliedig ar lenyddiaeth ac ymarferion ymarferol yn ystod y cwrs, megis technoleg DNA, samplo maes a phoblogaeth, bioleg bôn-gelloedd a thechnoleg niwrowyddonol.

Trin Data ac Ystadegau (20 credyd)

I hyfforddi myfyrwyr i feddwl yn rhesymegol a dadansoddi data rhifiadol yn feirniadol. Mae myfyrwyr yn astudio agweddau ar ddadansoddi ystadegol a biowybodeg. Mae asesiad yn seiliedig ar nifer o aseiniadau a gwblheir yn ystod y tymor a prosiect bach a gyflwynwyd.

Sgiliau Allweddol ym maes Ymarfer Ymchwil (20 credyd)

Rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad o amrywiaeth o sgiliau sylfaen sy'n angenrheidiol i fod yn wyddonydd proffesiynol. Ymhlith yr asesiadau mae ysgrifennu erthyglau gwyddonol, cyflwyno poster, datblygu cynnig grant ymchwil a rhoi sgwrs wyddonol.

Gellir gofyn am ddisgrifiad llawn o bob modiwl yng ngham 1 drwy e-bost.

Cyfnod 2

Mae cyfnod 2 yn digwydd rhwng mis Chwefror a mis Medi.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau Prosiect Ymarferol, ysgrifennu Traethawd Hir (100 credyd) a chyflwyno eu gwaith ar ffurf Poster a Chyflwyniad Llafar (20 credyd).

Mae'r prosiect yn dechrau ym mis Chwefror ac yn gorffen ym mis Awst. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â'u prosiectau gydag aelod o staff academaidd yn un o isadrannau'r Ysgol, neu mewn Ysgol arall yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.

Mae ein hymchwil wedi ei threfnu yn ôl pedwar maes:

Biofeddygaeth

Rydym yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd arferol a systemau clefyd a phrosesau sy’n cymell atgyweirio ac adfywio.

Biowyddorau Moleciwlaidd

Mae’r adran arloesol hon yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol.

Organebau a’r amgylchedd

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar fioleg organebau cyfan a’ rolau a’u rhyngweithiadau mewn ecosystemau sy’n newid, mewn haint ac iechyd, ac ar lefel enynnol y boblogaeth.

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

Mae'r rhan fwyaf o brosiectau ymchwil MRes yn cael eu cynnal yn Ysgol y Biowyddorau. Rydym hefyd yn cefnogi prosiectau a chynhelir mewn Ysgolion eraill (e.e. Meddygaeth a Seicoleg) yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.

Mae ein hymchwil wedi ei threfnu yn ôl pedwar maes:

  • Biowyddorau Moleciwlaidd: Mae’r adran arloesol hon yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd sy’n sail i swyddogaeth biolegol.
  • Niwrowyddoniaeth: Mae’r adran niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.
  • Organebau a’r amgylchedd: Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar fioleg organebau cyfan a’ rolau a’u rhyngweithiadau mewn ecosystemau sy’n newid, mewn haint ac iechyd, ac ar lefel enynnol y boblogaeth.
  • Biofeddygaeth: Rydym yn canolbwyntio ar fecanweithiau moleciwlaidd arferol a systemau clefyd a phrosesau sy’n cymell atgyweirio ac adfywio.

Mae myfyrwyr sydd wedi graddio yn bennaf yn gweithio ym maes ymchwil neu ddiwydiant.

Ymhlith y swyddi y mae rhai o’n myfyrwyr MRes sydd wedi graddio wedi'u cyflawni mae technegwyr labordy, athrawon, ymgynghorwyr a chadwraethwyr natur.

Mae tua 55 - 65% o'n myfyrwyr MRes yn parhau â'u hastudiaethau ac yn cwblhau astudiaethau PhD yn llwyddiannus. Mae'r radd MRes a'r profiad y mae'n ei roi yn bwysig wrth alluogi myfyrwyr i ddilyn y llwybr gyrfa hwn.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Ysgoloriaethau ar gael gwerth £3,000 yr un ar gyfer myfyrwyr o'r DU/UE sy'n dechrau gradd meistr.

Rhagor o wybodaeth.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Rhagor o wybodaeth.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Mae’r ffioedd ar gyfer ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, a byddant yn cael eu cyhoeddi yn y gwanwyn.

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Fel arfer, dylai ymgeiswyr fod â gradd addysg uwch anrhydedd ail ddosbarth is (2.2) o’r DU neu gymhwyster academaidd cyfatebol.

Mae'r rhaglen hon yn addas i raddedigion y Biowyddorau neu’r Gwyddorau Amgylcheddol sydd â diddordeb mewn biowybodeg, ystadegau, bioleg foleciwlaidd neu fiofeddygaeth. Hefyd, anogir graddedigion y gwyddorau cyfrifiannol, mathemateg, ffiseg a pheirianneg i wneud cais, ar yr amod bod ganddynt ddiddordeb gwirioneddol mewn cwestiynau biolegol (y gellir eu hamlygu yn eich datganiad o ddiddordeb yn ystod y broses ymgeisio).

Ystyrir ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr sydd ag o leiafswm 5 mlynedd o brofiad masnachol perthnasol ac sy’n bwriadu ymgymryd â Chyfnod 1 y Rhaglen yn unig (Tystysgrif Ôl-raddedig).

Gofynion Iaith Saesneg

Dylai ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddyn nhw fod wedi ennill 6.5 (o leiaf 6.0 ym mhob elfen) ym mhrawf IELTS os nad oes cymhwyster Saesneg cydnabyddedig gyda nhw.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno cais gan ddefnyddio'r system ymgeisio ar-lein.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi bodloni'r gofynion mynediad neu eu bod yn gweithio tuag at eu bodloni.

Sylwer bod rhaid i ymgeiswyr lanlwytho dau eirda ysgrifenedig gyda'u cais – mae'r rhain yn ofynnol ar gyfer pob ymgeisydd. Er bod y ffurflen gais yn gofyn i ymgeiswyr lenwi cynnig ymchwil, nodwch nad ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau hyn ar hyn o bryd. Er mwyn cyflwyno'r ffurflen rhaid i chi ysgrifennu 'N/A' yn y blwch testun.

Bydd disgwyl i bob ymgeisydd llwyddiannus gymryd rhan mewn cyfweliad, naill ai wyneb-yn-wyneb neu drwy Zoom.

Derbyniad

Tua 20-25 o fyfyrwyr fesul sesiwn academaidd.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Biosciences MRes

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig