Ewch i’r prif gynnwys

Allgymorth i ysgolion a cholegau

Mae ein tîm profiadol yn ymweld â thros 300 o ysgolion bob blwyddyn i roi cyngor, arweiniad a chipolwg ar Addysg Uwch i fyfyrwyr, mewn grwpiau bach neu grwpiau blwyddyn cyfan, yn ogystal â rhieni ac athrawon.

Ffeiriau Gyrfa ac Addysg Uwch

Ffeiriau Addysg Uwch
Rydym yn mynd i ffeiriau addysg uwch ac yn cyflwyno amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth i gefnogi myfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13 drwy gydol y cyfnod o bontio i addysg uwch.

Yn ogystal â mynd i ffeiriau UCAS a WhatUni ledled y DU, mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau ar gael i fynd i ffeiriau gyrfaoedd ac Addysg Uwch mewn ysgolion a cholegau drwy gydol y flwyddyn.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'ch myfyrwyr yn ogystal ag ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am Brifysgol Caerdydd neu, yn fwy cyffredinol, Addysg Uwch.

Gweithdai a chyflwyniadau

Mae ein cyflwyniadau wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion eich myfyrwyr a gellir eu cyflwyno yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn rhad ac am ddim, yn eich ysgol / coleg ar ddiwrnod ysgol neu gyda’r nos.

Rydym yn rhoi cyngor diduedd ar ystod o bynciau Addysg Uwch ac yn ceisio cynnal sesiynau rhyngweithiol lle bo modd.

Roedd yn wych i’r disgyblion oedd heb fynd drwy broses UCAS yn flaenorol gael y cyfle i ddysgu am UCAS mewn ffordd glir a chynhwysfawr.

Head of Sixth Form feedback

Er bod y sesiynau isod wedi eu bwriadu’n bennaf ar gyfer Blwyddyn 12 a 13, mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ar gyfer grwpiau oedran iau ar y we wrth bori drwy ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau neu drwy ein rhaglen Ehangu Cyfranogiad.

Blwyddyn 11, Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13

Mae Meddygaeth a Deintyddiaeth yn enwog am fod yn gyrsiau cystadleuol iawn. Gyda phrofion ychwanegol fel UCAT, cyfweliadau a phrofiad gwaith i’w hystyried, mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn barod.

Yn ogystal â thrafod y gwahanol arddulliau cwrs sydd ar gael mewn prifysgolion yn y Deyrnas Unedig, mae'r cyflwyniad hwn hefyd yn rhoi trosolwg cryno o gynnwys cwrs Prifysgol Caerdydd ochr yn ochr â chyngor a chanllawiau ar y broses dderbyn.

Mae'r cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar ystod o gyrsiau Gofal Iechyd (gan gynnwys Nyrsio, Bydwreigiaeth, Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Radiograffeg, Radiotherapi ac Arferion Adran Lawdriniaethau), ac yn amlygu cystadleurwydd cyrsiau o’r fath, gan fanylu ar y pethau y gall myfyrwyr eu gwneud i gyflwyno cais cryf.

Ochr yn ochr ag edrych ar gynnwys y cyrsiau, bydd y sesiwn yn trafod y broses ddethol, cyfleoedd ariannu ychwanegol GIG sydd ar gael i bawb sy'n astudio yng Nghymru, gofynion mynediad, profiad gwaith a thechnegau datganiad personol.

Mae’r sesiwn hon, sy’n cynnig trosolwg cyffredinol o hanfod prifysgol, yn cwmpasu’r holl bynciau allweddol, fel sut mae ymchwilio i gyrsiau, y dulliau addysgu i’w disgwyl, bywyd myfyrwyr a chyllid.

Sylwer bod y sgwrs hon yn darparu trosolwg cyffredinol a chryno o bob pwnc.  Rydym yn cynnig sesiynau ar wahân ar lawer o’r pynciau, fel Bywyd Myfyrwyr a Chyllid Myfyrwyr, os hoffech chi gael cyflwyniadau manylach.

Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13

Ni yw’r unig brifysgol Grŵp Russell yng Nghymru, ac rydym yn ymfalchïo yn ein rhagoriaeth ymchwil ac academaidd, yn ogystal â’n henw da rhyngwladol. Mae llawer o fanteision i astudio yn un o'r pedwar ar hugain o brifysgolion Grŵp Russell yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y cyflwyniad hwn yn edrych ar beth yw’r manteision hynny, ac yn atgyfnerthu'r syniad bod prifysgolion Grŵp Russell yn agored i fyfyrwyr galluog a thalentog o bob cefndir.

Gyda mwy na  50,000 o gyrsiau i ddewis ohonynt ym mhrifysgolion y Deyrnas Unedig, gall myfyrwyr wynebu penderfyniad anodd wrth ddewis pa gwrs a phrifysgol sy’n iawn iddyn nhw. Mae ein sgwrs yn edrych ar fanteision mynd i’r brifysgol ac yn archwilio’r cwestiynau y dylai myfyrwyr fod yn eu gofyn iddynt eu hunain – gyda ffocws penodol ar bedair elfen: cwrs, campws, gyrfa a dinas.

Rydym hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried y nodweddion ychwanegol a geir mewn prifysgolion megis clybiau chwaraeon, cymdeithasau, astudio dramor a’r holl gyfleoedd eraill sydd ar gael.

Gall cyfweliadau ymddangos yn brofiad brawychus i lawer o fyfyrwyr. Fodd bynnag, mae ein cyflwyniad Technegau Cyfweliad yn trafod y gwahanol fathau o gyfweliadau, yn rhoi cyngor ynghylch paratoi, ac yn sôn am y gwallau cyffredin i’w hosgoi.

Rydym yn gobeithio gallu sicrhau bod gan fyfyrwyr yr hyder i fynd i gyfweliadau ag agwedd gadarnhaol er mwyn cyflawni hyd eithaf eu gallu yn y cyfweliad.

Gan gymryd i ystyriaeth ddatblygiadau cyllid myfyrwyr diweddar a pharhaus, gellir teilwra ein cyflwyniad Cyllid Myfyrwyr rhyngweithiol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru a Lloegr er mwyn sicrhau bod myfyrwyr a rhieni’n cael y cyngor a’r arweiniad diweddaraf sy’n berthnasol i ble maent yn byw.

Ar ôl edrych yn fyr ar y system benthyciadau myfyrwyr, byddwn hefyd yn trafod pynciau cyllid myfyrwyr pwysig fel cyllidebu, cyfleoedd gwaith rhan-amser a ffyrdd o arbed arian wrth astudio.

Mae ein sesiwn Bywyd Myfyrwyr yn trafod disgwyliadau myfyrwyr o’u cymharu â’r sefyllfa wirioneddol ac yn rhoi cipolwg i’r disgyblion ar yr hyn y gallant ei ddisgwyl yn y brifysgol.  Mae'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o gyrraedd y brifysgol ac astudio i ffordd o fyw a chyllidebu. Mae hefyd yn darparu awgrymiadau ar sut mae gwneud yn fawr o fywyd myfyriwr.

Rydym yn cynnig dwy sgwrs wahanol ynghylch Sgiliau Astudio. Mae'r gyntaf yn canolbwyntio ar y gwahanol fathau o ddysgwyr a’r technegau adolygu a allai weithio orau iddynt.  Mae’r llall, ar y llaw arall, yn canolbwyntio’n fwy ar yr amrywiaeth o sgiliau astudio sy’n cael eu datblygu yn y brifysgol a pha ddulliau addysgu i’w disgwyl wrth astudio ar gyfer gradd.

Ar hyd y sesiwn hon, byddwn yn sôn am wahanol elfennau’r broses o wneud cais, terfynau amser UCAS, sut mae gwneud cais, y mathau o gynigion a wneir a sut mae ymateb.

Byddwn yn cyffwrdd yn fyr ag ystyriaethau allweddol wrth ddewis prifysgol, ond byddwn yn treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn trafod y ffurflen gais ei hun, gwallau cyffredin, ac yn rhoi cyngor ynghylch sut mae llunio datganiad personol da.

Mae llawer o gyfleoedd i’n myfyrwyr dwyieithog ddefnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol ei hun ac ar draws y ddinas. Bydd ein cyflwyniad ar y Gymraeg yn y Brifddinas yn canolbwyntio ar y cyfleoedd academaidd a chymdeithasol i ddefnyddio’r Gymraeg wrth astudio a byw yng Nghaerdydd.

O’n lleoliad mewn prifddinas ffyniannus i’n rhagoriaeth academaidd ac ymchwil, mae gan Brifysgol Caerdydd lawer i'w gynnig. Bydd y sesiwn hon yn trafod beth gall myfyrwyr ei ddisgwyl o ran y Brifysgol ei hun a’r ddinas. Mae'n cwmpasu nifer o bynciau sy'n amrywio o’n rhagoriaeth academaidd a chyfleusterau’r brifysgol i gyfleoedd byd-eang a lleoliad y brifddinas.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y cyfnod pontio o'r ysgol/coleg i'r brifysgol gyda nifer o adnoddau a mentrau cyfredol a newydd sydd wedi’u creu er mwyn helpu myfyrwyr i ymgartrefu yn y brifysgol.

Mae ein tîm Bywyd Preswyl newydd bellach ar waith i gefnogi myfyrwyr yn eu llety. Bydd mentoriaid myfyrwyr hyfforddedig yn cael eu dyrannu i fyfyrwyr yn eu hysgol academaidd gan fod ein cynllun mentor myfyrwyr wedi ehangu. Mae’n cwmpasu’r holl ddatblygiadau cyffrous hyn ac yn rhoi cyngor ac arweiniad i’r rhai sy’n edrych ymlaen at y cam nesaf.

Rhieni Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13

Mae ein cyflwyniad Canllaw Rhiant i Addysg Uwch, sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf gan UCAS ynghylch tueddiadau cenedlaethol y ceisiadau sy’n dod i law, yn cynnig trosolwg cyffredinol o Addysg Uwch ac yn trafod materion allweddol sy’n amrywio o’r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau a chyngor ar lunio datganiadau personol, i opsiynau cymorth i fyfyrwyr a chyllid myfyrwyr.

Ein nod yw rhoi i rieni a gwarcheidwaid yr wybodaeth a'r hyder i gefnogi eu mab neu eu merch ar hyd y cyfnod pontio i Addysg Uwch.

Archebu

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn ddi-dâl, ond dylech gadw lle yn gynnar i sicrhau ein bod ar gael ar y dyddiad rydych wedi’i ddewis.

Defnyddiwch ein system archebu ar-lein neu anfonwch e-bost atom ni nawr i schools@caerdydd.ac.uk.