Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd Modern (BA)

Pam astudio'r cwrs hwn

Mae ieithoedd yn agor drysau i amryw yrfaoedd.  Ein nod yn Ysgol yr Ieithoedd Modern yw y dylech chi fod yn 'ddinesydd byd-eang' sy'n meddwl yn feirniadol, yn deall amrywiaeth ddiwylliannol ac yn meddu ar sawl medr drosglwyddadwy.

Yn ystod cwrs pedair blynedd BA Ieithoedd Modern, byddwch chi’n meithrin medrau rhagorol ynghylch cyfathrebu a meddwl yn feirniadol yn ogystal â dod yn un gwdyn ac annibynnol ei gymeriad trwy dreulio amser mewn diwylliannau eraill. 

Cewch chi ddewis astudio un neu ddau o'r saith iaith rydyn ni’n eu cynnig*. Dyma’r ieithoedd: 

 • Tsieinëeg
 • Ffrangeg 
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Siapanaeg 
 • Portiwgaleg
 • Sbaeneg

Mae dau lwybr i’r rhaglen. Mae’r naill i fyfyriwr a chanddo Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth mewn iaith fodern (Elfennol Uchaf) ac mae’r llall i’r rhai nad ydyn nhw wedi astudio iaith fodern yn drylwyr (Elfennol).

Byddwch chi’n astudio ieithoedd a’u cyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol o safbwynt byd-eang. Trwy amryw adnoddau a deunyddiau dysgu ieithoedd ynghyd â gweithgareddau dysgu i fyfyrwyr, byddwch chi’n meithrin medrau darllen, ysgrifennu, siarad, gwrando a chyfryngu. 

Rhan annatod o’r rhaglen hon yw’r cyfle i dreulio amser dramor, gan fyw a gweithio yn niwylliant yr ieithoedd rydych chi’n eu hastudio.  Cewch chi naill ai astudio mewn prifysgol sy’n bartner inni neu fwrw tymor mewn swydd ym mhob semester.

Ar ôl graddio, byddwch chi’n gallu trin a thrafod un neu ddwy iaith dramor fodern mewn modd hyderus ac annibynnol gan siarad ac ysgrifennu’n rhugl ac yn gywir a darllen, deall a dadansoddi testunau cymhleth yn yr ieithoedd hynny a Saesneg yn hyderus.

Mae'n bwysig cofio bod astudio ieithoedd yn ymwneud â mwy na’r iaith ei hun, mae’n ymwneud ag astudio’r iaith, ei diwylliant a’i chymdeithas. Mae’n rhaglen yn cynnig modiwlau ymestynnol a symbylol lle mae pwyslais cryf ar amrywiaeth ddiwylliannol a hyrwyddo symudedd diwylliannol ac ieithyddol.  

 *Noder: Dim ond fel un iaith y gellir cymryd Tsieinëeg, nid ar y cyd ag unrhyw iaith arall.

Maes pwnc: Ieithoedd modern a chyfieithu

 • academic-schoolYr Ysgol Ieithoedd Modern
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB. Os oes gennych radd B mewn iaith ar lefel A, bydd gennych fynediad i'r llwybr Elfennol Uwch ieithoedd.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol: Bydd ymgeiswyr sydd â gradd A mewn Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)/Cymhwyster Prosiect Rhyngwladol (IPQ) fel arfer yn derbyn cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol. Sylwch fod yn rhaid parhau i fodloni unrhyw ofynion penodol pwnc.

Mae ein hystod gradd yn cwmpasu ein cynnig safonol a'n cynnig cyd-destunol. Rydym yn ystyried yn ofalus yr amgylchiadau rydych chi wedi bod yn astudio (eich data cyd-destunol) ar gais.

 • Bydd myfyrwyr cymwys yn cael cynnig y rhan isaf yn yr ystod gradd a hysbysebir.
 • Lle nad oes ystod gradd yn cael ei hysbysebu a/neu lle mae prosesau dethol yn eu lle (fel cyfweliad) efallai y byddwch yn derbyn pwyntiau ychwanegol yn y broses ddethol neu'n sicr o gael cyfweliad/ystyriaeth.

Dysgwch am gyrsiau cymwys a sut mae data cyd-destunol yn cael ei gymhwyso.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 pwnc HL. Os oes gennych radd 6 mewn iaith HL, bydd gennych fynediad i'r llwybr Elfennol Uwch ieithoedd.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch, a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 yn gyffredinol gydag o leiaf 17 ar gyfer ysgrifennu, 17 am wrando, 18 ar gyfer darllen, ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 69 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Celfyddydau, Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol. Os oes gennych radd B mewn iaith Safon Uwch ar y cyd â'r BTEC neu yn ychwanegol ato, bydd gennych fynediad at lwybr Elfennol Uwch yr ieithoedd.

Lefel T

M mewn Lefel T mewn unrhyw bwnc.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2025

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol y cwrs yn unol â'r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau yn y ffioedd dysgu erbyn diwedd mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn i'r ffioedd gynyddu.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Costau ychwanegol

Dylech chi fod yn fodlon prynu rhai testunau pwysig a thalu am argraffu a llungopïo’ch deunydd. Efallai yr hoffech chi brynu llyfrau sy’n bwysig i’ch modiwlau neu o ddiddordeb arbennig i chi, hefyd.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae rhaglen BA Ieithoedd Modern yn un bedair blynedd. Mae wedi’i threfnu i’ch galluogi i feithrin cymwyseddau a medrau ieithyddol o safon flwyddyn ar ôl blwyddyn fel y byddwch chi’n un dyfeisgar, annibynnol a beirniadol ei feddwl, sy’n barod ar gyfer gwaith proffesiynol.

Ym mhob blwyddyn, byddwch chi’n astudio ar gyfer 120 o gredydau. Byddwch chi’n treulio'ch trydedd flwyddyn mewn gwlad berthnasol gan astudio neu weithio yno. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2025/2026. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2025

Blwyddyn un

Mae Blwyddyn Un wedi'i threfnu i roi ichi’r medrau a'r wybodaeth hanfodol a fydd yn gosod sylfaen eich gradd. Byddwch chi’n astudio dau fodiwl iaith 30 credyd a dau fodiwl diwylliant-hanes 30 credyd.

Byddwch chi’n astudio dwy iaith ar lefel Elfennol neu Elfennol Uchaf. Trwy gyfuno’r iaith ddewisoch chi ag un o’r ieithoedd eraill sydd ar gael, gallwch chi astudio mwy nag un maes a meithrin yr hyblygrwydd a’r gallu rhyngddiwylliannol mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Bydd blwyddyn gyntaf y rhaglen yn gosod sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i fyfyrwyr llwybr y dechreuwyr, ac yn meithrin medrau ieithyddol i fyfyrwyr ôl Safon Uwch ar y llwybr arall.

Yn ogystal â dysgu ieithoedd, byddwch chi’n astudio modiwl diwylliant-hanes ynghylch pob iaith.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sbaeneg Elfennol UchafML017030 Credydau
Sbaeneg elfennolML017130 Credydau
Mandarin Tseiniaidd Uwch ElfennolML116030 Credydau
Mandarin Tseiniaidd ElfennolML116130 Credydau
Iaith Portiwgaleg ar gyfer Dysgwyr TreftadaethML418530 Credydau
Portiwgaleg Uwch ElfennolML419130 Credydau
Elfennol PortiwgalegML419230 Credydau
Siapaneaidd 1AML514830 Credydau
Siapan 1ML514930 Credydau
Ffrangeg Uwch ElfennolML617030 Credydau
Ffrangeg elfennolML617130 Credydau
Almaeneg Uwch ElfennolML717030 Credydau
Almaeneg elfennolML717130 Credydau
Eidaleg Uwch ElfennolML817030 Credydau
Eidaleg elfennolML817130 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau SbaenaiddML010030 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau TsieineaiddML110030 Credydau
Cyflwyniad i'r Byd sy'n Siarad PortiwgalegML410030 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau JapaneaiddML510030 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau Ffrangeg a FfrangegML610030 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau AlmaenegML710130 Credydau
Cyflwyniad i Astudiaethau EidalegML811130 Credydau

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn 2, byddwch chi’n astudio pedwar modiwl 30 credyd. Cewch chi barhau i astudio dwy iaith neu ddewis canolbwyntio ar un.

Os dewiswch chi lwybr uniaith, byddwch chi’n astudio un modiwl iaith 30 credyd a thri modiwl dewisol 30 credyd.

Os dewiswch lwybr dwy iaith, byddwch chi’n astudio dau fodiwl iaith 30 credyd a dau fodiwl dewisol 30 credyd.

Mae elfennau iaith y flwyddyn hon yn adeiladu ar waith y flwyddyn gyntaf. A chithau wedi datblygu ers modiwlau iaith y flwyddyn gyntaf, dylech chi weld twf parhaus eich galluoedd ieithyddol, eich ymwybyddiaeth ddiwylliannol a’ch hyder cyffredinol yn ieithydd. Byddwch chi’n mireinio’ch medrau ieithyddol trwy astudio modiwlau iaith canolradd neu ganolradd uwch. Bydd y modiwlau hynny’n eich paratoi ar gyfer blwyddyn dramor.

Yn ogystal ag iaith, byddwch chi’n astudio modiwl 30 credyd am ddiwylliannau, cymdeithasau a hanes yr ieithoedd o safbwynt byd-eang. Byddwch chi’n gwybod rhagor am ddylanwad diwylliannau eraill a datblygiadau a digwyddiadau ehangach ar y rhanbarthau ieithyddol a daearyddol hynny.

Bydd modd meithrin rhagor o fedrau ieithyddol a phroffesiynol trwy ddewis astudio modiwl busnes neu gyfieithu ynghylch un o'ch ieithoedd.

Os ydych chi’n astudio Sbaeneg, bydd cyfle i astudio modiwl am iaith a diwylliant Catalwnia yn yr ail flwyddyn, hefyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sbaeneg CanolraddML025030 Credydau
Sbaeneg Canolradd UchafML025130 Credydau
Mandarin Tsieinëeg Uwch GanolraddML126030 Credydau
Mandarin Tseiniaidd CanolraddML126130 Credydau
Portiwgaleg CanolraddML429030 Credydau
Portiwgaleg Canolradd UchafML429130 Credydau
Siapan 2ML527030 Credydau
Ffrangeg CanolraddML623030 Credydau
Ffrangeg Canolradd UchafML623130 Credydau
Almaeneg CanolraddML726030 Credydau
Almaeneg Canolradd UchafML726130 Credydau
Eidaleg CanolraddML827030 Credydau
Eidaleg Canolradd UchafML827130 Credydau
Hispanidad yn y BydML020030 Credydau
Cyflwyniad i Iaith a Diwylliant CatalwniaML026930 Credydau
Tsieina yn y BydML126630 Credydau
Y byd siarad Portiwgaleg mewn cyd-destun byd-eangML420030 Credydau
Japan yn y BydML520030 Credydau
Ffrainc Fyd-eang: Diwylliannau Ffrangeg a FfrangegML621030 Credydau
Yr Almaen yn y BydML721030 Credydau
Yr Eidal yn y BydML820030 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Sbaeneg Canolradd)ML025230 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Sbaeneg Canolradd Uchaf)ML025330 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Tsieineaidd)ML126330 Credydau
Cyflwyniad i Gyfieithu ArbenigolML220130 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Portiwgaleg)ML428530 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Japaneg)ML528530 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Ffrangeg Canolradd)ML623230 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Ffrangeg Canolradd Uchaf)ML623330 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Almaeneg Canolradd)ML726230 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Almaeneg Canolradd Uchaf)ML726330 Credydau
Y Byd ac Iaith Busnes (Saesneg)ML828430 Credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Byddwch chi’n treulio’r drydedd flwyddyn mewn gwlad arall lle y bydd cyfle i fireinio medrau ieithyddol, dod i adnabod y diwylliant yn well a datblygu’n gymeriad annibynnol, dyfeisgar a gwydn. Bydd astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf gan feithrin hyder ac aeddfedrwydd mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Os dewiswch chi lwybr uniaith, byddwch chi’n treulio blwyddyn academaidd lawn yng ngwlad yr iaith rydych chi’n ei hastudio. Os dewiswch chi lwybr dwy iaith, byddwch chi’n treulio semester yng ngwlad y naill iaith a semester yng ngwlad y llall.

Mae tair ffordd o dreulio blwyddyn dramor.

 1. Astudio - rydyn ni wedi sefydlu trefniadau cyfnewid sy'n cynnig cyfle i astudio mewn sefydliadau yn Awstria, Gwlad Belg, Brasil, Canada, Tsieina, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Siapan, Mecsico, Periw, Portiwgal, Sbaen, y Swistir a Taiwan.
 1. Addysgu - mae modd bwrw tymor yn gynorthwywr addysgu mewn cynllun o dan nawdd y Cyngor Prydeinig lle y gallech chi weithio yn un o ddinasoedd neu drefi amrywiaeth helaeth o wledydd. Mae’r dewis hwnnw’n cynnig profiad addysgu uniongyrchol gan eich galluogi i ennill cyflog digonol, er mai dim ond yn rhan-amser y byddwch chi’n gweithio. Cyn dechrau yn y cynllun, bydd y Cyngor Prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad ddewisoch chi. Ar ben hynny, dylai’r ysgol lle y byddwch chi’n gweithio eich helpu i gyflawni rôl athro a dod o hyd i lety.
 1. Gweithio - ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg a Sbaeneg. Byddwch chi’n treulio cyfnod mewn sefydliad neu gwmni sy’n ymwneud â byd yr ieithoedd modern. Cewch chi drefnu hynny trwy bobl rydych chi’n eu hadnabod neu gysylltu â’r sefydliadau yn uniongyrchol. Gall yr ysgol hysbysebu swyddi o’r fath, hefyd. I ofalu y bydd digon o gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith ddewisoch chi yno a chael profiad buddiol, bydd angen sêl bendith yr ysgol ar drefniadau o’r fath.

Beth bynnag ddewiswch chi, bydd blwyddyn dramor yn gyfle gwych i ddeall rhagor am yr iaith, cydio mewn diwylliant arall a chael profiad o weithio neu astudio’n rhyngwladol.

Mae hawl gan bob myfyriwr sy’n astudio neu’n gweithio dramor i ofyn i Lywodraeth Cymru neu Gynllun Turing am gymorth ariannol.

Rhaid i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n ddinasyddion o’r wlad lle y byddan nhw’n gweithio neu’n astudio gael teitheb i wneud hynny. Does dim rheolaeth na dylanwad gyda ni ar brosesau ofyn am deitheb ond byddwn ni’n eich helpu i lunio’ch cais a pharatoi ar gyfer eich blwyddyn dramor.

Blwyddyn pedwar

Pan ddewch chi yn ôl i Gaerdydd, byddwch chi’n mireinio’ch medrau ieithyddol, meddwl beirniadol ac ymchwil.

Os dewiswch chi lwybr uniaith, byddwch chi’n astudio un modiwl iaith 30 credyd a thri modiwl dewisol 30 credyd.

Os dewiswch lwybr dwy iaith, byddwch chi’n astudio dau fodiwl iaith 30 credyd a dau fodiwl dewisol 30 credyd.

Bydd cyfle i ehangu’ch medrau a’ch gorwelion hefyd, trwy fodiwlau dewisol am hanes a materion diwylliannol yn ogystal â sawl dewis allgyrsiol. Gall modiwlau dewisol y flwyddyn olaf amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, ar y cyfan, byddan nhw’n cynnwys amryw bynciau a themâu cyfoes sy’n berthnasol i un iaith neu wedi’u cyflwyno mewn fframwaith cymharol, trawswladol. Gall themâu a phynciau'r flwyddyn olaf gynnwys llenyddiaeth, ffilmiau a’r diwylliant gweledol, hanes, gwladychiaeth ac astudiaethau rhyw. Bydd yr ystod yn amrywio yn ôl eich dewis i astudio un iaith neu ddau.

Bydd cyfle i ysgrifennu traethawd hir lle y byddwch chi’n llunio ac yn cynnal prosiect ymchwil ar bwnc o'ch dewis, o dan oruchwyliaeth un o'r staff academaidd.

Ar ben hynny, gallech chi gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn lle y byddwch chi’n treulio cyfnod mewn ysgol leol sy’n bartner inni.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sbaeneg UwchML037030 Credydau
Tsieinëeg Mandarin UwchML138030 Credydau
Portiwgaleg UwchML437030 Credydau
Siapan 3ML537030 Credydau
Ffrangeg UwchML637130 Credydau
Uwch AlmaenegML738030 Credydau
Eidaleg UwchML837030 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Sbaeneg (yn Sbaeneg)ML036030 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Sbaeneg (yn Gymraeg/Saesneg)ML036130 Credydau
Iaith a Chymdeithas CataloniaML036230 Credydau
Rhyfel y Falklands yn Diwylliant yr ArianninML036530 Credydau
Chwyldroadwyr a chenedlaetholwyr yn SbaenML036830 Credydau
Tsieinëeg arbenigolML137130 Credydau
Diwylliannau Sinophone: Hong Kong, Taiwan a Diasporas TsieineaiddML137230 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf Tsieinëeg (yn Saesneg/Cymraeg)ML137330 Credydau
Diwylliant, Protest Wleidyddol ac Anghydffurfiaeth yn y 1960au ML336030 Credydau
Sinema Ewropeaidd: Meddwl y Real of FictionML336230 Credydau
Modiwl Addysgu MyfyrwyrML336330 Credydau
Naratifau Byd-eang o Wladychiaeth, Caethwasiaeth a'u Cymynroddion ML336530 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Portiwgaleg (mewn Portiwgaleg)ML436330 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Portiwgaleg (yn Gymraeg/Saesneg)ML436430 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Japaneeg (yn Gymraeg/Saesneg)ML536330 Credydau
Cof a Symbolau yn JapanML536430 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Ffrangeg (yn Gymraeg/Saesneg)ML626230 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Ffrangeg (yn Ffrangeg)ML636130 Credydau
Yr avant-garde Ffrengig: O Gelf i ChwyldroML637030 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Almaeneg (yn Gymraeg/Saesneg)ML735930 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Almaeneg (yn Saesneg)ML736130 Credydau
Yn unedig ond wedi'i rannu? Archwilio Uno'r AlmaenML736730 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Eidaleg (yn Saesneg)ML836230 Credydau
Traethawd Hir y Flwyddyn Olaf - Eidaleg (yn Gymraeg/Saesneg)ML836330 Credydau
Merched Eidaleg YsgrifennuML836430 Credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Rydyn ni’n defnyddio amryw ddulliau addysgu megis darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau iaith a gweithdai. 

Mae cynnwys darlithoedd yn cyfleu trosolwg o brif gysyniadau a fframweithiau pwnc, gan roi'r medrau a fydd yn eich galluogi i gynnal ymchwil yn annibynnol ar gyfer y seminarau, datblygu’ch syniadau eich hun a’u rhoi nhw ar waith. Gallen ni gyflwyno’r deunyddiau hynny’n bersonol neu ar ffurf ddigidol fel y bydd modd eu hastudio wrth eich pwysau.

Mae seminarau’n ddosbarthiadau rhyngweithiol sy'n cynnwys grŵp bychan o fyfyrwyr ac aelod o dîm addysgu'r modiwl. Gall ffurf y seminarau amrywio megis trafodaeth gan y grŵp i gyd, gwaith mewn grwpiau bychain a chyflwyniadau o dan adain myfyrwyr. Mae seminarau’n cynnig awyrgylch egnïol lle y gallwch chi gnoi cil ar syniadau a dadleuon sydd wedi’u cyflwyno yn y darlithoedd. 

Mae’n ffordd o ddysgu iaith yn canolbwyntio ar ddysgu gweithredol a chyfranogiad ystyrlon myfyrwyr. Bydd digon o gyfleoedd i ddefnyddio a datblygu'r cymwyseddau a medrau iaith allweddol yn rheolaidd. Mae dosbarthiadau wedi'u trefnu i ehangu’ch hyfedredd ieithyddol a gwella'ch hyder a'ch medrau cyfathrebu mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. 

Mae paratoi ar gyfer dosbarth ac astudio’n annibynnol yn rhan bwysig o'ch dysgu. Rhwng dosbarthiadau, byddwch chi’n paratoi deunydd, tystiolaeth a dadleuon, ac yn cwblhau tasgau iaith yn unigol neu mewn grwpiau. I’ch helpu i ddysgu iaith yn annibynnol, mae Ysgol yr Ieithoedd Modern wedi llunio adnoddau a gweithgareddau dysgu cymeradwy ac rydyn ni’n eich annog i’w defnyddio yn rhan o’ch dysgu annibynnol. 

Sut y caf fy nghefnogi?

Tiwtor personol fydd yn eich arwain trwy’ch astudiaethau, gan eich cynghori ar faterion academaidd. Eich tiwtor personol fydd y ddolen gyswllt bob amser ynghylch unrhyw anawsterau sy’n effeithio ar eich astudiaethau. Byddwch chi’n cyfarfod â’ch tiwtor personol ddwywaith yn ystod pob blwyddyn academaidd ond dyma’ch annog chi i gysylltu â’ch tiwtor unrhyw bryd os oes angen cymorth neu gyngor arnoch chi. Bydd pob aelod o staff academaidd ar gael i gwrdd â myfyrwyr yn ôl oriau penodol.  

Yn ystod eich blwyddyn dramor, bydd cydlynydd astudiaethau tramor yn cysylltu â chi bob hyn a hyn ac yn cadw llygad ar eich cynnydd.

Mae gan bob modiwl le neilltuedig yng Nghyfleuster Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd, lle y byddwn ni’n eich tywys trwy weithgareddau’r wythnos a’r tasgau y bydd angen eu cwblhau. Bydd yno ddeunyddiau ac adnoddau dysgu megis recordiadau o ddarlithoedd, tasgau ac adnoddau iaith a dolenni ag adnoddau digidol gan gynnwys deunyddiau’r llyfrgelloedd ar ffurf electronig. 

Mae staff y Gwasanaethau Proffesiynol ar gael yng nghanolfan yr israddedigion i ateb eich cwestiynau. At hynny, mae swyddog cynorthwyo myfyrwyr sy’n gallu’ch cynghori a’ch llywio yn ôl yr angen mewn awyrgylch cefnogol, caredig a chyfrinachol.

Mae Gwasanaethau Bywyd y Myfyrwyr, yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, yn cynnig ystod o wasanaethau. Mae’r gwasanaethau cymorth hynny’n cynnwys: Cynghori ar arian, dyfodol myfyrwyr, cwnsela, iechyd a lles, mentora, medrau astudio academaidd, Gwasanaeth Anableddau’r Myfyrwyr a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Diben yr asesu yw’ch helpu i hel syniadau, meithrin medrau a datblygu galluoedd. Mae pwyslais ar fod yn arloesol ac yn greadigol gan feddwl yn feirniadol am y testunau a’r diwylliannau a welwch chi a chyflwyno dadleuon yn ôl tystiolaeth trwy’r Saesneg a’r ieithoedd rydych chi’n eu hastudio fel ei gilydd. 

Byddwch chi’n astudio blociau adeiladu iaith hefyd, gan gynnwys patrymau a strwythurau gramadegol a geiriadurol. Byddwn ni’n asesu’r medrau hynny yn rheolaidd yn ystod modiwlau iaith sy’n adlewyrchu natur gynyddol a chronnus dysgu iaith.

Rydyn ni’n defnyddio ffurfiau asesu traddodiadol (megis traethodau, posau, profion yn y dosbarth, arholiadau llafar a thraethodau hir) yn ogystal â mathau mwy arloesol (megis portffolios cyfieithu, prosiectau chwarae rolau, blogiau, cyfweliadau a chyflyniadau posteri). 

Rhoddir adborth ysgrifenedig am waith ar ôl ei asesu i’ch helpu i wella ar gyfer yr asesiadau nesaf, a bydd cyfleoedd ichi drafod yr adborth gyda’ch tiwtoriaid. At hynny, bydd amryw ymarferion megis posau, cyflwyniadau, traethodau a phrosiectau.  Bydd y tiwtoriaid yn rhoi adborth ffurfiannol i wella’ch dysgu a’ch deall cyn sefyll yr asesiadau crynodol.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Erbyn diwedd y rhaglen, byddwch chi’n gallu:

Gwybod a deall:

GD 1 Siarad, ysgrifennu a deall un neu ddwy iaith dramor fodern yn ôl safon gradd.  

GD 2 Deall strwythurau, cyweiriau ac amrywiaethau'r ieithoedd rydych chi’n eu dysgu a'u defnyddio mewn modd hyblyg ac effeithiol i ddibenion cymdeithasol, academaidd a phroffesiynol fel y bo'n briodol.

GD 3 Dadansoddi’n feirniadol agweddau ar ddiwylliannau, hanesion a chymdeithasau gwledydd eich ieithoedd trwy amryw ddeunyddiau a dulliau. 

GD 4 Dangos faint rydych chi’n ei wybod ac yn ei ddeall ynghylch pa mor debyg neu annhebyg yw diwylliannau a chymdeithasau eraill.

GD 5 Deall a gwybod perthynas gwahanol ddiwylliannau â’i gilydd yn fanwl fel y gallwch chi lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un.

Medrau deallusol:

SD 1 Cyfathrebu mewn modd eglur, cryno ac effeithiol â chynulleidfaoedd amryfal ar bapur ac ar lafar yn Saesneg ac un neu ddwy iaith dramor fodern.

SD 2 Defnyddio amryw strategaethau i ddidoli a dadansoddi gwybodaeth.

SD 3 Dod i gasgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon, gan eu cyfiawnhau trwy resymu’n gadarn a dehongli deunydd gwreiddiol yn fanwl.

SD 4 Gwerthuso syniadau a dadleuon yn feirniadol trwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau yn gydlynol gan ddefnyddio amryw fedrau ar bapur ac ar lafar. 

SD 5 Defnyddio technegau ymchwil perthnasol ac effeithiol i drefnu a llunio neu gyflwyno testunau academaidd (traethodau, cyflwyniadau, testunau clyweledol) yn ôl tystiolaeth a’r cyfeirnodi cywir.

Medrau ymarferol proffesiynol:

SY 1 Defnyddio cyfryngau digidol yn effeithiol ar gyfer dod o hyd i wybodaeth, cyfathrebu a dysgu. 

SY 2 Defnyddio medrau ieithyddol uwch mewn swydd broffesiynol. 

SY 3 Nodi a disgrifio problemau a gweithio ar y cyd i'w datrys.

SY 4 Dangos gwytnwch, gallu i addasu ac annibyniaeth trwy dreulio amser yn niwylliant iaith dramor fodern.

Medrau trosglwyddadwy/allweddol:

SA 1 Defnyddio medrau meddwl yn feirniadol a rhesymu i ddadansoddi a gwerthuso tystiolaeth a syniadau amrywiol. 

SA 2 Defnyddio medrau ymchwil ymarferol. 

SA 3 Creu syniadau gwreiddiol a defnyddio dull creadigol, llawn dychymyg a dyfeisgar o feddwl wrth ymateb i anghenion a phroblemau.   

SA 4 Dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol a derbyn ei negeseuon.

SA 5 Bod yn ddyfeisgar ac ysgwyddo cyfrifoldeb am eich dysgu a'ch datblygu proffesiynol eich hun.

SA 6 Defnyddio amryw fedrau cyflogadwyedd a menter megis creadigrwydd, mentro, trefnu, rheoli amser, gweithio'n annibynnol a gweithio mewn tîm.

SA 7 Ymddwyn yn ddinesydd byd-eang gan gydio mewn gwahaniaethau diwylliannol a’u gwerthfawrogi trwy brofiad o wledydd eraill.  

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rydyn ni wedi ymroi i’ch helpu i wireddu’ch uchelgeisiau proffesiynol trwy roi ichi’r medrau, y chwilfrydedd a’r hyder i adael eich ôl mewn marchnad swyddi gystadleuol. Ni waeth a ydych chi’n gwybod beth yr hoffech chi ei wneud ar ôl y brifysgol neu beidio, mae digon o adnoddau a chymorth gyda ni i’ch arwain.

Mae lleoliadau a phrofiad gwaith yn gyfleoedd gwych i wella eich cyflogadwyedd a’ch rhagolygon gyrfaol, a gallan nhw’ch helpu i ddod i benderfyniadau ynglŷn â’ch gyrfa yn y dyfodol. Mae rhaglen BA Ieithoedd Modern yn cynnwys dysgu allanol yn elfen annatod o gwrs eich gradd.

Bob semester, byddwn ni’n hysbysebu interniaethau ar y campws, lle y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr weithio o dan oruchwyliaeth ynghylch arloesi addysgol, gwasanaethau proffesiynol a phrosiectau ymchwil mae staff wedi’u pennu.

Mae’n graddedigion yn ffynnu ym marchnad y swyddi. Maen nhw’n gweithio mewn gyrfaoedd amryfal a chyffrous megis materion ariannol, cysylltiadau rhyngwladol yn y campau, ymgynghori masnachol, addysg, iechyd, y cyfryngau, gwleidyddiaeth, cyfieithu, diplomyddiaeth, y gyfraith a dysgu.

Bydd llawer o raddedigion yn mwynhau’r flwyddyn dramor gymaint eu bod yn neilltuo amser i deithio rhagor neu’n mynd dramor ar ôl graddio i chwilio am swydd.

Ymhlith y rhai sy'n dewis byw yn y deyrnas hon, bydd llawer yn astudio ar gyfer gradd uwch a bydd eraill yn dechrau gweithio. Mae’n graddedigion wedi rhagori mewn gyrfaoedd megis diplomyddiaeth ryngwladol, y Gwasanaeth Sifil, addysgu, busnes a newyddiaduraeth. Mae swyddi eraill megis cyfieithydd, cynorthwywr iaith, cynorthwywr allforio a phrawf-ddarllenydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch i gael ein newyddion diweddaraf

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.