Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)

 • UCAS code: K490
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 3 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Beth allai fod yn fwy cyffrous na’r her a’r cyfrifoldeb o lunio’r lleoedd rydym yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ynddynt?

Mae’r rhaglen hon, a achredir gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a’i chydnabod gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) fel cymhwyster gofodol, yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol creu gwell lleoedd i fyw.

Mae gwaith cynllunio yn effeithio ar ein realiti bob dydd mewn sawl ffordd, gan ddylanwadu ar y cartrefi rydym yn byw ynddynt ac ansawdd ac argaeledd cyfleoedd a all hybu ein hiechyd, ein cyfoeth a’n llesiant. Gall effeithio ar ein mannau cyhoeddus a chymunedol a’n mannau proffesiynol a hamdden, yn ogystal ag ar sut rydym yn teithio ac yn symud rhyngddynt. Byddwch yn archwilio sut a pham mae lleoedd, megis dinasoedd, trefi a chefn gwlad, yn newid a sut y gellir eu gwella trwy ymarfer cynllunio ac ymchwil.

Mae'r rhaglen hon yn agor ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous ym maes cynllunio, datblygu a thirfesur. Mae gan raddedigion hanes da o sicrhau cyflogaeth yn y sectorau hyn yn ogystal ag ym meysydd trafnidiaeth, datblygu economaidd, polisi amgylcheddol, ac adfywio tai a threfi.

Gyda modiwlau sy’n cynnwys ymarferwyr, cewch gyfle hefyd i ddeall sut mae’r hyn rydych yn ei ddysgu’n berthnasol i’r byd go iawn ac i ystyried y ffyrdd y gallwch ddatblygu eich cyflogadwyedd a’ch proffil proffesiynol.

Mae gwaith maes a dysgu drwy brofiad yn agweddau allweddol yn natblygiad gwybodaeth a sgiliau israddedig yn y ddisgyblaeth Cynllunio. Mae'r rhaglen hon yn cynnig ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu'r set wybodaeth a sgiliau hon, gan gynnwys ymweliadau maes 1 neu 1/2 ddiwrnod yn ystod modiwlau; asesiadau casglu a dadansoddi data grŵp; a modiwlau astudiaethau maes pwrpasol ym Mlwyddyn 2 a’r Flwyddyn Olaf.

Mae gan y radd hon achrediad RTPI rhannol (gofodol). I gael achrediad RTPI llawn, ar ôl i chi gwblhau eich gradd israddedig achrededig gofodol, mae angen i chi gwblhau gradd Meistr achrededig RTPI.

Distinctive features

 • The opportunity to study in a School ranked 8th for Town and Country Planning and Landscape (The Times and Sunday Times Good University Guide 2019) and consistently highly rated for its research excellence.
 • Strong links with policy institutions in the UK, Europe and globally.
 • Taught by internationally respected and research-active staff.
 • Excellent relationships and links with planning institutions, especially in Wales.
 • Engagement with experts from professional practice who are involved in the delivery of several modules.
 • Access to a laboratory with high-quality printing facilities, GIS (Geographic Information System) and Edina digimap mapping facilities.
 • A field study visit option (2019 destinations included Hong Kong, Los Angeles and Tanzania) to explore issues in real world case studies and to practically apply taught skills

Accreditations

Subject area: Daearyddiaeth ddynol a chynllunio

 • academic-schoolYr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 4022
 • MarkerRhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Entry requirements

BBB-BBC

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

M mewn Dylunio Lefel T, arolygu a chynllunio ar gyfer adeiladu.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Haen 4 arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C/4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees for 2022 entry

Students from the UK and Ireland

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,000 None
Year two £9,000 None
Year three £9,000 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £19,450 None
Year two £19,450 None
Year three £19,450 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

Mae profiad astudio maes preswyl blwyddyn 2 yn cael ei ariannu’n rhannol.

Ar hyn o bryd, mae ymweliadau astudiaethau maes y flwyddyn olaf yn cael cymhorthdal (tua dwy ran o dair o'r gost) gan yr Ysgol, ond chi fydd yn gyfrifol am weddill y costau.

Dylech ddisgwyl talu costau teithio lleol a chynhaliaeth ar bob ymweliad astudiaeth faes.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Gradd tair blynedd amser llawn yw hon. Mae modiwlau blwyddyn un yn orfodol. Mae blwyddyn dau a thri yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Bydd angen i chi ennill 120 o gredydau bob blwyddyn. Mae modiwlau’n werth 20 credyd fel arfer.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

Year one places an emphasis on practical and applied projects while introducing the key building blocks of a planning and development degree.

You will take six core modules, aimed at developing an understanding of the social, economic, political and natural processes at work in shaping cities, regions and the countryside.

You will be introduced to the analytical and creative skills required in professional practice and benefit from fieldwork and site-based projects to work on ‘live’ planning issues. Experts from professional practice are also engaged in the delivery of many modules.

Although you need to earn 120 credits, year one is an introductory year and the modules do not count towards the grade of your final degree.

Year two

Year two builds on the core knowledge acquired in the first year and encourages you to apply your skills to a series of practical planning and development issues. There is a continuing emphasis on a mix of assessment types, including project work and assignments that require you to produce professional solutions and outputs.

You are introduced to plans, policies and development management, environmental planning, planning and its operation in market contexts, the operation of local government, spatial analysis, research skills and the essential components of planning law.

In year two you are supported with guidance and advice on the option to undertake a placement year as part of your degree, which is usually undertaken in the third year. This is a highly valuable component of the course and equips you with a wide range of practical skills and professional experience. You can switch to the four-year programme, with approval.

Year three

Your final year is a valuable opportunity to reflect on your learning to date, and allows you to start to develop a specialism within a specific sub-field of planning. It serves as an important component of the course in bridging the worlds of practice and academic study.

Emphasis is placed on developing the qualities of a critical, reflective practitioner and encouraging you to think carefully about the nature, instruments and impacts of planning.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Mae ein hymagwedd yn seiliedig ar ymrwymiad i ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf. Cyn belled ag y bo modd, ein nod yw dysgu mewn grwpiau bach gan ein bod yn credu bod hyn yn annog amgylchedd dysgu mwy cadarnhaol rhwng staff a myfyrwyr ac ymysg myfyrwyr eu hunain. Fel arfer, byddwch yn astudio chwe modiwl bob blwyddyn ac yn cael 15 awr o astudio dan arweiniad bob wythnos.

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol, lle’r ydych chi’n cael eich galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol. Mae ein cyrsiau’n meithrin sgiliau deallusol, fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi'n fanwl, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon, defnyddio theori, a defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod. Rydym hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithio mewn tîm, ymchwil annibynnol a rheoli amser.

How will I be supported?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith a asesir, darllen ac adolygu. Defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff i ymweld â myfyrwyr ar eu blwyddyn dramor.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith. Byddwch hefyd yn cael dosbarth adborth ar ôl pob asesiad. Bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau ar ôl cyfnod arholiadau mis Mai/mis Mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy’n cael ei fonitro.

What skills will I practise and develop?

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Dehongli a gwerthuso rôl y system gynllunio mewn rheoli newid yn yr amgylchedd adeiledig a’r amgylchedd naturiol yn y tymor byr ynghyd â’r tymor hir, gan gyfeirio at bolisïau cynllunio llywodraethau canolog, llywodraethau lleol a sefydliadau eraill.
 • Dehongli a gwerthuso rôl y cyd-destun gwleidyddol, cyfreithiol a sefydliadol ym maes ymarfer cynllunio, gan wneud argymhellion ar sut y gall sefydliadau wella effeithlonrwydd drwy fynd i’r afael â mater cynllunio a nodwyd.
 • Adnabod, dewis a defnyddio sgiliau ymarferol sy’n seiliedig ar brosiect, a sgiliau dylunio ac arfarnu ariannol, o safbwynt dylunio trefol.
 • Diffinio mater neu broblem ymarferol yn gywir ar gyfer ymchwiliad, astudiaeth neu ymchwil a llunio strategaeth ar gyfer casglu, asesu, dadansoddi a chyflwyno data a gwybodaeth berthnasol.

Sgiliau deallusol:

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gallu dehongli a gwerthuso dealltwriaethau ymarferol a damcaniaethol o ran y canlynol:

 • syniadau o gyfle cyfartal, amrywiaeth gymdeithasol a diwylliannol, a’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol a dynol
 • hawliau unigol a chyfunol a ellir eu cynrychioli drwy systemau a phenderfyniadau cynllunio a’u heffeithio ganddynt
 • rôl y llywodraeth a chyfranogiad y cyhoedd mewn cymdeithas ddemocrataidd ac wrth gydbwyso hawliau a buddiannau unigol a chyfunol
 •  ‘sgiliau pwnc’, gan gynnwys creadigrwydd, datrys problemau, rhagfynegi a monitro
 • diogelu iechyd a diogelwch personol yn y gwaith ynghyd ag iechyd a diogelwch eraill.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Dealltwriaethau ymarferol a damcaniaethol o fod yn ymarferydd myfyriol, gan adnabod y sgiliau a’r wybodaeth rydych yn eu caffael yn y dosbarth
 • Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am ddatblygu ymagwedd hunanfeirniadol a heriol i’ch ymarfer cynllunio eich hun
 • Dehongli a gwerthuso’r cysyniad o hawliau a goblygiadau cyfreithiol ac ymarferol cynrychioli’r hawliau hyn yn y broses gwneud penderfyniadau cynllunio 

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

 • Dangos sgiliau allweddol mewn gwrando, dadlau, arweinyddiaeth, eiriolaeth a datrys problemau. Adnabod, dewis a defnyddio sgiliau allweddol i gyfleu gwybodaeth ofodol ac sy’n ymwneud â chynllunio i gynulleidfaoedd gwahanol drwy gyflwyno gwybodaeth i gydweithwyr a gweithwyr proffesiynol eraill
 • Cymryd cyfrifoldeb am gymryd rhan yn llwyddiannus mewn gwaith ar y cyd a gwaith amlddisgyblaethol drwy weithio fel rhan ·         o dîm, gan ymateb yn briodol i geisiadau cydweithwyr a gwneud gofynion eich hun ar gydweithwyr yn glir
 • Ymarfer annibyniaeth a beirniadaeth ar gyfer hunanreoli effeithiol drwy osod a chadw at flaenoriaethau gwaith, gan ddefnyddio amser yn effeithlon ac adnabod cyfleoedd ar gyfer mewnbwn gan gydweithwyr, gweithwyr proffesiynol eraill a rhanddeiliaid
 • Ymarfer cyfrifoldeb a beirniadaeth ar gyfer rheoli a chyflwyno gwybodaeth yn effeithiol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau gwahanol a thrwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth
 • Gwerthuso egwyddorion a phrosesau dylunio ar gyfer creu lleoedd o ansawdd uchel a gwella tir y cyhoedd er budd pawb yn y gymdeithas
 • Gwerthuso strategaethau datblygu gwahanol a’r defnydd ymarferol o gyllid datblygu; asesu goblygiadau cynhyrchu gwerth ychwanegol ar gyfer y gymuned

Careers and placements

Career prospects

We are committed to helping you achieve your professional ambitions, providing you with the skills, curiosity and confidence to make your mark in your chosen field.

Latest statistics show that 93% of our graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating (Destination of Leavers from Higher Education 2016/17).

There are numerous exciting and varied career opportunities open to graduates of this degree programme, and many occupy key positions in a range of public, private and third sector organisations. These include national and local governments, business consultancies, sustainable energy centres, environmental agencies, housing strategy companies, construction, surveying

Specific planning career pathways include surveying, design and development, as well as fields such as transport, economic development and urban regeneration. You could practise in local planning authorities, local and national government, neighbourhood planning organisations, transport organisations, private planning consultancies, private developers and environmental organisations in the United Kingdom, mainland Europe and internationally.

Placements

Mae'r modiwl Daearyddiaethau Gwaith a Chyflogadwyedd yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â lleoliad tymor byr i gymhwyso'ch dysgu yn ymarferol yn ystod eich ail flwyddyn

Mae hefyd opsiwn pedair blynedd i’r rhaglen radd amser llawn.

Mae pob blwyddyn academaidd hefyd yn cynnig ymweliad astudiaethau maes a ariennir yn rhannol sy’n eich galluogi chi i gynnal gwaith ymchwil ac ymchwilio i broblem fyw / astudiaeth achos ar leoliad.

Ym mlwyddyn un, mae’r ymweliadau astudiaethau maes hyn yn lleol i ranbarth dinas Caerdydd. Ym mlwyddyn dau a thri, gallwch ddewis ymweliad astudiaethau maes preswyl. Mae'r rhain yn aml yn cynnwys cyrchfannau yn y DU a thramor. Gweler yr adran ‘costau ychwanegol’ am ragor o wybodaeth.

Fieldwork

We place a great emphasis on practical learning. Each academic year offers a subsidised field study visit which allows you to research and investigate a live issue/case study, on location.

In year one, these field study visits are local to the Cardiff city region. In year two, you can opt to enjoy a residential field study visit to a European city. In your final year, you can opt for a field study visit to a global city location. Please see the ‘additional costs’ section for more information.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.