Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr sy'n rhieni

P’un a oes gennych chi blentyn eisoes neu eich bod ar fin dod yn rhiant, mae cyfoeth o wasanaethau ar gael i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Yn ein barn ni, ni ddylai bod yn feichiog, mabwysiadu neu ofalu am blentyn ynddo’i hun fod yn rhwystr rhag ymgeisio am le ar raglen astudio, cychwyn ar hynny, neu lwyddo. Rydym yn ymdrechu i fod mor hyblyg â phosibl mewn unrhyw sefyllfa o'r fath. Mae gan y Brifysgol bolisi ar feichiogrwydd, mamolaeth a dod yn rhiant pan fyddwch wedi cofrestru ar raglen o astudiaethau, ac mae hynny’n cynnwys nodiadau cyfarwyddyd i chi.

Y Feithrinfa

Mae'r Brifysgol yn rhedeg Meithrinfa gofrestredig ar gyfer dibynyddion myfyrwyr a staff y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth am Feithrinfa y Brifysgol

Cymorth ariannol ychwanegol

Efallai y bydd arian ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant. Ceir prawf modd yn seiliedig ar incwm yr aelwyd ar gyfer y cyllid hwn. Gall gynnwys lwfansau ychwanegol a chymorth tuag at gostau gofal plant. Cysylltwch â’ch corff ariannu i gael rhagor o fanylion.

Gall y Tîm Cyngor a Chyllid yn y Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr weithio gyda chi i sicrhau eich bod chi’n cael yr holl arian y gallwch ei hawlio gan eich corff ariannu a thrwy fudd-daliadau lles.

Os bydd arnoch chi angen cyngor neu wybodaeth ynghylch sut bydd bod yn rhiant yn effeithio ar eich astudiaethau, gallwch gysylltu â’r Tîm Cyngor a Chyllid i drafod opsiynau megis rhoi gwybod am amgylchiadau esgusodol neu hyd yn oed wneud cais am saib o’ch astudiaethau.  Os byddwch chi’n chwilio am gymorth i gael hyd i ofal plant neu ysgol wrth symud i’r ardal, gall y tîm ddarparu cefnogaeth hefyd, a’ch cyfeirio ymlaen at wasanaethau a sefydliadau eraill.

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Press option 5 when calling.

Cymorth i fyfyrwyr

Fel unrhyw fyfyriwr cofrestredig ym Mhrifysgol Caerdydd, gallwch ddefnyddio’r holl wasanaethau eraill sydd ar gael o fewn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr megis y Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a Llesiant, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia a Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Cyfleoedd profiad gwaith teilwredig a hyblyg

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner i raglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sy'n cael ei chyllido'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen ar gyfer myfyrwyr ifanc ar gyrsiau Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi wynebu rhwystrau wrth sicrhau profiad gwaith. Os ydych o dan 25 oed, ar gwrs llawn amser yn Mhrifysgol Caerdydd a  gyda cyfrifoldebau gofal plant gallwch fod yn gymwys am gymorth.

Mae Tîm Go Wales ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu eich cynorthwyo i gael cyfleoedd cysgodi gwaith, blasu gwaith a lleoliad gwaith taladwy o hyd at chwech wythnos. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Gowales@caerdydd.ac.uk

Go Wales Logo
European Social Fund logo