Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Prifysgol Caerdydd yn cael cyllid sylweddol i ymchwilio i COVID hir

19 Gorffennaf 2021

Astudiaethau newydd i edrych ar rôl y system imiwnedd o ran clefydau tymor hir ac adsefydlu

Mae mwy nag un o bob pump o bobl yn 'llai tebygol o gael prawf sgrinio canser ar ôl y pandemig'

16 Gorffennaf 2021

Edrychodd arolwg dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn fanwl ar effaith COVID-19 ar agweddau pobl tuag at sgrinio

Dim cysylltiad rhwng haint COVID-19 yn ystod beichiogrwydd â marw-enedigaeth na marwolaeth babanod, yn ôl astudiaeth

23 Chwefror 2021

Prifysgol Caerdydd wedi creu cofrestrfa fyd-eang o'r rhai a effeithiwyd gan COVID yn ystod beichiogrwydd

Scientist supporting cancer research.

Astudiaeth ROCS yn dangos llai o waedu mewn tiwmorau sy'n cael eu trin â radiotherapi

22 Chwefror 2021

Astudiaeth Radiotherapi ar ôl rhoi Stent ar gyfer Canser yr Oesoffagws (ROCS), a gyhoeddwyd yn ‘The Lancet Gastroenterology and Hepatology’, yw’r darpar dreial cyntaf i ddangos llai o waedu mewn tiwmorau sy'n cael eu trin â radiotherapi mewn cleifion â chlefyd datblygedig.

Building Blocks

Mae ymweliadau arbenigol â chartrefi yn gwneud ysgolion yn fwy parod ac yn gwella dysgu, ond nid yw’n lleihau cam-drin ac esgeulustod erbyn Cyfnod Allweddol 1, yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd

10 Chwefror 2021

Mae adroddiad newydd dan arweiniad ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd a ryddhawyd heddiw gan NIHR yn rhoi cipolwg newydd ar sut y gall ymweldiadau arbenigol â chartrefi gefnogi teuluoedd.

Education resource image

Lansio adnoddau addysg newydd i nodi Diwrnod Canser y Byd, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr

4 Chwefror 2021

Mae athrawon, ymchwilwyr a beirdd yn ymuno i addysgu plant ysgol am ganser

Care home resident and worker stock image

Galw am i gartrefi gofal Cymru fod yn rhan o dreial COVID-19 newydd

1 Chwefror 2021

Bydd y treial yn profi i weld a allai cyffuriau ataliol helpu i drin COVID-19

Stock image of a hospital drip

Astudiaeth newydd i werthuso’r defnydd o wrthfiotigau gyda chleifion ysbyty sydd â COVID-19

11 Rhagfyr 2020

Data’n dynodi bod gwrthfiotigau’n cael eu rhoi’n ‘ddiangen’ i gleifion sydd â’r feirws

Stock image of care worker and patient

Asesiad cyntaf i asesu risg COVID-19 i iechyd gweithwyr gofal yng Nghymru

30 Hydref 2020

Bydd astudiaeth a arweinir gan Brifysgol Caerdydd yn asesu iechyd 20,000 o aelodau staff y wlad sy'n darparu gofal yn y cartref

Stock image of finger prick test

Astudiaeth dan arweiniad Prifysgol Caerdydd ar ddefnydd o wrthfiotigau yn ennill papur ymchwil y flwyddyn

23 Hydref 2020

Un o ganfyddiadau'r astudiaeth oedd gall prawf gwaed pigiad bys helpu i leihau'r defnydd o wrthfiotigau ymysg cleifion gyda chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint