Ewch i’r prif gynnwys

Aildyfu Borneo

orangutans

Rydym ni gyd yn gwybod y dylem ni hedfan llai, ond weithiau mae hedfan yn anorfod. Mae Aildyfu Borneo yn rhoi i chi’r cyfle i gydbwyso eich effaith allyriadau carbon wrth hedfan.

Mae teithio mewn awyren yn cynhyrchu allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Drwy roi rhodd, byddwch yn cefnogi ein prosiect plannu coed yng nghoedwig law Kinabatangan Isaf, Sabah, Borneo. Bydd hyn yn lleihau eich ôl-troed carbon, gan fod plannu coed yn tynnu carbon allan o’r atmosffer ac yn adfer y goedwig law.

Ein hamcanion

Nodau’r prosiect yw:

  • cydbwyso carbon a grëir wrth deithio mewn awyren
  • gwella bioamrywiaeth a chefnogi cadwraeth ecoleg leol
  • cynnal bywoliaeth a diwylliant lleol
  • gwella dealltwriaeth wyddonol o effeithiau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol ailgoedwigo trofannol
  • cynnig cyfleoedd i sefydliadau ac unigolion liniaru eu hallyriadau carbon anorfod eu hunain drwy gefnogi plannu coed.

Sut gallwch chi helpu

Gallwch un ai gyfrannu’r symiau a argymhellir yn seiliedig ar y pellter rydych chi’n ei hedfan, neu roi beth bynnag rydych chi’n gallu ei fforddio. Dim ond £2 mae’n ei gostio i dyfu, plannu a chynnal coeden am dair blynedd.

I gael syniad o faint yr ydym ni’n argymell eich bod yn rhoi yn seiliedig ar ba mor bell yr ydych chi’n hedfan, ewch i’n map rhoddion.

Mae mis Medi 2019 i fis Medi 2020 yn flwyddyn beilot i Aildyfu Borneo. Ein nod yw codi £15,000.

Ewch ati i roi heddiw a chydbwyso effaith eich hedfan

Beth mae eich rhodd yn ei gefnogi

Mae ehangu planhigfeydd olew palmwydd yn Kinabatangan Isaf wedi arwain at golli tri chwarter y goedwig law ers dechrau’r 1970au.

Bydd pob ceiniog rydym yn ei dderbyn yn cael ei fuddsoddi mewn mentrau plannu coed cymunedol lleol. Bydd eich cyfraniadau yn ail-dyfu’r goedwig law, a byddwch yn helpu i achub orangwtaniaid a chreaduriaid eraill sydd mewn perygl.

Bydd incwm a roddir yn cael ei reoli gan Ganolfan Maes Danau Girang. Sefydliadau cymunedol, megis The Batu Puteh Community Ecotourism Co-operative (KOPEL) a HUTAN fydd yn gyfrifol am blannu a chynnal coed ar safleoedd addas.

Bydd ailgoedwigo yn cael ei gynnal ar gyfradd sy’n adlewyrchu lefelau rhoi. Ni allwn addo ailgoedwigo ‘sy’n para’ felly byddwn yn monitro nifer y coed sy’n cael eu plannu ac yn adrodd yn ôl i’n rhoddwyr.

Byddwch chi’n gallu dilyn hynt eich cyfraniad wrth i ni dracio twf y coed rydym ni’n eu plannu. Byddwn ni’n rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf â chi am faint o garbon sydd wedi’i dynnu allan o’r atmosffer yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd eraill.

Hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol

Byddwn yn datblygu sail ar gyfer sicrhau cynaliadwyedd cymdeithasol, gan gynnwys cyflog teg ar gyfer gwaith a gynhelir gan gymunedau lleol a chydymffurfio â safonau moesegol mewn cyflogaeth ac amodau gweithio.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod cyfundrefnau plannu coed yn cydymffurfio ag arfer gorau er mwyn sicrhau ailgoedwigo trofannol ecolegol a chynaliadwy. Ni fydd y rheini sy’n plannu coed yn agored i amodau niweidiol, gan gynnwys cemegion niweidiol, a byddwn yn sicrhau cydraddoldeb rhywiol.

Egwyddorion arweiniol

  • Hedfan llai: Byddwn yn alinio ag amcanion hedfan llai gan y bydd y prosiect yn seiliedig ar yr egwyddor o wrthbwyso’r hyn na ellir ei osgoi neu ei leihau yn unig.
  • Moesegol: Ein prif nod yw asesu’n gywir y costau o gydbwyso carbon sy’n gysylltiedig â theithio mewn awyren. Mae llawer o raglenni gwrthbwyso masnachol yn honni gwrthbwyso carbon ar gyfraddau afrealistig o isel. Byddai ein gwaith hefyd mewn cydweithrediad â sefydliadau cymunedol sydd wedi’u lleoli yn Borneo a bydden ni’n sicrhau bod y grwpiau hyn yn cael eu talu’n deg ac yn dryloyw am eu gwaith.
  • Tryloyw: Byddwn yn archwilio’r holl roddion yn agored, a bydd pob person sy’n rhoi yn gallu dilyn hynt eu rhodd. Byddwn hefyd yn mesur ac yn cyhoeddi effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ein rhoddion. Byddwn yn onest yn ein holl gyfathrebiadau, ein trafodion a’n gweithrediadau.
  • Gweithredu ar sail tystiolaeth: Byddwn yn cynnal ymchwil i fesur effaith plannu coed ar leihau carbon, bioamrywiaeth, yr ecosystem ac iechyd y gymuned. Bydd hyn yn sicrhau bod y Brifysgol yn gweithio ar flaen y gad o ran gwyddor cynaliadwyedd a bydd yn cynnwys rhwydwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol i ymchwilio i leihau carbon a manteision i fywyd gwyllt, systemau ecolegol a chymunedau lleol.

Cydweithio â ni

Ydych chi’n gweithio i brifysgol? Ymunwch â ni fel partner yn y fenter gyntaf o’i math mewn Prifysgol yn y DU.

Ydych chi'n cynllunio cynhadledd neu ddigwyddiad? Ystyriwch gydweithio â ni i annog rhoddion pan fydd cynadleddwyr yn trefnu i hedfan. Nid yn unig y bydd hyn yn aildyfu Borneo, ond bydd hefyd yn helpu i wneud y gynhadledd yn un carbon niwtral.

Ydych chi’n berchen ar fusnes? Beth am ystyried gwneud rhodd un tro i wrthbwyso eich holl deithiau busnes, neu annog eich gweithwyr i wneud rhodd wrth deithio?

Bwriadu hedfan? Gwnewch rodd unigol i gydbwyso eich allyriadau carbon ac aildyfu'r goedwig law

Rydym ni'n hapus i drafod unrhyw gyfleoedd cydweithio.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau – neu os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect neu ymuno â ni fel partner – cysylltwch:

Aildyfu Borneo